บทความด้านไอทีในงานประชุมนานาชาติ
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 92 บทความด้านไอทีในงานประชุมนานาชาติ
25 มิถุนายน 2550 – 30 มิถุนายน 2550

    จากการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอบทความวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา และอาจารย์ในกลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มาจากทุกภาคของประเทศ เครื่องมือที่ใช้นำเสนอคือโปรแกรม Powerpoint ผู้นำเสนอทุกท่านนำเสนออย่างเป็นขั้นตอน มักเริ่มจากชี้แจงวัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีที่ใช้ ผลการดำเนินงาน และบทสรุป เวลาที่ใช้นำเสนอทั้งหมดให้ไว้ไม่เกิน 15 นาที และเชื่อว่าผู้นำเสนอทุกคนรู้สึกว่าน้อยเกินไป เพราะมีเรื่องที่ต้องชี้แจงมากมายจนหัวหน้าห้องนำเสนอ (Chair Session) ต้องกดกริ่ง เพื่อส่งสัญญาณว่าหมดเวลาแล้ว การซักถาม หรือเสนอแนะจากผู้ร่วมรับฟังเป็นไปอย่างจำกัดด้วยเงื่อนไขด้านเวลา เพราะต้องกำหนดตารางคิว (Queue) ให้กับผู้นำเสนอได้นำเสนอผลงานครบทุกคนในเวลาที่จำกัด

    หัวข้อที่ผู้เขียนประทับใจมี 4 เรื่อง โดยพิจารณาจากหัวข้อ และการเตรียมตัวของผู้นำเสนอ เรื่องแรกคือ การประยุกต์เอเจนท์แบบเคลื่อนที่สำหรับการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดย จามิกร หิรัญรัตน์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องที่สองคือ การแก้ปัญหาความกำกวมของคำโดยใช้เทคนิคการตัดคำสำหรับคลังข้อความ Senseval-2 โดย กาญจนา ทองกลิ่น จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องที่สามคือ การจำแนกบรรทัดข้อความออกจากคัมภีร์ใบลาน โดย โอฬาริก สุรินต๊ะ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องที่สี่คือ เปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการไขว้เปลี่ยนใน LZWGA โดย สมรักษ์ นุ่มนาค จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ทฤษฎีที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในการนำเสนอของกลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ ขั้นตอนเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) เป็นทฤษฎีที่จําลองกระบวนการวิวัฒนาการทางธรรมชาติ คือ การคัดเลือกที่อาศัยฐานความคิดทางพันธุกรรมในการถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นสู่รุ่น ที่สามารถนําไปใช้หาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละปัญหา ซึ่งมีขั้นตอนหลัก 3 กระบวนการ คือ การคัดเลือก (Selection) การสับเปลี่ยนค่าโครโมโซม (Crossover) และการกลายพันธุ์ (Mutation)

    มีทฤษฎีมากมายในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ อาจมีหลายทางเลือกในแต่ละทฤษฎี จึงมีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบที่ผสมผสานหลายทฤษฎีเข้าด้วยกันอยู่เสมอ การศึกษาเหล่านั้นนำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีใหม่ ทางออกที่เหมาะสม หาข้อสรุป หรือแก้ข้อสงสัยจากสมมติฐาน เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ หาปัญหา หาวิธีแก้ ทดสอบใช้งาน ปรับปรุงให้ดีขึ้น หาปัญหาใหม่ และหาวิธีแก้ไขใหม่ จะดำเนินเป็นวัฎจักรอย่างนี้เรื่อยไปตราบเท่าที่ยังมีมนุษย์ขี้สงสัยอยู่ในโลกนี้
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
98. แนวโน้มการใช้คำหลักและคำอธิบายเว็บเพจ
97. เซ็กซ์โฟนในโลกแห่งความจริง
96. เรื่องของอีที่ประสบความสำเร็จ
95. สมัครงานทั้งทีให้มีมาด
94. อีเมลคือโอกาสหรือความเป็นส่วนตัว
93. วิธีเข้าเว็บไซต์ที่ถูกบล็อก
92. บทความด้านไอทีในงานประชุมนานาชาติ
91. งานประชุมวิชาการด้านไอที
90. เตรียมโบกมือลาไอพีโฟ
89. มาทำความรู้จัก IRPUS.ORG กันเถอะ
88. คาดหวังเว็บไซต์ด้านการจัดการความรู้ในอนาคต
87. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตกทอง
86. หาเพื่อนผ่านเอ็มเอสเอ็น
85. เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางหาคู่
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC