ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. นายกรัฐมนตรีท่านใดของไทยที่ได้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงวัฒนธรรมไทยอย่างกว้างขวางที่สุด [s1445]
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
ผิดทุกตัวเลือก

2. องค์กรใดขององค์กรสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากที่สุด [s1466]
UNDP
UNEP
UNCR
UNIDO
ผิดทุกตัวเลือก

3. กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) ในทวีปเอเชียประกอบด้วยประเทศใดบ้าง [s1487]
เกาหลี อินเดีย ไต้หวัน อิสราเอล
เกาหลี ใต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์
เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน อิสราเอล
เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ จีน
ผิดทุกตัวเลือก

4. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่บอกว่า "สังคมไทยเป็นสังคมชนบท" [s0006]
ผู้ใช้แรงงานมีภูมิลำเนาจากชนบท
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านเกษตรกรรม
คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองมีเป็นส่วนน้อย
แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม
ผิดทุกตัวเลือก

5. ข้อใดที่เป็นไปตามหลักการปกครองในระบบรัฐสภา [s0027]
ฝ่ายนิติบัญญัติจะมีอำนาจเฉพาะในการพิจารณา และอนุมัติกฎหมายเท่านั่น
ฝ่ายตุลาการมีสิทธิที่จะชี้ว่ากฎหมายใดขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐสภามีสิทธิลงมติไม่ไว้วางในประธานาธิบดีได้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีสิทธิที่จะดำรงทั้งตำแหน่งรัฐมนตรี และส.ส.ในขณะเดียวกัน
ผิดทุกตัวเลือก