การประชุม WUNCA ครั้งที่ 9
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.korattown.com | perlphpasp.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2548-02-06 ()
WUNCA :: Workshop on Uninet Network and Computer Application
http://www.wunca.uni.net.th/9/
หัวข้อนี้ ส่วนใหญ่เขียนจากประสบการณ์ฟัง จึงอาจมีข้อผิดพลาด หากต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้ 100% ขอให้เปิดเว็บต่าง ๆ ที่ท่านเชื่อถือ สิ่งใด ๆ ที่ถูกต้องขอให้เป็นความดีขอผู้บรรยาย ผู้จัดงาน และเจ้าของข้อมูลทั้งหมด สิ่งที่เป็นข้อผิดพลาด ขอให้เป็นความผิดของผม และถ้าท่านพบสิ่งใดผิด โปรด e-mail บอกผม เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป
  สารบัญ
 1. การเดินทาง
 2. Internet 2 หรือ IPV6
 3. Course ware หรือ e-Learning
  >> http://www.thaiall.com/e-learning
  >> http://www.thaiall.com/quiz
 4. ร่วมเป็นวิทยากร ในฐานะสมาชิกใหม่เรื่อง campus network
 5. วาระการประชุม


ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน
1. การเดินทาง
2. Internet 2 หรือ IPV6
3. Course ware หรือ e-Learning
4. ร่วมเป็นวิทยากร ในฐานะสมาชิกใหม่เรื่อง campus network
WUNCA 9th UniNet Winter Meeting 2002 "Meeting in the Mist"

...................................................................................................................................................................................................................................
ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2545
วันเวลารายการวิทยากรสถาบัน
11
ธ.ค.
45
09.15-09.30พิธีเปิดนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิด อธิการ กล่าวรายงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09.30-10.45บรรยายพิเศษ Internet2Heather Boyle & Ana PrestonInternet2
10.45-11.00Break
11.00-11.30UniNet Updateดร.ธนากร อ้วนอ่อนUniNet
11.30-12.00รายงานการดำเนินงานคณะทำงานด้านต่าง ๆ (Working Group)ประธาน Working Group ทุกกลุ่ม
12.00-13.00Lunch
Track I - Multimedia Courseware Showcase
13.00-13.45การพัฒนา Courseware ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.45-14.30การพัฒนา Courseware ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14.30-15.00Break
15.00-15.45การพัฒนา Courseware ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.45-16.30การพัฒนา Courseware ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อ.นิษฐิดา นวลศรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Track II - Network & Application
13.00-13.45Video Multicast Over IP Networkรศ.สุรศักดิ์ สงวนพงศ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13.45-14.30e-Creativityอ.ธงชัย โรจน์กังสดาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.30-15.00Break
15.00-15.45Voice, Video and Data Convergence in Campus Networkนายอุกฤษณ์ วงศ์ศราวิทย์บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
15.45-16.30IPv6 Implementation in PSUรศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17.00-18.30Working Group Meeting
IPV6 working group
Policy working group
Webcache working group
e-Learning working group
Security working group
Network Monitoring..
GIS working group
ประธาน Working Group ทุกกลุ่ม
รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์
นายอรรณพ วิริยะวิทย์
อ.อัครินทร์ คุณกิตติ
ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
อ.นิษฐิดา นวลศรี
รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงศ์
..
Track III CIO and IT Executive meeting
13.00-16.00CIO and IT Executive meeting
12
ธ.ค.
45
09.00-09.50การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านระบบ e-Learning ผศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธามหาวิทยาลัยศิลปากร
09.50-10.40VClass Applicationดร. เอกวุฒิ สุจเรสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
14.40-11.00Break
11.00-12.00Grid Applicationผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.00-13.00Lunch
Track I - Application
13.00-13.45ศูนย์ความเป็นเลิศ ทบวงมหาวิทยาลัยรศ.ดร. ชัยยุทธ ขันทปราบ สำนักงานโครงการเงินกู้
13.45-14.30ThaiLIS - Union Catalog and Digital Collection Implementationนายจีระพล คุ่มเคี่ยมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14.30-15.00Break
15.00-15.45การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมประเมินพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนางสาวภาณี ถิรังกูรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15.45-16.30Complete e-Learning Solutionนายอนันต์ วรธิติพงศ์บริษัท เทเลแซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Track II - Network
13.00-13.45Introduction to Session Initiation Protocol (SIP)นายอุดม ลิ้มมีโชคชัยบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
13.45-14.30
14.30-15.00Break
15.00-15.45UniNet Routing Policy and Managementนายทวี ศรีบุศย์ดีUniNet
15.45-16.30UniNet Network Security and Policyนายมนัสศิริ จันสุทธิรางกูรUniNet
13
ธ.ค.
45
09.00-09.20Open Paper เรื่องนายแสงเพ็ชร พระฉายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
09.20-11.00รายงานสถานะเครือข่ายภายในสถาบัน (Campus Network)ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ผู้แทนวิทยาลัยโยนก
11.10-11.15Break
11.15-11.45สรุปการประชุมรศ.ดร.วันชัย ริ้วไพบูลย์UniNet
11.45-12.00พิธีปิดรศ.ดร.วันชัย ริ้วไพบูลย์UniNet
Lunch ณ...
13.00-17.00ทัศนศึกษา พระตำหนักดอยตุง

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223