ระบบสั่งซื้อ North Wind
แนะนำ ระบบฐานข้อมูล (Database system)
ประกอบด้วย : สิ่งที่ระบบให้ได้, สิ่งที่ระบบให้ไม่ได้, ระบบฐานข้อมูล
กรณีตัวอย่างนี้ : ได้มาจาก North wind ที่มีใน MS ACCESS
ระบบสั่งซื้อ North wind
C:\Program Files\Microsoft Office97\Office\Samples\ northwind.mdb (532 KB)
หรือ http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx (Nwind.exe to extract northwind.mdb)
สิ่งที่ระบบให้ได้ (บางส่วน)
 1. รายงานการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย
 2. รายงานพนักงานที่ดูแลลูกค้าแต่ละราย
 3. รายงานสรุปการสั่งซื้อ
 4. รายงานสรุปยอดขายสินค้าแต่ละวัน เดือน ปี
 5. รายงานสรุปสถิติการจัดส่งสินค้าตามช่วงวันที่
 6. รายงานสินค้าที่อยู่ระหว่างการสั่งซื้อ
 7. รายงานสินค้าที่ไม่อยู่ในระหว่างการสั่งซื้อแต่ถึงจุดสั่งซื้อ
 8. รายงานข้อมูลลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการในไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 9. รายงานรายละเอียดสินค้าแยกตามกลุ่มสินค้า
 10. รายงานแยกข้อมูลยอดขายสินค้าประจำเดือน แยกกลุ่มสินค้า, ผู้ผลิต
 11. รายงานข้อมูลการสั่งซื้อเลือกตามวันที่สั่งซื้อ
 12. รายงานข้อมูลการสั่งซื้อเลือกตามวันที่ต้องการสินค้า
 13. รายงานข้อมูลพนักงานเรียงตามวันที่จ้าง
 14. รายงานข้อมูลลูกค้า พิมพ์ซอง เรียงตามพื้นที่ที่อาศัย และนามสกุล
 15. รายงานข้อมูลการสั่งซื้อ แยกตามกลุ่มพนักงาน
 16. รายงานอื่น ...
สิ่งที่ระบบให้ ไม่ได้ (บางส่วน)
 1. รายงานการคืนสินค้า
 2. รายงานการจัดซื้อสินค้าเข้า stock
 3. รายงานการส่งสินค้า
 4. รายงานการขึ้นเงินเดือนพนักงาน
 5. รายงานประเภทสมาชิก
 6. รายงานการรับส่วนลดของสมาชิก แยกตามประเภท
 7. รายงานการรับสินค้า
 8. รายงานการส่งคืนสินค้า
 9. รายงานการทำงานของพนักงาน
 10. รายงานการขาด ลา สายของพนักงาน
 11. รายงานวันที่ลูกค้าสมัครสมาชิก
 12. รายงานลูกหนี้
 13. รายงานการชำระหนี้
 14. รายงานจดหมายทวงหนี้ ตามระยะค้างส่ง
 15. รายงานเจ้าหนี้
 16. รายงานอื่น ...
โครงสร้างแฟ้ม (File Structure)
1. Products
productidรหัสสินค้า
productnameชื่อสินค้า
supplieridรหัสผู้จำหน่าย
categoryidรหัสกลุ่มสินค้า
quantityperunitปริมาณต่อหน่วย
unitpriceราคาต่อหน่วย
unitsinstockปริมาณในคลัง
unitsonorderประมาณที่กำลังสั่งซื้อ
reorderlevelจุดสั่งซื้อ
discontinuedสถานภาพเลิกขาย
2. Categorys
categoryidรหัสกลุ่มสินค้า
categorynameชื่อกลุ่มสินค้า
descriptionคำอธิบาย
pictureภาพ
3. Employees
employeeidรหัสพนักงาน
lastnameสกุล
firstnameชื่อ
titleตำแหน่ง
birthdateวันเกิด
hiredateวันจ้าง
addressที่อยู่
cityเมือง
regionภูมิภาค
postalcodeรหัสไปรษณีย์
countryประเทศ
homephoneโทรบ้าน
extensionเลอร์ต่อ
reportstoประวัติการทำงาน
4. Customers
customeridรหัสลูกค้า
companynameชื่อบริษัท
contactnameชื่อผู้ติดต่อ
contacttitleตำแหน่งผู้ติดต่อ
addressที่อยู่
cityเมือง
regionภูมิภาค
postalcodeรหัสไปรษณีย์
countryประเทศ
phoneโทรศัพท์
faxแฟกซ์
5. Suppliers
supplieridรหัสผู้จำหน่าย
companynameชื่อบริษัทผู้จำหน่าย
contactnameชื่อผู้ติดต่อ
contacttitleตำแหน่งผู้ติดต่อ
addressที่อยู่
cityเมือง
regionภูมิภาค
postalcodeรหัสไปรษณีย์
countryประเทศ
phoneโทรศัพท์
faxแฟกซ์
6. Shippers
shipperidรหัสผู้ขนส่ง
companynameชื่อบริษัทผู้ขนส่ง
phoneโทรศัพท์
7. Orders
orderidรหัสใบสั่งซื้อ
customeridรหัสลูกค้า
employeeidรหัสพนักงาน
orderdateวันที่สั่งซื้อ
requireddateวันที่ต้องการ
shippeddateวันที่ส่ง
shipviaทางที่ส่ง
freightค่าขนส่ง
shipnameชื่อผู้รับ
shipaddressที่อยู่ผู้รับ
shipcityเมื่อที่รับ
shipregionภูมิภาคที่รับ
shippostalcodeรหัสไปรษณีย์
shipcountryประเทศ
8. Orderdetails
orderidรหัสใบสั่งซื้อ
productidรหัสสินค้า
unitpriceราคาต่อหน่วย
quantityปริมาณ
discountส่วนลด
หมายเหตุ
เนื่องจากนักศึกษามากมาย ไม่ทราบว่าต้องออกแบบโครงสร้างแฟ้มอย่างไร แล้วจะได้อะไรจากแฟ้มเหล่านั้น จากการแนะนำโครงสร้างนี้ หวังจะให้เป็นก้าวแรกของนักศึกษา เพื่อให้มีประสบการณ์ในการออกแบบมากขึ้น แต่ก็อยากเตือนว่าในโลกนี้ นักวิเคราะห์ ไม่สามารถออกแบบระบบให้ใครได้ มีเพียงผู้ใช้เท่านั้น ที่จะบอกได้ว่าพวกเขาต้องการอะไร เพื่อให้นักวิเคราะห์สามารถออกแบบระบบ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ อย่างเป็นรูปธรรม
Final project ระบบสั่งซื้อบริษัท North Wind
1. ระบบ sign in & sign out
เข้าใช้ได้เฉพาะบุคลากรของบริษัท จึงต้องมีตาราง member
แบ่งเป็น admin กับ user ซึ่งต้องใช้ Session และใช้ Bootstrap

