TOEIC Tutor
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2560-03-16 (ปรับป้าย)
TOEIC Meaning
TOEIC (Test of English for International Communication) คือ การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารนานาชาติ มักถูกใช้วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับสมัครงาน หรือสมัครเรียน เป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ทักษะ ได้แก่ การฟัง (Listening) และ การอ่าน (Reading) ใช้เวลาทดสอบประมาณ 2 ชั่วโมง โดยลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย แบ่งเป็น การฟัง (Listening) 100 ข้อ 495 คะแนน และ การอ่าน (Reading) 100 ข้อ 495 คะแนน รวมจำนวนข้อสอบ 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน
Mock Test คืออะไร
จำลองสอบ หรือ MOCK TEST คือ การทดสอบก่อนสอบจริง เพื่อนำผลสอบมาประเมินหาจุดอ่อนอยู่ส่วนใดจะได้พัฒนาให้ดีขึ้น คำว่า Mock แปลว่า จำลอง โดยรูปเดียวคือ mock สามารถเป็นได้ทั้ง คำนาม (Noun) กริยา (Verb) และคำคุณศัพท์ (Adjective) ตัวอย่างประโยคที่ได้จาก google คือ
[Adjective] A mock-Georgian red brick house.
[Noun] He has become the mock of all his contemporaries. (ร่วมสมัย/บรรพบุรุษ)
[Verb] He mocks them as Washington insiders.
จำลองสอบ TOEIC (MOCK TEST) ที่ลำปาง #
20 พ.ค.59 พานักเรียนเข้าสนามสอบภาษาอังกฤษ "จำลองสอบ TOEIC" (MOCK TEST) กับ ครูเอ๋ และครูนก ที่บ้านครูเอ๋ ตามแผนที่จะเห็นว่าอยู่คนละฟากกับประมงน้ำจืด จากในเมืองลำปาง ขับรถตรงไปทางพะเยา พอถึง เทศบาลตำบลพิชัย ก็ยูเทิร์นกลับลำปาง ไม่เท่าไรก็ถึงที่หมาย ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับร้านขายวัสดุก่อสร้าง "ก่อพาณิชย์" ถ้าที่ผ่านมาไม่ได้เข้าจำลองสอบ ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ ที่พานักเรียนไปนี่ ไม่ใช่ครั้งแรก เคยมี เมื่อ 6 เมษายน 59 และ 5 ธันวาคม 58 มาแล้ว
ระยะเวลา
มีเวลารวม 2 ชั่วโมง มีข้อสอบ 200 ข้อ เหมือนสอบจริง แบ่งเป็น Part: Listening Comprehension 1) Photographs 10 ข้อ 2) Question-Response 30 ข้อ 3) Conversations 30 ข้อ 4) Short Talks 30 ข้อ Part: Reading Comprehension 5) Incomplete Sentences 40 ข้อ 6) Text Completion 12 ข้อ 7) Reading Comprehension 48 ข้อ
พอสอบเสร็จครูก็นำ Answer sheet ไปตรวจ แล้วทราบผลทันที ถ้าเห็นว่าได้คะแนนน้อย จะติดต่อเรียนกับครูก็ได้ คะแนนจะได้ดี ครูบอกว่ามีหลายแบบให้เลือกเรียน ชอบแบบไหนก็เรียนแบบนั้น เพราะเรียนกันแบบตัวต่อตัว ตั้งแต่เช้าถึงดึก อาทิ 30 ชั่วโมง 6000 บาท เรียนแบบตัวต่อตัว ทั้ง 7 วัน ครั้งละประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง แล้วแต่เราสะดวก ที่สำคัญครูเป็นผู้หญิง อายุยังไม่ถึง 50 เป็นกันเอง ไม่ดุ และไว้ใจได้ ครูใช้ชื่อในแฟนเพจว่า "ก่อติภูมิปัญญา" Tel. 08-1180-5925 นอกจาก Toeic แล้ว ก็ยังมีติว TOEIC, IELTS, CU-TEP, TOEFL, GAT, O-NET Conversation, Grammar, Writing, Reading เดี๋ยวนี้จะสมัครเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ต้องมีคะแนน TOEIC ไปยื่นนะครับ คล้ายกับปูน หรือการไฟฟ้าเลย ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ ผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้
+ CEFR Level : B1 สูงสุดคือ C2
+ TOEFL PBT (Paper) : 460 จาก 667
+ TOEFL IBT (Internet) : 45 จาก 120
+ IELTS : 4 จาก 9
+ TOEIC : 550 จาก 990
+ Oxford Online Placement Test : 61 จาก 120
+ CU-TEP : 50 จาก 120
+ RSU Test : 460
การสอบโทอิคแบ่งเป็น 7 ส่วน แต่ละส่วนเตรียมตัวต่างกัน
Part: Listening Comprehension มี 100 ข้อ รวม 495 คะแนน ให้เวลา 45 นาที
1. Photographs 10 ข้อ
มองภาพบนข้อสอบ แล้วฟังตัวเลือก 4 ตัวเลือก ว่าข้อใดพูดถึงภาพ
2. Question-Response 30 ข้อ
ไม่มีอะไรบนข้อสอบ ฟังคำถาม แล้วฟังคำตอบ 3 ตัวเลือก ให้เลือกว่าตัวเลือกใดตอบตรงคำถาม
3. Conversations 30 ข้อ
ฟังคนคุยกัน แล้วมาอ่านคำถามคำตอบบนข้อสอบ คุยกันครั้งหนึ่งใช้ถามประมาณ 3 ข้อ
4. Short Talks 30 ข้อ
ฟังคนพูด แล้วมาอ่านคำถามคำตอบบนข้อสอบ พูดครั้งหนึ่งใช้ถามประมาณ 3 ข้อ
Part: Reading Comprehension มี 100 ข้อ รวม 495 คะแนน ให้เวลา 75 นาที
5. Incomplete Sentences 40 ข้อ
ให้ประโยคมา ยังไม่สมบูรณ์ หาคำที่เหมาะสม เกี่ยวกับ gramma หรือ vocab
6. Text Completion 12 ข้อ
ให้มาหลายประโยค ดูความเชื่อมโยง แล้วหาคำที่เหมาะสม เติมลงไปในช่องว่าง
7. Reading Comprehension 48 ข้อ
ด่านบทความ ตอนแรกอ่านบทความเดียวก็ตอบได้ ตอนหลังอ่าน 2 บทความถึงค่อยตอบ
+ http://www.2btopic.com/inter/toeic1.html
Social Media
มีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันระหว่างภาษาอังกฤษ (English) กับ คอมพิวเตอร์ (Computer) ซึ่งภาษาอังกฤษนั้นเป็นเครื่องมือ เพื่อการติดต่อสื่อสาร เป็นศาสตร์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเหมือนคอมพิวเตอร์ ต้องมีผู้รับสาร ผู้ส่งสาร สื่อ และสาร ศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ แก่นของศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพราะเราคงใช้ภาษาอังกฤษในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่ง่ายกว่าจะไปใช้ instruction set หรือภาษา Assembly Language

ส่วนคอมพิวเตอร์นั้น ระยะหลังให้ความสำคัญกับ Social Media มีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นมาก การประมวลผลก็เน้นสนับสนุนการทำงานกับ Social Media เกิด Cloud, App Store, Smart Device, Live และ Wi-Fi Network

ส่วนศัพท์ภาษาอังกฤษก็มีจำนวนมาก มีหลายกลุ่ม ทางคอมพิวเตอร์ก็มีภาษาโปรแกรมหลายภาษา มีฟังก์ชัน และคำสั่งจำนวนมากเช่นกัน แต่ภาษาโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงเร็วตามรุ่นที่พัฒนาขึ้น และใช้งานต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่แยกกันโดยสิ้นเชิง เช่น พัฒนาบนเว็บ บนสมาร์ทโฟน หรือบนวินโดว์ หรือบนลินุกซ์ก็จะแตกต่างกัน
แหล่งติวโทอิค (Toeic Tutor) + FB page : Toeic Lampang
+ FB profile : Toeic Tutor @Lampang
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC