โครงงาน หรือ งานที่มอบหมาย ให้ไปค้นคว้า
Assignments
 1. จงอธิบายวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ จนถึงปัจจุบัน
 2. จงเขียนตัวอย่างการใช้คำสั่งภายใน และคำสั่งภายนอกของ DOS พร้อมผลการใช้งาน
 3. จงเขียนโปรแกรม แบบ Batch ทั้งหมด 5 โปรแกรม โดยนักศึกษากำหนดความต้องการอย่างน้อยโปรแกรมละ 3 บรรทัด และ Batch File ทั้งหมดต้องมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน
 4. จงเขียนบริการอินเทอร์รัพท์ (Interrupt) ทั้งหมดของ DOS และตัวอย่างการใช้ #
 5. จงเขียนวิธีการติดตั้ง แปล ลิงค์ และประมวลผล โปรแกรม Macro Assembly มาตามความเหมาะสม
 6. จงเขียนโปรแกรมภาษา Assembly อย่างง่ายทั้งหมด 15 โปรแกรม โดยนักศึกษากำหนดความต้องการอย่างน้อยโปรแกรมละ 3 บรรทัด และ โปรแกรมทั้งหมดต้องมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน

Project
 1. Cover page, preface, content, page number, detail, print screen and evaluation
 2. detail : line number, source code explain in detail and conclusion of this program
 3. - do basic menu with character key press selection
 4. - do print autobiography or Resume
 5. - do print A-Z & a-z & 1 to 20
 6. - do clear screen
 7. - do loop to print Infinity
 8. - do encryption of Kailas Jagtap (loopbasic.htm : p8)
 9. - do search 1 script from internet and plug-in
 10. - do exit with bye screen

http://goo.gl/72BPC