ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ข้อใดมีเนื้อความถูกต้อง [s0298]
การบริโภคเป็นกิจกรรมที่ก่อนให้เกิดการสูญเปล่าในทางเศรษฐกิจ
การผลิตเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่
การกระจายรายได้เป็นการแบ่งปันผลผลิตที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของและบริการด้วยเงิน
ผิดทุกตัวเลือก

2. ตัวอย่างที่เด่นชัดของสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากกรีกและโรมันคือข้อใด [s0308]
พระราชวังแวร์ชายส์
วิหารแพนธีออน
วิหารเซนต์โซเฟีย
วิหารเซนต์ปีเตอร์
ผิดทุกตัวเลือก

3. ข้อใดที่กล่าวถึงลัทธิตรีบูรติของศาสนาฮินดูถูกต้องที่สุด [s0318]
พระพรหมสร้างสรรค์ พระวิษณุบำรุงเลี้ยงดู พระอัคนีทำลาย
พรพิมเนศวรผู้สร้าง พระนารายณ์บำรุงเลี้ยงดู พระกฤษณะทำลาย
พระพรหมสร้างสรรค์ พระวิษณุบำรุงเลี้ยงดู พระศิวะทำลาย
พระอิศวรสร้างสรรค์ พระพรหมบำรุงเลี้ยงดู พระศิวะทำลาย
ผิดทุกตัวเลือก

4. สถาบันสังคมจะมั่งคงอยู่ได้ขึ้นอยู่กับข้อใด [s0328]
ระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม
การปฏิบัติสืบต่อกันของบุคคล
แนวทางปฏิบัติของแต่ละบุคคล
บุคคลเข้าใจจุดประสงค์ของสถาบัน
ผิดทุกตัวเลือก

5. กฎหมายใดควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล [s0338]
กฎหมายอาญา
กฎหมายปกครอง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ผิดทุกตัวเลือก