การวิเคราะห์ swot
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2557-07-26 (เรียบเรียง)
การวิเคราะห์สวอร์ท (SWOT Analysis)
โปรแกรมวิเคราะห์สวอร์ท (SWOT Analysis Program)
น้ำหนักคือความชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจัย คะแนนคือระดับของความสำคัญ
สารบัญ
+ ฟอร์มหลัก
+ ต.ย.ข้อมูล 15 ช่อง
+ ฟอร์มเปล่า 15 ช่อง
+ ตัวอย่างวาดกราฟ
ที่ปัจจัยภายใน จุดแข็งน้ำหนัก
(รวม=1)
คะแนน
(5 ระดับ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ที่ปัจจัยภายใน จุดอ่อนน้ำหนัก
(รวม=1)
คะแนน
(5 ระดับ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ที่ปัจจัยภายนอก โอกาสน้ำหนัก
(รวม=1)
คะแนน
(5 ระดับ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ที่ปัจจัยภายนอก อุปสรรคน้ำหนัก
(รวม=1)
คะแนน
(5 ระดับ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริการนี้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้บริการแบบออนไลน์
จึงไม่สามารถคัดลอกไปวางไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วใช้งานแบบออฟไลน์
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ความหมาย SWOT & PLAN รวมบล็อก (Blog)
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC