ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ข้อใดตรงกับวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการจัด "ระบบไพร่" [s0463]
ต้องการแรงงาน
ต้องการภาษี
ต้องการเสริมอำนาจบารมี
ต้องการคนมาเข้าเวรรับราชการ
ผิดทุกตัวเลือก

2. นิกายซุนนี (ซุนนะห์) กับนิการซีอะฮ์ (ซีไอท์) ของศาสนาอิสลาม แตกต่างกันในเรื่องใด [s0486]
การจาริกแสวงบุญ
การปฏิบัติละหมาดต่างกัน
การให้ความสำคัญแก่คัมภีร์อัลกุรอาน
การกำหนดตำแหน่งผู้นำต่อจากท่านศาสดา
ผิดทุกตัวเลือก

3. จริยธรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร [s0509]
การส่งเสริมให้ทำความดีและสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อส่วนรวม
การให้แนวคิดและปฎิบัติเกี่ยวกับความดี ความชั่วและค่านิยม
หลักปฏิบัติสำหรับการควบคุมตนและแก้ไขปรับปรุงตน
การอบรมสั่งสอนคนในสังคมให้เป็นคนมีคุณธรรมเป็นพลเมืองดีของชาติ
ผิดทุกตัวเลือก

4. กลไกใดในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมที่ทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ [s0532]
ระบบการเงิน
ระบบการค้า
ระบบราคา
ระบบภาษี
ผิดทุกตัวเลือก

5. เหตุการณ์ใดที่จัดว่าเป็นความสำเร็จครั้งล่าสุดขององค์การสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพของโลก [s0555]
การถอนทหารของสหภาพโซเวียตออกจกาอัฟกานิสถาน
การเจรจาลดอาวุธระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
การถอนทหารเวียตนามออกจากกัมพูชา
การยุติการสู้รบระหว่างอิรักกับอิหร่าน
ผิดทุกตัวเลือก