อภิธานศัพท์วิจัย (Research Glossary)
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2556-03-17 (เริ่มต้น)
ขอบซ้ายขอบบน
อภิธานศัพท์วิจัย (Research Glossary)
ตัวแปร
variable
ตัวแปร หรือปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการศึกษา อาทิ เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก อาชีพ การศึกษา?
ตัวแปรตาม
dependent variable
ตัวแปรผลลัพธ์ (outcome, result) หรือตัวแปรตาม คือ ตัวแปรผลลัพธ์ที่เราต้องการศึกษา?
ตัวแปรผลลัพธ์
dependent variable
[ตัวแปรตาม]?
ตัวแปรต้น
independent variable
ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ (predictive factor) อาจมีผลต่อผลลัพธ์หลัก หรือทำให้ผลลัพธ์หลักที่เราศึกษาเปลียนแปลงไปตามค่าของตัวแปรต้น อาทิ เพศ มีอิทธิพลต่อกำลังซื้อเสื้อผ้า หรืออายุมีอิทธิพลต่อการเที่ยวกลางคืน?
ตัวแปรอิสระ
independent variable
[ตัวแปรต้น]?
การวิจัย
researching
"การวิจัย คือ การค้นคว้าหาความจริงโดยวิธีการอย่างมีระบบที่เชื่อถือได้ หรือวิธีการวิทยาศาสตร์นั่นเอง [Lehmann and Mehrens อ้างโดย ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา 2536 หน้า 9]
การวิจัย คือ การวิจัยทางสังคมเป็นวิธีการศึกษาวิเคราะห์และกำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับชีวิตทางสังคม เพื่อที่จะขยาย แก้ไข หรือพิสูจน์ความรู้ ไม่ว่าความรู้นั้นจะช่วยสร้างทฤษฏีหรือใช้ในการปฏิบัติ [อำนวย ชูวงษ์ ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2519 หน้า 3]
การวิจัย คือ การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีทางตรรกวิทยาอย่างมีระบบ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงเก่า และเพื่อวิเคราะห์ผลก่อนหลังของความสัมพันธ์ระหว่างกัน
การวิจัย คือ การตั้งคำถาม แล้วดำเนินการ เพื่อหาคำตอบ
การวิจัย คือ กระบวนการคิด แล้วทำอย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ หรือพิสูจน์ความรู้เดิม "
?
นักวิจัย
researcher
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้ อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับ ในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพของตน จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัต ิของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานวิจัย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน ของการศึกษาค้นคว้า ให้เป็นไป อย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัย ?
การวิจัยและพัฒนา
research and development
การวิจัยและพัฒนา คือ งานที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูนคลังความรู้ ทั้งความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์ วัฒนธรรม และสังคม และการใช้ความรู้เหล่านี้ เพื่อประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ ๆ ?
การวิจัยพื้นฐาน
Basic Research
การวิจัยพื้นฐาน คือ การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎีหรือในห้องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมุหฐานของปรากฏการณ์และความจริงที่สามารถสังเกตได้ โดยที่ยังไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน หรือเฉพาะเจาะจงในการนำผลการวิจัยไปใช้ในงานทางปฏิบัติ ?
การวิจัยประยุกต์
Applied Research
การวิจัยประยุกต์ คือ การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ?
การพัฒนาการทดลอง
Experimental Development
การพัฒนาการทดลอง คือ การศึกษาอย่างมีระบบ นำความรู้ที่มีอยู่แล้วจากการวิจัยหรือจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ผลิตผลและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อสร้างขบวนการ ระบบและการให้บริการใหม่ๆ ขึ้น และปรับปรุงสิ่งที่ประดิษฐ์หรือก่อตั้งขึ้นแล้วให้ดีขึ้น ?
ทฤษฎี
theory
"ทฤษฎี คือ กลุ่มความสัมพันธ์ของแนวคิด คำนิยาม และองค์ประกอบที่ใช้อธิบายลักษณะของปรากฏการณ์หนึ่ง และชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายหรือคาดเดาปรากฏการณ์นั้น
ทฤษฎีคือ สมมติฐานที่ได้รับการตรวจสอบ และทดลองหลายครั้งหลายหน จนสามารถอธิบายข้อเท็จจริง สามารถคาดคะเนทำนายเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นั้นอย่างถูกต้อง และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป จึงเป็นผลให้สมมติฐานกลายเป็นทฤษฎี เช่น ทฤษฎีเซลล์ (Cell theory) ทฤษฏีวิวัฒนาการ (the evolution theory) เป็นต้น "
?
การเขียนเอกสารอ้างอิงจากเว็บไซต์
reference from website
"การเขียนเอกสารอ้างอิงจากเว็บไซต์ มีผู้กำหนดรูปแบบ ซึ่งมีหลายมาตรฐาน อาทิ 1) AMA (American Medical Association) 2) APA (American Psychological Association) 3) Chicago 4) Turabian 5) Vancouver
ตัวอย่างการอ้างอิงจากเว็บไซต์ มีดังนี้
ต.ย. 1
สกว. 2552. กระบวนการวิจัย. [Online]. available : http://www.xxx.com/x1.htm
ต.ย. 2
การดำน้ำลึก (ออนไลน์). (2552). สืบค้นจาก : http://www.xxx.com/x1.htm [1 ธันวาคม 2553]
ต.ย. 3
สมชาย สายเสมอ. (2542). การว่ายน้ำ (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.xxx.com/x2.doc [1 ธันวาคม 2553]
ต.ย. 4
Department of Man. (2009). Guide to Diving (Online).
Available : http://www.xxx.com/x3.htm [2010, November 1]
ต.ย. 5
Tom, T. (2009). Day review. Retrieved November 1, 2010, from Boy’s Science Fiction Club Web site: http://www.boy.com/x1.htm
ต.ย. 6
Tom T. Day review. Boy’s Science Fiction Club Web site. 2009.
Available at: http://www.boy.com/x1.htm. Accessed November 1, 2010.
ต.ย. 7
Day review. Boy’s Science Fiction Club Web site. Available at: URL:http://www.boy.com/x1.htm. Accessed Nov 1, 2010.
ต.ย. 8
Tom, Tim. 2009. Boy’s Science Fiction Club Web site. Waco, TX:
Baylor University. On-line. Available from Internet,
http://www.boy.com/x1.htm, accessed 1 November 2010.
ต.ย. 9
Tom, Tim. 1996. Boy’s Science Fiction Club Web site. Boy’s Science Fiction Club. http://www.boy.com/x1.htm (accessed November 1, 2010). "
?
แนะนำเว็บไซต์
+ https://sites.google.com/site/researchlearningcenter/saphth-wicay
+ http://www.gotoknow.org/posts/214527
+ http://www.thaiall.com/blog/burin/2163/ #
เอกสารอ้างอิง
[1] ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล, "การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม STATA 10", สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2554.
[2] ยุทธ ไกยวรรณ์, "หลักสถิติวิจัย และการใช้โปรแกรม SPSS", สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2555.
[3] ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์, "การวิเคราะห์ข้อมูลโดย SAS และ SPSS", สำนักพิมพ์กฤตญาดา, กรุงเทพฯ, 2550.
[4] นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี, "ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ", สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2533.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC