หลายคอนโทลใช้ข้อมูลจาก northwind
ตารางข้อมูลในฐานข้อมูล NorthWind
ประกอบด้วย 8 ตาราง คือ Categories, Customers, Shippers, Products, Orders, Order Details, Employees, Suppliers

แหล่งอ้างอิง
- Office97 : northwind.htm
- Download : northwind.mdb (532 KB)
- Windows Form : nwindnet1_form.zip
คำแนะนำ

- แสดงการทำงานร่วมกันของ listbox combobox และ datagridview
- การนำข้อมูลจาก northwind.mdb ใส่เข้าไปใน windows control
- การเลือกข้อมูลตามลำดับชั้น ผ่านคำสั่ง select * from ... where ...
- มี Windows Form : nwindnet1 (4 KB) ให้ฝึกการ Add เข้า Windows Application

อธิบายโปรแกรม
- nwindnet1_Load() เรียกฟังก์ชัน read_mdb มาทำงาน
- read_mdb() จะอ่านตาราง Categories แล้วส่ง 2 เขตข้อมูลเข้าไปใน ListBox1
- ListBox1_SelectedIndexChanged() จะอ่านตาราง Products แล้วส่ง 2 เขตข้อมูลเข้าไปใน ComboBox1
- ComboBox1_SelectedIndexChanged() จะอ่านตาราง Order Details แล้วส่ง 3 เขตข้อมูลเข้าไปใน ComboBox2
- ComboBox2_SelectedIndexChanged() จะอ่านตาราง Orders แล้วส่ง 4 เขตข้อมูลเข้าไปใน ComboBox3
- ComboBox3_SelectedIndexChanged() จะอ่านตาราง employees แล้วส่ง 2 เขตข้อมูลเข้าไปใน Datagridview1
Imports system.data.oledb
Public Class nwindnet1
  Dim strdb As String = "c:\northwind.mdb"
  Dim strconn As String = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" & strdb
  Dim strsql As String
  Dim cn As New System.Data.OleDb.OleDbConnection(strconn)
  Dim cm As New OleDbCommand(strsql, cn)
  Dim dr As OleDbDataReader
  Private Sub nwindnet1_Load(ByVal sender As Object, _
	ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    read_mdb()
  End Sub
  Sub read_mdb()
    ListBox1.Items.Clear()
    strsql = "select categoryid,categoryname from categories"
    cm = New OleDbCommand(strsql, cn)
    cn.Open()
    dr = cm.ExecuteReader()
    While dr.Read()
      ListBox1.Items.Add(dr.Item("categoryid") & "," & dr.Item(1))
    End While
    cn.Close()
  End Sub
  Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, _
	ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.SelectedIndexChanged
    ComboBox1.Items.Clear()
    strsql = "select * from products where categoryid=" & Split(ListBox1.Text, ",")(0)
    cm = New OleDbCommand(strsql, cn)
    cn.Open()
    dr = cm.ExecuteReader()
    While dr.Read()
      ComboBox1.Items.Add(dr.Item(0) & "," & dr.Item(1))
    End While
    cn.Close()
    ComboBox1.Select()
    ComboBox1.Text = ComboBox1.Items.Item(0)
  End Sub
  Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, _
	ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
    ComboBox2.Items.Clear()
    strsql = "select * from [order details] "
    strsql &= "where productid = " & Split(ComboBox1.Text, ",")(0)
    cm = New OleDbCommand(strsql, cn)
    cn.Open()
    dr = cm.ExecuteReader()
    While dr.Read()
     ComboBox2.Items.Add(dr.Item(0) &","& dr.Item(1) &","& dr.Item(3))
    End While
    cn.Close()
    ComboBox2.Select()
    ComboBox2.Text = ComboBox2.Items.Item(0)
  End Sub
  Private Sub ComboBox2_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, _
	ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox2.SelectedIndexChanged
   ComboBox3.Items.Clear()
   strsql = "select * from [orders] "
   strsql &= "where orderid = " & Split(ComboBox2.Text, ",")(0)
   cm = New OleDbCommand(strsql, cn)
   cn.Open()
   dr = cm.ExecuteReader()
   While dr.Read()
    ComboBox3.Items.Add(dr.Item(0) &","& dr.Item(1) &","& dr.Item(2) &","& dr.Item(3))
   End While
   cn.Close()
   ComboBox3.Select()
   ComboBox3.Text = ComboBox3.Items.Item(0)
  End Sub
  Private Sub ComboBox3_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, _
	ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox3.SelectedIndexChanged
   Dim x As Integer = DataGridView1.Columns.Count()
   Dim i As Integer = 0
   For i = 0 To x : DataGridView1.Columns.Clear() : Next
   strsql = "select * from employees "
   strsql &= "where employeeid = " & Split(ComboBox3.Text, ",")(2)
   cm = New OleDbCommand(strsql, cn)
   cn.Open()
   dr = cm.ExecuteReader()
   If dr.Read() Then
    x = DataGridView1.Rows.Count()
    DataGridView1.Columns.Add("eid", "eid")
    DataGridView1.Columns.Add("ename", "ename")
    DataGridView1.Rows.Add()
    DataGridView1.Rows(x).Cells(0).Value = dr.Item(0)
    DataGridView1.Rows(x).Cells(1).Value = dr.Item(1)
   End If
   cn.Close()
  End Sub
End Class

http://goo.gl/72BPC