คัดลอกหลายแฟ้ม Multi Copy
mcopy.bat และ copyto.bat ใช้สำหรับคัดลอกหลายแฟ้มไป Destination เดียวกันได้

คำสั่ง copy ใช้คัดลอก เช่น *.doc ไปที่ต่าง ๆ ได้ แต่ไม่สามารถ copy *.doc *.ppt x.gif y.jpg oho.bat ไปที่ต่าง ๆ ได้พร้อมกันด้วยคำสั่งเดียว จึงต้องสร้าง batch file ให้สามารถทำงานนี้ได้ โดย 2 โปรแกรมนี้ต่างกันที่รูปแบบการใช้
  คำสั่งที่ควรรู้
 1. การสร้าง และสั่งประมวลผล
 2. @echo off
 3. rem
 4. %0 คือ Batch Name
 5. %1 คือ First Param
 6. shift
   
 1. set และ %x%
 2. :label และ goto
 3. if ==
 4. echo
 5. copy
 6. move
ตัวอย่าง Batch
โปรแกรม x.bat เช่น c:\>x a b
@echo off
echo %0
shift
echo %1
ผลลัพธ์คืออะไร
ตัวอย่างการใช้โปรแกรม copyto.bat
c:\>copyto c:\x *.doc b.ppt c.xls
เมื่อ c:\x คือ directory ปลายทาง
ใช้คัดลอกแฟ้ม *.doc b.ppt c.xls จาก directory ปัจจุบันไปเก็บใน c:\x ซึ่งคอมพิวเตอร์ต้องมีห้องนี้รอรับแฟ้มของท่านแล้ว
(ถ้าไม่มีก็สร้างสิครับ ด้วยคำสั่ง md c:\x)
copyto.bat
@echo off
rem copyto.bat c:\x *.doc b.ppt c.xls
set destdir=%1
:start
shift
if "%1" == "" goto end
copy %1 %destdir%
goto start
:end
echo bye
ตัวอย่างการใช้โปรแกรม mcopy.bat
c:\>mcopy *.doc b.ppt c.xls c:\x
เมื่อ c:\x คือ directory ปลายทาง
ใช้คล้าย copyto แต่ทำหน้าที่สลับ destination กับ copylist ทำให้ผู้ใช้คุ้นเคยเหมือนคำสั่ง copy ที่คัดลอกจากต้นทางไป ปลายทาง มิใช่ระบุปลายทางก่อน
โปรแกรม mcopy จะเรียกใช้ copyto จึงต้องมั่นใจก่อนว่า copyto ทำงาน
mcopy.bat
@echo off
rem mcopy.bat *.doc b.ppt c.xls c:\x
set copylist=
:start
if "%2" == "" goto end
set copylist=%copylist% %1
shift
goto start
:end
set destination=%1
copyto %destination% %copylist%

รูปแบบของคำสั่ง copy ในระบบ DOS
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\student.CPSC_NEE>copy /?
Copies one or more files to another location.
COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/A | /B ] source [/A | /B]
   [+ source [/A | /B] [+ ...]] [destination [/A | /B]]
 source    Specifies the file or files to be copied.
 /A      Indicates an ASCII text file.
 /B      Indicates a binary file.
 /D      Allow the destination file to be created decrypted
 destination Specifies the directory and/or filename for the new file(s).
 /V      Verifies that new files are written correctly.
 /N      Uses short filename, if available, when copying a file with a
        non-8dot3 name.
 /Y      Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an
        existing destination file.
 /-Y     Causes prompting to confirm you want to overwrite an
        existing destination file.
 /Z      Copies networked files in restartable mode.

http://goo.gl/72BPC