ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ข้อใดไม่เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ [s0042]
นายสุขกำลังตัดสินใจว่าจะปลูกข้าวโพดดีหรือปลูกถั่วลิสงดีในดินของตน
นายดีตัดสินใจไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าแทนการซื้อที่ร้านขายปลีกข้างบ้าน
นายทองรับตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่กับบ้านแทนการเปิดร้านตัดเสื้อ
นายแย้มตกลงขายส้มโอให้นายจอมเพราะไม่ต่อราคา
ผิดทุกตัวเลือก

2. ข้อใดต่อไปนี้ที่เปรียบเทียบกับได้ถูกต้อง [s0060]
ในสมัยที่ญี่ปุ่นปฏิรูปประเทศสมัยเมอิจิ ในยุโรปเริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ในสมัยที่ญี่ปุ่นปฏิรูปประเทศสมัยเมอิจิ เป็นสมัยที่จีนเสื่อมอำนาจ
ในสมัยที่ญี่ปุ่นปฏิรูปประเทศสมัยเมอิจิ เป็นสมัยที่ไทยเริ่มเปิดประเทศ
ในสมัยญี่ปุ่นปฏิรูปประเทศสมัยเมอิจิ เป็นสมัยที่อังกฤษเริ่มขยายอิทธิพลเข้าไปในอินเดีย
ผิดทุกตัวเลือก

3. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการให้ความร่วมมือกันในประชาคมยุโรป [s0078]
เพื่อการผลิตและการค้าภายในกลุ่ม
เพื่อกีดกันสินค้าราคาถูกจากภายนอกเข้ากลุ่ม
เพื่อการร่วมมือในทางการเมืองของกลุ่ม
เพื่อลดการพึ่งพาวัตถุดิบและการค้า
ผิดทุกตัวเลือก

4. อะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญใน "กระบวนการจัดระเบียบทางสังคม" [s0096]
บรรทัดฐาน สถาบัน การควบคุม
บรรทัดฐาน บทบาท กลุ่มสังคม
บรรทัดฐาน สถาบัน สถานภาพ
บรรทัดฐาน สถานภาพ บทบาท
ผิดทุกตัวเลือก

5. การพัฒนาเศรษฐกิจมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดคืออะไร [s0114]
การเพิ่มรายได้ประชาชาติ
การลดการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ
การเพิ่มรายได้ต่อหัว
การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านคุณภาพชีวิต
ผิดทุกตัวเลือก