กำเนิดของเว็บไซต์เพื่อการศึกษาแห่งหนึ่ง
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 180 กำเนิดของเว็บไซต์เพื่อการศึกษาแห่งหนึ่ง
16 มีนาคม 2552 – 22 มีนาคม 2552

    ในวันมาฆบูชา 2552 มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัดชัยมงคลธรรมวราราม เป็นวัดสายธรรมยุต โดยพระครูสังฆรักษ์วิชพงษ์ อิสฺสรธมฺโม บรรยายธรรมเรื่องจตุราริยสัจหรืออริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เป็นเหตุให้ผู้เขียนนึกไปถึงเรื่องทางโลกเกี่ยวกับการกำเนิดของกลุ่มเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่พัฒนาขึ้น เพราะเหตุที่จัดทำเว็บไซต์เนื่องจากการอยู่ในสภาพที่ทนได้ยากต่อไปไม่ได้ จึงหาเหตุแห่งทุกข์ หาความดับทุกข์ และปฏิบัติการแก้ทุกข์ ในที่สุดก็สร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นเครื่องมือดับทุกข์ ซึ่งเข้าใจว่าวิธีแก้ปัญหาในทางโลกไม่ตรงกับวิธีแก้ปัญหาในทางธรรม เพราะสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ในทางธรรมมาจากตัญหา 3 ประการได้แก่ 1)กามตัณหา คือ ความทะยานอยากในกาม 2)ภวตัณหา คือ ความทะยานอยากในภพหรือความอยากเป็นโน่นเป็นนี่ และ 3)วิภวตัณหา คือ ความทะยานอยากในความปราศจากภพหรือความไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่ แล้วนึกไปถึงสัจธรรมที่ว่าถ้าตราบใดที่ยังปล่อยวางเรื่องทางโลกไม่ได้ ก็คงหาทางพ้นทุกข์ไปไม่ได้แน่ เพราะยังเป็นปุถุชนมีตัญหาหรือความทะยานอยากมากเหลือเกิน

    เคยมีคำกล่าวว่า “หาอะไรในอินเทอร์เน็ตก็พบ” เมื่อสืบค้นข้อมูลต่างเรื่องต่างวาระ แต่ไม่พบจึงรู้สึกว่ามีทุกข์ เหตุของทุกข์คืออยากนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ แต่จำนวนคนเขียนข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ด้านการศึกษามีน้อยมาก หรือเว็บไซต์บริการสืบค้นไม่มีคุณภาพ ดังนั้นการแก้ปัญหาอย่างปุถุชนคือการสร้างเว็บไซต์ด้านการศึกษา เพิ่มเนื้อหา เพิ่มตัวอย่างและเพิ่มสื่อการสอนสร้างเว็บไซต์ในแต่ละเทคโนโลยี สุดท้ายก็หวังว่าคนไทยจะช่วยกันทำให้คำว่า “หาอะไรในอินเทอร์เน็ตก็พบ” เป็นจริงในที่สุด เพราะถ้ารอพระพรหมมาช่วยลิขิตขีดเขียนก็อาจต้องรอไปอีกหลายชาติเป็นแน่

    วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ด้านการศึกษาโดยทั่วไปมี 2 ข้อได้แก่ 1)เพิ่มจำนวนนักเขียนข้อมูลหรือนักพัฒนาเว็บไซต์ (Training the Developer) 2)เพิ่มข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลในการนำไปอ้างอิงหรือถูกสืบค้นได้ง่าย ปัจจุบันมีการตื่นตัวเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่ส่งเสริมให้การนำความรู้ฝังลึกหรือความรู้แฝงเร้น (Tactic Knowledge) ออกจากตัวคนไปนำเสนอเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เครื่องมือหนึ่งที่ถูกใช้คือบล็อกเว็บไซต์ (Blog Website) ปัจจุบันมีเว็บไซต์ให้บริการฟรี เช่น hi5.com, exteen.com, gotoknow.org, blogger.com หรือ live.com แล้วท่านเคยใช้บริการเว็บไซต์เหล่านี้ เพื่อแก้ทุกข์ด้านใดบ้างหรือยัง
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
189. ฐานข้อมูลข่าวสารคือบทเรียนของชีวิต
188. การศึกษาตามอัธยาศัยกับคำว่ากศน.
187. ทาสของเทคโนโลยีในยุควัตถุนิยม
186. ความต่างของเทคโนโลยีกับนวัตกรรม
185. คิดได้แต่ยังใช้ไม่ได้กับ WiMAX
184. แฟ้มมัลติมีเดียต้องยกนิ้วให้แฟลช
183. เครือข่ายสังคมกับการใช้ในทางธุรกิจ
182. คุณสมบัติของสารสนเทศที่ปลอดภัย
181. การแสดงตนผ่านกูเกิลแมพ
180. กำเนิดของเว็บไซต์เพื่อการศึกษาแห่งหนึ่ง
179. ตัวแปรที่ส่งผลต่อรายได้แอดเซ็นส์
178. แถมโดเมนเนมเมื่อใช้ซิมมือถือ
177. ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นขาจรหรือขาประจำ
176. วิกฤตความเป็นส่วนตัวของคนไอที
175. ระบบปฏิบัติการวินโดว์เจ็ด
174. ร้านค้าไอทีกับยักค้าปลีก
173. แฟชั่นเครือข่ายสังคม
172. เงินกับการแลกเปลี่ยน
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC