ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. "ภรรยาเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ" คำกล่าวนี้แสดงถึงอะไรทางสังคม [s0097]
บรรทัดฐานและบทบาท
สถานภาพและบทบาท
หน้าที่และค่านิยม
บรรทัดฐานและค่านิยม
ผิดทุกตัวเลือก

2. การกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ ใช้ปัจจัยอะไรบ้าง [s0121]
ดิน นำ้ฝน อุณหภูมิ พืชสำคัญ
ดิน น้ำฝน ความชื้น พืชสำคัญ
ดิน น้ำฝน อุณหภูมิ รายได้ของเกษตรกร
ดิน น้ำฝน ความชื้น รายได้ของเกษตรกร
ผิดทุกตัวเลือก

3. กรณีขัดแย้งใดต่อไปนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์การเมือง [s0145]
การสู้รบระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
การบุกเชคโกสโลวาเกียของสหภาพโซเวียต
การต่อสู้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรัค
การต่อสู้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนามเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

4. ค่านิยมมีความสำคัญต่อการมีชีวิตของมนุษย์อย่างไร [s0169]
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์
เป็นตัวอย่างแก่บุคคลและสังคม
เป็นแบบแผนแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี
เป็นหลักในการประเมินค่าของความประพฤติของสังคม
ผิดทุกตัวเลือก

5. การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์จะมีความสำคัญต่อกรณีใดมากที่สุด [s0193]
เมื่อทรัพยากรลดลง
เมื่อแต่ละคนหรือแต่ละสังคมร่ำรวย มีกินมีใช้อย่างเพียงพอ
เมื่ออัตราการเพิ่มของประชากรสูงกว่าอัตราการเพิ่มของสินค้า
เมื่อรัฐบาลต้องการเพิ่มรายได้ของประเทศให้สูงขึ้น
ผิดทุกตัวเลือก