x-x
Controls in toolbox
= 63 + Pointer = 64

เครื่องมือมากมายที่ไมโครซอฟท์เตรียมไว้ให้ใช้

' Sample of Control Listing
For Each o As Control In Me.Controls
 MsgBox(o.Name)
Next
TextBox1.Multiline = True
TextBox1.Size = New Size(100, 200)
TextBox1.MaxLength = 50
TextBox2.PasswordChar = "*"c
TextBox1.Text = TextBox2.Text
TextBox1.Text = Len(TextBox2.Text)
TextBox1.Enabled = False
TextBox1.Visible = False
วินโดว์คอนโทล (Windows Control) ที่น่าสนใจ : Label , Button , Textbox , RadioButton , CheckBox , ListBox , ComboBox , DataGridView , MenuStrip , ToolStrip , TabControl , Timer , ProgressBar
21 Controls
6 Controls
5 Controls
5 Controls
14 Controls
5 Controls
5 Controls
2 Controls
1 Pointer
ตัวชี้ตำแหน่ง
2 Button
Displays a push button control on the Web page.
3 CheckBox
Displays a check box that allows the user to select a true or false condition.
4 CheckedListBox
Displays a ListBox in which a check box is displayed to the left of each item.
5 ComboBox
Represents a Windows combo box control.
6 DateTimePicker
แสดงข้อมูลวันที่ดอพดาวน์ (Drop Down) และสามารถเลือกวันที่แบบปฏิทินรายเดือนให้คลิ๊กเลือกวันที่
7 Label
Provides control capability to represent a label control for displaying text on a mobile device.
8 LinkLabel
Represents a Windows label control that can display hyperlinks.
9 ListBox
Represents a list box control that allows single or multiple item selection.
10 ListView
Represents a Windows list view control, which displays a collection of items that can be displayed using one of four different views.
11 MaskedTextBox
Uses a mask to distinguish between proper and improper user input.
12 MonthCalendar
แสดงปฏิทินรายเดือนให้คลิ๊กเลือกวันที่
13 NotifyIcon
Specifies a component that creates an icon in the notification area. This class cannot be inherited.
14 NumericUpDown
Represents a Windows spin box (also known as an up-down control) that displays numeric values.
15 PictureBox
Represents a Windows picture box control for displaying an image.
16 ProgressBar
Represents a Windows progress bar control.
17 RadioButton
ปุ่มกลม สำหรับเลือกค่าใดค่าหนึ่งจากหลายค่า
18 RichTextBox
Represents a Windows rich text box control.
19 TextBox
กล่องข้อความ ที่รับข้อความตัวอักษรจากผู้ใช้
20 ToolTip
Represents a small rectangular pop-up window that displays a brief description of a control's purpose when the user rests the pointer on the control.
21 TreeView
Displays hierarchical data, such as a table of contents, in a tree structure.
22 WebBrowser
Enables the user to navigate Web pages inside your form.

23 FlowLayoutPanel
Represents a panel that dynamically lays out its contents horizontally or vertically.
24 GroupBox
Represents a Windows control that displays a frame around a group of controls with an optional caption.
25 Panel
Provides a grouping mechanism for organizing controls.
26 SplitContainer
Represents a control consisting of a movable bar that divides a container's display area into two resizable panels.
27 TabControl
จัดกลุ่มคอนโทลเข้าผ่านแทปคอนโทล เพื่อให้จัดการคอนโทลตามลักษณะงาน
28 TableLayoutPanel
Represents a panel that dynamically lays out its contents in a grid composed of rows and columns.

29 ContextMenuStrip
Represents a shortcut menu.
30 MenuStrip
Provides a menu system for a form.
31 StatusStrip
Represents a Windows status bar control.
32 ToolStrip
Provides a container for Windows toolbar objects.
33 ToolStripContainer
Provides panels on each side of the form and a central panel that can hold one or more controls.

34 DataSet
แหล่งเก็บข้อมูลในหน่วยความจำชั่วคราว (Cache)
35 DataGridView
Displays data in a customizable grid.
36 BindingSource
Encapsulates the data source for a form.
37 BindingNavigator
Represents the navigation and manipulation user interface (UI) for controls on a form that are bound to data.
38 ReportViewer
Encapsulates the methods and properties used for the ReportViewer control.

39 BackgroundWorker
Executes an operation on a separate thread.
40 DirectoryEntry
The DirectoryEntry class encapsulates a node or object in the Active Directory hierarchy.
41 DirectorySearcher
Performs queries against Active Directory.
42 ErrorProvider
Provides a user interface for indicating that a control on a form has an error associated with it.
43 EventLog
Provides interaction with Windows event logs.
44 FileSystemWatcher
Listens to the file system change notifications and raises events when a directory, or file in a directory, changes.
45 HelpProvider
Provides pop-up or online Help for controls.
46 ImageList
Provides methods to manage a collection of Image objects. This class cannot be inherited.
47 MessageQueue
Provides access to a queue on a Message Queuing server.
48 PerformanceCounter
Represents a Windows NT performance counter component.
49 Process
Provides access to local and remote processes and enables you to start and stop local system processes.
50 SerialPort
Represents a serial port resource.
51 ServiceController
Represents a Windows service and allows you to connect to a running or stopped service, manipulate it, or get information about it.
52 Timer
Provides a mechanism for executing a method at specified intervals. This class cannot be inherited.

53 PageSetupDialog
Enables users to change page-related print settings, including margins and paper orientation. This class cannot be inherited.
54 PrintDialog
Allows users to select a printer and choose which portions of the document to print.
55 PrintDocument
Defines a reusable object that sends output to a printer.
56 PrintPreviewControl
Represents the raw preview part of print previewing, without any dialog boxes or buttons. Most PrintPreviewControl objects are found on PrintPreviewDialog objects, but they do not have to be.
57 PrintPreviewDialog
Represents a dialog box form that contains a PrintPreviewControl.

58 ColorDialog
เปิดหน้าต่างสำหรับเลือกสี
59 FolderBrowserDialog
เปิดหน้าต่างสำหรับเลือกโฟรเดอร์ให้แก่ผู้ใช้
Dim f1 As New FolderBrowserDialog
f1.ShowDialog()
TextBox1.Text = f1.SelectedPath
60 FontDialog
เปิดหน้าต่างสำหรับเลือกแบบตัวอักษรที่ติดตั้งในเครื่องของผู้ใช้
61 OpenFileDialog
เปิดหน้าต่างสำหรับเลือกแฟ้มให้แก่ผู้ใช้
OpenFileDialog1.ShowDialog()
TextBox1.Text = OpenFileDialog1.FileName
62 SaveFileDialog
เปิดหน้าต่างสำหรับเลือกโฟลเดอร์จัดเก็บแฟ้มของผู้ใช้
SaveFileDialog1.FileName = TextBox5.Text
SaveFileDialog1.ShowDialog()
' Sub SaveFileDialog1_FileOk ต้องเขียนคำสั่งให้จัดเก็บ เช่น Shell("c:\x.bat", AppWinStyle.NormalFocus)

63 CrystalReportViewer
This control displays the report in a page-based layout, with the ability to move between pages.
64 ReportDocument
ReportDocument class is part of the CrystalDecisions.CrystalReports.Engine namespace. It functions as a gateway to a set of classes in the Engine namespace, which provide more tools for programmatic manipulation of a report.

การทำงานกับ MDI Parent Form เพื่อทำ Project
- Add new Item, MDI Parent Form
- Startup form = MDIParent1
Put code in MDIParent1_Load ( )
Private Sub MDIParent1_Load( ..
 Me.WindowState = FormWindowState.Maximized
 Dim f1 = New Form1
 f1.mdiparent = Me
 f1.show()
End Sub
Control object in MdiChildren
Private Sub xxxStripMenuItem_Click( ..
 Dim Fs As Form1
 For Each F As Object In Me.MdiChildren
  If F.Name = "Form1" Then
   Fs = F
   Fs.BackColor = Color.Yellow
   Fs.TextBox1.Text = "hello"
   ' some property is readonly
  End If
 Next
End Sub
คำสั่ง application.openforms
28 ม.ค.53 ปกติผมไม่เขียนเรื่องทางเทคนิคใน blog เพราะมีรายละเอียดมาก และเขียนไว้ในเว็บเพจอยู่แล้ว แต่หัวหน้าแนะว่าอยากให้ เขียนเรื่อง application.openforms ซึ่งเป็นวิธีการส่งค่าระหว่างฟอร์มลูกใน mdiparent ซึ่งผมเคยเขียนไว้ในเว็บเพจว่าใช้วิธีอ้างผ่าน mdiparent แต่ทั้ง 2 วิธีที่จะนำเสนอนี้มีความแต่ต่างกันชัดเจน ซึ่งผมจะเขียนเรื่องนี้ไว้ใน
+ http://www.thaiall.com/vbnet/testtoolbox.htm
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างคอนโทล เพื่อเตรียมความพร้อม
สร้าง mdi parent form และ windows form ขึ้น 2 form เมื่อเปิด solution ให้เรียกทั้ง 2 ฟอร์มมาแสดงใน mdi parent form ทันที โดยใส่คำสั่งในโหลดของเอ็มดีไอ คือ dim f1 = new form1 : f1.mdiparent = me : f1.show() : dim f2 = new form2 : f2.mdiparent = me : f2.show() แล้วในฟอร์มทั้งสองมี ปุ่มและเท็คบ็อกอย่างละหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบคำสั่งที่ใช้ส่งค่าเมื่อกดปุ่ม
กรณีที่ 1 กรอกข้อมูลและสั่งจากฟอร์มหนึ่งแต่มีผลในฟอร์มสอง ใส่คำสั่งในปุ่มของฟอร์มหนึ่งว่า For Each f As Object In MDIParent1.MdiChildren : If UCase(f.name) = "FORM2" Then : Dim f2 As Form2 = f : f2.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text : MsgBox("wait") : f2.Close() : End If : Next
กรณีที่ 2 ทดสอบตามที่หัวหน้าแนะนำให้ใช้ application.openforms โดยสั่งจากฟอร์มสองแต่มีผลในฟอร์มหนึ่ง โดยใส่คำสั่งในปุ่มของฟอร์มสองว่า Dim f As Form : f = Application.OpenForms.Item("form1") : For Each i As Object In f.Controls : If UCase(i.name) = "TEXTBOX1" Then : i.text = "abc" : End If : Next : MsgBox("wait") : f.Close()
ขั้นตอนที่ 3 อธิบายความแตกต่าง
ทั้ง 2 กรณีต่างกันที่ กรณีที่ 1 อ้างอิงฟอร์มเป้าหมายผ่าน mdiparent1 แล้ววนลูปตาม object ทั้งหมดในนั้น โดยมองหาวัตถุที่ชื่อ FORM2 เมื่อพบก็จะส่งเข้าวัตถุชิ้นใหม่ให้อ้างอิง แล้วจึงเรียกใช้ textbox1 ตามวัตถุประสงค์ แต่กรณีที่ 2 อ้างอิงฟอร์มเป้าหมายผ่าน Application.Openforms ซึ่งเรารู้ว่า Form1 เปิดอยู่ แล้วก็วนลูปเข้าไปใน controls ทั้งหมด เมื่อพบ textbox1 ก็ดำเนินการทันที

ตัวอย่างการทำงานของ 
- ListBox
- ComboBox
- DataGridView
- select from .mdb
- ตัวอย่างใน nwindnet1.htm

ตัวอย่างรหัสต้นฉบับการใช้ ComboBox Class
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.NETDEVFX.v20.en/CPref17/html/T_System_Windows_Forms_ComboBox.htm
Imports System.Windows.Forms
Inherits System.Windows.Forms.Form
Private addButton As System.Windows.Forms.Button
Private textBox2 As System.Windows.Forms.TextBox
Private addGrandButton As System.Windows.Forms.Button
Private comboBox1 As System.Windows.Forms.ComboBox
Private showSelectedButton As System.Windows.Forms.Button
Private textBox1 As System.Windows.Forms.TextBox
Private findButton As System.Windows.Forms.Button
Private label1 As System.Windows.Forms.Label

Public Sub New()
MyBase.New()
Me.InitializeComponent()
End Sub
<System.STAThreadAttribute()> Public Shared Sub Main()
System.Windows.Forms.Application.Run(New ComboBoxSample())
End Sub

