วิทยาการคำนวณ (Computing science) คืออะไร
วิทยาการคำนวณ (Computing science) คืออะไร

รวมคำอธิบายรายวิชาทุกชั้นปี
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ หรือ Computing Science) เป็นวิชาใหม่ของนักเรียนไทย เรียนตอนเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2561 (พฤษภาคม 2561 นี้) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งจะเริ่มต้นใน 4 ชั้นเรียนก่อน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีต่อไปก็จะเริ่มต้นใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2563 ก็จะเริ่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- คำอธิบายรายวิชา IPST-CS-course-description.pdf
- วิทยาการคำนวณคืออะไร และตัวอย่างปกหนังสือเรียน
- บทความวิชา Computing Science โดยเรียบเรียงจาก รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
- คลิ๊ป รศ.ยืน ภู่วรวรรณ และ อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต
ขอบเขตของวิชาประกอบด้วย 3 องค์ความรู้
Clip video

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาของ สสวท. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
สรุปขอบเขตของวิชาวิทยาการคำนวณ ประกอบด้วย 3 องค์ความรู้ ดังนี้
1. การคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) คือ เข้าใจและเรียนรู้วิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ มีลำดับวิธีคิด ซึ่งนอกจากการเรียนการเขียนโปรแกรมแล้ว หัวใจที่สำคัญกว่า คือ สอนให้เราเชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาได้
2. ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (digital technology) ทั้งเทคนิควิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0 และเป็นทางเลือกในการบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นได้ด้วย
3. รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล (media and information literacy) พูดง่าย ๆ คือ แยกแยะได้ว่าข้อมูลไหนเป็นจริงหรือหลอกลวง รู้กฎหมายและลิขสิทธิ์ต่าง ๆ บนโลกไซเบอร์ เพื่อให้ใช้งานกันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ข้อมูลจาก https://www.dek-d.com/education/48514/
รีวิวหนังสือเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ

แฟนเพจ/สาขาคอมฯ สสวท.
สืบเนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดังนั้น ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 เมื่อเปิดเรียน น้อง ม.1 ก็จะได้พบ หนังสือวิทยาการคำนวณ ที่จะเป็นวิชาใหม่ จากการปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ภาษาไพทอน บรรจุในหนังสือเรียน "วิชาวิทยาการคำนวณ" ชั้น ม.1 บทที่ 3
จากการติดตามข้อมูลในแฟนเพจ สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. และฟังคลิ๊ปคุณครู 2 ท่าน แนะนำหนังสือสำหรับประถม และมัธยม พบว่า ช่วงเวลาเริ่มประมาณ 4.30 จะอธิบายเรื่องบทที่ 3 ของ ม.1 ว่าในหนังสือว่ามีเนื้อหา ไพทอน แต่ถ้าไม่สะดวกจะเรียนบทนี้ ก็ข้ามไปเรียน Scratch ได้ แต่ถ้าสนใจก็จะมี 8 หัวข้อกับงูใหญ่ตัวนี้
3.1 รู้จักไพทอน
3.2 ตัวแปร
3.3 ชนิดข้อมูลพื้นฐาน
3.4 การแปลงชนิดข้อมูล
3.5 การเขียนโปรแกรมไพทอนในโหมดสคริปต์
3.6 ฝึกเขียนโปรแกรมกับเต่าไพทอน
3.7 การทำงานแบบวนซ้ำ
3.8 การทำงานแบบมีทางเลือก
หน้าปกหนังสือเรียนสำหรับ ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4

ตัวอย่างหน้าปกหนังสือ จาก https://campus.campus-star.com
ประเทศจะก้าวสู่ยุค 4.0 ได้ ถ้าเด็กไทยมีทักษะด้านวิชาวิทยาการคำนวณ ข้อมูลจาก blog : สอนลูกเขียนโปรแกรม โดย Dek-D
<KID> coding .. เรามีโอกาสสัมภาษณ์ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ นักวิชาการผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้วิชานี้กลายเป็นวิชาบังคับ อาจารย์ยืนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และที่ปรึกษา ของ สสวท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักผู้พัฒนาหลักสูตรของ วิชาวิทยาการคำนวณ (Computing Science) อาจารย์ได้สรุปความสำคัญของวิชาวิทยาการคำนวณต่อการพัฒนาเด็กและประเทศชาติไว้ในหลายด้าน โดยเริ่มต้นจากความสำคัญของวิชานี้ต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
“ประเทศไทย 4.0 เน้นเรื่อง 5 อุตสาหกรรม S CURVE
โดยหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตัล
ซึ่งเป็นฐานของอุตสาหกรรมทุกตัว”
“ประเทศไทยเราตกขบวนมาโดยตลอด ตั้งแต่เรื่องของการเป็นนิกส์ (Newly Industrialized Country-NIC) หรือการเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชีย แม้กระทั่งปัจจุบันรายได้เฉลี่ยของคนไทยยังอยู่ที่ 5 พันกว่าเหรียญ ที่เรียกว่า กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) รัฐจึงดูบทเรียนจากเกาหลีใต้ที่มีแผนชาติ 20 ปี จนกระทั่งกลายเป็นประเทศที่พัฒนาได้ และมองว่าประเทศเราต้องวางแผน 20 ปี โดยใช้สโลแกน “ประเทศไทย 4.0” เน้นเรื่อง 5 อุตสาหกรรม S curve โดยหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตัล ซึ่งเป็นฐานของอุตสาหกรรมทุกตัว รัฐจึงเกิดคำถามว่า ประเทศไทยจะเป็น 4.0 ได้หรือ ถ้ากำลังคนยังเป็นอย่างนี้ จึงเป็นที่มาของการปฏิรูปการศึกษา ด้วยแรงกดดันต่าง ๆ ทั้งความเปลี่ยนแปลงของสังคมและนโยบายรัฐบาล จึงเป็นจังหวะที่วิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตัลต้องเปลี่ยนแปลง”
การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve)

