เซกเมนต์ Segment
  ภาษา Assembly จะแบ่ง Segment ออกเป็น 4 ส่วน
 1. เซกเมนต์ข้อมูล (Data Segment)
  มี Directive segment ในภาษา assembly คือ .data เป็นเซกเมนต์ที่เก็บข้อมูลของโปรแกรม มักถูกอ้างอิงด้วยรีจิสเตอร์ DS
 2. เซกเมนต์คำสั่ง (Code Segment)
  มี Directive segment ในภาษา assembly คือ .code เป็นเซกเมนต์ที่เก็บคำสั่งโปรแกรมทั้งหมด มักทำงานร่วมกับรีจิสเตอร์ชี้คำสั่ง IP ซึ่งเป็นออฟเซตในการชี้ตำแหน่งคำสั่ง
 3. เซกเมนต์สแตก (Stack Segment)
  มี Directive segment ในภาษา assembly คือ .stack เป็นเซกเมนต์ที่เป็นหน่วยความจำแสตก การใช้หน่วยความจำส่วนนี้เป็นแบบ Last in first out (LIFO) ใช้ร่วมกับรีจิสเตอร์ SP หรือตัวชี้แสตก
 4. เซกเมนต์พิเศษ (Extra Segment)
  เป็นเซกเมนต์ที่เป็นหน่วยความจำพิเศษ ใช้ร่วมกับรีจิสเตอร์ DI
  การเขียนโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
 1. ลาเบล หรือ ชื่อ (Label or Name) หมายถึง ตำแหน่งอ้างอิงในโปรแกรม
 2. โอเปอเรชัน (Operation) หรือนีโมนิค (Mnemonic) หมายถึง คำสั่งดำเนินการ
 3. โอเปอแรนด์ (Operand) หมายถึง ตัวถูกดำเนินการ
 4. คอมเมนต์ (Comment) หมายถึง หมายเหตุ
Name Operation Operand Comment
x: mov ah,08; Wait Character
int21
mov ah,4c; Program Stop
int21
:: โปรแกรมนี้เป็นการกำหนด segment แบบเดิม
:: ผลของโปรแกรมนี้คือ ตัวอักษร c เพราะตัวอักษร a คือ 61h
seg1.asm : โปรแกรมพิมพ์อักษร a ด้วย int 21 บริการ ah=2
sseg segment
   db   64 dup(?)  
sseg ends
dseg segment
a   db   61h
dseg ends
cseg segment
main proc  far
   assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg
   mov   ax,dseg
   mov   ds,ax
   mov   dl,a
   mov   ah,2h
   int   21h
   mov   ah,4ch
   int   21h
main endp
cseg ends
   end   main

:: โปรแกรมนี้เป็นการกำหนด segment แบบเดิม
:: ผลของโปรแกรมนี้คือ ตัวอักษร c เพราะตัวอักษร a คือ 61h
seg2.asm : โปรแกรมพิมพ์อักษร ที่เกิดจากคำสั่ง add register al และ bl
sseg segment
   db   64 dup(?)  ; กำหนดที่ว่าง 64 byte
sseg ends
dseg segment
data1 db   31h
data2 db   32h
sum  db   ?     
dseg ends
cseg segment
main proc  far
   assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg
   mov   ax,dseg
   mov   ds,ax
   mov   al,data1
   mov   bl,data2
   add   al,bl
   mov   sum,al
   mov   dl,sum
   mov   ah,2
   int   21h
   mov   ah,4ch
   int   21h
main endp
cseg ends
   end   main

:: โปรแกรมนี้เป็นการกำหนด segment แบบเดิม
:: ผลของโปรแกรมนี้คือ ตัวอักษร a ถึง z แล้ววนกลับมา a อีก
seg3.asm : พิมพ์อักษร 1 ตัว รอรับ any key พิมพ์ถึง z แล้ววนมา a ใหม่ หยุดเมื่อกด Ctrl-C
sseg segment
   db   64 dup(?) ; กำหนดที่ว่าง 64 byte
sseg ends
dseg segment
data1 db   60h
data2 db   01h
sum  db   ? 
dseg ends
cseg segment
main proc  far
   assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg
   mov   ax,dseg
   mov   ds,ax
   mov   al,data1 
   mov   bl,data2 
burin:
   add   al,01h
   mov   sum,al
   mov   dl,sum
   mov   ah,2h
   int   21h
   mov   ah,08h
   int   21h
   mov   al,sum
   cmp   al,7ah
   jne   burin
   mov   al,60h
   jmp   burin
main endp
cseg ends
   end   main

:: โปรแกรมนี้เป็นการกำหนด segment แบบเดิม
:: นำ seg3.asm มาปรับให้สั้นลง
seg4.asm : พิมพ์อักษร 1 - 5 แล้วเลิกการทำงาน
sseg segment
   db   64 dup(?) ; กำหนดที่ว่าง 64 byte
sseg ends
dseg segment
data db   30h
sum  db   ?
dseg ends
cseg segment
main proc  far
   assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg
   mov   ax,dseg
   mov   ds,ax
   mov   al,data
burin:
   add   al,01h
   mov   sum,al
   mov   dl,sum
   mov   ah,2h
   int   21h
   mov   al,sum
   cmp   al,35h
   jne   burin
   mov ah,4ch
   int 21h
main endp
cseg ends
   end   main

:: โปรแกรมนี้เป็นการกำหนด segment แบบใหม่ และง่ายกว่า
:: ผลของโปรแกรมนี้คือ ตัวอักษร c เพราะตัวอักษร a คือ 61h และเพิ่มการพิมพ์ String เข้าไปจากตัวอย่างข้างต้น
seg5.asm : พิมพ์ cburin rujjanapan แล้วเลิกการทำงาน
   .model small
   .stack 64h
   .data
data1 db   31h
data2 db   32h
data3 db   'burin rujjanapan $'
sum  db   ?
   .code
main proc
   mov   ax,@data
   mov   ds,ax
   mov   al,data1
   mov   bl,data2
   add   al,bl
   mov   sum,al
   mov   dl,sum
   mov   ah,2
   int   21h
   lea   dx,data3
   mov   ah,9
   int   21h 
   mov   ah,4ch
   int   21h
main endp
   end   main

http://goo.gl/72BPC