เอ็กเอ็มแอล (XML : eXtensible Markup Language)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com
ปรับปรุง : 2559-07-19 (ปรับปรุง family.xml)
ความแตกต่างของ HTML และ XML
HTML คือ ภาษาสำหรับแสดงผลข้อมูล และแสดงข้อมูลอย่างไร
XML คือ ภาษาสำหรับอธิบายข้อมูล และเก็บข้อมูลอะไร
ความหมายของ XML XML (eXtensible Markup Language) คือ รูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้รูปแบบที่ขยายจากภาษาเฮชทีเอ็มแอลสำหรับกำหนดวัตถุ เป็นมาตรฐานที่สอดคล้องตาม RFC 7303 ถูกพัฒนาขึ้นโดย W3C (World Wide Web Consortium) ซึ่ง XML (eXtensible Markup Language) is a data format for structured document interchange on the Web. It is a standard defined by The World Wide Web consortium (W3C). Information about XML and related technologies can be found at
+ http://www.w3.org/XML/
  ข้อควรทราบ
 1. xml คือ แฟ้มข้อมูลแบบ text file ลักษณะหนึ่ง คล้ายแฟ้มแบบ CSV(Comma separated variable) ที่ท่านต้องทำคือศึกษาวิธีอ่านข้อมูลมาใช้
 2. xml คือ แฟ้มข้อมูลที่เก็บในเว็บของเจ้าของข้อมูล แต่ท่านสามารถพัฒนาโปรแกรมอ่านข้อมูลด้วยภาษาใด ๆ เพื่อดึงข้อมูลมาแสดงในเว็บท่านได้ แม้ท่านไม่ใช้เจ้าของข้อมูล
 3. xml เท่าที่ผมทราบ xml คือข้อมูลที่ มีลักษณะแบบ readonly ในมุมมองของผู้ใช้ทั่วไป ที่จะนำข้อมูลไปใช้
 4. xml ได้รับการยอมรับ จากภาษา และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ งานของท่าน คือ ศึกษาภาษาเหล่านั้นว่าจะนำ xml ไปใช้อะไร
 5. xml มีเทคโนโลยีสนับสนุนเยอะมาก ในบทความนี้เพียงแต่ใช้ xsl, dom และ php อ่านข้อมูลอย่างง่าย ๆ เท่านั้น
ลักษณะหนึ่งของ XML คือ ทำหน้าที่คล้ายแหล่งข้อมูล เช่น dbf, mdb, xlsx, csv, json เป็นต้น ซึ่งแฟ้มประเภท xml เป็นที่ยอมรับ และนำไปใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการ โดยผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมเข้าไปดึงข้อมูล และใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มากมาย โดยตัวอย่างด้านล่างทั้งหมด เป็นการใช้หลักการของ xsl เพื่อจัดรูปแบบข้อมูล และใช้ html เรียกข้อมูลไปแสดงผล โดยใช้ฟังก์ชัน และคำสั่งเพียงไม่กี่คำสั่ง
  ลักษณะแฟ้มแต่ละแบบประกอบบทเรียนนี้
 1. แฟ้ม xml :: ใช้เก็บข้อมูล
 2. แฟ้ม xsl :: ใช้แต่งรูปแบบ (แต่ผมยังมีปัญหาใช้ html บางคำสั่งใช้ไม่ได้เช่น /td หรือ /ol เป็นต้น)
 3. แฟ้ม htm :: เป็นบทสรุปในการเรียก xml และ xsl มาใช้ร่วมกัน
 4. แฟ้ม php :: เป็นโปรแกรม Server script เพื่อเรียก .xml มาประมวลผลขั้นสูง
  การทดสอบทั้งหมดใช้ ie5 และทำกับเครื่องที่เป็น standalone ที่ไม่ได้ลงโปรแกรม server ใด ๆ
  แนะนำเว็บเกี่ยวกับ XML
 1. http://www.devguru.com/technologies/
 2. http://www.xmlsoft.org/guidelines.html
 3. http://www.xml.org
 4. http://www.php.net/manual/en/ref.xml.php
 5. http://www.xml.com
 6. http://www.vcharkarn.com/include/article/
 7. http://www.maani.us/xml_charts/ .zip
 8. http://www.thaiall.com/vbnet/data_conn.htm ***
  ตัวอย่างแฟ้ม XML ใน internet
 1. http://thaiall.com/xml/family.xml
 2. http://truehits.net/xml/education.xml
 3. http://www.aripfan.com/.. ../feed/

  สารบัญ
  Section 1 : How to write XML file
 1. Data file : employees.xml [ดู source code]
  :: ดูแฟ้มนี้ด้วย browser ด้วยการ click employees.xml
  :: แฟ้นนี้คือ แฟ้มข้อมูล ที่เปิดให้ load ไปใช้อย่างไรก็ได้ แต่เน้นไปในทาง readonly ผมได้สร้างแฟ้มนี้ และเขียนโปรแกรม list01.xsl, list01.htm, list02.xsl, list02.htm, list03sale.xsl, list03admin.xsl, list03.htm ซึ่งทั้งหมดทำงานในเครื่อง stand alone และใช้ IE5 ขึ้นไป เรียกข้อมูลมาแสดงได้ปกติ
  :: ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของ XML คือ สามารถนำไปแสดงในระบบปฏิบัติ อุปกรณ์ หรือสื่อต่าง ๆ ได้โดยง่าย เพราะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง (ขนาดผมเองยังมีแผนนำเสนอข้อมูลทั้งหมด ที่เคยจัดเก็บในรูป xml) เพราะท่านสามารถเขียน xsl จัดรูปแบบข้อมูลใหม่ แต่เรียกข้อมูลจากเว็บของผม คล้ายตัวอย่าง educationt.xsl และ educationt.htm
  Section 2 : Using of XSL and HTM (Case 1)
 2. list01.xsl (ใช้ข้อมูลจาก employees.xml) [ดู source code]
  :: กำหนดรูปแบบ extensible stylesheet language เพื่อให้โปรแกรมอื่น ๆ เรียกไปใช้ และกำหนดรูปแบบได้ตามที่กำหนด ในที่นี้จะถูกเรียกใช้โดย list01.htm ผลที่ได้จะเป็นข้อมูลธรรมดาที่ไม่ถูกจัดเรียก และท่านสามารถทดสอบโปรแกรมเพื่อดูผลได้จาก list01.htm
 3. list01.htm (ใช้ข้อมูลจาก employees.xml) [ดู source code]
  :: ทดสอบที่ [thaiall.com และ thcity.com]
  :: โปรแกรมนี้ใช้ java script ในการเรียกแฟ้มข้อมูล employees.xml และเรียกรูปแบบจาก list01.xsl มารวมกัน และให้ผลตามที่ต้องการในโปรแกรมตัวนี้
  Section 3 : Using of XSL and HTM (Case 2)
 4. list02.xsl (ใช้ข้อมูลจาก employees.xml) [ดู source code]
 5. list02.htm (ใช้ข้อมูลจาก employees.xml) [ดู source code]
  :: ทดสอบที่ [thaiall.com และ thcity.com]
  Section 4 : Using of XSL and HTM (Case 3)
 6. list03sale.xsl (ใช้ข้อมูลจาก employees.xml) [ดู source code]
  :: เลือกเฉพาะข้อมูลที่มี department = sale
 7. list03admin.xsl (ใช้ข้อมูลจาก employees.xml) [ดู source code]
  :: เลือกเฉพาะข้อมูลที่มี department = admin
 8. list03.htm (ใช้ข้อมูลจาก employees.xml) [ดู source code]
  :: ทดสอบที่ [thaiall.com และ thcity.com]
  :: มีการใช้ความสามารถของ java script เพื่อส่งความต้องการจาก form ไปเลือก xsl ที่ต้องการ
  Section 5 : Using of XSL and HTM (Case 4)
 9. Data file : http://truehits.net/xml/education.xml [ดู source code]
  :: คัดลอกแฟ้มนี้มาจาก truehits.net เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545
 10. education.xsl (ใช้ข้อมูลจาก education.xml) [ดู source code]
 11. education.htm (ใช้ข้อมูลจาก education.xml) [ดู source code]
  :: ทดสอบที่ [thaiall.com และ thcity.com]
 12. educationt.htm (ใช้ข้อมูลจาก http://truehits.net/xml/education.xml) [ดู source code]
  :: ทดสอบตามปกติที่ thcity.com และ thaiall.com ไม่ได้ ถ้าให้ได้ จะต้องลด Security ของ Browser เป็น Low
  :: โปรแกรมนี้เรียกรูปแบบ(xsl) ใน server ของผม แต่ไปเรียกข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลที่ http://truehits.net/xml/education.xml ท่านอาจประยุกต์ด้วยการ เขียน xsl และ htm ของตนเอง แต่เรียกข้อมูลที่แหล่งข้อมูลเปิดเผยให้ใช้ ในอนาคต ผมจะเริ่มนำข้อมูลมาให้ใช้ในแบบ xml บ้าง เช่นฐานข้อมูลเว็บของชาวไทย เป็นต้น และโปรแกรมนี้เองทำให้ผมดูผลการจัดอันดับของกลุ่มการศึกษา ของ truehits.net โดยไม่ต้องเข้าไปเปิดเว็บไซต์ของเขา
  :: ผมได้รับ e-mail จากคุณศุภกิจ pao@eng.kmitnb.ac.th ทำให้ทราบว่าตัวอย่างนี้ทดสอบแล้วมีปัญหาคืออ่าน xml จากข้างนอกเข้ามาไม่ได้ แต่ถ้าทดสอบกับเครื่องตนเองจะอ่าน xml จากที่ใดก็ได้ เมื่อผมทดสอบก็พบปัญหาเช่นกัน แต่พบวิธีแก้ไขคือแก้ option ใน IE เรื่อง security ให้เป็น Low ก็จะใช้ตัวอย่างที่ 12 นี้ได้ ที่ผมหาปัญหาพบ เพราะลองติดตั้ง PWS แล้วเรียกใช้ จะมีการถามเรื่องความปลอดภัยซึ่งหลักการนี้มีปัญหานะครับ หรือไม่ก็ต้องไปหา PHP ตามตัวอย่าง 15 ครับ สำหรับการลด security ผมมีภาพมาฝาก แสดงในส่วน source code ด้วย
  Section 6 : Using of XML and PHP
 13. structure.php (ใช้ข้อมูลจาก http://truehits.net/xml/education.xml หรือท่านกำหนดขึ้นเองได้) [ดู source code]
  :: ทดสอบที่ [thcity.com] แต่ thaiall.com ใช้ structure.php แล้วอ่าน XML ไม่ได้ ปัญหาน่าจะมามาก server
 14. readxml.php (ใช้ข้อมูลจาก http://truehits.net/xml/education.xml หรือท่านกำหนดขึ้นเองได้) [ดู source code]
  :: ทดสอบที่ [thcity.com] แต่ thaiall.com ใช้ readxml.php แล้วอ่าน XML ไม่ได้ ปัญหาน่าจะมามาก server
 15. xmldata.php (ใช้ข้อมูลจาก employees.xml หรือท่านกำหนดขึ้นเองได้) [ดู source code]
  :: ทดสอบที่ [thcity.com] แต่ thaiall.com ใช้ xmldata.php แล้วอ่าน XML ไม่ได้ ปัญหาน่าจะมามาก server
  :: โปรแกรมนี้ถูกปรับปรุงให้สามารถอ่าน xml ได้โดยไม่ต้องทราบโครงสร้างของแฟ้มก่อน แต่อ่านมาแสดงผลในตารางได้ ได้ทดสอบกับหลาย ๆ แล้วของ xml แต่อาจมีปัญหากับบางแฟ้มที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้ ... ต้องลองดูครับ
  Section 7 : javascript in HTML
 16. xmljavas.htm (ใช้ข้อมูลจาก dataj.xml หรือท่านกำหนดขึ้นเองได้) [ดู source code]
  :: ทดสอบที่ [thaiall.com และ thcity.com] ผลการทดสอบมีปัญหาเรื่อง security ให้ดูจากข้อ 12
  :: แฟ้ม XML บางแฟ้มมีระเบียนเดียว โปรแกรม Javascript นี้จะอ่านข้อมูลทั้งหมดไปใช้ได้ โดยไม่คำนึงว่ามีกี่ระเบียน มักเป็นข้อมูลที่เก็บข้อกำหนดต่าง ๆ เพียงระเบียนเดียวเท่านั้น ถ้ามีหลายระเบียนก็จะใช้หลักการในหัวข้อต่อไป
 17. xmledu.htm (ใช้ข้อมูลจาก http://truehits.net/xml/education.xml) [ดู source code]
  :: ทดสอบที่ [thaiall.com และ thcity.com] ผลการทดสอบมีปัญหาเรื่อง security ให้ดูจากข้อ 12
  :: แสดงการอ่านข้อมูลจากแฟ้ม http://truehits.net/xml/education.xml มาแสดงผลได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถของ javascript พร้อมแทรก html code เข้าไปในรายงานได้อย่างสวยงามเท่าที่ต้องการ
  Section 8 : Convert from CSV to XML
 18. crtxml.php (ทดสอบโปรแกรมที่ crtxml.php) [ดู source code]
  :: ทดสอบที่ [thaiall.com และ thcity.com]
  :: โปรแกรมนี้ช่วยให้ท่านที่มีข้อมูลในแบบ CSV (Comma Separated Variable) สามารถสร้างแฟ้ม XML มาใช้งานได้โดยง่าย โดยกำหนดชื่อของ field ต่าง ๆ พร้อมกรอกข้อมูล หลังกดปุ่ม submit ก็จะได้แฟ้ม XML ท่านเพียงแต่ save as โดยเลือก type เป็น HTML only แล้ว ตั้งชื่อใหม่มีนามสกุลเป็น .XML ก็จะนำแฟ้มนี้ไปใช้เป็น XML file ได้ทันที
  :: หรือ Right click ด้วย mouse บนแฟ้มที่มีรูปแบบเป็น XML แล้ว จากนั้นเลือก View source แล้ว Save as เป็นแฟ้มที่มีสกุลเป็น XML เพื่อนำไปใช้ต่อไป
  Section 999 : แปลงข้อมูลที่มีอยู่เป็น XML
  โปรแกรมต่าง ๆ ยอมรับแฟ้ม XML มากขึ้น ทำให้การ convert ข้อมูลที่มีอยู่เป็น XML ทำได้ง่ายขึ้น
  ตัวอย่าง 1 : ใช้ MS Access 2000 convert จากตาราง ได้ แฟ้ม xml xsd xsl มาพร้อมกันเลย

  ตัวอย่าง 2 : ใช้ MS Excel 2002 จัดเก็บเป็นแฟ้มแบบ xml (Excel รุ่นนี้เปิด XML มาแก้ไขได้เลย)

  ตัวอย่าง 3 : ใช้ PHPMyAdmin ส่งข้อมูลใน MySQL ไปเป็นแฟ้ม xml (Mysql-front ก็ทำได้เช่นกัน)

1. Data file : employees.xml
<?xml version="1.0"?>
<employee>
<empl department="sale">
<emplid>45001</emplid>
<emplname>thanom</emplname>
<emplsalary>15000</emplsalary>
</empl>
<empl department="sale">
<emplid>45002</emplid>
<emplname>pikun</emplname>
<emplsalary>9999</emplsalary>
</empl>
<empl department="admin">
<emplid>45003</emplid>
<emplname>sombat</emplname>
<emplsalary>12500</emplsalary>
</empl>
</employee>

2. Source of : list01.xsl
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
<xsl:template match="/">
 <xsl:for-each select="employee/empl">
 <xsl:value-of/>
 </xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

3. Source of : list01.htm
<html><head>
<script language="javascript">
var xml,xsl,formatresult;
xml = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xml.async = false;
xml.load("employees.xml");
xsl = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xsl.async = false;
xsl.load("list01.xsl");
formatresult = xml.transformNode(xsl);
document.write(formatresult);
</script></head>
<body></body></html>

4. Source of : list02.xsl
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
<xsl:template match="/">
 <xsl:for-each select="employee/empl">
  <xsl:value-of select="@department"/>,
  <xsl:value-of select="emplid"/>,
  <xsl:value-of select="emplname"/>,
  <xsl:value-of select="emplsalary"/><br/>
 </xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

5. Source of : list02.htm
<html><head>
<script language="javascript">
var xml,xsl,formatresult;
xml = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xml.async = false;
xml.load("employees.xml");
xsl = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xsl.async = false;
xsl.load("list02.xsl");
formatresult = xml.transformNode(xsl);
document.write(formatresult);
</script></head>
<body></body></html>

6. Source of : list03sale.xsl
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
<xsl:template match="/">
 <xsl:for-each select="employee/empl">
  <xsl:if test="@department[.='sale']">
   <xsl:value-of select="@department"/>,
   <xsl:value-of select="emplid"/>,
   <xsl:value-of select="emplname"/>,
   <xsl:value-of select="emplsalary"/><br/>
  </xsl:if>
 </xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

7. Source of : list03admin.xsl
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
<xsl:template match="/">
 <xsl:for-each select="employee/empl">
  <xsl:if test="@department[.='admin']">
   <xsl:value-of select="@department"/>
   <xsl:value-of select="emplid"/>,
   <xsl:value-of select="emplname"/>,
   <xsl:value-of select="emplsalary"/><br/>
  </xsl:if>	
 </xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

8. Source of : list03.htm
<html><head>
<script language="javascript">
var xml,xsl;
xml = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xml.async = false;
xml.load("employees.xml");
function changexsl(xslstyle) {
 alert(xslstyle);
 xsl = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
 xsl.async = false;
 xsl.load(xslstyle);
 result.innerHTML = xml.transformNode(xsl);
}
function filter(position) {
 if (position == "sale") changexsl("list03sale.xsl");
 if (position == "admin") changexsl("list03admin.xsl");
}
</script></head>
<body>
<form method=post><select name="position">
<option value="sale">sale
<option value="admin">admin
</select>
<input type=button name=change value=select onclick="filter(position.value)">
</form>
<div id="result"></div>
</body></html>

9. Data file : http://truehits.net/xml/education.xml
<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?>
<!DOCTYPE data [
    <!ELEMENT data (member*)>
    <!ATTLIST data
	date CDATA #IMPLIED
	category CDATA #IMPLIED>
	<!ELEMENT member (url, website, sort, uniqueip, uniquesession, pageviews)>
    <!ELEMENT url (#PCDATA)>
    <!ELEMENT website (#PCDATA)>
    <!ELEMENT sort (#PCDATA)>
    <!ELEMENT uniqueip (#PCDATA)>
    <!ELEMENT uniquesession (#PCDATA)>
    <!ELEMENT pageviews (#PCDATA)>
	]>
<data date="2/09/2002" category="การศึกษา">
<member>
<url>www.friends.co.th</url>
<website>Friends.co.th - เพื่อนเก่า ทะเบียนรุ่น ทุกสถาบัน</website>
<sort>10</sort>
<uniqueip>14701</uniqueip>
<uniquesession>50974</uniquesession>
<pageviews>76436</pageviews>
</member>
<member>
<url>www.ru.ac.th</url>
<website>มหาวิทยาลัยรามคำแหง</website>
<sort>68</sort>
<uniqueip>3068</uniqueip>
<uniquesession>4698</uniquesession>
<pageviews>4976</pageviews>
</member>
<member>
<url>www.stou.ac.th</url>
<website>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</website>
<sort>74</sort>
<uniqueip>2905</uniqueip>
<uniquesession>8621</uniquesession>
<pageviews>13482</pageviews>
</member>
<member>
<url>www.thaiall.com</url>
<website>thaiall.com,สอบ,สอน,สืบค้น,บทความ,ภาพสวย,จัดอันดับ</website>
<sort>114</sort>
<uniqueip>1906</uniqueip>
<uniquesession>5054</uniquesession>
<pageviews>8201</pageviews>
</member>
<member>
<url>www.NetDesign.ac.th</url>
<website>NetDesign ศูนย์อบรมด้าน Web Design และ E-Commerce อันดับ1 ของเมืองไทย</website>
<sort>138</sort>
<uniqueip>1504</uniqueip>
<uniquesession>4614</uniquesession>
<pageviews>6769</pageviews>
</member>
<member>
<url>www.eduzones.com</url>
<website>ไอ เอ็ดดูเคชั่น โซน</website>
<sort>155</sort>
<uniqueip>1288</uniqueip>
<uniquesession>3763</uniquesession>
<pageviews>5687</pageviews>
</member>
<member>
<url>www.ibscenter.net</url>
<website>ไอบีเอส พอร์ทัลเว็บ = โลกใบใหม่ของวัยเรียน </website>
<sort>214</sort>
<uniqueip>851</uniqueip>
<uniquesession>2168</uniquesession>
<pageviews>3691</pageviews>
</member>
<member>
<url>www.sk.ac.th</url>
<website>โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย </website>
<sort>232</sort>
<uniqueip>759</uniqueip>
<uniquesession>3803</uniquesession>
<pageviews>7035</pageviews>
</member>
<member>
<url>www.triamudom.net</url>
<website>โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา - เตรียมบอร์ด</website>
<sort>236</sort>
<uniqueip>747</uniqueip>
<uniquesession>1571</uniquesession>
<pageviews>2054</pageviews>
</member>
<member>
<url>158.108.36.62/SCRIPTS/KUCityWWW/KUCityWWW.exe/www</url>
<website>ชุมชน ม.เกษตร</website>
<sort>252</sort>
<uniqueip>686</uniqueip>
<uniquesession>4864</uniquesession>
<pageviews>7721</pageviews>
</member>
</data>

10. Source of : education.xsl
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
<xsl:template match="/">
 <ol/>
 <xsl:for-each select="data/member">
  <li/><xsl:value-of select="url"/>
  <xsl:value-of select="website"/>
  <xsl:value-of select="sort"/>
  <xsl:value-of select="uniqueip"/>
  <xsl:value-of select="uniquesession"/>
  <xsl:value-of select="pageviews"/>
 </xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

11. Source of : education.htm
<html><head>
<script language="javascript">
var xml,xsl,formatresult;
xml = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xml.async = false;
xml.load("education.xml");
xsl = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xsl.async = false;
xsl.load("education.xsl");
formatresult = xml.transformNode(xsl);
document.write(formatresult);
</script></head>
<body></body></html>

12. Source of : educationt.htm
<html><head>
<script language="javascript">
var xml,xsl,formatresult;
xml = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xml.async = false;
xml.load("http://truehits.net/xml/education.xml");
xsl = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xsl.async = false;
xsl.load("http://lampang.thcity.com/xml/education.xsl");
formatresult = xml.transformNode(xsl);
document.write(formatresult);
</script></head>
<body></body></html>

13. Source of : structure.php
<form action='structure.php'>
<input name=file value="http://truehits.net/xml/education.xml" size=30>
<input type=submit value="Show structure of XML">
</form>
<?
if (strlen($file) < 4) { $file = "employees.xml"; }
$depth = array();
function startElement($parser, $name, $attrs) {
  global $depth;
  for ($i = 0; $i < $depth[$parser]; $i++) {
    print " ";
  }
  print "$namen";
  $depth[$parser]++;
}
function endElement($parser, $name) {
  global $depth;
  $depth[$parser]--;
}
$xml_parser = xml_parser_create();
xml_set_element_handler($xml_parser, "startElement", "endElement");
if (!($fp = fopen($file, "r"))) {
  die("could not open XML input");
}
while ($data = fread($fp, 4096)) {
  if (!xml_parse($xml_parser, $data, feof($fp))) {
    die(sprintf("XML error: %s at line %d",
          xml_error_string(xml_get_error_code($xml_parser)),
          xml_get_current_line_number($xml_parser)));
  }
}
xml_parser_free($xml_parser);
?>

