การทำซ้ำ หรือ วนลูป
พื้นฐานการทำซ้ำ แบบต่าง ๆ (Loop or Repeat)
  
  
 1. Loop กำหนดรอบ ใช้ debug สร้าง .com พิมพ์ A 16 อักษร C:\>debug x1.com -a 11BC:0100 mov ah,02 ; คู่กับ int 21 คือการพิมพ์อักษรใน dl 11BC:0102 mov cx,0010 ; กำหนดจำนวน loop ใน Register CX (10h = 16) 11BC:0105 mov dl,41 11BC:0107 int 21 11BC:0109 loop 0105 ; Loop ทำงานเท่าจำนวนใน CX 11BC:010B int 20 11BC:010D -rcx CX 0000 :d ; พิมพ์ D เพราะโปรแกรมมีขนาด 13 byte -w Writing 00010 bytes -q C:\>x1.com AAAAAAAAAAAAAAAA C:\>
 2. Loop พิมพ์ a จนกว่า Ctrl-Break
  เป็นแนวการเขียนโปรแกรมแบบ .com แต่แฟ้มที่ได้เป็น .exe โปรแกรมที่ได้มีขนาด 534 Byte
  ; a1.asm compile by MASM611 cseg segment assume cs:cseg,ds:cseg ; Code segment, Data segment push cs pop ds jmp start ; กระโดดไป start label msg1 db 'a',0ah,0dh,'$' start: mov ah,09h lea dx,msg1 int 21h mov ah,01h int 21h jmp start cseg ends ; ปิด segment end ; เลิกการทำงาน
 3. Loop รับ 1 อักษร แต่พิมพ์ซ้ำตลอดกาล จนรับ e หรือ E จึงหยุด
  เป็นแนวการเขียนโปรแกรมแบบ .exe โปรแกรมที่ได้มีขนาด 578 Byte
  ; Get char and print. It will repeat print char until e or E .model small .data x1 db "type e or E to Exit",0ah,0dh,'$' .code pmain proc far ; can not change far to near because non-stop on execute push ds ; 1 of 5 line required for end .exe mov ax,0 ; 2 clear ax by xor ax,ax push ax ; 3 send ax to stack mov ax,@data mov ds,ax start: mov ah,09h lea dx,x1 int 21h mov ah,6 top: mov dl,0ffh int 21h jz typeo mov cl,al cmp al,'E' je finish cmp al,'e' je finish typeo: mov dl,cl int 21h jmp top finish: ret ; Can not use int 20h pmain endp .stack 200h ; not required end pmain
 4. Loop รับอักษร เมื่อรับ "b" จะแสดง "you pass"
  แต่ถ้าไม่พิมพ์ b เข้าไป ก็ไม่แสดงอะไรออกมาเลย
  .model small .data pass db "b $" txt db "you pass $" .code pmain proc far ; can not change far to near because non-stop on execute push ds ; 1 of 5 line required for end .exe mov ax,0 ; 2 clear ax by xor ax,ax push ax ; 3 send ax to stack mov ax,@data mov ds,ax start: mov ah,08h ; รับตัวอักษร 1 ตัวอักษรส่งให้ al โดยไม่แสดงอะไรทางจอภาพเลย int 21h cmp al,pass je finish ; ผลการ cmp ถ้าเท่ากันก็จะทำ finish jmp start finish: mov ah,09h ; แสดงสตริงค์ "you pass" lea dx,txt int 21h ret ; Can not use int 20h pmain endp .stack 200h ; not required. It will no warning if you have. end pmain
 5. รับอักษรเข้า buffer แล้วนำมาแสดงภายหลัง ; when get abc ; will show ; a ; b ; c .model small .data v db 10 dup(?),00 .code pmain proc far push ds ; 1 of 5 line required for end .exe mov ax,0 ; 2 clear ax by xor ax,ax push ax ; 3 send ax to stack mov ax,@data mov ds,ax mov es,ax start: cld ; clear direction mov di,offset v mov cx,10 ; maximum is 10 characters getc: mov ah,01h ; get character int 21h stosb ; save in buffer 1 char (FIFO) cmp al,0dh ; check for enter je outc1 loop getc outc1: cld mov si,offset v outc2: mov ah,02h mov dl,0dh int 21h mov dl,0ah int 21h lodsb ; load from buffer 1 char cmp al,00 ; check for last char je bye mov dl,al mov ah,02h int 21h jmp outc2 bye: ret ; Can not use int 20h pmain endp .stack 200h ; not required end pmain
 6. รับ string จนกว่าจะพิมพ์คำว่า bye ; when get 7 string ; will show 7 string ; exit when type bye .model small .data vpar label byte ; byte = 8 vmax db 8 ; have 8 but can use 7 vlen db ? v db 8 dup('.'),'$' n db 30h l db 13,10,'$' pass db 'bye' lpass equ lengthof pass .code pmain proc far push ds ; 1 of 5 line required for end .exe mov ax,0 ; 2 clear ax by xor ax,ax push ax ; 3 send ax to stack mov ax,@data mov ds,ax mov es,ax start: ; get string (required) mov ah,0ah lea dx,vpar int 21h ; check for input, if not will exit (option) test vlen,0ffh jz bye ; print break line (option) mov ah,09h lea dx,l int 21h ; print len of input string (option) mov dl,n ; เป็นเลขธรรมดา เช่น 1 2 3 add dl,vlen ; แปลงเป็นรหัส ascii เช่น 31 32 หรือ 33 ต่อยอดจาก 30 mov ah,02h int 21h ; print break line (option) mov ah,09h lea dx,l int 21h ; print v in dx (may have .... and no problem on v) (option) mov ah,09h lea dx,v int 21h ; compare string of pass and v (required) mov cx,lpass mov si, offset pass mov di, offset v repe cmpsb jne start bye: ret ; Can not use int 20h pmain endp .stack 200h ; not required end pmain
 7. ตัวอย่างโปรแกรมตรวจการเป็น PALINDROME
  PALINDROME คือ อักษรซ้ำ (ถ้าอักษรที่ป้อนเหมือนกัน ก็จะเป็น ถ้าไม่เหมือนก็ไม่เป็น PALINDROME)
  จาก http://www.experts-exchange.com/Programming/Programming_Languages/Assembly/Q_20803528.html

  เช่น p.asm จะได้ p.exe
  หยุดรอรับ String ลองพิมพ์ abcde เขาบอกว่า ไม่ใช่ PALINDROME
  หยุดรอรับ String ลองพิมพ์ bbbbb เขาบอกว่า เป็น PALINDROME

 8. ตัวอย่างโปรแกรม เข้ารหัสแฟ้มไม่ให้ใครอ่านออก และถอดรหัสแฟ้มคืน
  จาก http://www.laynetworks.com/Assembly%20Program7.htm

  เช่น myfile.old จะได้ myfile.new
  ถ้า encrypt ก็กด e แล้วพิมพ์ชื่อแฟ้ม เช่น letter.txt จากนั้นก็พิมพ์ letter.en
  ถ้า decrypt ก็กด d แล้วพิมพ์ชื่อแฟ้ม เช่น letter.en จากนั้นก็พิมพ์ letter.txt

  ถูกพัฒนาโดย Kailas Jagtap
  ตัวอย่างนี้เป็นต้นฉบับ ผมได้ปรับเป็น macro และใส่ comment ภาษาไทยไว้ที่ macrobasic.htm


http://goo.gl/72BPC