สอนภาษาอังกฤษ สำหรับมือใหม่
คำศัพท์สำคัญที่สุด .. รวมศัพท์จากข้อสอบระดับอุดมศึกษา 200 คำ

พบข้อสอบระดับอุดมศึกษา ในข้อสอบชุดนี้เป็น Exit Examination จำนวน 50 ข้อ ถูกจัดทำขึ้นประกอบการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาแบบ Practice ที่เป็นหลักสูตร Self Study ไม่มีผู้สอน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองไปทีละ lesson ผ่านการทำแบบฝึกหัด แล้วมีการประเมินผลนอกระบบ ซึ่งศัพท์ชุดนี้ได้จากการรวบรวมจากชุดข้อสอบประเมินผล จึงนำมาแบ่งปันรวมทั้งหมด 200 คำ แบ่งเป็น 10 ชุด ๆ ละ 20 คำ ให้ได้ฝึกฝนก่อนเข้าทำข้อสอบ
+ http://thainame.net


รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 1
1	achievement = ความสำเร็จ
2	archaeologist = นักโบราณคดี
3	civilization = อารยธรรม
4	cliff dwelling = ที่อยู่อาศัยบนหน้าผา
5	crowd = ฝูงชน
6	dairy = จากนม
7	dietary = การบริโภคอาหาร
8	extinct = สูญพันธ์
9	fascination = ความตรึงใจ
10	increase = เพิ่ม
11	looting = การแย่งชิง
12	neat = เรียบร้อย
13	penetrate = เจาะ
14	poultry = สัตว์ปีก
15	ranchers = เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
16	rise = ขึ้น
17	ruin = ทำลาย
18	sacrifice = เสียสละ
19	stubborn = หัวดื้อ
20	supplement = เสริม

คำนามนับได้ กับคำนามนับไม่ได้

มีโอกาสอ่านหนังสือเตรียมสอบของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะต้องไปสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าหัวข้อแรกที่กล่าวถึงคือ countable nouns กับ uncountable nouns ซึ่งเป็นหัวข้อที่เตือนว่า ภาษาอังกฤษต้องเริ่มต้นจากการรู้ความหมาย อย่างน้อยต้องรู้ว่าคำนั้น นับได้หรือไม่
+ countable01.pptx

แนะนำเว็บไซต์ (Web Guide)
VOA Special English Education Report
คลิ๊ปข่าวใน youtube.com ที่มีเนื้อหาบรรทัดต่อบรรทัด ปรากฎในคลิ๊ป
เห็นหน้า reporter ที่สลับผัดเปลี่ยนกันไป
[39:15]
VOA Learning English : What is the Value of a Liberal Arts Degree?
แฟ้มเสียงแบบ MP3 ที่ play ผ่าน webpage และมีเนื้อหาบรรทัดต่อบรรทัด
ขณะที่ฟัง ก็อ่านตามไปด้วยได้
ท้ายหน้ามี Words in This Story ที่เป็นนิยามศัพท์
[11:29]
http://www.thaiall.com/listen/
เอกสารอ้างอิง (Reference) [1] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, "วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2551.
ShareThis.com


"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
http://goo.gl/72BPC