ภาษาซี (C Computer Language)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : perlphpasp.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2559-09-19 (เพิ่มตัวอย่างที่ใช้ VCpp)
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม

  สารบัญ
 1. กลุ่ม b01.. : พื้นฐานการแสดงผลอย่างง่าย
 2. กลุ่ม b02.. : รับ แสดงผล เลือก และการทำซ้ำ
 3. กลุ่ม b03.. : ทบทวนการทำซ้ำซ้อนทำซ้ำ
 4. กลุ่ม b04.. : function ในภาษา C++ แบบต่าง ๆ
 5. รูปแบบข้อมูล (Data Type)
ความหมายของภาษาซี
ภาษาซี คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป ถูกพัฒนาโดยเดนนิส ริสชี่ (Dennis Ritchie) เมื่อประมาณต้นปีค.ศ. 1970 เพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการยูนิกส์ ต่อมาถูกนำไปใช้ในระบบปฏิบัติการต่าง ๆ จนถูกใช้เป็นภาษาพื้นฐานสำหรับภาษาอื่น เช่น ภาษาจาวา (Java) ภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาซีชาร์ป (C#) ภาษาซีพลัสพลัส (C++) ภาษาเพิร์ล (Perl) ภาษาไพทอล (Python) หรือภาษารูบี้ (Ruby)

Dev-C++ 5.11
+ https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/
+ http://orwelldevcpp.blogspot.com/ตัวอย่างรหัสต้นฉบับสำหรับ Turbo C++ 3.0
#include <stdio.h>
void main() {
printf("hello");
getchar();
}
  ตัวอย่างรหัสต้นฉบับที่พัฒนาด้วย TC และ CL
 1. b0101.cpp (CL)
  - include, void, printf, getch
  เริ่มต้นเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ๆ
 2. b0102.cpp (CL)
  - printf, return(0)
  แสดงการใช้ return แทน void สำหรับโปรแกรมย่อย
 3. b0103.cpp (CL)
  - printf, d, i++, ++i, i+=2
  แสดงการคำนวณภายใต้คำสั่ง printf
 4. b0104.cpp (CL)
  - printf, d,f,e,s,d,o,x,u
  แสดงการกำนหนดการแสดงผลของตัวเลขแบบต่าง ๆ
 5. b0105.cpp (CL)
  - short, long, printf
  แสดงการพิมพ์เลข double ได้สูงถึง 2147483647
 6. b0106.cpp (CL)
  - cout
  แสดงการพิมพ์ด้วยคำสั่ง cout
 7. b0107.cpp (CL)
  - clrscr, cout
  แสดงการพิมพ์ด้วยคำสั่ง cout หลายค่า
 8. b0108.cpp (CL)
  - clrscr, cin, cout
  รับค่า นำมาคำนวน และแสดงผล
 9. b0109.cpp (CL)
  - define, cout, printf
  ประกาศ และพิมพ์ด้วย cout
 10. b0110.cpp (CL)
  - cout, do while
  การใช้ cout คู่กับ do while
 11. b0111.cpp (CL)
  - cout, for
  การใช้ cout คู่กับ for แบบคำสั่งเดียว
 12. b0201.cpp (CL)
  - int, scanf, d
  แสดงการรับ และแสดงผลค่าจากแป้นพิมพ์
 13. b0202.cpp (CL)
  - char, gets, s[30]
  รับตัวอักษรหลายตัวแล้วนำไปแสดงผล
 14. b0203.cpp (CL)
  - int, while
  แสดงการทำซ้ำเพื่อพิมพ์ตัวเลขด้วย while
 15. b0204.cpp (CL)
  - for
  แสดงการทำซ้ำเพื่อพิมพ์ตัวเลขด้วย for
 16. b0205.cpp (CL)
  - scanf, if, printf
  แสดงการเปรียบเทียบด้วย if กับตัวเลข
 17. b0206.cpp (CL)
  - clrscr, char, getch, if, printf
  แสดงการเปรียบเทียบด้วย if กับตัวอักษร
 18. b0207.cpp (CL)
  - clrscr, char[3], scanf, strcmp, getch, if
  แสดงการเปรียบเทียบด้วย if กับชุดตัวอักษร
 19. b0208.cpp (CL)
  - scanf, switch
  รับค่า แล้วเลือกกระทำด้วย switch
 20. b0209.cpp (CL)
  - int, cin, cout, if, else if, else
  ใช้คำสั่งเปรียบเทียบ int กับ else if
 21. b0301.cpp (CL)
  - for, for
  แสดงการทำงานของ for ซ้อน for
 22. b0302.cpp (CL)
  - scanf, for, for
  for ซ้อน for โดยควบคุมด้วยค่าที่รับจากแป้นพิมพ์(*)
 23. b0303.cpp (CL)
  - scanf, for, for
  for ซ้อน for โดยควบคุมด้วยค่าที่รับจากแป้นพิมพ์(j)
 24. b0304.cpp (CL)
  - scanf, for, for
  for ซ้อน for โดยควบคุมด้วยค่าที่รับจากแป้นพิมพ์(i)
 25. b0401.cpp (CL)
  - function, cout
  การเรียก function 2 ครั้งอย่างง่าย
 26. b0402.cpp (CL)
  - function, char, int, cout
  การเรียก 2 function พร้อมส่งค่าผ่าน function
 27. b0403.cpp (CL)
  - function, return
  การส่งค่า และรับค่าคืนจาก function
 28. b0501.cpp (CL)
  - array int
  รับค่าลงอาเรย์แบบ int และนำมาแสดงอย่างง่าย
 29. b0502.cpp (CL)
  - array int, for
  รับค่าลงอาเรย์แบบ int และนำมาแสดง โดยใช้ for ช่วย
 30. b0503.cpp (CL)
  - array int, for
  รับค่าลงอาเรย์แบบ int และนำมาแสดง พร้อมหาค่า max
 31. b0504.cpp (CL)
  - array int, for
  กำหนดค่าให้อาเรย์ และนำมาแสดง พร้อมหาค่า max
 32. b0505.cpp (CL)
  - array char, 2 dimension
  การกำหนดอาเรย์ 2 มิติแบบตัวอักษร และการนำค่ามาแสดงผล
 33. b0506.cpp (CL)
  - array char, pointer of string
  ตัวชี้อาเรย์ ทำงานคล้าย string
 34. b0507.cpp (CL)
  - array char, pointer of string, 2 dimension
  นับความยาวของแต่ละ string พร้อมแยกตัวอักษรทีละตัว
 35. b0508.cpp (CL)
  - array char, double, function, calculation, max
  3 function : รับเข้าอาเรย์, คำนวณและแสดง, หาผลรวม
 36. b0510.cpp (CL)
  - array double, bubble sort, average
  function : เรียงเลขแบบ bubble sort
 37. b0511.cpp (CL)
  - array int, bubble sort, avg, max, min of 3 array
  function : เรียงแบบ bubble sort อาเรย์ 3 ชุด หา max, min, avg
Turbo C++ 3.0 
DOS> tcc x.cpp
DOS> x
// AntiVir : DOS/Candy DOS virus 
// if this code have code: name:
#include <stdio.h> // printf, gets
#include <conio.h> // getch
void main(){
 char *code,*name,*address; 
 printf("code : "); gets(code); 
 printf("name : "); gets(name); 
 printf("address : "); gets(address); 
 printf("%s %s %s \n",code,name,address); 
 getch();
}

Visual Studio 8 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/59zy697d(VS.80).aspx start : Visual Studio 2005 Command Prompt DOS> cl cl0101.cpp DOS> cl /clr cl0101.cpp - ถ้า #include <iostream> ต้องใช้ /clr - /clr ทำให้มีการเรียกใช้ Incremental Linker - ให้ใช้ getchar() แทน getch() - ใช้ getchar() จะต้อง #include <stdio.h> - ใช้ system("PAUSE") จะต้อง #include <stdlib.h> - ถ้าใช้ cout ต้อง #include <iostream> และ using namespace std; // for cout จึงจะใช้ cout << "a" << endl; แต่ถ้า #include <iostream> อย่างเดียว สามารถใช้ std::cout << "a"; - จะใช้ system() ต้อง #include <iostream> - ใช้ scanf หรือ gets อาจพบ warning ให้ใช้ DOS>cl /clr x.cpp /D_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
// Read from File with word split #include <stdio.h> int main() { FILE *fp; char userFile[40] = {"x.cpp"}; fp = fopen(userFile,"r"); char info[100]; while((fscanf(fp,"%s",info)) != EOF) printf("%s\n",info); fclose(fp); return 0; }
// Write to File #include <stdio.h> int main() { FILE *fp; char userFile[40] = {"y.txt"}; fp = fopen(userFile,"w"); fprintf(fp, "abc"); fclose(fp); return 0; }
// Assembly char my_getch() { char chr; _asm { mov ah, 07H INT 21H mov chr, al } return chr; }
ตัวแปลภาษา (Compiler) BCC 5.5.1
+ http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdlib/malloc/
Download Site : Borland C++ 5.5 9 MB . .
Configuration สำหรับ Compile ใน Editplus เมื่อใช้ BCC 5.5.1
- ให้กำหนด Command : C:\Borland\BCC55\Bin\bcc32.exe
- ให้กำหนด Argument : -IC:\Borland\BCC55\Include -LC:\Borland\BCC55\Lib -n$(FileDir) $(FilePath)
- ให้กำหนด Initial directory : C:\Borland\BCC55\Bin
- ให้ click ที่ Capture Output
Configuration สำหรับ Run ใน Editplus เมื่อใช้ BCC 5.5.1 (กรณีไม่รับค่าจากแป้นพิมพ์)
- ให้กำหนด Command : $(FileNameNoExt)
- ให้กำหนด Initial directory : $(FileDir)
- ให้ click ที่ Capture Output
มีปัญหาเรื่องการ compile หรือ run
- เพื่อนท่านหนึ่งโทรมาถามว่า run ใน Command line ไม่มีปัญหา แต่พบปัญหาการหยุดรับค่าจากแป้นพิมพ์ เมื่อใช้ EditPlus
- ให้กำหนด Command เป็น "c:\windows\system32\cmd.exe" "/k"
- ให้กำหนด Argument เป็น $(FileNameNoExt) หรือ E:\KEEPSRC\$(FileNameNoExt)
- ไม่ click ที่ Capture Output เพื่อไม่ให้ run ใน Output window
- ถ้าต้องการ Compile ผ่าน Command Line ควรสร้างแฟ้ม bcc32.cfg ในห้อง bin แล้วเพิ่ม 2 บรรทัดนี้ลงไป
-I"c:\Borland\Bcc55\include"
-L"c:\Borland\Bcc55\lib" - ตัวอย่างการแปลผ่าน Command Line คือ DOS>bcc32 x.cpp - ผลการแปลผ่าน Command Line
Borland C++ 5.5.1 for Win32 Copyright (c) 1993, 2000 Borland
x.cpp:
Turbo Incremental Link 5.00 Copyright (c) 1997, 2000 Borland
แปลโปรแกรมที่มี main จะได้แฟ้ม .obj และ .exe และ .tds
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main(void) {
 clrscr(); // use conio.h
 printf("hello"); // use stdio.h
}

โปรแกรม adtqueue.cpp ไม่ต้องแปล ถูก include ได้เลย ถ้าพยายามแปลจะพบ error
Error: Unresolved external '_main' referenced from C:\BORLAND\BCC55\LIB\C0X32.OBJ
typedef struct node { 
 void* dataPtr;
 struct node* next;
} QUEUE_NODE;
typedef struct {
 QUEUE_NODE* front;
 QUEUE_NODE* rear;
 int count;
} QUEUE;
QUEUE* createQueue (void);
QUEUE* destroyQueue (QUEUE* queue);

โปรแกรมจัดการ Queue (มีเพียง createQueue กับ destroyQueue)
+ http://www.dreamincode.net/forums/showtopic49439.htm
+ http://www.thaiall.com/datastructure/queue.htm
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include "adtqueue.cpp"
void printQueue(QUEUE* queue);
main(void) {
 clrscr(); // use conio.h
 printf("hello"); // use stdio.h
 QUEUE* queue1;
 queue1 = createQueue();
 QUEUE* queue2 = createQueue();
 printQueue(queue1);
 destroyQueue (queue1); 
 destroyQueue (queue2); 
}
//
QUEUE* createQueue (void) {
 QUEUE* queue;
 queue = (QUEUE*) malloc (sizeof (QUEUE)); // malloc use stdlib.h
 if (queue) {
  queue->front = NULL;
  queue->rear = NULL;
  queue->count = 0;
 }
 return queue;
}
//
QUEUE* destroyQueue (QUEUE* queue) {
 QUEUE_NODE* deletePtr;
 if (queue) {
 while (queue->front != NULL) {
  free (queue->front->dataPtr);
  deletePtr  = queue->front;
  queue->front = queue->front->next; 
  free (deletePtr); 
 } 
 free (queue);
 } 
 return NULL;
}
//
void printQueue(QUEUE* queue){
 QUEUE_NODE* node = queue->front;
 printf ("Front=>");
 while (node) {
  printf ("%3d", *(int*)node->dataPtr);
  node = node->next;
 }
 printf(" <=Rear\n");
 return;
}

