การสร้างโปรแกรม inkey.com

ปรับปรุง : 2551-06-30 (เพิ่ม key.com และ keyall.com)