ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เครือจักรภพในกลุ่มต่อไปนี้ ประเทศใดได้รับเอกราชก่อนและหลังตามลำดับ [s0853]
ออสเตรเลียได้รับก่อนนิวซีแลนด์และแคนาดา
นิวซีแลนด์ได้รับก่อน ต่อมาคือออสเตเลียและสุดท้ายแคนาดา
อเมริกาได้รับก่อน ต่อมาคือนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
แคนาดาได้รับก่อน ต่อมาคือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ผิดทุกตัวเลือก

2. พระไตรปิฎกฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศใด [s0863]
ไทย
อินเดีย
เกาหลี
จีน
ผิดทุกตัวเลือก

3. ประเทศใดต่อไปนี้มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด [s0873]
เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม
สหรัฐอเมริกา-แคนาดา
ญี่ปุ่น-สาธารรัฐแอฟริกาใต้
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
ผิดทุกตัวเลือก

4. การพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในตอนต้นรัตนโกสินทร์ รัชกาลใดที่ถือว่าเป็นยุคทองแห่งพระพุทธศาสนา [s0883]
รัชกาลที่ 1
รัชกาลที่ 2
รัชกาลที่ 3
รัชกาลที่ 4
ผิดทุกตัวเลือก

5. นายวินัยไม่ยอมทดลองสูบบุหรี่เพราะรู้ดีว่าถ้าสูบแล้วจะต้องติดและเสียทรัพย์ ถามว่าวินัยเป็นผู้เข้าถึงคุณธรรมใดอย่างยิ่ง [s0893]
อิทธิบาท 4
สัปปุริสธรรม 7
สังคหวัตถุ 4
พรหมวิหาร 4
ผิดทุกตัวเลือก