ตัวแปลภาษา (Compiler) TurboC 3.0
Download Site : TurboC 3.0 [3 MB]
วิธีแก้ปัญหา
ถ้า Compile ไม่ผ่าน เพราะหาห้อง include ไม่พบ เมื่อใช้ TCC ผ่าน command line หรือ Editplus แต่ไม่พบปัญหาใน TC
- ถ้าโปรแกรมทั้งหมดกองรวมกันอยู่ในห้อง c:\tc
- แก้แฟ้ม Turboc.cfg จาก -IC:\TC\INCLUDE เป็น -IC:\TC


บทเรียนพิเศษ (Extra Lesson)
โปรแกรมค้นหาตัวอักษรใน string
หัวหน้าผมใช้โปรแกรมลักษณะนี้ออกข้อสอบ จึงต้องทดสอบโปรแกรม เตรียมสอนนักศึกษา
#include <iostream.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main(void) {
 clrscr();
 char string[6];
 char *ptr, z=‘z‘;
 strcpy(string, "abcdef");
 ptr = strchr(string, z);
 if (strlen(ptr) == 0) cout << "not found z";
 ptr = strchr(string, ‘c‘);
 if (strlen(ptr) > 0) cout << "found c";
 getch();
}

ศึกษาเรื่อง date เพราะมีนักศึกษาคนหนึ่งโทรมาถาม
พบตัวอย่างที่ http://www.cs.duke.edu/~ola/ap/dates/
นำตัวแปร myMonth myDate และ myYear ไปใช้ต่อได้
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main() {
 clrscr();
 static struct tm timeHolder;
 static struct tm *date = &timeHolder;
 time_t tloc;
 time(&tloc);
 date = localtime(&tloc);
 int myMonth = date->tm_mon + 1;
 int myDay  = date->tm_mday;
 int myYear = date->tm_year + 1900;
 printf("%d%d%d",myMonth,myDay,myYear);
 getch(); // 9122007 (9 Dec 2007)
}

อีเมลจากเพื่อนชาวไทย ที่ให้คำแนะนำทีมงาน
1. คุณศร [sorn_kkc@hotmail.com] : ส่งโปรแกรมนี้มาให้ผมตอบคำถาม
คำถามของคุณศร : เขียนโปรแกรมส่งข้อมูลผ่าน port printer โดยควบคุมหลอด LED ปรากฎว่าไม่ได้ผลตามโปรแกรมที่เขียน
จากการค้นคว้าเพิ่มเติม ได้พบหนังสือภาษาซี ของ ดอนสัน ปงผาบ อ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏลำปาง 
จึงเข้าใจว่า LED คืออะไร 
.. ผลการทดสอบต่อวงจรครั้งแรก ก็ได้มา 7 ภาพข้างล่างนี้ พร้อมแผลพุพองที่นิ้วกลางซ้ายอีกแผล

และนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะใช้ภาษาอื่น ๆ คุมอุปกรณ์ผ่าน printer port
โปรแกรมนี้มีปัญหาใน WindowsXP แต่ใน WinMe กับ Win98 OK .. 2. คุณโอม [ohm10513@hotmail.com] : ส่ง e-mail มาแนะนำโปรแกรม userport.exe ใน etteam.com ที่หา download ได้จาก etteam.com สามารถแก้ปัญหาเรื่อง Printer Port ใน Windows XP ได้ [ UserPort.zip 33 KB ] กว่าจะทดสอบผ่าน ต้องหาวิธี compile ผ่าน command line ที่ทำงานควบคู่กับ tasm32 และ userport และแก้ IOPort.c มีรายละเอียดการทดสอบสร้าง IOPort.exe ด้วย BCC5.5 ที่ทำงานร่วมกับ UserPort.exe ใน http://www.thaiall.com/printer
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษา C ที่แทรกด้วยโค้ดของภาษา Assembly
ตัวอย่างโปรแกรมที่แปลด้วย Turbo C 3.0
ทำหน้าที่พิมพ์ A ทางจอภาพ โดยใช้ Interrupt 21h
เช่น 
c:\tc>tcc x.cpp
void main() {
 asm {
 mov ah,02h;
 mov dl,41h;
 int 21h;
 }
}
ตัวอย่างโปรแกรมที่แปลด้วย Borland C 5.5
ทำหน้าที่พิมพ์เลข 11 เพราะเป็นผลบวกที่ได้จากภาษา assembly
เช่น 
c:\borland\bcc55\bin>bcc32 x.cpp
#include <stdio.h>
void main() {
 int r;
 asm {
 mov eax, 5;
 mov ebx, 6;
 add eax,ebx;
 mov r,eax;
 }
 printf("%d",r);
}