ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management system) มีประโยชน์ แต่ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับ [o0216]
ขอดู หรือเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย
ลดความซ้ำซ้อน
ทำให้ผู้บริหารขยันทำงานมากขึ้น
ทำให้ถูกต้อง และทันสมัย
ผิดทุกตัวเลือก

2. บุคลากรในหน่วยงานคอมพิวเตอร์มี 7 ตำแหน่ง ข้อใดถูกต้อง [o0224]
EDP manager, System Analyst, Programmer, SaleMan, Scheduler, Librarian, Data Entry Operator
EDP manager, System Analyst, Programmer, Computer Operator, Scheduler, Librarian, Data Entry Operator
EDP manager, System Analyst, Programmer, Computer Operator, Maid, Librarian, Data Entry Operator
EDP manager, System Analyst, Programmer, Computer Operator, Scheduler, Hacker, Data Entry Operator
ผิดทุกตัวเลือก

3. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดเหมาะกับการคำนวณสูตร ทางวิทยาศาสตร์ [o0232]
FORTRAN
COBOL
RPG
JAVA
ผิดทุกตัวเลือก

4. ช่องว่าง หรือ Space มีรหัส ASCII ฐาน 16 ว่าอะไร [o0240]
20
30
32
42
ผิดทุกตัวเลือก

5. 1 Bit มีโอกาสแสดงความแตกต่างได้กี่ลักษณะ [o0248]
4
2
8
16
ผิดทุกตัวเลือก