PDF : oie.go.th
1. การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive) 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy) 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
http://www.thaiauto.or.th
Scratch คือ เครื่องมือสำหรับการฝึกโปรแกรม

Scratch = เกา
Scratch คือ เครื่องมือสำหรับการโปรแกรมด้วยภาพที่ใช้ได้ฟรี สำหรับนักเรียน นักวิชาการ ครู ผู้ปกครองที่ง่ายจะสร้างการ์ตูน เกม และเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่การเขียนโปรแกรมระดับสูงต่อไป Scratch ถูกใช้ในขอบเขตอื่น ๆ ทั้งโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมทั้งการสร้างแบบจำลอง และการทดลอง แล้วยังช่วยสร้างเอกสารนำเสนอของอาจารย์ เรื่องราวทางสังคมศาสตร์ ศิลปะ และดนตรี การเปิดโครงงานสามารถใช้งานบนเว็บไซต์ แก้ไข และทดสอบโดยไม่ต้องจัดเก็บ หรือการลงทะเบียนแต่อย่างใด ซึ่ง Scratch เริ่มต้นโครงการจากการทำงานร่วมกันระหว่าง Google และ MIT's Scratch team แล้วทีมของ Google ได้พัฒนา Blockly เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้การโปรแกรม และการนำไปใช้ในภาคธุรกิจได้ (แปลจาก wikipedia.org และ mit.edu)
University 42
Blog

wiki : 42 school
site : 42 Siligon valley
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นคอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ "อาหารสมอง" เขียนเล่าเรื่อง “University 42” ที่ก่อตั้งโดยเศรษฐีชื่อ Xavier Niel กับ Nicolas Sardirac ว่าที่นั่นมุ่งไปที่จุดเดียว คือ ผลิตนักพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นยอดปีละประมาณ 1,000 คน เรียน 3-5 ปี แล้วแต่ใครจะใช้เวลานานเท่าใด มีหอพัก มีอาหารฟรี ให้นักศึกษาที่แย่งกันเข้า ไม่มีการนั่งฟังเลคเชอร์ ไม่มีอาจารย์ เปิดเรียน 24 ชั่วโมง 7 วัน ปีแรก (2013) ที่เปิดรับมีผู้สมัคร 80,000 คน เรียนจบระดับใดหรือสาขาใดได้ทั้งนั้น มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สอบรอบแรกคัดเหลือ 3000 คน แล้วติว 4 สัปดาห์ แล้วคัดเหลือ 1000 คน ผู้เรียนทุกคน คือ อาจารย์ของกันและกัน ที่นี่เรียนรู้โดยอาศัย Project-Based Learning คือ การเรียนรู้จากกันและกัน นักศึกษาต้องทำงานโปรเจคหนักมาก ทีมละ 5 - 6 คน ชนิดไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นอาทิตย์ โปรเจคมาจากของจริง เช่น ให้พัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมของโทรศัพท์บางรุ่นที่ล้าสมัย ให้ทำงานได้กว้างขวางขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำว่า 42 มาจาก นิยายวิทยาศาสตร์ชื่อ The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy เขียนโดย Douglas Adams ในเรื่องถามซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่ชื่อ Deep Thought ว่า อะไร คือ คำตอบสุดท้ายของคำถามเกี่ยวกับชีวิต จักรวาล และทุก ๆ สิ่ง แล้วคอมพิวเตอร์ใช้เวลาคิดอยู่ 7.5 ล้านปี และให้คำตอบว่า 42

http://goo.gl/72BPC