การเขียนโปรแกรมภาษา PERL สำหรับ Dynamic website

ปรับปรุง : 2552-03-03 (ปรับลิงค์ใหม่)


การเขียนภาษา PERL : แบบเรียงตามบทเรียน
ตรงไหนที่เห็นคำว่า /data1/hm/thaiwebsearch หรือ /data1/hm/thaiall.com
ให้เปลี่ยนเป็นคำว่า /home เพราะสมัยก่อน hypermart บังคับให้อ้าง home directory อย่างนั้น
แต่เดี๋ยวนี้ใน server ใหม่ของทุกที่แม้แต่ Linux Redhat ที่ผมศึกษาการทำ free hosting ก็ใช้วิธีอ้างถึง /home กันหมดแล้วครับ
เพราะอาจไม่ได้กลับไปแก้ไขทุกบทความก็ได้ แต่ในโปรแกรมทดสอบ และใช้งาน ถูกแก้หมดแล้ว .. จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บทความต่าง ๆ ของผมรับค่าผ่าน
แต่ถ้า server ของท่านรับไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็น $ENV{"QUERY_STRING"}
  ถ้าให้รับได้สมบูรณ์เลยต้องด้านล่างนี้ [ตัวอย่าง]
  print "Content-type: text/plainnn";
  if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'GET') {
   @pairs = split(/&/, $ENV{'QUERY_STRING'});
  } elsif ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'POST') {
   read(STDIN, $buffer, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});
   @pairs = split(/&/, $buffer);
  }
  foreach $pair (@pairs) {
   @v = split("=",$pair);
   $var[$v[0]] = $v[1];
  }
  print $var["abc"],"
  "; print "<I><br><a href='?abc=123'>abc=123</a><br></I>";
  ข่าวเรื่องการใช้ perl hack ระบบ ผมจึงลอง code ด้านล่าง .. ในเครื่องผม
  #!c:perlbinperl.exe # alt-96 for ` print"Content-type:text/htmlnn"; $lct = localtime(time); print $lct; print "<pre><font face=fixedsys>"; $cmd =`type c:\autoexec.bat`; &printout; $cmd =`echo dir %WINDIR% > b.bat`; &printout; $cmd =`type b.bat`; &printout; $cmd =`b.bat`; &printout; $cmd =`dir`; &printout; # sub printout { @rec = split( "n", $cmd); foreach $r ( @rec) { print "$r n"; } print "<hr>"; }
  ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ด้วย function
  #!c:/thaiabc/php/perl.exe # http://www.infocopter.com/perl_corner/round5.htm # http://www.perl.com/doc/FAQs/FAQ/oldfaq-html/Q4.13.html # Question from ธนากร ติยะวิสุทธิ์ศรี # 3.844999905 = 3.84 # 3.849999905 = 3.85 print "Content-type: text/plainnn"; print &round_amount(3.844999905) , "n"; print &round_amount(3.849999905) , "n"; sub round_amount { my $var = shift; $var = $var; # $frac = sprintf("%.2f", $var - int($var)); $frac = sprintf("%.2f", $var); return $frac; }

  บทเรียนทั้งหมดนี้ไม่ได้เน้นการสอนตามคำสั่ง แต่ใช้วิธีศึกษาจากตัวอย่าง และเห็นผลทันที
 1. ข้อควรทราบก่อนลงมือเขียน จำเป็นที่ผู้เริ่มต้นควรศึกษา
 2. เริ่มเขียนโปรแกรมพื้นฐาน รวมโปรแกรมง่าย ๆ เพื่อให้ท่านคุ้นเคยก่อน
 3. การรับค่าผ่าน URL เพื่อให้ท่านศึกษาวิธีการส่งค่า แบบแรก
 4. การรับค่าผ่าน FORM เพื่อให้ท่านศึกษาวิธีการส่งค่าใน แบบที่สอง
 5. การนำค่าจาก FORM เก็บลงแฟ้ม แสดงการประมวลผลกับแฟ้มแบบ txt
 6. การปรับปรุงแฟ้มด้วยเลขบรรทัด แสดงการประมวลผลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 7. การเขียน chat board อย่างง่าย แสดงการ apply นำความรู้เบื้องต้นมาใช้อย่างง่าย ๆ
 8. การเขียน opinion board แสดงการเขียน webboard รับข้อมูลจากผู้ต้องการแสดงความเห็น
 9. การเขียน counter อย่างง่ายด้วยตัวอักษร แสดงการประมวลผลในหน้าเว็บ ทดลองได้เฉพาะ hypermart.net
 10. การเขียน counter อย่างง่ายด้วยภาพ แสดงการประมวลผลในหน้าเว็บแต่เป็นการเพิ่ม tag ที่ซับซ้อนขึ้น
 11. การเขียน Option เรียกเว็บมารวมกัน การเลือกข้อมูลมาแสดง โดย access มาจากแฟ้มแบบ txt ที่จัดระเบียบไว้
 12. การส่งค่าผ่าน Mail ด้วย Form ใช้ทำฟอร์ม ซื้อขาย หรือรับสมาชิก ได้ครับ (ถ้ามีปัญหา mail หาผมนะ)
 13. การทำ Shopping mall ด้วยระบบตะกร้า หยิบลงตะกร้า คำนวณเงิน และส่งรายการผ่าน mail
 14. การทำ Shopping cart ใช้ cookie หยิบลงตะกร้า คำนวณเงิน และส่งรายการผ่าน mail
 15. การทำ Demo e-commerce ช่วยให้ท่านเปิดร้านขายของได้ สมบูรณ์ในระดับหนึ่ง
 16. การเขียน Search engine อย่างง่าย พร้อม ฐานข้อมูลให้ download จะได้มี yahoo thailand เยอะ ๆ ไง
 17. การเขียน graph ในรูปแบบ GIF เป็นพื้นฐานให้ท่านนำไปเขียน counter, banner exchange หรือ online gif animation
 18. การทำชุดรวมlink+copyไปใช้ 3 วิธี แสดง source code และตัวอย่าง
 19. การทำชุดทดสอบ online แบบสุ่ม
 20. ทดสอบ และแก้ไข upload.pl # ทำให้ใช้แบบไม่มี user และ password
 21. Download Perl script
 22. การทำให้ Windows เป็น Web server และบริการ PERL
Web guides ::
General CGI Sites
http://www.scriptarchive.com/
CGI Programming 101
CGI Script Installation Tutorial
How to Use Your CGI-BIN
RSS of Perl

Perl:
Intro to Perl for CGI
Perl 101
The Perl You Need to Know
Perl Tutor
cs.cmu.edu

Python:
Python Tutorial
Writing CGI Programs in Python
Five Minutes to a Python CGI
General Server Side Includes sites
Big Nose Bird's Server Side Includes Page
Apache Week
Wdvl.com
Server Side Includes
CGI Programming: Chapter 5 Server Side Includes
SSI ที่เคยใช้ได้กับ hypermart.net ขณะนี้เขาบังคับให้นามสกุลเป็น .shtml จึงจะใช้ SSI ได้
New method of SSI : <!--#include virtual="/cgi/bottomx.pl"-->
Old method of SSI : <!--#exec cgi="/cgi/bottomx.pl"-->

Perl index #

 1. !~
 2. $!
 3. $""
 4. $#
 5. $$
 6. $%
 7. $&
 8. >$>
 9. $<
 10. >$
 11. $'
 12. $(
 13. $)
 14. $*
 15. $+
 16. $,
 17. $-
 18. $.
 19. $/
 20. $0
 21. $:
 22. $;
 23. $=
 24. $?
 25. $@
 26. $ARGV
 27. $ENV{expr}
 28. $SIG{expr}
 29. $[
 30. $
 31. $`
 32. $]
 33. $^
 34. $^D
 35. $^F
 36. $^I
 37. $^L
 38. $^P
 39. $^T
 40. $^W
 41. $^X
 42. $_
 43. $|
 44. $~
 45. %INC
 46. ><=>
 47. >
 48. ()
 49. (TYPE)
 50. **
 51. **=
 52. -x
 53. ..
 54. .=
 55. /pattern/
 56. =~
 57. ?PATTERN?
 58. ?pattern?
 59. @ARGV
 60. @inc
 61. A
 62. D
 63. H
 64. HOME
 65. L
 66. LOGDIR
 67. PATH
 68. PERLDB
 69. PERLLIB
 70. S
 71. T
 72. V
 73. a
 74. accept
 75. alarm
 76. atan
 77. b
 78. bind
 79. binmode
 80. c
 81. caller
 82. chdir
 83. chmod 1. chop
 2. chown
 3. chroot
 4. close
 5. closedir
 6. cmp
 7. command
 8. connect
 9. continue
 10. cos
 11. crypt
 12. d
 13. dbmclose
 14. dbmopen
 15. defined
 16. delete
 17. die
 18. do
 19. dump
 20. each
 21. endhostent
 22. endprotoent
 23. endpwent
 24. eof
 25. eq
 26. eval
 27. exec
 28. exit
 29. exp
 30. f
 31. fcntl
 32. fileno
 33. flock
 34. for
 35. foreach
 36. fork
 37. ge
 38. getc
 39. getgrgid
 40. gethostbyaddr
 41. gethostbyname
 42. gethostent
 43. getlogin
 44. getpeername
 45. getpgrp
 46. getppid
 47. getpriority
 48. getprotobyname
 49. getprotobynumber
 50. getprotoent
 51. getpwent
 52. getpwnam
 53. getsockname
 54. getsockopt
 55. gmtime
 56. goto
 57. grep
 58. gt
 59. h
 60. hex
 61. if
 62. index
 63. int
 64. ioctl
 65. join
 66. keys
 67. kill
 68. l
 69. last
 70. le
 71. length
 72. link
 73. listen
 74. local
 75. localtime
 76. log
 77. lstat
 78. lt
 79. m
 80. mkdir
 81. msgctl
 82. msgget
 83. msgrcv 1. msgsnd
 2. n
 3. ne
 4. next
 5. oct
 6. open
 7. opendir
 8. ord
 9. p
 10. pack
 11. pipe
 12. pop
 13. print
 14. printf
 15. push
 16. q
 17. q
 18. qx
 19. rand
 20. read
 21. readdir
 22. readlink
 23. recv
 24. redo
 25. rename
 26. require
 27. reset
 28. return
 29. reverse
 30. rewinddir
 31. rindex
 32. rmdir
 33. s
 34. s
 35. scalar
 36. seek
 37. seekdir
 38. select
 39. select
 40. semctl
 41. semget
 42. semop
 43. send
 44. sethostent
 45. setpgrp
 46. setpriority
 47. setprotoent
 48. setpwent
 49. setsockopt
 50. shift
 51. shmctl
 52. shmget
 53. shmread
 54. shutdown
 55. sin
 56. sleep
 57. socket
 58. socketpair
 59. sort
 60. splice
 61. split
 62. sprintf
 63. sqrt
 64. srand
 65. stat
 66. study
 67. substr
 68. symlink
 69. syscall
 70. sysread
 71. system
 72. syswrite
 73. t
 74. tell
 75. telldir
 76. time
 77. times
 78. tr
 79. truncate
 80. umask
 81. unary
 82. undef
 83. unlink 1. unpack
 2. unshift
 3. utime
 4. values
 5. vec
 6. w
 7. wait
 8. waitpid
 9. wantarray
 10. warn
 11. while
 12. write
 13. x

 @ วิธีทำให้ใช้ Perl ใน PWS
  ขั้นตอนการทำให้ perl ใช้งานได้
 1. สร้างห้องชื่อ c:perlbin เพราะใน Omni properties : Web Server Global settings : External : .pl กำหนดห้องไว้
 2. perl.exe จาก perl.exe ? (456 KB)
 3. เมื่อได้แฟ้ม perl.exe ให้เก็บลงไปในห้อง c:perlbin
 4. ทดลองสร้างแฟ้ม test.pl แล้วเก็บลงไปในห้อง c:httpdhtdocs เมื่อทดสอบให้พิมพ์ว่า http://localhost/test.pl
  #!/usr/bin/perl print "Content-type: text/htmlnn"; print "
  Hello, World...n";
  foreach $key (keys(%ENV)) {
   print "$key = $ENV{$key}n";
  }
  
ตัวอย่างผลลัพธ์ ของ http://localhost/test.pl เมื่อทดสอบในเครื่องของผม
  Hello, World...
  SERVER_SOFTWARE = OmniHTTPd/2.10
  winbootdir = C:WINDOWS
  DOCUMENT_ROOT = C:HTTPDHTDOCS
  GATEWAY_INTERFACE = CGI/1.1
  PROMPT = $p$g
  CLASSPATH = C:EasyPhotoPhotoDeluxe 2.0AdobeConnectables
  REMOTE_ADDR = 127.0.0.1
  SERVER_PROTOCOL = HTTP/1.1
  REMOTE_HOST =
  REQUEST_METHOD = GET
  HTTP_REFERER =
  REMOTE_USER =
  COMSPEC = C:WINDOWSCOMMAND.COM
  HTTP_USER_AGENT = Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
  QUERY_STRING =
  PATH = C:httpd;C:WINDOWS;C:WINDOWSCOMMAND;C:HTTPDPHP
  windir = C:WINDOWS
  HTTP_ACCEPT = */*
  TMP = C:WINDOWSTEMP
  HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = th
  AUTH_TYPE =
  SCRIPT_NAME = /test.pl
  TEMP = C:WINDOWSTEMP
  SERVER_NAME = localhost
  PATH_INFO = /test.pl
  HTTP_COOKIE =
  SERVER_PORT = 80
  CONTENT_LENGTH = 0
  CONTENT_TYPE =
  PATH_TRANSLATED = C:HTTPDHTDOCStest.pl
  REMOTE_IDENT =
  
การเขียนโปรแกรมสำหรับ WAP Browser ด้วยภาษา Perl
#!/usr/bin/perl
&parse;
print "Content-type:text/vnd.wap.wml\n\n";
print "<?xml version=\"1.0\"?>\n";
print "<wml><card id=HTML title=Grade_Report>";
print "<pre>Get ID = ";
print $config{'id'};
print "</pre></card></wml>";
exit;
sub parse {
 if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'GET') {
  @pairs = split(/&/, $ENV{'QUERY_STRING'});
 } elsif ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'POST') {
  read(STDIN, $buffer, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});
  @pairs = split(/&/, $buffer);
 } 
 foreach $pair (@pairs) {
  local($name, $value) = split(/=/, $pair);
  $name =~ tr/+/ /;
  $name =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;
  $name =~ s/~!/~!/g; 
  $value =~ tr/+/ /;
  $value =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;
  $value =~ s/~!/~!/g; 
  $value =~ s/<!--(.|\n)*-->//g;    
  $config{$name} = $value;
 }
}
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223