มงคลชีวิต 38 ประการ และ จรรณยาบรรณครู (To Remember)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com
ปรับปรุง : 2557-03-08 (ให้เหล้าเท่ากับแช่ง)
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
  จรรณยาบรรณครู พ.ศ.2539 [หมู่บ้านครู]
 1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
 2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
 4. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
 5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์ กระทำการใด ๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนโดยมิชอบ
 6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยู่เสมอ
 7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู
 8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
 9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
แนะนำเว็บ (Web Guides)
+ seal2thai.org
+ www.edu.chula.ac.th
+ หมู่บ้านครู
* school.net.th 9 ละเอียด
* อุดมการณ์แฮกเกอร์ ***

เรื่องของความพยายาม
วันนี้เป็นกอหญ้า
หากมีความตั้งใจ
วันหน้าเป็นกอไผ่
จะเป็นต้นไทรที่แข็งแรง
หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
+ จรรยาบรรณครู พ.ศ.2539
+ จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศฉบับปี 2550 #
+ อุปนิสัยที่เป็นหลักคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา #
+ คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ #
+ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

เกามนุษย์ โดย ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง : four_human.pps
เกาหู เกาหัว เกาใจ เกาสมอง
กับ ความรัก ปาก เป้าหมาย และบริหาร

  อาจารย์พึงอนุเคราะห์ศิษย์ 5 สถาน
 1. ชี้แจง แนะนำศิษย์ให้รู้สิ่ง ที่ควรประพฤติ และสิ่งที่ไม่ควรประพฤติ ให้ขวนขวายหาทรัพย์ รู้จักรักษาทรัพย์
 2. อนุเคราะห์ศิษย์ ให้ได้ศึกษาศิลปวิทยาต่าง ๆ ให้ศิษย์เข้าใจดีถูกต้อง
 3. ไม่ปิดบังอำพรางศิลปวิทยา ควบบอกให้ศิษย์โดยสิ้นเชิง
 4. เมื่อศิษย์มีความรู้ความสามารถในสิ่งใด อาจารย์พึง แสดงความรู้ความสามารถของศิษย์ตามที่เป็นจริงแก่มิตร
 5. เมื่อศิษย์ปรารถนาจะไปสู่สถานที่ใด อาจารย์ย่อมทำความป้องกัน เพื่อฝากฝังศิษย์ให้อยู่ในสถานที่อันควร ที่จะนำความเจริญมาสู่ศิษย์

บทปลงสังขาร
มนุษย์เราเอ๋ย  เกิดมาทำไม
นิพพานมีสุข  อยู่ใยมิไป
ตัณหาหน่วงหนัก  หน่วงชักหน่วงไว้
ฉันไปมิได้  ตัณหาผูกพัน
ห่วงนั้นพันผูก  ห่วงลูกห่วงหลาน
ห่วงทรัพย์ศฤงคาร  จงสละเสียเถิด
จะได้ไปนิพพาน  ข้ามพ้นภพสาม
ยามหนุ่มสาวน้อย  หน้าตาแช่มช้อย
งามแล้วทุกประการ แก่เฒ่าหนังยาน
แต่ล้วนเครื่องเหม็น เอ็นใหญ่เก้าร้อย
เอ็นน้อยเก้าพัน  มันมาทำเข็ญใจ
ให้ร้อนให้เย็น  เมื่อยขบทั้งตัว
ขนคิ้วก็ขาว  นัยน์ตาก็มัว
เส้นผมบนหัว  ดำแล้วกลับหงอก
หน้าตาเว้าวอก  ดูน่าบัดสี
จะลุกก็โอย  จะนั่งก็โอย
เหมือนดอกไม้โรย  ไม่มีเกสร
จะเข้าที่นอน  พึงสอนภาวนา
พระอนิจจัง  พระอนัตตา
เราท่านเกิดมา  รังแต่จะตาย
ผู้ดีเข็ญใจ   ก็ตายเหมือนกัน
เงินทองทั้งนั้น  มิติดตัวไป
ตายไปเป็นผี  ลูกเมียผัวรัก
เขาชักหน้าหนี  เขาเหม็นซากผี
เปื่อยเนาพุพอง  หมู่ญาติพี่น้อง
เขาหามออาไป  เขาวางลงไว้
เขานั่งร้องไห้  แล้วกลับคืนมา
อยู่แต่ผู้เดียว  ป่าไม้ชายเขียว
เหลียวไม่เห็นใคร  เห็นแต่ฝูงแร้ง
เห็นแต่ฝูงกา  เห็นแต่ฝูงหมา
ยื้อแย่งกันกิน  ดูน่าสมเพช
กระดูกกูเอ๋ย  เรี่ยรายแผ่นดิน
แร้งกาหมากิน  เอาเป็นอาหาร
เที่ยงคืนสงัด  ตื่นขึ้นมินาน
ไม่เห็นลูกหลาน  พี่น้องเผ่าพันธ์
เห็นแต่นกเค้า  จับเจ่าเรียงกัน
เห็นแต่นกแสก  ร้องเรียกแหกขวัญ
เห็นแต่ฝูงผี  ร้องไห้หากัน
มนุษย์เราเอ๋ย  อย่าหลงนักเลย
ไม่มีแก่นสาร  อุตส่าห์ทำบุญ
ค้ำจุนเอาไว้  จะได้ไปสวรรค์
จะได้ทันพระพุทธเจ้า จะได้เข้าพระนิพพาน
อะหังวันทามิ  สัพพะโส
อะหังวันทามิ  นิพพานะ
ปัจจะโย โหตุ
คลิ๊ปวีดีโอ
1. เสียงสวดของผู้หญิง มีดนตรี


2. เสียงสวดแบบคาราโอเกะ แยกลำโพง

  ศีล 5 [refer.]
 1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 2. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 3. กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
+ มุมมอง ให้เหล้าเท่ากับแช่ง
+ ชายฟ้องว่า เมามากไปทำให้เสียพนัน $500,000 + เวียงร้อยดาว เต็มเดือน (น้ำผึ้ง ณัฐริกา)
ทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน อย่าลืมคิดถึงสิ่งเหล่านี้ [refer.]
1. เครื่องประดับที่สวยที่สุดบนเรือนร่าง คือ รอยยิ้ม
2. งานที่ทำแล้วพอใจที่สุด คือ งานช่วยเหลือผู้อื่น
3. ความสุขที่สุด คือ การให้
4. อาวุธร้ายแรงที่ต้องระมัดระวังและเก็บรักษาให้ดีที่สุด คือ คำพูดที่ทำร้ายผู้อื่น
5. พลังยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้ทุกอย่างสำเร็จ คือ ความรัก
6. ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การทำร้ายตัวเอง
7. ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่จะต้องเอาชนะให้ได้ คือ ความกลัว
8. ยานอนหลับที่ให้ผลดีที่สุด คือ ความสงบภายในใจ

มงคล คือ อะไร
ตอบ เหตุแห่งความสุข และความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ให้เป็นข้อควรประพฤติปฏิบัติ
มงคลหมู่ที่ ๑ ฝึกตนให้เป็นคนดี
  มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล
  มงคลที่ ๒  คบบัณฑิต
  มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา
มงคลหมู่ที่ ๒ สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง
  มงคลที่ ๔  อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
  มงคลที่ ๕  มีบุญวาสนามาก่อน
  มงคลที่ ๖  ตั้งตนชอบ
มงคลหมู่ที่ ๓ ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์
  มงคลที่ ๗  เป็นพหูสูต
  มงคลที่ ๘  มีศิลปะ
  มงคลที่ ๙  มีวินัย
  มงคลที่ ๑๐  มีวาจาสุภาษิต
มงคลหมู่ที่ ๔  บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
  มงคลที่ ๑๑  บำรุงบิดามารดา
  มงคลที่ ๑๒  เลี้ยงดูบุตร
  มงคลที่ ๑๓  สงเคราะห์ภรรยา - สามี
  มงคลที่ ๑๔  ทำงานไม่คั่งค้าง
มงคลหมู่ที่ ๕  บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
  มงคลที่ ๑๕  บำเพ็ญทาน
  มงคลที่ ๑๖  ประพฤติธรรม
  มงคลที่ ๑๗  สงเคราะห์ญาติ
  มงคลที่ ๑๘  ทำงานไม่มีโทษ
มงคลหมู่ที่ ๖  ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อม
  มงคลที่ ๑๙  งดเว้นบาป
  มงคลที่ ๒๐  สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
  มงคลที่ ๒๑  ไม่ประมาทในธรรม
มงคลหมู่ที่ ๗  การแสวงหาธรรมะเบื้องต้นใส่ตัว
  มงคลที่ ๒๒  มีความเคารพ
  มงคลที่ ๒๓  มีความถ่อมตน
  มงคลที่ ๒๔  มีความสันโดษ
  มงคลที่ ๒๕  มีความกตัญญู
  มงคลที่ ๒๖  ฟังธรรมตามกาล
มงคลหมู่ที่ ๘  การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่
  มงคลที่ ๒๗  มีความอดทน
  มงคลที่ ๒๘  เป็นคนว่าง่าย
  มงคลที่ ๒๙  เห็นสมณะ
  มงคลที่ ๓๐  สนทนาธรรมตามกาล
มงคลหมู่ที่ ๙  การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป
  มงคลที่ ๓๑  บำเพ็ญตบะ
  มงคลที่ ๓๒  ประพฤติพรหมจรรย์
  มงคลที่ ๓๓  เห็นอริยสัจจ์
  มงคลที่ ๓๔  ทำนิพพานให้แจ้ง
มงคลหมู่ที่ ๑๐  ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส
  มงคลที่ ๓๕  จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
  มงคลที่ ๓๖  จิตไม่โศก
  มงคลที่ ๓๗  จิตปราศจากธุลี
  มงคลที่ ๓๘  จิตเกษม
มีรายละเอียดที่ http://www.kmitl.ac.th/~klsomcha/wdc/mongkol/

โลกนี้เต็มไปด้วยความขัดแย้ง และความขัดแย้งส่วนหนึ่งก็มาจากอัตตา คือการไม่ยอมรับฟังความเห็น ของคนอื่นอย่างเปิดใจกว้างอัตตานี้ถูกเน้นด้วยอคติ และ ความรังเกียจกันและกันเป็นส่วนตัว ทำให้ ความขัดแย้งยิ่งบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถคลี่คลายได้
ผมเสนอว่า เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น ทุกฝ่ายจะต้องหยุดปกป้องความคิดเห็นและการกระทำของตนเองชั่วขณะ และเปิดใจกว้างรับฟังความเห็นของคนอื่นดูสักหน่อย พยายามตรวจสอบว่าแนวคิดหรือการกระทำของตนคืออะไร แนวคิดหรือข้อเสนอใหม่คืออะไรมีข้อดีเหนือกว่าแนวคิดของเราอย่างไรบ้างหรือไม่ การพิจารณาอย่างเปิดใจกว้างอาจจะ ทำให้เราสามารถผนึกแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับมาเข้าเป็นแนวคิดใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้
ความเห็นที่เสนอมานี้ เป็นแบบประนีประนอม ซึ่งนักบริหารหลายคนอาจจะไม่ชอบ แต่ผมคิดว่าได้ผลตรงที่ทำให้งาน ที่มีปัญหาดำเนินต่อไปได้ราบรื่นในขณะเดียวกันมิตรภาพก็ยังคงอยู่
โลกนี้มีอะไรต้องศึกษาและต้องทำมากเกินกว่าจะเสียเวลาหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับความขัดแย้งครับ
ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ (มกราคม 2548)
ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
http://www.drkanchit.com

ต้นไม้ที่ใกล้ฝั่ง (รักลูก ... ลูกรัก)
พ่อแม่ก็แก่เฒ่า
จะพบจะพ้องพาน
ใจจริงไม่อยากจาก
แต่ชีพมิทนทาน
ขอเถิดถ้าสงสาร
คนแก่ชะแรวัย
ไม่รักก็ไม่ว่า
ให้กินและให้นอน
เมื่อยามเจ้าโกรธขึง
ร้องให้ยามป่วยไข้
เฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่
หวังเพียงจะได้ผล
ขอโทษถ้าทำผิด
ใจแท้มีแต่ความ
ต้นไม้ที่ใกล้ฝัง
วันหนึ่งคงล้มไป
. จำจากเจ้าไม่อยู่นาน
เพียงเสี้ยววานของคืนวัน
เพราะยังอยากเห็นลูกหลาน
ย่อมร้าวรานสลายไป
อย่ากล่าวขานให้ช้ำใจ
คิดเผลอไผลเป็นแน่นอน
เพียงเมตตาช่วยอาทร
คลายทุกข์ผ่อนพอสุขใจ
ให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัย
ได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยน
แม้เหนื่อยกายก็ยอมทน
เติบโตจนสง่างาม
ขอให้คิดทุกทุกยาม
หวังติดตามช่วยอวยชัย
มี หรือหวังอยู่ทนได้
ทิ้งฝังไว้ให้วังเวง
โดย อ.สุนทรเกต
http://www.khonmuang.com/cpg/albums/userpics/1197.jpg
เพลงใครหนอ
  :: ผมว่าเพลงนี้ ดีที่สุด สำหรับผู้ต้องการรำลึกถึงใครสักคน
  ใครหนอรักเราเท่าชีวี ใครหนอปรานีไม่มีเสื่อมคลาย ใครหนอรักเราใช่เพียงรูปกาย รักเขาไม่หน่าย มิคิดทำลายใครหนอ ใครหนอเห็นเราเศร้าทรวงใน ใครหนอใครกันปลอบเราเรื่อยมา ใครหนอรักเราดังเพียงแก้วตา รักเขากว้างกว่าพื้นพสุธา นภากาศ
  จะเอาโลกมาทำปากกา หรือเอานภามาแทนกระดาษ เอาน้ำหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาด ประกาศพระคุณไม่พอ ใครหนอรักเราเท่าชีวัน ใครหนอใครกันให้เราขี่คอ ใครหนอชักชวนดูหนังสี่จอ รู้แล้วละก็อย่ามัวรั้งรอ ทดแทนบุญคุณ ..


คติพจน์จาก รศ.ดร.ศรีนวล ถนอมกุล (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)
กรรมดีแม้ไม่มีใครมองเห็นก็ยังเป็นผลดีตอบสนอง
คนทำดีมีแต่สุขไร้ทุกข์ครองเพื่อนพี่น้องรอบข้างต่างสุขใจ
กรรมชั่วทำไป แสนไร้ค่าทั้งถูกด่าถูกแช่งไม่สดใส
มวลญาติมิตร เบือนหน้าไม่อาลัยไม่มีใครอยากคบค้าสมาคม
ถึงไม่แคร์แต่เจ้าก็ไร้สุขมีแต่ทุกข์วันคืนสุดขื่นขม
แม้หน้าชื่นแต่เจ้าก็อกตรมสุดระทมหมกไหม้ตายทั้งเป็น

ดอกไม้ให้คุณ
ขอมอบดอกไม้ในสวน นี้เพื่อมวลประชา จะอยู่แห่งไหน จะใกล้จะไกลจนสุดขอบฟ้า ขอมอบความหวัง ดั่งดอกไม้ผลิ สดไสวงามตา เป็นกำลังใจให้คุณ เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้มา
*ดวงตะวันทอแสง มิถอยแรงอัปรา เป็นเปลวไฟที่ไหม้นาน เป็นสายธารที่ชุ่มป่า ขอมอบดวกไม้ในสวน ให้หอมอบอวลสู่ชน จงสบสิ่งหวังให้สมตั้งใจ ให้คลายหมองหม่น ก้าวต่อไปตราบชีวิตสุด ดุจกระแสชล เป็นกำลังใจให้คุณ เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้คุณ (ซ้ำ 3 รอบ)
กำลังใจ
โบกมือลา เสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพื่อน กี่ปีจะลับเลือน ฝากเพลงคอยย้ำเตือน หวนให้ จากกันไกล แม้เพียงร่างกายแต่ใจชิดใกล้ เมื่อใจเราซึ้งใจ ร่วมทางไม่ร้างไกล หมายมั่น
*ขุนเขาไม่อาจขวาง สายทางเที่ยงธรรมได้ ความหวังยังพริ้มพราย เก่าตายมีใหม่เสริม ชีวิตที่ผ่านพบ มีลบย่อมมีเพิ่มขอเพียงให้เหมือนเดิม กำลังใจ
**อย่าอาวรณ์ รักเราไม่คลอนคลางแคลงแหนงหน่าย ให้รักเราละลาย กระจายในผองชน ผู้ทุกข์ทนตลอดมา (ซ้ำ *,**)

ผู้ชนะ (เสก โลโซ ประกอบ 15 ค่ำเดือน 11)
หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไป ให้เรารู้เส้นทางแห่งใจ แล้วก็ไปให้ถึงที่นั่น เพราะชีวิตคือการต่อสู้ ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่น เส้นทางไกลแค่ไหนช่างมัน คนช่างฝันเท่านั้นทำได้ * ฉันคือหนึ่งคนที่ทนฟันฝ่า พลังศรัทธาคือสิ่งดี ได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกที่ เตรียนใจที่มีให้มั่นคงเข้าไว้ ขอเพียงแค่วันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย โปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้ว อย่าฟังคำคน อย่าสนใจใคร อย่าเปลี่ยนแนว คนแน่แน่วเท่านั้นผู้ชนะ
หากปัญหาเข้ามาถั่งถม อย่าไปโหมให้จงผ่อนคลาย ค่อยค่อยคิดสบายสบาย ปล่อยมันไปตามเรื่องสักวัน เพราะชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่น เส้นทางไกลแค่ไหนช่างมัน คนช่าวฝันเท่านั้นทำได้

ร้อยแก้วดาวเหนือ
โยนกของเราน่าอยู่
เพื่อนพ้องทุกคนรู้ดี
มีภาษาให้เลือกหลากหลาย
พลานามัยเปิดสอนเต็มที่
วิจิตรศิลป์ หรือวิทยาศาสตร์
กฎหมาย หรือสังคมศาสตร์
ถ้ามนุษย์เปรียบได้ดั่งดาว
สู่วันเป็นบัณฑิตไทย
อาจารย์ทุกคนใจดี
ว่าที่นี่เสริมสร้างปัญญา
กิจกรรมเปิดกว้างมากมี
เรียนที่นี่ใจกายแข็งแรง
เศรษฐศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์
ต่างแทรกศาสตร์เพื่อสร้างคนดี
พวกเราขอมีสิทธิ์ฝัน
ดั่งดาวเหนือบนฟ้ากว้างอีกดวง
โดย ตรีสตรี

พระธาตุประจำปีเกิด
  พระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ ประจำปีชวด
  พระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง ประจำปีฉลู
  พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ประจำปีขาล
  พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน ประจำปีเถาะ
  พระธาตุวัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ ประจำปีมะโรง
  พระเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ประจำปีมะเส็ง
  พระเจดีย์พระธาตุตะโก้ง (เจดีย์ชเวดากอง) ประเทศพม่า ประจำปีมะเมีย
  พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ประจำปีมะแม
  พระธาตุพนม จ.นครพนม ประจำปีวอก
  พระธาตุหริภุญไชย จ.ลำพูน ประจำปีระกา
  พระเจดีย์เกตุแก้วจุฬามณี สวรรค์ดาวดึงส์ ประจำปีจอ
  พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย ประจำปีกุล
  

"คนโง่ ชอบคิดว่าตนฉลาด แล้วจึงดักดานอยู่กับความโง่ของตนตามที่เป็น
คนฉลาด ชอบคิดว่าตนโง่ จึงชอบแกล้งโง่ และมักโง่ได้ตามปรารถนาในที่สุด
คนเจ้าปัญญา ย่อมเห็นความโง่ และความฉลาด ที่ซ้อนกันอยู่
จึงรู้วิธีที่จะยกจิตสู่ปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงค่อย ๆ หายโง่ และเลิกฉลาดโดยลำดับ"
เขียนโดย ไชย ณ พล

เร็วก็ว่าล้ำหน้า ช้าก็ว่าอืดอาด
โง่ก็ถูกตวาด พอฉลาดก็ถูกระแวง
ทำก่อนถามว่าใครสั่ง ครั้นทำทีหลังบอกว่าไม่รู้จักคิด
คนดีถูกถีบไปไกลตัว แต่กลับเอาคนชั่วมาใกล้ชิด
เกลียดคนตรงหลงคนคดงอ ชอบกินลูกยอแต่ให้ลูกโยน
หัวตัวเองไม่พอใจ ชอบหัวใหม่ด้วยการใส่หัวโขน
คนดีจึงเผ่นหนีเข้าป่า คนที่เดินอย่างสง่าจึงมีแต่พวกโจร
พระพิพิธธรรมสุนทร http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=526539

  การสร้างอุปนิสัยในการทำงาน ด้วย 15 อย่า
 1. อย่าอวดรู้
 2. อย่าดูแคลน
 3. อย่าแสนงอน
 4. อย่าซ่อนเงื่อน
 5. อย่าเชือนแช
 6. อย่าแส่เรื่องของคนอื่น
 7. อย่าเสือกงานของเขา
 8. อย่าเอาแต่งานของตัว
 9. อย่ากลัวเขาหาว่า
 10. อย่าด่าเจ้านาย
 11. อย่าขยายความลับ
 12. อย่าจ้องจับผิด
 13. อย่าคิดไม่ซื่อ
 14. อย่าดื้อจนด้าน
 15. อย่าค้านจนแค้น
  จาก http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=526539

แด่เยาวชนคนสิ้นคิด พ่อไถนา อาบแดด ถูกแผดเผา ลูกดืมเหล้า ฟังเพลง ครื้นเครงเหลือ แม่ขายผัก กินข้าว เคล้ากับเกลือ ลูกเอื้อเฟื้อ พาสาวเที่ยว เลี้ยวโฮเต็ล พ่อหาเงิน ส่งลูกเรียน เพียรอุตส่าห์ ลูกติดยา คบเพื่อนชั่ว มั่วให้เห็น แม่กระหาย ดื่มน้ำคลอง ตอนกลองเพล ลูกทะเล้น จิบไวน์แดง แพงจับใจ พ่ออดอยาก ไม่เคยบ่น ทนลำบาก ลูกมักมาก เพศสัมพันธ์ มันฉิบหาย แม่ทอผ้า ปลูกหม่อน หารายได้ ลูกหญิงชาย เที่ยวสนุก โรคติดตัว พ่อสูบน้ำ เข้าแปลงนา ปลูกกล้าข้าว ลูกมัวเมา การพนัน หมั่นหาผัว แม่หาบน้ำ เลี้ยงเป็ดไก่ ทำสวนครัว ลูกใจชั่ว ใช้เงินเพลิน เดินหลงทาง พ่อขายวัว ส่งควายเรียน เวียนศีรษะ ลูกตะกละ กินฟาสท์ฟู้ด พูดกว้างขวาง แม่ปวดเมื่อย สู้งานหนัก ไม่ละวาง ลูกสำอาง ใช้ของแพง แข่งสังคม พ่อผอมแห้ง เรี่ยวแรงน้อย ด้อยอาหาร ลูกประพฤติ อันธพาล ร่านเสพสม แม่เป็นหนี้ ดอกทบต้น หมดอารมณ์ ลูกเขี้ยวคม ฆ่าพ่อแม่ ก่อนแก่ตาย

จาก http://www.narak.com/webboard/show.php?Category=narak&No=100144
จาก http://gblog.gmember.com/boyman/
จาก http://www.nppointasia.com/icclub/broad/QAview.asp?id=944
พบจาก ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ลำปาง จึงค้นจาก net มา post ที่นี่

