ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Transaction file คือแฟ้มลักษณะใด [o0478]
แฟ้มที่ใช้ใน Internet
แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่บ่อย
แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
แฟ้มที่ใช้ในทางการแพทย์
ผิดทุกตัวเลือก

2. Abacus คือเครื่องคำนวณที่ถูกคิดค้นโดยชนชาติใด [o0485]
ไทย
ยุโรป
อเมริกา
จีนโบราณ
ผิดทุกตัวเลือก

3. SMTP เป็น protocal ที่ใช้ทำหน้าที่อะไร [o0492]
หยุด Mail
รับ Mail
ลบ Mail
ส่ง Mail
ผิดทุกตัวเลือก

4. JPG เป็นนามสกุลของแฟ้มลักษณะใด [o0499]
รูปภาพ
เสียง
Game
Text
ผิดทุกตัวเลือก

5. Digital computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการใด [o0506]
ใช้ทั้งหลักการวัด และหลักการนับร่วมกัน
หลักการวัดปริมาณที่มีความต่อเนื่อง
หลักการนับซึ่งได้ผลออกเป็นตัวเลข
หลักการทางชีวภาค
ผิดทุกตัวเลือก