คำสันธาน (conjunction)
คำสันธาน (Conjunction)
คำสันธาน (Conjunction) คือ คำที่ใช้เชื่อมคำ หรือประโยคเข้าด้วยกัน แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. Coordinating Conjunctions คือ คำที่ใช้เชื่อมคำ หรือประโยคเข้าด้วยกัน โดยคำที่นำมาเชื่อมกันจะมีน้ำหนัก หรือความสำคัญเท่ากัน ตัวอย่างคำสันธาน เช่น and, or, but, for, so, yet
2. Correlative Conjunctions คือ คำสันธานที่ต้องใช้คู่กัน และมีหน้าที่คล้าย Coordinating Conjunction ที่เชื่อมคำที่น้ำหนักเท่ากัน ตัวอย่างคำสันธาน เช่น not only .. but also, either .. or, as .. as, both .. and
3. Conjunctive Adverbs คือ คำสันธานที่เป็นกริยาวิเศษที่ใช้เชื่อมคำ ข้อความ หรือประโยคเข้าด้วยกัน อาจเชื่อมได้ทั้งคำที่ขัดแย้ง หรือสอดคล้องกัน ตัวอย่างคำสันธาน เช่น after all, also, as a result, besides, in fact, instead
4. Subordinating Conjunctions คือ คำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคใจความรอง เข้ากับประโยคใจความหลัก ตัวอย่างคำสันธาน เช่น before, after, because, if, although, since, until, as soon as

คำสันธาน (Conjunction)
COORDINATING CONJUNCTIONS 		
for	สำหรับ	He is overweight, for he eats too many cakes and biscuits.
and	และ	Most children like cookies and milk.
nor	ไม่	He doesn’t eat cake, nor does he eat biscuits.
but	แต่	I like coffee, but I don't like tea.
or	หรือ	The  gold is hidden at the beach or by the lakeside.
yet	ยัง	Sombat plays soccor well, yet his favorite sport is tennis. 
so	ดังนั้น	Sombat was late for work, so he received a cut in pay.
		
CORRELATIVE CONJUNCTIONS		
both  . .  and	ทั้งสองอย่าง	The game is suitable both for children and for adults.
either  . . or	ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง	You can either stay here or come with us.
just as . . so too	เช่นเดียวกับ ดังนั้นด้วย	Just as you sow, so too shall you reap. 
neither  . .  nor	ไม่ทั้งสองอย่าง	Neither Sombat nor Somchai was to blame for the mistake.
not . . but	ไม่ แต่	Burin grilled meat for not only Kounchanok but also Chaochao, her dog.
not only . .  but also	ไม่เฉพาะ แต่ด้วย	The car not only is economical but also feels good to drive.
whether . . or	ว่า หรือ	Whether to stay or to go is a decision only you can make.
		
CONJUNCTIVE ADVERBS		
after all	หลังจากนั้น	After all we had done, he was still ungrateful.
also	ด้วย	I bought a new shirt; also I bought some new shoes.
as a matter of fact	ในความเป็นจริง	She does not look well; as a matter of fact, she has been ill for weeks.
as a result	เป็นผลของ	It rained very hard; as a result, the game was canceled.
besides	นอกเหนือจาก	This is good cheese; besides it's made locally.
consequently	ดังนั้น	The thunder and lightning were intense; consequently, the crowd dispersed.
finally	ในที่สุด	I took a course on grammar; finally, I know how to use a semicolon.
for example	ตัวอย่างเช่น	Sombat loves himself very much; for example, he should do exercise everyday.
furthermore	นอกจากนี้	The gods thundered in the heavens; furthermore, the mortals below cowered in fear.
hence	ด้วยเหตุนี้	I took a course on grammar; hence, I am qualified to become an editor.
however	อย่างไรก็ตาม	Sombat always sleeps on the subway; however, he has never been robbed.
in addition	นอกเหนือ	We really need to go to the mall; in addition, we should see a movie.
in fact	ในความเป็นจริง	I know Tom can, in fact, sing very well.
in other words	กล่าวอีกนัยหนึ่ง	Money and I are strangers; in other words, I am poor.
incidentally	โดยบังเอิญ	Burin went to the mountains to go climbing; incidentally, the resort was celebrating its anniversary.
indeed	จริง ๆ	He is nervous; indeed, he worries about problems a lot.
instead	แทน	We went by train instead of by car.
likewise	ในทำนองเดียวกัน	They returned home. Likewise, I went home.
meanwhile	ในขณะเดียวกัน	The tyranosaurs were migrating south; meanwhile, the apatosaurs breathed a sigh of relief.
moreover	ยิ่งไปกว่านั้น	You are a fool; moreover, you dress badly.
nevertheless	ถึงกระนั้น อย่างไรก็ตาม	I took a course on grammar; nevertheless, I still make mistakes.
next	ต่อไป	I wanted to go home; next, I did my homework.
nonetheless	ถึงกระนั้น อย่างไรก็ตาม	It was pouring outside; nonetheless, he still went for his evening run.
on the contrary	ในทางตรงกันข้าม	He seems cheery but, on the contrary, he is sad.
on the other hand	ในทางกลับกัน	My car payments are high; on the other hand, I really enjoy driving such a nice vehicle.
otherwise	มิฉะนั้น	Stop making that noise, otherwise I'll call the police.
still	ยังคง	I study long and hard.  Still, I do not progress very much.
then	แล้วก็	We ate our meal; then we had dessert.
therefore	ดังนั้น	Sombat didn’t study; therefore, he failed the exam.
thus	ดังนั้น	Sombat is a grammar tyrant; thus, he requires correct punctuation.
		