การใช้เวลาเพื่อชีวิต คิด.....................เพราะความคิดเป็นบ่อเกิดแห่งพลัง เล่นกีฬา ...................เพราะทำให้เป็นคนหนุ่มสาวตลอดกาล อ่าน.........เพราะทำให้ฉลาดรอบรู้ สวดมนต์...................เพราะเป็นการสร้างพลังจิตให้เข้มแข็ง รัก................เพราะความรักทำให้ชีวิตมีค่า หัวเราะ..........................................เพราะเสียงหัวเราะคือดนตรีที่จะให้ความสุนทรีย์แห่งจิตใจ เป็นมิตร........................เพราะมิตรภาพคือความอบอุ่นและสวยงาม ทำกุศล..............เพราะผลบุญเป็นกรรมดีแห่งชีวิต ทำงานให้เสร็จ...........................เพราะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง กตัญญู............เพราะเป็นเครื่องหมายของคนดี นี่แหละชีวิตการทำงาน เร็ว ... ก็หาว่าล้ำหน้า ช้า ... ก็หาว่าอืดอาด โง่ ... ก็ถูกตวาด พอฉลาด ... ก็ถูกระแวง ทำก่อน ... ก็บอกว่าไม่ได้สั่ง ครั้นทำทีหลัง ... ก็บอกว่าไม่รู้จักคิด คนดีดี ... ถูกถีบไปไกลตัว แต่กลับเอาคนชั่ว ... มาใกล้ชิด พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เกลียด ... คนตรง หลง ... คนคดงอ ชอบ ... กินลูกยอ แต่ ... ให้ลูกโยน หัวตัวเอง ... ไม่พอใจ ชอบหาหัวใหม่ ... ใส่หัวโขน คนดี ... จึงเผ่นหนีหน้า คนที่เดินหน้า ... จึงมีแต่โจร
จาก http://porpat80.spaces.live.com/

คำตอบน่าห่วง .. "พ่อฮับ การเมืองคืออะไรฮับ"
  หนูน้อยคนหนึ่งถามพ่อว่า "พ่อฮับ การเมืองคืออะไรฮับ" คุณพ่อใจดีตอบว่า "พ่ออธิบายง่าย ๆ อย่าง นี้ดีกว่า คือ พ่อเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว หนูต้องเรียกพ่อว่า ทุนนิยม ส่วนแม่เป็นคนจัดการเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ก็ต้องเรียกแม่ว่ารัฐบาล เราสองคนมีหน้าที่ดูแลความต้องการของลูก เพราะฉะนั้น เราจะเรียกลูกว่า ประชาชน ส่วนพี่เลี้ยงของหนูเรามองว่าเธอเป็น ชนชั้นผู้ชั้นแรงงาน สำหรับน้องชายของลูก เราจะเรียกเขาว่า อนาคต เอาละ ลองเก็บไปคิดดูว่าหนูเข้าใจหรือเปล่า" คืนนั้น หนูน้อยเข้านอนพลางคิดถึงคำพูดของคนเป็นพ่อ กลางดึกพ่อหนูได้ยินเสียงน้องร้องจ้า ย่องเข้าไปดูเห็นอึกองโตเต็มผ้าอ้อม พ่อหนูเดินไปห้องพ่อแม่ แต่กลับเจอมามี้นอนกรน คร่อกฟี้ เดินไปห้องพี่เลี้ยง ปรากฏว่าประตูติดล็อก เขย่ง มองในรูกุญแจ ก็เห็นภาพบิดากำลังเล่นจ้ำจี้กับพี่เลี้ยง เข้าเต็มตา หนูน้อยเลยล้มเลิกความพยายาม แล้วกลับไปนอนคลุมโปงตามเดิม เช้าวันต่อมาหนูน้อย เดินไปหาพ่อบอกเสียงขรึมว่า "พ่อครับ ตอนนี้ผมเข้าใจ คอนเซ็ปต์การเมืองแล้วละครับ" "เหรอลูก ไหนบอกพ่อซิ ลูกคิดว่าการเมืองคืออะไร" คุณพ่อตัวดีซักไซร้ คุณลูกตอบฉะฉาน "การเมืองก็เป็นเรื่องประมาณว่า ขณะที่ทุนนิยมกำลังกดขี่ชนชั้นใช้แรงงาน รัฐบาลก็หลับคุดคู้ไม่รู้ไม่เห็น ด้านประชาชนก็ถูกละเลยไม่ได้รับความสนใจ ส่วนอนาคตก็จมอยู่ในกองขี้ไงครับ" จาก http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=13873 (2003-04-16) จาก http://www.bbznet.com/scripts/view.php?user=supakitz&board=2&id=7&c=1 (2003-07-17) จาก http://www.saranair.com/article.php?sid=14214 (2006-05-26) จาก http://www.railway.co.th/seatcheck/guest/webboards/board_posts.asp?FID=7108 ระงับชั่วคราว

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223