ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. นายวินัยไม่ยอมทดลองสูบบุหรี่เพราะรู้ดีว่าถ้าสูบแล้วจะต้องติดและเสียทรัพย์ ถามว่าวินัยเป็นผู้เข้าถึงคุณธรรมใดอย่างยิ่ง [s0893]
อิทธิบาท 4
สัปปุริสธรรม 7
สังคหวัตถุ 4
พรหมวิหาร 4
ผิดทุกตัวเลือก

2. แหล่งอารยธรรมตะวันตก หรืออารยธรรมของชาวผิวขาวอยู่ที่แหล่งใด [s0902]
ลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรติส
ลุ่มแม่น้ำอูราลเทือกเขาอูราล
ลุ่มแม่น้ำไรน์ และแม่น้ำดานูบ
ลุ่มแม่น้ำคงคาและแม่น้ำสินธุ
ผิดทุกตัวเลือก

3. การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงหมายความว่าอย่างไร [s0911]
ประชาชนมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบควบคู่กันไป
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการทำสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายได้โดยเสรี
มีรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ และมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ประชาชนมีโอกาสทำงาน พักผ่อน หรือไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบ
ผิดทุกตัวเลือก

4. การยื่นรายการภาษีเงินได้จะต้องกระทำเมื่อใด [s0920]
ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ผิดทุกตัวเลือก

5. พระพุทธรูปนาคปรกเป็นพระประจำวันใด [s0929]
วันอังคาร
วันพุธ
วันเสาร์
วันอาทิตย์
ผิดทุกตัวเลือก