อัพภาพ เขียนอักษร ปกหนังสือ
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-07-04 (ข้อสอบ)
ขอบซ้ายขอบบน
Avatar Nation Channel 22
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 แล้วภาพที่จะได้คือ 300 * 300
ขอบซ้ายขอบบน
FB cover & profile picture
ขั้นตอนที่ 1 ภาพทดสอบมี 2 ภาพ

ภาพแรกใช้ left:230 top:-230
ภาพที่สองใช้ left:100 top:-100
ตัวอย่างผลใน fb profile

+ รวมแนะนำแอพแต่ง cover
ขั้นตอนที่ 2กำหนดตำแหน่งของภาพ
LEFT
TOP
ขั้นตอนที่ 3แล้วภาพที่จะได้คือ 851 * 336px
อันที่จริง cover ใช้ 851*315px
และ 180 * 180px
ขอบซ้ายขอบบน
Fake Magazine 600 * 768
ขั้นตอนที่ 1 ใช้ภาพสกุล jpg มีขนาด 600 * 768 ตัวอย่างภาพที่ส่งเข้าไป #1 #2 #2
ขั้นตอนที่ 2
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
แบบที่ 4
ขั้นตอนที่ 3 แล้วภาพที่จะได้คือ 600 * 768
ขอบซ้ายขอบบน
Text Message 600 * 400
ตัวข้อความที่ส่งเป็นภาพ
Header
Detail
< 60 char.writer
one
five
two
six
three
seven
four
eight
ขอบซ้ายขอบบน
Quiz 5 choices
String in picture
Header
Detail
20 to 60
< 60 char.
writer
one
five
two
six
three
seven
four
eight
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/rxMkt