ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ลักษณะเด่นของภาคตะวันตกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่อะไร [s0604]
มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์กว่าภาคอื่น
มีเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่มาก
มีป่าไม้อยู่มากกว่าภาคอื่น
มีผลิตผลทางการเกษตรสูง
ผิดทุกตัวเลือก

2. อุดมการณ์ที่มีผลถาวรของการปฏิวัติของคณะราษฎรปี พ.ศ.2475 คืออะไร [s0612]
ต่อต้านกลุ่มเจ้าและขุนนาง
ล้มเลิกระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีขึ้น
ผิดทุกตัวเลือก

3. การปฏิวัติอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์อย่างไร [s0620]
สังคมตะวันตกพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี
เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ชนชั้นคนงานก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญเท่าเทียมชนชั้นกลาง
นำสู่การปฏิรูปปรับปรุงสังคมและการใช้นโยบายรัฐสวัสดิการ
ผิดทุกตัวเลือก

4. ถ้าพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เศรษฐกิจตกต่ำข้อความใดข้างล่างนี้ไม่ถูกต้อง [s0628]
การออกมีมากเกินไป
การบริโภคมีน้อยเกินไป
สินค้าล้นตลาด
การลงทุนมีมากเกินไป
ผิดทุกตัวเลือก

5. หลักธรรมข้อใดเป็นคำสอนที่อธิบายธรรมชาติของมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา [s0636]
ไตรลักษณ์
อริยสัจสี่
เบญจขันธ์
เทวธรรมสอง
ผิดทุกตัวเลือก