14. Source of : readxml.php
<form action='readxml.php'>
<input name=file value="http://truehits.net/xml/education.xml" size=30>
<input type=submit value="Read XML file">
</form>
<?
if (strlen($file) < 4) { $file = "employees.xml"; }
function trustedFile($file) {
  // only trust local files owned by ourselves
  if (!eregi("^([a-z]+)://", $file)
    && fileowner($file) == getmyuid()) {
      return true;
  }
  return false;
}
function startElement($parser, $name, $attribs) {
  print "<font color="#0000cc">$name</font>";
  if (sizeof($attribs)) {
    while (list($k, $v) = each($attribs)) {
      print " <font color="#009900">$k</font>="<font
          color="#990000">$v</font>"";
    }
  }
  print ">";
}
function endElement($parser, $name) {
  print "<font color=#0000cc>$name</font>";
}
function characterData($parser, $data) {
  $data = str_replace("&",'&',$data);
	print "$data";
}
function PIHandler($parser, $target, $data) {
  switch (strtolower($target)) {
    case "php":
      global $parser_file;
      // If the parsed document is "trusted", we say it is safe
      // to execute PHP code inside it. If not, display the code
      // instead.
      if (trustedFile($parser_file[$parser])) {
        eval($data);
      } else {
        printf("Untrusted PHP code: <i>%s</i>", htmlspecialchars($data));
      }
      break;
  }
}
function defaultHandler($parser, $data) {
  if (substr($data, 0, 1) == "&" && substr($data, -1, 1) == ";") {
    printf('<font color="#aa00aa">%s</font>', htmlspecialchars($data));
  } else {
		printf('<font size="-1">%s</font>', htmlspecialchars($data));
  }
}
function externalEntityRefHandler($parser, $openEntityNames, $base, $systemId,
                 $publicId) {
  if ($systemId) {
    if (!list($parser, $fp) = new_xml_parser($systemId)) {
      printf("Could not open entity %s at %sn", $openEntityNames, $systemId);
      return false;
    }
    while ($data = fread($fp, 4096)) {
      if (!xml_parse($parser, $data, feof($fp))) {
        printf("XML error: %s at line %d while parsing entity %sn",
            xml_error_string(xml_get_error_code($parser)),
            xml_get_current_line_number($parser), $openEntityNames);
        xml_parser_free($parser);
        return false;
      }
    }
    xml_parser_free($parser);
    return true;
  }
  return false;
}
function new_xml_parser($file) {
  global $parser_file;
  $xml_parser = xml_parser_create();
  xml_parser_set_option($xml_parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 1);
  xml_set_element_handler($xml_parser, "startElement", "endElement");
  xml_set_character_data_handler($xml_parser, "characterData");
  xml_set_processing_instruction_handler($xml_parser, "PIHandler");
  xml_set_default_handler($xml_parser, "defaultHandler");
  xml_set_external_entity_ref_handler($xml_parser, "externalEntityRefHandler");
  if (!($fp = @fopen($file, "r"))) {
    return false;
  }
  if (!is_array($parser_file)) {
    settype($parser_file, "array");
  }
  $parser_file[$xml_parser] = $file;
  return array($xml_parser, $fp);
}
if (!(list($xml_parser, $fp) = new_xml_parser($file))) {
  die("could not open XML input");
}
print "<pre>";
while ($data = fread($fp, 4096)) {
  if (!xml_parse($xml_parser, $data, feof($fp))) {
    die(sprintf("XML error: %s at line %dn",
          xml_error_string(xml_get_error_code($xml_parser)),
          xml_get_current_line_number($xml_parser)));
  }
}
print "</pre>";
xml_parser_free($xml_parser);
?>

15. Source of : xmldata.php
<?
if (strlen($file) < 4) { $file = "employees.xml"; }
$cntc = 0;  # ใช้นับ column จริงจากข้อมูล
$r = 1;    # ใช้นับ record
$c = 1;    # ใช้นับ column แต่ละระเบียน จึง reset
$cc = 1;   # ใช้นับจำนวน column ตอนอ่านชื่อ column
$flast = "z"; #
echo "<hr color=black>Data from $file <br>";
# = = =
function startElement($parser, $name, $attribs) {
  global $cc,$stat,$f,$flast,$r;
  if ($cc == 1) {
   $cc = $cc + 1;
  } else {
   $k = $cc - 1;
   if ($flast == "z") {
    $f[$k] = $name;
    $cc = $cc + 1;
   }
   if ($f[1] == $name && $cc > 3) {
    $flast = $name;
   }
  }
}
function endElement($parser, $name) {
  global $flast,$f,$r,$c,$cntc;
  if ($name == $f[1]) {
   $r = $r + 1;
   $cntc = $c - 1;
   $c = 1;
  }
}
function characterData($parser, $data) {
  global $d,$r,$c;
  if (strlen($data) > 1) {
   $d[$r][$c] = $data;
   $c = $c + 1;
  }
}
function new_xml_parser($file) {
  global $f01,$f02,$f03,$f04,$f05,$f06,$f07,$f08,$f09,$fcount,$flast,$parser_file,$stat;
  $xml_parser = xml_parser_create();
  xml_parser_set_option($xml_parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 1);
  xml_set_element_handler($xml_parser, "startElement", "endElement");
  xml_set_character_data_handler($xml_parser, "characterData");
  if (!($fp = @fopen($file, "r"))) { return false; }
  if (!is_array($parser_file)) { settype($parser_file, "array"); }
  $parser_file[$xml_parser] = $file;
  return array($xml_parser, $fp);
}
if (!(list($xml_parser, $fp) = new_xml_parser($file))) {
  die("could not open XML input");
}
while ($data = fread($fp, 4096)) {
  if (!xml_parse($xml_parser, $data, feof($fp))) {
    die(sprintf("XML error: %s at line %dn",
     xml_error_string(xml_get_error_code($xml_parser)),
     xml_get_current_line_number($xml_parser)));
  }
}
$cc = $cc - 3;
$c = $cntc;
$r = $r - 1;
echo "[ $r $cc ]";
print "<table><tr bgcolor=#ffffdd>";
for ($i=$cc - $cntc + 1;$i<=$cc;$i++) { echo "<td>$f[$i]</td>"; }
print "</tr>";
for ($i=1;$i<=$r;$i++) {
 echo "<tr>";
 for ($j=1;$j<=$c;$j++) { echo "<td bgcolor=#ddffff>".$d[$i][$j]."</td>"; }
 echo "</tr>";
}
print "</table>";
xml_parser_free($xml_parser);
?>

16. Source of : xmljavas.htmตัวอย่างแฟ้ม dataj.xml
<?xml version="1.0"?>
<information>
<fld1>burin rujjanapan</fld1>
<fld2>Tel. 0-1992-7223</fld2>
<fld3>M</fld3>
</information>
<body>
แสดงการอ่านข้อมูลจาก xmljava<br>
<script language="JavaScript">
var xmlDoc;
xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xmlDoc.async = false;
xmlDoc.load("dataj.xml");
var objNode;
objNode = xmlDoc.documentElement.childNodes;
for (i=0;i<objNode.length;i++)
document.write(objNode.item(i).firstChild.nodeValue+"<br>");
</script>
</body>

17. Source of : xmledu.htm
<body>
<script language="JavaScript">
var xmlDoc;
xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xmlDoc.async = false;
xmlDoc.load("http://truehits.net/xml/education.xml");
var objNode;
objNode = xmlDoc.documentElement.childNodes;
for (i=0;i<objNode.length;i++) {
 document.write("<b>"+ objNode.item(i).firstChild.nodeName + "</b> = " +
 objNode.item(i).firstChild.text+" | "+
 "<b>"+ objNode.item(i).firstChild.nextSibling.nodeName + "</b> = "+
 objNode.item(i).firstChild.nextSibling.text+" | "+
 "<b>"+ objNode.item(i).firstChild.nextSibling.nextSibling.nodeName+"</b>="+
 objNode.item(i).firstChild.nextSibling.nextSibling.text+" | "+
 "<b>"+ objNode.item(i).lastChild.nodeName + "</b> = " +
 objNode.item(i).lastChild.text + " | " + "<br>";
}
</script>
</body>

18. Source of : crtxml.php
<?
if (!isset($_POST['file0'])) {
 print "<body><pre><form action=crtxml.php method=post>
 File0 :: <input name=file0 value=filex> Rec0 :: <input name=rec0 value=recx>
 Fld1 :: <input name=fld1 value=id> Fld2 :: <input name=fld2 value=name> 
 Fld3 :: <input name=fld3 value=salary>
 Fld4 :: <input name=fld4> Fld5 :: <input name=fld5> Fld6 :: <input name=fld6>
 Fld7 :: <input name=fld7> Fld8 :: <input name=fld8> Fld9 :: <input name=fld9>
 <textarea name=data rows=10 cols=80>
 101,สมปอง,5000
 102,บุรินทร์,25000
 103,ศิรา,12000
 </textarea>
 <input type=submit value=create_XML></form>";
} else {
 print '<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?>';
 print "\n<" . $_POST['file0'] . ">\n";
 $getline = preg_split("/[sn]+/",$_POST['data']);
 for ($j=0;$j<count($getline)-1;$j++) {
  if (strlen($getline[$j]) > 0) {
   print "<". $_POST['rec0'] . ">\n";
   $rec = preg_split("/[s,]+/",$getline[$j]);
   for ($k=0;$k<count($rec)-1;$k++) {
    print "<". $_POST['fld'. ($k + 1)]. ">$rec[$k]</". $_POST['fld'. ($k + 1)]. ">\n";
   }
   print "</" . $_POST['rec0'] . ">\n";
  }
 }
 print "</". $_POST['file0'] . ">";
}
?>


แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223