แผนการสอน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (Computer application in business)

ปรับปรุง : 2548-12-13 ()
who am i? (ให้นักศึกษาทำเว็บ Resume ว่าตนเองคือใคร)
ชื่อ สกุล ที่อยู่ โรงเรียน ครอบครัว คติประจำใจ แผนในการเรียน ความรู้ที่มีเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ความฝัน หรือสิ่งที่อยากกล่าวถึง เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน และสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่นเว็บโรงเรียน เว็บที่เคยทำ เว็บอาจารย์ หรือเว็บของเพื่อนที่ชื่นชอบ รวมถึงเว็บที่ฉันเคยไปอ่าน ได้ข้อมูลดี ๆ มา และไม่อยากที่จะลืม รวมถึงโครงงานประจำวิชาทั้งหมดที่มี เคยมี หรือสิ่งที่เรียนรู้มาใหม่
ไม่มีอาจารย์คนใดสอนลูกศิษย์ ให้มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ได้ สิ่งที่อาจารย์ทำได้คือ การชี้แนะ ชี้นำ หรือตอบข้อซักถาม ให้นักศึกษากลับไปศึกษาค้นคว้า และใช้เวลาของพวกเขาอย่างคุ้มค่า เพื่อเรียนรู้ในสิ่งควรรู้ และทุ่มเท กับการค้นคว้า ให้ได้มาซึ่งประสบการณ์โดยตัวของพวกเขาเอง
ความหมายของธุรกิจ (Meaning of business)
#1 ธุรกิจ หมายถึง องค์การ หรือกิจการที่ก่อให้เกิดสินค้า และบริการ ธุรกิจเป็นกระบวนการทั้งหมดของการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยนสภาพตามกรรมวิธีการผลิตด้วยแรงคน และเครื่องจักรให้เป็นสินค้า เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการ กิจกรรมของธุรกิจจึงรวมทั้งการผลิต การซื้อ ขาย การจำแนกแจกจ่ายสินค้า การขนส่ง การธนาคาร การประกันภัย และอื่น ๆ
#2 ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้มีการผลิตสินค้า และบริการ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน จำหน่าย และกระจายสินค้าและมีประโยชน์หรือกำไรจากกิจกรรมนั้น ธุรกิจมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุยษ์ในสังคมปัจจุบันมากเพราะนอกจากจะเป็นองค์การที่ผลิตสินค้า หรือบริการที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต หรือปัจจัย4 การประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือใหญ่แค่ไหนก็ตาม สิ่งที่สำคัญ คือ กำไร เพราะเป็นแรงจูงใจของการดำเนินการทางธุรกิจ ก่อให้เกิดการแข่งขันและการขยายตัวทางธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
#3 ธุรกิจ หมายถึง ความพยายามที่เป็นแบบแผนของนักธุรกิจในการผลิต และขายสินค้า หรือบริการ เพื่อสนองความต้องการของสังคมโดยมุ่งหวังกำไร
  บทเรียนทั้ง 17 จากหนังสือ การจัดการธุรกิจด้วย Microsoft Excel
  (โดย พนิดา พานิชกุล และ พายัพ ขาวเหลือง : ktpbook.com)
  Download source code ที่ http://www.ktpbook.com/Download/search_download.asp [.zip 151 Kb]
  ส่วนที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
   ความหมายของธุรกิจ
   หน้าที่ของธุรกิจ
   การผลิต
   การตลาด
   การบัญชี
   การจัดการการเงิน
 2. การใช้ฟังก์ชันใน Microsoft excel สำหรับการจัดการธุรกิจ
   sumif
   sumproduct
   vlookup
   match
   index
   offset
   row, column
   rows, columns
   count, counta, countblank
   countif
   pmt
   fv
   nper
   rate
   pv
   irr
   npv
   ipmt
   ppmt

  ส่วนที่ 2 : การจัดทำบัญชี
 3. การบันทึกรายการค้า
   เดบิต (Debit) : สินทรัพย์เพิ่มขึ้น หนี้สินน้อยลง ส่วนของเจ้าของลดลง
   เครดิต (Credit) : สินทรัพย์ลดลง หนี้สินเพิ่มขึ้น ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
   Journals : สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันทั่วไป เป็นด่านแรกของระบบบัญชี
   Ledgers : บัญชีแยกประเภท และงบทดลอง
 4. สินค้าคงเหลือ
   สินค้าคงเหลือ (Inventory)
   สินค้าระหว่างผลิต (Goods in process)
   วัตถุดิบ (Raw meterials)
   วัสดุโรงงาน (Factory supplies)
   ซื้อสุทธิ = ยอดซื้อ + ค่าขนส่งสินค้าเข้า - ส่งคืนสินค้า - ส่วนลดรับ
   การตีราคาสินค้าคงเหลือ 4 แบบ : แบบเฉพาะเจาะจง FIFO LIFO และถัวเฉลี่ยต่อหน่วย
 5. สินทรัพย์ถาวร
 6. งบการเงิน
  ส่วนที่ 3 : การจัดการทางการเงิน
 7. การวิเคราะห์งบการเงิน
 8. การวางแผน และพยากรณ์ทางการเงิน
 9. การวิเคราะห์โครงการลงทุน
 10. การจัดการสินค้าคงเหลือ
  ส่วนที่ 4 : การจัดการทางการตลาด
 11. การวิเคราะห์ต้นทุน จำนวน และกำไร
 12. การกำหนดราคา และพิจารณาต้นทุน
 13. การจัดทำงบประมาณ
  ส่วนที่ 5 : การจัดการเชิงปฏิบัติการ
 14. สถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ
 15. แบบจำลองการขนส่ง
 16. แบบจำลองการตัดสินใจ
 17. การบริหารโครงการ

  โครงงานประจำวิชา (Final project)
  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ และสิ่งที่ทำจะไม่หายไปจากโลก
 1. ให้เรียบเรียง คำถาม และคำตอบ จากหนังสือ 6 บท ๆ ละ 20 ข้อ หรือมากกว่า และเขียนด้วยมือ และวาดภาพต่าง ๆ ด้วยมือเช่นกัน
 2. การตอบคำถามแต่ละข้อ ถ้าเป็นคำตอบที่สั้น จะต้องมีความยากของคำตอบไม่น้อยกว่า 3 บรรทัด ทุกข้อ แต่ถ้าเป็นแผนภาพ หรือตัวอย่าง excel จะต้องเขียนตัวอย่าง และรายละเอียดให้สมบูรณ์
 3. จากข้อแรก เนื้อหาในบทใดที่มีตัวอย่าง excel หรือแผนภาพ ต้องนำมาเป็นคำตอบ แต่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเลขเป็นของนักศึกษาเอง (ถ้าลอกตัวเลขมาจะหักคะแนน)
 4. สรุปท้ายบท โดยแต่ละบทให้นักศึกษาสรุปเนื้อหา บทละ 2 หน้า หรือมากกว่า เขียนด้วยมือ
 5. นำเนื้อหาทั้งหมดในรายงานนี้ลงเว็บไซต์อย่างน้อย 3 แห่ง: geocities.com thcity.com thai.net se-ed.net weblampang.com เป็นต้น
 6. นำงานเก่าทั้งหมด เย็บรวมไว้ท้ายเล่ม
 7. ปกนอก ปกใน ซึ่งปกนอกต้องมีรูปถ่ายของนักศึกษา คำนำ สารบัญ คำถามและคำตอบ สรุปท้ายบท สรุปท้ายเล่ม 3 หน้า ประเมินทุกอย่าง และงานเก่าทั้งหมด
ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมาย
ฉันหวังเก็บอะไรไปมากมาย สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว
กวีนิพนธ์ของวิทยากร เชียงกูล
ที่มา : http://www.prachuabwit.ac.th/learn/social/sirinut/body.html

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223