เกต Gate คาร์โนห์ Karnaugh Map แผนภูมิเวนน์ Venn Diagram
Truth Table
A truth table is a mathematical table used in logic to show the functional values of a logical expression based on the functional arguments. In particular, truth tables can be used to show for what input values an expression is logically true.
Y = A + B

Logic Gate
A logic gate performs a logical operation on one or more logic inputs and produces a single logic output. The logic normally performed is Boolean logic and is most commonly found in digital circuits. Logic gates are primarily implemented electronically using diodes or transistors, but can also be constructed using electromagnetic relays, fluidics, optical or even mechanical elements.

Karnaugh Map

The Karnaugh map, also known as a Veitch diagram (K-map or KV-map for short), is a tool to facilitate management of Boolean algebraic expressions. A Karnaugh map is unique in that only one variable changes value between squares, in other words, the rows and columns are ordered according to the principles of Gray code.

Venn Diagram
แผนภูมิเวนน์ (Venn Diagram) คือ แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป นำเสนอโดย John Venn ค.ศ.1880 เพื่อใช้สอนเกี่ยวกับเซต และองค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน สามารถนำเสนอเกี่ยวกับ ค่าความเป็นไปได้ (Probalility) ตรรก (Logic) สถิติ (Statistics) เป็นต้น
ในเรื่องเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ (Logic) สามารถนำเสนอความสัมพันธ์ ของ Intersection, Union, Relative Complement, Absolute Complement, Inverse
ตัวอย่างการแสดงความสัมพันธ์ของคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม
1. มีจริยธรรมที่เกิดจากคุณธรรมทั้งหมด
2. มีจริยธรรมที่เกิดจากคุณธรรมบ้าง
3. มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ตีงูช่วยกบ ให้ไก่เป็นอาหารงู ให้หนูเป็นอาหารแมว
4. มีแต่จริยธรรม ไม่มีคุณธรรม ปล่อยนกก่อนซื้อหวย แจกของก่อนเลือกตั้ง
moral ethics in venn diagram

+ http://www.thaiall.com/pptx/ethics.pptx
+ http://en.wikipedia.org/wiki/Venn_diagram

    แนะนำเว็บ (Web Guides)
  1. http://www.thaiall.com/pspice/
  2. http://computer.howstuffworks.com/boolean1.htm (Good)
  3. http://www.uq.edu.au/_School_Science_Lessons/UNPh39.html
  4. http://www.uq.edu.au/_School_Science_Lessons/39.4.01.GIF

http://goo.gl/72BPC