กูเกิ้ลแอ็พ (Google Apps)

ปรับปรุง : 2557-04-27 (เปลี่ยนปฏิทิน)
สารบัญ
1.1 บทเรียนสำหรับ Adminstrator
1.2 บทเรียนสำหรับ Members
Download :Google Talkองค์กรที่ใช้บริการ google apps
2.1 เข้าระบบ กศน. กรุงเทพ
2.2 เข้าระบบ กศน. ลำปาง
2.3 เข้าระบบ thaiabc.com
2.4 เข้า DOCS thaiabc.com
เช่น maetha01@thaiabc.com

การเข้าสู่ระบบผ่าน domain name ขององค์กร
สำหรับ account ของสมาชิกใน googleapps เช่น lpa.nfe.go.th หรือ thaiabc.com จะไม่สามารถ sign in เข้าหน้า gmail.com หรือ igoogle.com จะต้องเข้าหน้า sign in ขององค์กรเท่านั้น จะใช้รหัสผู้ใช้ที่ได้จากองค์กร เข้า gmail.com ไม่ได้
+ ตำแหน่งเว็บเพจสำหรับ sign in เช่น https://www.google.com/a/thaiabc.com
เอกสารอ้างอิง
+ ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาิการ
พฤศจิกายน 2550 ท่านมีนโยบาย ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต จึงร่วมกับบริษัทกูเกิ้ลจำกัด จัดทำคู่มือใช้อบรมครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษา
+ ชีพธรรม คำวิเศษณ์ และ ศรัณย์ ยุวรรณะ
พฤษภาคม 2551 เขียนหนังสือการใช้งาน google apps เป็นเครื่องมือของ องค์กรยุค 2.0 (enterprise 2.0) ซึ่งอธิบายชัดเจนว่าบริการนี้เหมาะกับ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) หน่วยงานราชการ การศึกษา องค์กรการกุศล และองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับคู่มือเล่มนี้กล่าวถึงหน้า start page และ page creator แต่ปัจจุบัน (พ.ค.52) บริการทั้ง 2 น่าจะรวมกันเป็น site แทนแล้ว
+ แผนที่ไหล่หินใน gooogle.com
Gmail เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า
เพื่อใช้ข้อมูลย้อนหลังจากการสนทนา ฝากข้อความ หรือ voice mail จากโปรแกรม google talk
หมายเหตุ : บริการนี้ต้อง sign in เข้า gmail.com หรือ domain ที่องค์กรเตรียมไว้ให้
Google Talk เพื่อรับส่งข้อมูลแบบ real time ที่สื่อสารได้ทั้งข้อความ และเสียง รวมถึงการรับส่งแฟ้มข้อมูล
เพื่อแสดงสถานะการใช้งาน ณ ปัจจุบัน แสดงสถานะอีเมล และติดต่อสื่อสารได้ทันที
หมายเหตุ : บริการนี้ต้องติดตั้งโปรแกรม จึงจะใช้งานได้อย่างสะดวก
Google Documents เพื่อใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสารแบบออนไลน์ โดยไม่ต้องซื้อหา และใช้งานได้จากทุกที่
เพื่อใช้งานเอกสารร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน เช่นการแก้ไขเอกสารร่วมกัน หรือ presentation ผ่าน Lan ในห้องปฏิบัติการ
หมายเหตุ : ระบบนี้ไม่เปิดให้คนทั่วไป เปิดให้เฉพาะเพื่อนในกลุ่มเท่านั้น
Google Calendar เพื่อนำเสนอ หรือบันทึกกิจกรรม แผนงานที่จะทำในแต่ละวัน
เพื่อใช้แสดงกิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ทำให้สะดวกในการตรวจสอบนัดหมาย
เช่น http://www.google.com/calendar/embed?src=gthaiall%40gmail.com&ctz=Asia/Bangkok
Sites เพื่อการนำเสนอเว็บเพจที่ใช้งานได้ง่าย นำเสนอแฟ้มข้อมูลประกอบเว็บเพจ
เพื่อการจัดทำระบบเก็บเอกสารที่เป็นระบบ และใช้งานร่วมกับเพื่อนได้
+ http://sites.google.com/site/yonokoit/
เกศริน อินเพลา อนุชิต ยอดใจยา อบรม google apps ที่ กศน.แม่ทะ
ผู้ร่วมอบรม12 - 13 มิ.ย 52 ผมไปเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบซีเอ็มเอส web template 2.0 ที่พัฒนาและเผยแพร่โดย อ.ศรีเชาวน์ วิหคโต มีคุณอนุชิต ยอดใจยาไปเป็นผู้ช่วย เราได้รับเชิญจาก ผอ.จรรยา จิรชีวะ ให้อบรมบุคลากร กศน.แม่ทะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ประวัติความเป็นมาแหล่งเรียนรู้อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ก่อนไปได้ปรับแต่งโปรแกรม thaiabc6.3 เพื่อเปิดบริการ Local Web Server ซึ่งมี web template 2.01 ในโปรแกรมนั้น ทำให้ฝึกจัดการ web template 2.01 ที่ผมปรับปรุงระบบความปลอดภัย สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ง่าย วันแรกปูพื้นฐานการเขียนเว็บ ซึ่งผู้เรียนหลายท่านไม่ถนัด แต่วันที่ 2 เรียนการเข้าจัดการเท่านั้น (ไม่สอน html) ทุกคนเข้าใจการปรับแต่งเว็บแบบ CMS ด้วยตนเอง ตามวัตถุประสงค์ของ ผอ. วัตถุประสงค์ของการอบรมคือ เพื่อให้ครูในแหล่งเรียนรู้แต่ละตำบลมีส่วนร่วมในการเข้าจัดการเว็บเพจของ กศน.แม่ทะ โดยแบ่งกลุ่มตามหัวข้อ และตามพื้นที่ แทนที่จะปล่อยให้ใครสักคนเป็นคนป้อนข้อมูล ก็จะหันมาแบ่งงานและรับผิดชอบร่วมกัน
ในสัปดาห์ต่อมา วันที่ 20 มิ.ย.52 ไปเป็นวิทยากรอีกครั้งมี อ.เกศริน อินเพลา เป็นผู้ช่วยในการอบรมการใช้ google apps ซึ่งรุ่นของระบบที่ กศน.ลำปาง และกศน.กรุงเทพฯ เคยขอใช้จาก google เพื่อเปิดบริการแก่บุคลากรในกศน. ต่างกับ google apps ที่ผมขอใช้บริการล่าสุด เพื่อเตรียมสอน โดยเฉพาะเรื่อง start page กับ page creater นั้นไม่พบใน google apps รุ่นใหม่ แต่พบเรื่อง site แทน และ site ก็ไม่มีใน google apps รุ่นเก่า แต่ระยะเวลาการอบรม 1 วันก็เหมาะกับ 4 หัวข้อคือ email, talk, calendar และ document วัตถุประสงค์ของการอบรมคือ เพื่อใช้งานระบบการสื่อสารและระบบสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ตามแนว enterprise 2.0 ผ่านบริการของ google apps ที่กศน. ลำปาง และกศน.ทั่วประเทศเข้ารับการอบรม ครั้งนี้จึงเป็นการขยายความสามารถในระดับครู เพื่อทำให้การสื่อสารระหว่างครู กับผอ. สามารถเกิดขึ้นได้
ผู้เข้าร่วมอบรมน่ารักทุกคน โดยเฉพาะเรียน google talk แล้ว หลายคนก็ใช้หูฟังกับไมค์คุยกันเพลินเลยครับ ผู้เรียนประกอบด้วย 1)นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีวิเชียร 2)นางกมลนันท์ ธรรมนพ 3)นายทาน จันทะปัน 4)นางลำดวน วงศ์สาย 5)นางเทียมจิตร เพชรล้ำ 6)นางธิติยา แก้วเมืองมา 7)นางสายไหม กรรเชียง 8)นางสาวอรวรรณ มานันไชย 9)นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์ษา 10)นางสาวนงคราญ ใจตา 11)นางสาวกาญจนา กิ่งแก้ว 12)นางกรชนก มังคะวงศ์ 13)นางสาวบงกช เกิดในวงศ์ 14)นางสาวไพรินทร์ สุวรรณจักร 15)นางอัฉราภรณ์ คำพิชัย 16)นางสาวมนัสวี จิรชีวะ 17)นางสาวธัญจิรา บุญรักษา 18)นางสาววิไลลักษณ์ บุญปันเชื้อ 19)นางสาวทัศนีย์ เพชรตา 20)นายธนวัฒน์ ปันสุทะ 21)นายวุฒิพงศ์ เครือวงศ์ปิง 22)นางสาวปิยะกาญน์ เลิศจุ่ม 23)นายณรงค์ จักรจันทร์ 24)ผอ.จรรยา จิรชีวะ ( ภาพทุกคน )
ผลการให้บริการวิชาการครั้งนี้ ทำให้ผม และผู้ช่วยทั้ง 2 ท่าน ได้เรียนรู้ระบบ CMS อีกโปรแกรมหนึ่งที่พัฒนาโดยใช้ text file และถูกใช้งานในกศน.ลำปาง และกศน.อำเภอ ได้เข้าไปศึกษาโปรแกรม ปรับแต่งให้เหมาะกับการอบรม และนำเสนอให้คนทั่วไปได้นำไปเรียนรู้และใช้งาน และนำเสนอลงสื่อท้องถิ่นด้วยภาพข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ ผ่านสำนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ส่วน google apps จะได้ไปเผยแพร่ในมหาวิทยาลัย และคนทั่วไปผ่านหลายช่องทาง เพราะมีประโยชน์ต่อองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากไอที โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันที่ใช้เอกสารเป็นสื่อกลาง ( เอกสารอบรม )
+ http://www.google.com/a/thaiabc.com
+ http://www.thaiall.com/blog/burin/316/
docs ของ สกว การใช้ google docs ของ สกว
18 ก.ย.53 คุณ siriwat ส่งอีเมลมาแจ้งว่า เพื่อนสมาชิกสามารถเข้าไปปรับข้อมูลรายชื่อ ครูนักจัดกระบวนการเรียนรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นที่ผมสนใจคือ เป็นร่องรอยชวนใช้ google docs ครั้งแรกตั้งแต่ผมใช้ระบบนี้ทั้งในการทำงาน และในการสอน แต่ผมที่ได้ใช้นั้นไม่เป็นที่น่าประทับใจ ก็ดีใจที่เห็นร่องรอยการใช้ของสกว.ครับ .. แต่การใช้งานมีข้อจำกัดคืออีเมลที่จะใช้ได้มิใช้จากทุกเครือข่าย ผมทดสอบใช้ของ hotmail.com และ google.com ไม่พบปัญหา แต่ใช้อีเมลขององค์กรแล้วไม่ได้ครับ ระบบของ google docs ไม่ยอมรับอีเมลขององค์กรทั่วไป
เครื่องบริการอีเมลฟรี ด้วย google apps
20 ต.ค.54 วันนี้เข้าดูบริการของ google apps พบว่า บริการฟรีสำหรับองค์กร โดยการผูก domain name ซึ่งบริการฟรีนี้ สามารถสร้างบัญชีได้ 10 บัญชี แต่ก่อนหน้านี้ราวกลางปี 2552 ผมใช้ thaiabc.com ผูกเข้ากับ google apps แบบฟรี สามารถสร้างบัญชีได้ถึง 50 ซึ่งเพียงพอสำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ไม่ใหญ่นัก
ปัจจุบันถ้าใช้ฟรี จะได้ 1) Gmail และ Google ปฏิทิน 2) Google เอกสาร และ Google Sites 3) Blogger, AdWords, Reader และอีกมากมาย
ถ้าเป็นสมาชิกแบบ Google Apps for Business มีค่าใช้จ่าย 50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อปี มีบริการเพิ่มขึ้นดังนี้ 1) พื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 25 กิกะไบต์ต่อผู้ใช้ BlackBerry และ Microsoft Outlook ความสามารถในการทำงานร่วมกันและอีกมากมาย 2) การลงชื่อเพียงครั้งเดียว SSL ที่บังคับใช้ ข้อกำหนดความเข้มงวดของรหัสผ่าน ที่กำหนดเองและอีกมากมาย 3) SLA รับประกันความพร้อมในการทำงาน 99.9% และการสนับสนุนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดสำหรับ for education
Google Apps for Education is free. We plan to keep the core offering of Google Apps for Education free. This includes user accounts for future incoming students. As you may know, Google was founded by a research project at Stanford University, and this is just one way we can give back to the educational community.
+ http://www.thaiall.com/blog/burin/3742/

