การทำงานแบบตามลำดับ Sequential Processing
พื้นฐานการทำตามลำดับ (Sequence)
1. พิมพ์ a และ b บรรทัดละตัว แล้ว end
เป็นแนวการเขียนโปรแกรมแบบ .exe โปรแกรมที่ได้มีขนาด 548 Byte

; Memory using : tiny, small, medium, compact, large, huge
    .model small  
    .data
x1   db   "a",0dh,0ah,'$'
x2   db   "b",0dh,0ah,'$'
    .code
pmain  proc  far
; for .exe
    push  ds   ; 1 of 5 line required for end .exe
    mov   ax,0  ; 2 clear ax by xor ax,ax
    push  ax   ; 3 send ax to stack
    mov   ax,@data
    mov   ds,ax
; display 2 character
    mov   ah,09h
    lea   dx,x1
    int   21h
    mov   ah,09h
    lea   dx,x2
    int   21h
; bye
    ret       ; Can not use int 20h
pmain  endp
    .stack 200h  ; not required
    end   pmain

2. พิมพ์ตัวอักษร a และ CF ด้วยวิธีบวกค่าเพิ่มผ่านคำสั่ง add ให้ตัวแปร x2
เป็นแนวการเขียนโปรแกรมแบบ .exe โปรแกรมที่ได้มีขนาด 564 Byte

; Result of this program is a and CF in difference line
    .model small  
    .data
x1   db   "a",0dh,0ah,'$'
x2   db   "A",'$'
    .code
pmain  proc  far   ; can not change far to near because error on execute
; for .exe
    push  ds   ; 1 of 5 line required for end .exe
    mov   ax,0  ; 2 clear ax by xor ax,ax
    push  ax   ; 3 send ax to stack
    mov   ax,@data
    mov   ds,ax
; display 3 character
    mov   ah,09h
    lea   dx,x1  ; get a with line feed
    int   21h
    mov   ah,09h
    add   x2,2  ; add A to C
    lea   dx,x2  ; get C
    int   21h
    mov   ah,09h
    add   x2,3  ; add C to F
    lea   dx,x2  ; get F
    int   21h
; bye
    ret       ; Can not use int 20h
pmain  endp
    .stack 200h  ; not required
    end   pmain

3. การ clear screen และ move cursor
int 10, ah 06, bh : 0=ดำ 1=น้ำเงิน 2=เขียว 3=ฟ้า 4=แดง 5=ม่วง 6=ทอง 7=เทา

    .model small 
    .data 
x1   db   "type e or E to Exit",0dh,0ah,'$' 
    .code 
pmain  proc  far   ; can not change far to near 
    push  ds    ; 1 of 5 line required for end .exe 
    mov  ax,0   ; 2 clear ax by xor ax,ax 
    push  ax    ; 3 send ax to stack 
    mov  ax,@data 
    mov  ds,ax 
; clear screen 
    mov  ax,0600h ; al หมายถึงจำนวนบรรทัดที่ว่าง 
    mov  bh,71h  ; สีของพื้น และตัวอักษร 
            ; 0=ดำ 1=น้ำเงิน 2=เขียว 3=ฟ้า 4=แดง 5=ม่วง 6=ทอง 7=เทา 
    mov  cx,0000h ; มุมบนซ้าย 
    mov  dx,103fh ; มุมล่างขวา 
    int  10h 
; move cursor 
    mov  ah,02h  ; กำหนดตำแหน่ง cursor 
    mov  bh,00  ; เลขหน้าเป็น 0 ถึงจะเริ่มบนสุด 
    mov  dh,02h  ; เริ่มต้นบรรทัดที่ 2 
    mov  dl,10h  ; เริ่มต้นหลักที่ 16 ( mov dx,0210h ) 
    int  10h 
finish: ret 
pmain  endp 
    end  pmain 

4. การ clear screen และ move cursor แล้วพิมพ์อักษรบรรทัดละตัว
41h คือ A และ 61h คือ a

    .model small 
    .data 
x1   db   "type e or E to Exit",0dh,0ah,'$' 
    .code 
pmain  proc  far   ; can not change far to near 
    push  ds    ; 1 of 5 line required for end .exe 
    mov  ax,0   ; 2 clear ax by xor ax,ax 
    push  ax    ; 3 send ax to stack 
    mov  ax,@data 
    mov  ds,ax 
; clear screen 
    mov  ax,0600h ; al หมายถึงจำนวนบรรทัดที่ว่าง 
    mov  bh,71h  ; สีของพื้น และตัวอักษร 
            ; 0=ดำ 1=น้ำเงิน 2=เขียว 3=ฟ้า 4=แดง 5=ม่วง 6=ทอง 7=เทา 
    mov  cx,0000h ; มุมบนซ้าย 
    mov  dx,103fh ; มุมล่างขวา 
    int  10h 
; move cursor 
    mov  ah,02h  ; กำหนดตำแหน่ง cursor 
    mov  bh,00  ; เลขหน้าเป็น 0 ถึงจะเริ่มบนสุด 
    mov  dh,02h  ; เริ่มต้นบรรทัดที่ 2 
    mov  dl,10h  ; เริ่มต้นหลักที่ 16 ( mov dx,0210h ก็ได้ ) 
    int  10h 
; A
    mov  ah,02h  
    mov  dl,41h  
    int  21h 
; move cursor 
    mov  ah,02h  ; กำหนดตำแหน่ง cursor 
    mov  bh,00  ; เลขหน้าเป็น 0 ถึงจะเริ่มบนสุด
    mov  dx,0310h  ; เริ่มต้นบรรทัดที่ 3 และเริ่มต้นหลักที่ 16
    int  10h 
; a
    mov  ah,02h  
    mov  dl,61h  
    int  21h 
finish: ret 
pmain  endp 
    end  pmain 


http://goo.gl/72BPC