NetGen2 : IC3
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2557-12-18 (เพิ่มคำถาม)
ขอบซ้ายขอบบน
การวัดความรู้ด้านไอซีที ต้องถามแบบไหน
ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามตัวบ่งชี้ใน คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้มีการอ้างอิง TQF (Thailand Qualifications Framework) ว่ามีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งมีอย่างน้อย 5 ด้าน ในด้านที่ 5 คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ถ้าหลักสูตรจะได้คะแนนในข้อนี้ ก็ต้องพัฒนาบัณฑิตให้มีลักษณะ 5 ด้าน แล้วผู้ใช้บัณฑิตได้เห็น และสะท้อนออกมาเป็นคะแนนจากผลประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต ส่วนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ได้มีการเกริ่นนำว่า กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, media and technology skills) เป็น 1 ใน 3 ทักษะสำคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมาก
คำถาม - คำตอบ       ถ้าคนยุค Net Gen หมายถึงคนรุ่นใหม่ยุคอินเทอร์เน็ต หรือคนที่มีความรู้ด้าน ICT (Information and communications technology) หากจะวัดว่าคนไหนมีความรู้ด้านไอซีทีก็มักจะใช้คำถาม หรือแบบสอบเป็นเครื่องมือในการวัด แล้วคำถามแบบไหนที่จะใช้วัดความรู้ด้านนี้ได้บ้าง .. มาดูกัน
 1. โปรแกรมประเภท spreadsheet คือโปรแกรมชื่ออะไร ใน microsoft office
 2. โปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบฐานข้อมูล คือโปรแกรมชื่ออะไร ใน microsoft office
 3. โปรแกรมที่นิยมใช้จัดทำรายงานการวิจัย คือโปรแกรมชื่ออะไร ใน microsoft office
 4. โปรแกรมที่มักใช้นำเสนอผลงานวิชาการเป็นสไลด์บนเวที คือโปรแกรมชื่ออะไร ใน microsoft office
 5. ข้อมูล (Data) คืออะไร
 6. สารสนเทศ (Information) คืออะไร
 7. การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) คืออะไร ?
 8. เทคโนโลยี (Technology) คืออะไร
 9. คุณธรรม (Moral) คืออะไร
 10. จริยธรรม (Ethics) คืออะไร
 11. แฮกเกอร์ (Hacker) คืออะไร
 12. แครกเกอร์ (Cracker) คืออะไร
 13. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer virus) คืออะไร
ขอบซ้ายขอบบน
NetGen2 : IC3
โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อขยายองค์ความรู้ด้านไอทีไปสู่สังคมไทยครอบคลุมทุกกลุ่ม และขยายวงกว้างมากขึ้นจากโครงการเดิม และยังเป็นรากฐานระบบการเรียนการสอนทางไกลในอนาคตต่อไป 2) เพื่อยกระดับความรู้ของครู และเยาวชนไทย ให้มีศักยภาพทางด้านไอที พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 3) เพื่อสร้างกระแสความสนใจ และตระหนักถึงผลดีและข้อควรระวังในการใช้งานไอซีที 4) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ กสทช. ที่ต้องการให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง 5) เพื่อสร้างระบบงานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโครงการฯ นำไปเผยแพร่ในรูปแบบสื่อดิจิตอลออนไลน์ทั่วประเทศ 6) เพื่อปูพื้นฐานคอมพิวเตอร์พื้นฐานสู่กลุ่มครู และนักเรียนที่เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติให้มีศักยภาพสูงสุด
หลักสูตรของโครงการ
1. The Internet and Computing Core (IC3) Certificate
2. Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate
3. Adobe Certified Associated (ACA) Certificate
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
+ เอกสารโครงการ

netgen.in.th
เล่าสู่กันฟังโดยผู้บันทึกในเว็บเพจนี้
โครงการ netgen เป็นโครงการที่ดีครับ ผมเข้าร่วมโครงการในหลักสูตร IC3 อบรมกับวิทยากรคือ อ.ณัชดนีย์ ธัญพรหิรัณย์ หรือ อ.ตอง หรือ ค้างคาวลูกเจี๊ยบ หรือ อ.พัชรินทร์ จันทร์นาง pattong9@hotmail.com เมื่อวันที่ 28-31 ต.ค.56 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 4 วันที่อบรม แบ่งเป็น 4 หลักสูตร ประกอบด้วย Computing Fundamentals, Key Applications, Living Online, and Netizen อบรมแล้วก็สอบ certificate กับ certiport.com ในช่วงเย็นของแต่ละวัน สำหรับหลักสูตร Netizen เป็นของโครงการที่จัดทำตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่มีใน Certiport.com ในระหว่างการสอบได้เก็บภาพ และรายละเอียดไว้ที่ facebook เพื่อเตือนความจำ หรืออาจต้องหยิบฉวยมาใช้ประโยชน์ต่อไป
หลังอบรมโครงการอบรมครู/อาจารย์ในประเทศ 1,000 คน ครูแต่ละท่านที่เข้าอบรมต้องทำหน้าที่เป็น trainer ในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรม ไปอบรมนักเรียนท่านละ 20 คน ก็จะมีนักเรียนร่วมโครงการนี้จำนวน 20,000 คน ทุก 20 คนจะคัดจำนวน 5 คน เข้าสอบ Certiport.com เพื่อรับใบรับรอง และมีรางวัลสำหรับนักเรียน เป็นเหรียญทอง สำหรับผู้สอบได้ 80% เป็นเหรียญเงิน สำหรับผู้สอบได้ 70% เป็นเหรียญทองแดง สำหรับผู้สอบได้ 60% โดยพิจารณาจากคะแนนสอบใบประกาศนียบัตรสากล (MOS/ IC3/ ACA Certificate)
เนื่องจากผมทำเว็บไซต์ศูนย์สอบออนไลน์ที่ thaiall.com/quiz จึงนำประสบการณ์ไปทำข้อสอบให้เด็กไทยได้ลองทดสอบตนเองหลายชุด เกี่ยวกับ comfun และ keyapp แล้วจะเพิ่มข้อสอบเรื่อย ๆ ครับ ดังนี้
- comfun #1
- comfun #2
- keyapp #1
- keyapp #2
- keyapp #3
- keyapp #4
- keyapp #5

+ เคยมีเอกสารทั้งชุดที่ kitipong.in.th
+ http://www.4shared.com/folder/vRU-wP0h/netgen2.html (จาก kitipong.in.th)
+ ภาพปกใน facebook
เอกสารอ้างอิง
[1] netgen2, "คู่มือโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้มีวินัยใช้ไอซีที", กสทช., กรุงเทพฯ, 2556.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC