โพรซีเดอร์ และมาโคร ในแอสเซมบลี้
1. การเขียน procedure พิมพ์ A
- เขียน procedure นอก .code หรือ segment เหมือน macro ไม่ได้
- การเรียกใช้ procedure ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า call
- ก่อน endp ต้องสั่ง ret เพื่อกลับมายังบรรทัดที่ call
   .model small
   .data      
   .code
x:  mov ax,@data  
   mov ds,ax
   call oho1  
y:  mov ah,4ch   
   int 21h
; === procedure ===
oho1 proc near   
   mov ah,2h   
   mov dl,41h   
   int 21h   
   ret
oho1 endp
   .stack 200h  
   end x

2. การเขียนมากกว่า 1 procedure
- procedure ถูกเรียกใช้ได้หลายครั้ง เช่นเดียวกับ macro
- สามารถประการ procedure ใต้ .code แล้วเรียกใช้ภายหลังได้
   .model small
   .data      
   .code
x:  mov ax,@data  
   mov ds,ax
   call oho1  
   call oho2
   call oho1  
   call oho2   
y:  mov ah,4ch   
   int 21h
; === procedure ===
oho1 proc near   
   mov ah,2h   
   mov dl,41h   
   int 21h   
   ret
oho1 endp
oho2 proc near   
   mov ah,2h   
   mov dl,61h   
   int 21h   
   ret
oho2 endp
   .stack 200h  
   end x

3. การเขียน macro พิมพ์ A
- ประกาศ macro ก่อนเข้าโปรแกรม จะประกาศเหมือน procedure ไม่ได้
- เพียงพิมพ์ชื่อมาโคร ก็จะหมายถึงเรียกใช้ macro
helloa macro
    mov   ah,2
    mov   dl,41h
    int   21h
    endm
; === end of macro ===
    .model small
    .data
    .code
pmain  proc  far   
    push  ds   ; 1 of 5 line required for .exe
    mov   ax,0  ; 2 clear ax by xor ax,ax
    push  ax   ; 3 send ax to stack
    mov   ax,@data
    mov   ds,ax
    helloa
    ret
pmain  endp
    .stack 200h  ; not required (if have, will not warning in link)
    end   pmain

4. การเขียนมากกว่า 1 macro
setproc macro
    push  ds   ; 1 of 5 line required for .exe
    mov   ax,0  ; 2 clear ax by xor ax,ax
    push  ax   ; 3 send ax to stack
    mov   ax,@data
    mov   ds,ax
    endm	
prtout macro
    mov   ah,9
    lea   dx,msg
    int   21h
    endm
; =============
; Main program
; =============
    .model small
    .data
msg   db   'This is the program testing $'
    .code
pmain  proc  far   ; can not change far to near 
    setproc
    prtout
    ret
pmain  endp
    .stack 200h  ; not required
    end   pmain

5. การเขียน macro เพิ่มค่าให้กับ al ทีละ 1 แล้วพิมพ์ โดยเรียก macro 5 ครั้ง
love  macro
    mov   bl,01h
    add   al,bl
    mov   sum,al
    mov   dl,sum
    mov   ah,2
    int   21h
    endm
; =============
; Main program
; =============
    .model small
    .data
n    db   30h
sum   db ?
    .code
pmain  proc  far   ; can not change far to near 
    push  ds   ; 1 of 5 line required for .exe
    mov   ax,0  ; 2 clear ax by xor ax,ax
    push  ax   ; 3 send ax to stack
    mov   ax,@data
    mov   ds,ax
    mov   al,n
    love
    love
    love
    love
    love
    love
pmain  endp
    end   pmain

6. โปรแกรมพิมพ์ 1 ถึง 15 โดยใช้ 2 macro
- macro ชื่อ jack ใช้พิมพ์ 1 ถึง 9 โดยแยกตัวเลขละ 1 บรรทัด
- macro ชื่อ jack ใช้พิมพ์ 10 ถึง 15 โดยใช้การแสดง 1 และ 0 ถึง 5 แยกกันคนละตัวอักษร
- ผู้เรียนต้องเข้าใจว่า 30h คือเลข 0

jack macro
   mov  al,cl
   mov  bl,01h
   add  al,bl
   mov  sum,al
   mov  dl,sum
   mov  ah,2
   int  21h
   mov  cl,al
   lea  dx,lf
   mov  ah,9
   int  21h
   endm
mary macro
   mov  dl,31h
   mov  ah,2
   int  21h
   mov  dl,bl
   mov  ah,2
   int  21
   mov  al,cl
   mov  bl,01h
   add  al,bl
   mov  sum,al
   mov  dl,sum
   mov  ah,2
   int  21h
   mov  cl,al
   lea  dx,lf
   mov  ah,9
   int  21h
   endm
; =============
; Main program
; =============
   .model small
   .data
n1  db   30h
n2  db   2fh
last1 db   39h
last2 db   35h
lf  db   0dh,0ah,'$'
sum  db   ?
   .code
pmain proc  far   ; can not change far to near 
   push  ds   ; 1 of 5 line required for .exe 
   mov  ax,0  ; 2 clear ax by xor ax,ax
   push  ax   ; 3 send ax to stack
   mov  ax,@data
   mov  ds,ax
   mov  cl,n1
boy: jack
   cmp  cl,last1
   jl   boy
   mov  cl,n2
girl: mary
   cmp  cl,last2
   jl   girl
   ret
pmain endp
   .stack 10h
   end  pmain

7. รับตัวอักษร และเลือกด้วย CMP ไปทำ Macro
- ถ้ารับตัวอักษร a ก็จะแสดงตัวอักษร C
- ถ้ารับตัวอักษรที่ไม่ใช่ a ก็จะไม่แสดงอะไรเลย
burin1	macro
	mov   ah,2
    mov   dl,43h ; C
    int   21h
	endm
	.model small
    .data
    .code
pmain  proc  far   
    push  ds   
    mov   ax,0  
    push  ax   
    mov   ax,@data
    mov   ds,ax
    mov   ah,8
    int   21h
    cmp   al,61h ; a
	je   work1
    jmp   bye
work1: burin1
bye:  ret
pmain  endp
    .stack 200h  
    end   pmain

8. แปลงโปรแกรมเข้ารหัส และถอดรหัสส่วนหนึ่งของ Kailas Jagtap เป็น macro
- โปรแกรมนี้นำมาจาก http://www.thaiall.com/assembly/loopbasic.htm
- มีต้นฉบับที่ http://www.laynetworks.com/Assembly%20Program7.htm โดย Kailas Jagtap
- โปรแกรมนี้แบ่งเป็น 4 procedure และ 4 macro
- ลบ Comment ออกเพื่อให้ดูสั้นลง
- ปรับไปอยู่ใน word ที่ kailas.docx
- http://www.thaiall.com/assembly/interrupt.htm
- http://www.emu8086.com/assembler_tutorial/8086_bios_and_dos_interrupts.html

; ตัวอย่างการย้ายบางส่วนของโปรแกรมมาไว้ใน macro  
; โปรแกรมนี้ ได้แยกการทำงาน readnext ที่ทำงานเหมือนกันแต่เขียนต่างกันไว้ คือ encrypt เขียน readnext ใน label
; แต่ decrypt จะเขียน readnext ออกมาเป็นอีก macro หนึ่ง เป็นการทำงานร่วมกันของ burin3 และ burin4
; เขียนบล็อก http://www.thaiall.com/blog/burin/3691/
burin4 macro ; move readnext1 in macro
   mov ah,3fh ; อ่านข้อมูลที่ handle ไว้ เข้ามาในหน่วยความจำ 512 Bytes
   mov bx,handle
   mov cx,512   
   lea dx,buffer 
   int 21h

   jc err_out1 ; ถ้าอ่านได้ จะทำให้ carry เป็น 0

   mov save_ax,ax ; ค่าของ ax คือจำนวนไบท์ที่อ่านได้
   cmp ax,0   
   je done4 ; ถ้ากระโดดไป แสดงว่าจบแฟ้ม เพราะขนาดของ ax = 0   	 
   call decorrupt 

   mov ah,40h   ; เขียนข้อมูลขนาดเท่า save_ax ลงไปใน newhandle  
   mov bx,newhandle
   mov cx,save_ax
   lea dx,buffer ; ข้อมูลที่ผ่านการยกเลิกแผลงหรือไขว้ (decorrupt) มาแล้ว 
   int 21h

   jc err_out1  ; ถ้าเขียนได้ จะทำให้ carry เป็น 0  
   jmp readnext1 ; กระโดดไปเริ่มอ่านข้อมูลต่อจากจุดเดิม 
	endm

burin3 macro ; move decr in macro
   call disp_nl  
   mov ah,9 ; แสดงข้อความว่า รับชื่อแฟ้มที่ต้องการ DECRYPT  
   lea dx,s3
   int 21h

   lea dx,fname  ; กำหนดชื่อแฟ้มอ้างอิง เมื่อรับผ่านแป้นพิมพ์
   call getname  

   mov ah,3dh ; เปิดแฟ้มข้อมูล
   lea dx,fname+2
   mov al,0
   int 21h

   mov handle,ax ; เก็บตำแหน่งอ้างอิงแฟ้ม
   jc err_out ; ถ้าเปิดได้ จะทำให้ carry เป็น 0

   mov ah,9   ; แสดงข้อความว่า รับชื่อแฟ้มที่ต้องการ DECRYPT   
   lea dx,s33
   int 21h

   lea dx,newf1 ; กำหนดชื่อแฟ้มอ้างอิง เมื่อรับผ่านแป้นพิมพ์ 
   call getname 
	 
   mov ah,3ch ; สร้างไฟล์ใหม่  
   lea dx,newf1+2
   mov cx,0
   int 21h

   mov newhandle,ax ; เก็บตำแหน่งอ้างอิงแฟ้ม 
   jc err_out ; ถ้าสร้างได้ จะทำให้ carry เป็น 0 
	endm

burin2 macro ; move encr in macro
   call disp_nl  

   mov ah,9  ; แสดงข้อความว่า รับชื่อแฟ้มที่ต้องการ ENCRYPT 
   lea dx,s2
   int 21h

   lea dx,fname ; กำหนดชื่อแฟ้มอ้างอิง เมื่อรับผ่านแป้นพิมพ์
   call getname  

   mov ah,3dh ; เปิดแฟ้มข้อมูล  
   lea dx,fname+2 
   mov al,0   
   int 21h   

   mov handle,ax ; เก็บตำแหน่งอ้างอิงแฟ้ม
   jc err_out2 ; ถ้าเปิดได้ จะทำให้ carry เป็น 0

   mov ah,9 ; แสดงข้อความว่า รับชื่อแฟ้มที่ต้องการ ENCRYPT  
   lea dx,s22 
   int 21h

   lea dx,newf1 ; กำหนดชื่อแฟ้มอ้างอิง เมื่อรับผ่านแป้นพิมพ์
   call getname  

   mov ah,3ch ; สร้างไฟล์ใหม่  
   lea dx,newf1+2 
   mov cx,0   
   int 21h   

   mov newhandle,ax ; เก็บตำแหน่งอ้างอิงแฟ้ม 
   jc err_out ; ถ้าสร้างได้ จะทำให้ carry เป็น 0 

readnext:
   mov ah,3fh ; อ่านข้อมูลที่ handle ไว้ เข้ามาในหน่วยความจำ 512 Bytes  
   mov bx,handle 
   mov cx,512   
   lea dx,buffer 
   int 21h   

   jc err_out ; ถ้าอ่านได้ จะทำให้ carry เป็น 0

   mov save_ax,ax ; ค่าของ ax คือจำนวนไบท์ที่อ่านได้
   cmp ax,0   
   je done1 ; ถ้ากระโดดไป แสดงว่าจบแฟ้ม เพราะขนาดของ ax = 0   

   call corrupt  

   mov ah,40h ; เขียนข้อมูลขนาดเท่า save_ax ลงไปใน newhandle  
   mov bx,newhandle   
   mov cx,save_ax 
   lea dx,buffer ; ข้อมูลที่ผ่านการ แผลงหรือไขว้ (corrupt) มาแล้ว 
	 int 21h   

   jc err_out ; ถ้าเขียนได้ จะทำให้ carry เป็น 0  
   jmp readnext ; กระโดดไปเริ่มอ่านข้อมูลต่อจากจุดเดิม 
   err_out2: jmp err_out
   endm

burin1 macro ; move rpt_disp in macro
   mov ah,9 ; แสดงคำว่า E หรือ D
   lea dx,s1 
   int 21h

   mov ah,1 ; รับตัวอักษร 1 ตัว  
   int 21h

   cmp al,'E'   
   je encr ; กระโดดไปยัง encr (ENCRYPT)
   cmp al,'e'
   je encr

   cmp al,'D'   
   je decr2 ; กระโดดไปยัง decr2 (DECRYPT)
   cmp al,'d'
   je decr2

   cmp al,'X'   
   je stop2
   cmp al,'x'
   je stop2

   mov ah,9 ; แสดงข้อความว่าตัวเลือกที่ส่งมา ไม่ถูกต้อง  
   lea dx,s4 
   int 21h

   jmp rpt_disp  
   endm

	.model small
   .data   
s0   db   0dh,0ah,'PROGRAM FOR FILE ENCRYPTION AND DECRYPTION ..By Kailas Jagtap$'
s1   db   0dh,0ah,'Do you want to ENCRYPT(E) or DECRYPT(D) a file ? : $'
s2   db   0dh,0ah,'Enter Name of File(to be encrypted): $'
s22   db   0dh,0ah,'Enter Name of File(which will store encrypted data): $'
s3   db   0dh,0ah,'Enter Name of encrypted File(to be decrypted): $'
s33   db   0dh,0ah,'Enter Name of File(which will store decrypted data): $'
s4   db   0dh,0ah,'***************** ERROR!!! - INVALID INPUT ****************** $'
s44   db   0dh,0ah,'***************** ERROR IN FILE OPERATION !!!!!! ************ $'
s5   db   0dh,0ah,'$'
s6   db   0dh,0ah,'.............. File ENCRYPTED Successfully ! ................. $'
s7   db   0dh,0ah,'.............. File DECRYPTED Successfully ! ................. $'
fname  db   80   
    db   0   
    db   80 dup(0)   
newf1  db   80   
    db   0   
    db   80 dup(0)   
save_ax dw   1 dup(0)   
buffer db   512 dup(0)   
endbuffer db  '$'  
handle dw   ?   
newhandle dw  ?   

   .code
start: 
   mov ax,@data  
   mov ds,ax

   call disp_nl  
   mov ah,9   
   lea dx,s0 
   int 21h

rpt_disp: burin1
decr2: jmp decr1   
stop2: jmp stop1   
encr:  burin2   
decr1: jmp decr   
stop1: jmp stop   
done1: lea dx,s6  ; พิมพ์ว่า การเข้ารหัส สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
   jmp done3
done2: lea dx,s7  ; พิมพ์ว่า การถอดรหัส สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   
done3: mov ah,9 
   int 21h   
   jmp done
stop:  mov ah,4ch   
   int 21h


getname proc near
   mov ah,0ah  ; รับข้อมูล String จากแป้มพิมพ์ 
   int 21h   

   mov si,dx ; บันทึกตำแหน่งของชื่อแฟ้มที่รับจากแป้นพิมพ์  
   mov bl,[si+1] 
   add si,02   
   sub bh,bh   
   mov BYTE PTR[si+bx],0   

   ret   
getname endp
   
err_out: 
   mov ah,9  
   lea dx,s44 ; การดำเนินการกับแฟ้ม ผิดพลาด
   int 21h
   jmp stop   

done: 
   mov ah,3eh ; ปิดแฟ้มให้เรียบร้อย ก่อนจบการทำงาน
   mov bx,handle 
   int 21h   
   mov bx,newhandle   
   int 21h   
   jmp stop   

done4: 
   jmp done2   
 
corrupt proc near   
   lea si,buffer ; ส่งตำแหน่ง buffer ให้ si (Load effective adress)
   mov cx,save_ax ; ค่า cx คู่กับ loop บอกว่า จะให้ทำใน loop กี่รอบ
again: 
   mov al,[si] ; สำเนาค่าของ si ที่ตำแหน่งปัจจุบัน ให้กับ al   
   add al,07h ; บวกอีก 7 ให้กับ al เช่นเดิมคือ a ก็จะเป็น h 
   mov [si],al ; ส่งผลการ corrupt ไปแทนค่าในตำแหน่งเดิม  
   inc si ; ตรวจ  
   loop again   
   ret
corrupt endp
 
err_out1: jmp err_out
decr:  burin3
readnext1: burin4

decorrupt proc near  
   lea si,buffer ; ส่งตำแหน่ง buffer ให้ si (Load effective adress) 
   mov cx,512 ; ค่า cx คู่กับ loop บอกว่า จะให้ทำใน loop กี่รอบ
again1: 
   mov al,[si] ; สำเนาค่าของ si ที่ตำแหน่งปัจจุบัน ให้กับ al   
   sub al,07h ; ลบอีก 7 ให้กับ al เช่นเดิมคือ 8 ก็จะเป็น 1 
   mov [si],al ; ส่งผลการ corrupt ไปแทนค่าในตำแหน่งเดิม 
   inc si
   loop again1
   ret
decorrupt endp

disp_nl proc near   
   mov ah,9   
   lea dx,s5   
   int 21h   
   ret
disp_nl endp


   .stack 200h
   end   start

http://goo.gl/72BPC