ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ (Math) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ผลรวมของ 1 ถึง 5 เท่ากับเท่าใด [m0048]
3
6
9
15
ผิดทุกตัวเลือก

2. ถ้า 5x + 10 = 20 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0004]
0
1
2
5
ผิดทุกตัวเลือก

3. คะแนนสอบของนักเรียน 3 คน มีอัตราส่วน 1 ต่อ 2 ต่อ 3 ถ้าคนที่ได้น้อยสุด ได้ 5 คะแนน คนที่ได้มากสุดได้เท่าใด [m0026]
5
10
15
20
ผิดทุกตัวเลือก

4. ผลรวมของ 1 ถึง 5 เท่ากับเท่าใด [m0048]
3
6
9
15
ผิดทุกตัวเลือก

5. ถ้า 5x + 10 = 20 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0004]
0
1
2
5
ผิดทุกตัวเลือก