คำสั่งแอสเซมบลี้ Assembly command
  COMMAND
 1. pop
 2. push
 3. macro
 4. .code
 5. .model
 6. .data
 7. .stack
 8. db
 9. proc
 10. endm
 11. end
 12. endp
 13. ret
 14. add
 15. mov
 16. cmp
 17. cmps
 18. jne
 19. je
 20. mul
 21. div
ตัวดำเนินการทางลอจิก
SHRเลื่อนไปทางขวา
SHLเลื่อนไปทางซ้าย
NOTกลับค่าบิตต่อบิต (Complement)
ANDการกระทำแบบและ
ORการกระทำแบบหรือ
XORการกระทำแบบตรงข้ามหรือ


:: แสดงการใช้คำสั่ง mov shl shr และ interrupt ของ DOS ใน debug
C:\>debug
-a 100
0AE8:0100 mov ah,02
0AE8:0102 mov dl,51
0AE8:0104 int 21
0AE8:0106 shr dl,1
0AE8:0108 shl dl,1
0AE8:010A int 21
0AE8:010C int 20
0AE8:010E
-g
QP
Program terminated normally
-
  รวมคำสั่ง JUMP แบบมีเงื่อนไขจาก CMP
 1. JE : กระโดดงถ้าค่าเท่ากัน
 2. JZ : กระโดดถ้าค่าเป็นศูนย์
 3. JNE : กระโดดถ้าค่าไม่เท่ากัน
 4. JNZ : กระโดดถ้าค่าไม่เป็นศูนย์
 5. JA : กระโดดถ้าค่าเหนือกว่า
 6. JNBE : กระโดดถ้าค่าไม่ต่ำกว่าหรือเท่ากัน
 7. JAE : กระโดดถ้าค่าเหนือกว่า หรือเท่ากัน
 8. JNB : กระโดดถ้าค่าไม่ต่ำกว่า
 9. JB : กระโดดถ้าค่าต่ำกว่า
 10. JNAE : กระโดดถ้าค่าไม่เหนือกว่า หรือเท่ากัน
 11. JBE : กระโดดถ้าค่าต่ำกว่าหรือเท่ากัน
 12. JNA : กระโดดถ้าค่าไม่เหนือกว่า
 13. JG : กระโดดถ้าค่ามากกว่า
 14. JNLE : กระโดดถ้าค่าไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ
 15. JGE : กระโดดถ้าค่ามากกว่าหรือเท่ากัน
 16. JNL : กระโดดถ้าค่าไม่น้อยกว่า
 17. JL : กระโดดถ้าค่าน้อยกว่า
 18. JNGE : กระโดดถ้าค่าไม่มากกว่า หรือเท่ากัน
 19. JLE : กระโดดถ้าค่าน้อยกว่า หรือเท่ากัน
 20. JNG : กระโดดถ้าค่าไม่มากกว่า

http://goo.gl/72BPC