SUBORDINATING CONJUNCTIONS		
after	หลังจาก	We will go for coffee after we have our meal.
although	แม้ว่า	Although I make mistakes now, I expect to be better later.
as	เช่น	As I am a dedicated teacher, I try to explain things as much as I can.
as far as	เท่าที่	We felt pretty safe as far as the fire was concerned.
as if	เหมือนกับ	The man stumbled, as if he were about to fall.
as soon as	เร็ว ๆ นี้	She will come as soon as the party begins.
as though	ราวกับว่า	It looks as though there will be a storm.
because	เพราะ	Because he studied at Oxford, I trust his grammar knowledge.
before	ก่อน	Before you make your payment, you should contact our finance office.
even if	ถึงแม้ว่า	Even if the sky is falling down, you’ll be my only.
even though	ถึงแม้ว่า	Even though I’d heard the song before, I hadn’t known who sang it.
how	อย่างไร	You can live your life how you want.
if	ถ้า	If you give me five dollars, I will give you a piece of pie.
in case (that)	ในกรณี (ที่)	Let me know in case you feel sick.
in order (that)	เป็นระเบียบ	I spoke very slowly in order that the students could understand what I said. 
in that	ในการที่	The new system is better in that it provides faster access to the Internet.
inasmuch as	ตราบเท่าที่	I am extremely lucky inasmuch as I have a very strong and loving wife.
insofar as	ตราบเท่าที่	She cites other scholars’ work only insofar as it supports her own theories.
lest	เพื่อว่า	I watched closely, lest he make a mistake.
no matter	ไม่ว่า	No matter who you are, I will love you.
now that	ในขณะนี้	Now that all the supervisors are here, the meeting can begin.
once	ครั้งหนึ่ง	Once you’ve learnt how to cycle, it’s very easy
provided (that)	ให้ไว้ (ที่)	I’ll lend you my car, providing you promise to be careful.
since	ตั้งแต่	I’ve been very busy since I started my new job.
so that	ดังนั้น	I sent her to the grammar course so that she will improve her writing.
supposing (that)	เผื่อว่า (ที่)	Supposing that you got the job, would you accept the position?
than	กว่า	We shouldn’t spend more than we earn.
that	ที่	Hold it up so that everyone can see it. 
though	แม้	I am sad to see him go, though I know he will be happy.
till	จนถึง	I will wait until I hear from you.
unless	เว้นแต่	Unless you pay the tuition, you will not be registered.
until	จนกระทั่ง	She did not come until the party was half over. 
when	เมื่อ	I will be an expert grammarian when I complete the course.
whenever	เมื่อไรก็ตาม	Whenever I go, I try to see something I’ve never seen before.
where	ที่ไหน	Where I go, they always have sales.
wherever	ที่ไหนก็ตาม	We will accompany you wherever you go.
whether	ว่า	Whether or not you agree, I think it looks fine.
while	ในขณะที่	While we are studying in this course we must do our homework daily.
why	ทำไม	She’ll ask why you don’t have your homework.
		
WEB GUIDES		
https://webapps.towson.edu/ows/conjunctions.htm		
https://web.cn.edu/kwheeler/gram_conj_adv.html		
http://www.talkenglish.com/grammar/conjunctive-adverbs.aspx		
https://en.wikipedia.org/wiki/Conjunctive_adverb		
http://linguapress.com/grammar/conjunctive-adverbs.htm		
https://jirapon6319.wordpress.com/conjuction/conjunctive-adverb/		
https://www.hgpublishing.com/Grammar/ConjunctionsAndClauses.html		
https://blog.abaenglish.com/english-grammar-subordinating-conjunctions/		
http://www.ingilizceci.net/GrammarMaryAns/Yeni%20Klas%F6r/gramch28.html		
http://examples.yourdictionary.com/examples-of-conditional-conjunctions.html		
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/how		
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/why		
http://englishmistakeswelcome.com/conjunctions.htm		
http://dict.longdo.com/index.php?lang=th&search=in%20other%20words		
http://speakspeak.com/resources/english-grammar-rules/conjunctions/since		

http://goo.gl/72BPC