2. ระบบ member
สามารถ insert, delete, update : member ได้เฉพาะ admin

3. ข้อมูลหลัก คือ ตารางทั้ง 8 ใน North Wind
สามารถ select, insert, delete, update ได้ทุกตาราง

4. ระบบ menu อาจเป็น top menu หรือ left menu ก็ได้
ซึ่ง menu ของ admin กับ user จะต่างกันไป

5. plug-in pyramid ทั้ง 36 และ ระบบจัดการข้อมูล s0 - s7
เพื่อจัดการข้อมูลสำหรับตารางทั้ง 8 
โดยมีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ ซึ่งต้องเป็น admin จึงจะใช้งานได้
และมี header & footer อย่างสวยงามทุกหน้า

6. หน้าสั่งซื้อหลัก
เป็นฟอร์มที่ทำงานร่วมกันระหว่าง orders กับ order details ได้
และตัด stock ใน products ได้ (UnitsInStock)

7. การทำงานในหน้าสั่งซื้อ
มีการกรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อสั่งซื้อได้ 
แต่ไม่นำข้อมูลเข้าทันที
อาจใช้ session หรือ temporary table มารับข้อมูลส่วนนี้
หรือใช้ technic อื่นได้ แต่ต้องอธิบายว่าทดแทนกันได้อย่างเข้าใจ
http://www.thaicreate.com/free-web-script/php-shopping-cart-session-array.html
หรือ
http://www.thaiall.com/php/training492.htm

8. การจัดการข้อมูลที่ตรวจสอบเป็นอย่างดี
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ฟอร์ม (ไม่ซ้ำ)
อาทิ 
ลบ product ได้ แต่ต้องตรวจว่าไม่มีรายการใน order details
ลบ supplier ได้ แต่ต้องไม่มีรายการใน products
ลบ customer ได้ แต่ต้องไม่มีรายการใน orders
เปลี่ยนรหัส categoryID ได้ แต่ต้องไปเปลี่ยนใน products ทั้งหมด
เปลี่ยน ราคา ได้ แต่ต้องไม่มีรหัสสินค้าใน order details

9. มีรายงานที่ใช้ inner join 3 ตาราง ไม่น้อยกว่า 3 รายงาน (ไม่ซ้ำ)
ตัวอย่าง select 19 แบบ
https://github.com/thaiall/programming-page/blob/master/php/northwind.php
อาจใช้ bootstrap + table
https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_table_basic&stacked=h

10. มีรายงานที่ใช้ group by ไม่น้อยกว่า 3 รายงาน (ไม่ซ้ำ)
ตัวอย่าง select 19 แบบ
https://github.com/thaiall/programming-page/blob/master/php/northwind.php

11. มีรายงานที่ใช้การเลือกข้อมูลตามช่วงข้อมูลได้ ไม่น้อยกว่า 3 รายงาน (ไม่ซ้ำ)
เช่น ช่วงวันที่ ช่วงเดือน หรือช่วงเลขที่ใบสั่งซื้อ
เช่น if(a > x1 && a <= x2) { }
หรือ where ใน sql

12. Header และ Footer มีในทุกรายงาน
โดยเฉพาะตามข้อ 9 - 11 ที่ include เข้าไป

13. ใช้ javascript ประกอบในการพัฒนาระบบอย่างเหมาะสม
http://www.thaiall.com/java/

14. งานทั้งหมด 
source code, image, powerpoint
แชร์ใน github.com และทำงานได้จริงใน Free webhosting 2 ตัว

15. จัดทำ powerpoint เพื่อนำเสนอหน้าชั้น
- Objective
- Policy
- File structure
- E-R
- Screen sample

http://goo.gl/72BPC