สร้าง แก้ไข และอัปโหลดอย่างรวดเร็ว
- นำเข้าเอกสาร สเปรดชีท และงานนำเสนอที่มีอยู่ หรือสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น

เข้าถึงและแก้ไขได้จากทุกที่
- เพียงคุณมีเว็บเบราว์เซอร์ เอกสารของคุณจะถูกเก็บแบบออนไลน์อย่างปลอดภัย

เปลี่ยนแปลงร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
- เชิญบุคคลอื่นมายังเอกสารของคุณและร่วมกันแก้ไขได้ในขณะเดียวกัน


+ ปฏิทินของ อนุชิต ยอดใจยา :: ธรณินทร์ สุรินทร์ปันยศ :: อรรถชัย เตชะสาย :: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

เพื่อนส่งอีเมลของ gmail.com มาให้อ่าน
แล้วนึกถึงข้อสอบ ว่า
.. เคยออกข้อสอบถามว่า 2 ใน 6 หัวข้อนี้ หมายถึงอะไร
เมื่อนำผลสอบมาประเมินว่าจะอยู่ในคลังข้อสอบต่อไปหรือไม่
เพราะข้อสอบที่ทำได้เกือบทุกคน เป็นข้อสอบที่ไม่ดี
และข้อสอบที่ทำเกือบไม่ได้กันเลย ก็เป็นข้อสอบที่ไม่ดี
ก็ได้ข้อสรุปว่า ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำได้สิ
แม้จะทำกันไม่ได้ แต่ก็ยังต้องอยู่ต่อไป .. นั่นเป็นข้อสรุป

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223