Private Sub InitializeComponent()
Me.addButton = New System.Windows.Forms.Button()
Me.textBox2 = New System.Windows.Forms.TextBox()
Me.addGrandButton = New System.Windows.Forms.Button()
Me.comboBox1 = New System.Windows.Forms.ComboBox()
Me.showSelectedButton = New System.Windows.Forms.Button()
Me.textBox1 = New System.Windows.Forms.TextBox()
Me.findButton = New System.Windows.Forms.Button()
Me.label1 = New System.Windows.Forms.Label()
Me.addButton.Location = New System.Drawing.Point(248, 32)
Me.addButton.Size = New System.Drawing.Size(40, 24)
Me.addButton.TabIndex = 1
Me.addButton.Text = "Add"
AddHandler Me.addButton.Click, AddressOf Me.addButton_Click
Me.textBox2.Location = New System.Drawing.Point(8, 64)
Me.textBox2.Size = New System.Drawing.Size(232, 20)
Me.textBox2.TabIndex = 6
Me.textBox2.Text = ""
Me.addGrandButton.Location = New System.Drawing.Point(8, 96)
Me.addGrandButton.Size = New System.Drawing.Size(280, 23)
Me.addGrandButton.TabIndex = 2
Me.addGrandButton.Text = "Add 1,000 Items"
AddHandler Me.addGrandButton.Click, AddressOf Me.addGrandButton_Click
Me.comboBox1.DropDownWidth = 280
Me.comboBox1.Items.AddRange(New Object() {"Item 1", "Item 2", "Item 3", "Item 4", "Item 5"})
Me.comboBox1.Location = New System.Drawing.Point(8, 248)
Me.comboBox1.Size = New System.Drawing.Size(280, 21)
Me.comboBox1.TabIndex = 7
Me.showSelectedButton.Location = New System.Drawing.Point(8, 128)
Me.showSelectedButton.Size = New System.Drawing.Size(280, 24)
Me.showSelectedButton.TabIndex = 4
Me.showSelectedButton.Text = "What Item is Selected?"
AddHandler Me.showSelectedButton.Click, AddressOf Me.showSelectedButton_Click
Me.textBox1.Location = New System.Drawing.Point(8, 32)
Me.textBox1.Size = New System.Drawing.Size(232, 20)
Me.textBox1.TabIndex = 5
Me.textBox1.Text = ""
Me.findButton.Location = New System.Drawing.Point(248, 64)
Me.findButton.Size = New System.Drawing.Size(40, 24)
Me.findButton.TabIndex = 3
Me.findButton.Text = "Find"
AddHandler Me.findButton.Click, AddressOf Me.findButton_Click
Me.label1.Location = New System.Drawing.Point(8, 224)
Me.label1.Size = New System.Drawing.Size(144, 23)
Me.label1.TabIndex = 0
Me.label1.Text = "Test ComboBox"
Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 273)
Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() {
Me.comboBox1, Me.textBox2, Me.textBox1, Me.showSelectedButton, Me.findButton, _
Me.addGrandButton, Me.addButton, Me.label1
})
Me.Text = "ComboBox Sample"
End Sub

Private Sub addButton_Click ( ...
comboBox1.Items.Add(textBox1.Text)
End Sub

Private Sub findButton_Click ( ...
Dim index As Integer
index = comboBox1.FindString(textBox2.Text)
comboBox1.SelectedIndex = index
End Sub

Private Sub addGrandButton_Click ( ...
comboBox1.BeginUpdate()
Dim I As Integer
For I = 0 To 1000
comboBox1.Items.Add("Item 1" + i.ToString())
Next
comboBox1.EndUpdate()
End Sub

Private Sub showSelectedButton_Click ( ...
Dim selectedIndex As Integer
selectedIndex = comboBox1.SelectedIndex
Dim selectedItem As Object
selectedItem = comboBox1.SelectedItem
MessageBox.Show("Selected Item Text: " & selectedItem.ToString() & _
Microsoft.VisualBasic.Constants.vbCrLf & "Index: " & selectedIndex.ToString())
End Sub

http://goo.gl/72BPC