แผนที่ (Map) โดย กูเกิ้ล (google.com)

ปรับปรุง : 2560-09-23 (เพิ่มการหาตำแหน่ง lat,lng)
สารบัญ
* บริหารหา lat,lng ตามชื่อสถานที่

+ map.google.com
+ มหาวิทยาลัยโยนก
+ แผนที่ไหล่หิน แบบ static
+ แผนที่ไหล่หิน แบบ dynamic
+ P.Screen : มหาวิทยาลัยเนชั่น


ยอดแผนที่ โดย mapjack.com
+ เชียงใหม่
จังหวัดลำปาง
+ ประเทศไทย
+ ลำปาง
+ ลำปาง อ.เมือง z=10
+ ลำปาง อ.เมือง z=13
+ ลำปาง อ.เมือง z=14
+ มหาวิทยาลัยโยนก z=16
+ มหาวิทยาลัยโยนก z=17
+ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
+ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
+ ศูนย์ราชการ
+ สนามบิน
+ ทต.บ่อแฮ้ว
+ สนามกีฬาหนองกระทิง
+ หมู่บ้านแกรนวิวด์
+ ร้านพิซซ่าหัวมุม
+ ลำปาง บ.ผึ้ง z=19
+ ลำปาง บ.ไหล่หิน z=19
ที่ซึ่งผู้คน มักกล่าวถึง
+ Niagara Falls
+ Giza Pyramid
+ Taj Mahal
+ Palm Jumeirah, Dubai
ภาพตัวอย่าง
google maps
+ http://code.google.com/apis/maps/
+ http://code.google.com/apis/maps/documentation/flash/reference.html
+ http://code.google.com/apis/maps/signup.html
+ http://newsirius13.thport.com/exp.html
ทดสอบจัดทำวีดีโอนำเสนอแผนที่
21 ก.ค.53 ชุดแผนที่ แบบทดสอบครั้งที่ 1 ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอเส้นทางไปมหาวิทยาลัยโยนก เริ่มจากรวมภาพในโปรแกรม powerpoint แล้วบันทึกด้วย camstudio ได้แฟ้ม .avi ซึ่งมีความชัดเทียบเท่ากับใน powerpoint แล้วนำเข้าโปรแกรม windows movie maker แล้วบันทึกเสียงผ่านโปรแกรมนี้ ได้แฟ้ม wma เมื่อ preview พบว่าภาพไม่ชัด แต่เสียงใสดีมาก เข้าใจว่าขนาดที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำวีดีโอควรเป็น 320 * 240 มิใช่ fullscreen แบบที่ทดสอบ หรือใช้โปรแกรมอื่นรวมเสียงและแฟ้ม avi แทนการใช้โปรแกรม MSWMM ก็น่าจะ work กว่า
+ http://www.thaiall.com/map
+ http://www.youtube.com/watch?v=sanksIImWhk
ภาพลำปาง และประเทศไทย
กูเกิ้ลแมพเอพีไอ (Google Maps API)
กูเกิ้ลแมพเอพีไอ คือ บริการสำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ได้เข้าไปเชื่อมต่อ แล้วนำแผนที่ของกูเกิ้ลมาแสดงในเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของตน และสามารถซ้อนชั้นข้อมูลหรือเลเยอร์ (Layer) ของผู้พัฒนาเพิ่มเข้าไป ซึ่งอาจมีอีกเลเยอร์หนึ่ง หรือหลายเลเยอร์ได้ ซึ่งพัฒนาขั้นมาหลายรุ่น ซึ่งการวางเลเยอร์ให้เกิดการทับซ้อน (Overlays) บนแผนที่จะต้องมีจุดพิกัด ตำแหน่งลองติจูด ละติจูด มีฟังก์ชันในการทำงานกับแผนที่ อาทิ GMarker, GPolygon, infoWindows, GPolyline
เอพีไอ (API = Application Programming Interface) คือ การเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมประยุกต์ของผู้ให้บริการ ให้สามารถติดต่อสื่อสาร ส่งค่าไปมาหากัน ทำงานร่วมกัน หรือแสดงผลร่วมกันได้
    ตัวอย่าง การแสดงแผนที่ตำแหน่งห้าแยกหอนาฬิกาลำปาง <html><head> <script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> <script type="text/javascript"> function initialize() { var latlng = new google.maps.LatLng(18.2883626,99.490985); var myOptions = { zoom: 13, center: latlng }; var mymap = document.getElementById("map"); var map=new google.maps.Map(mymap, myOptions); } </script> </head> <body onload="initialize()"> <div id="map" style="width:80%; height:80%"></div> </body> </html>
การพัฒนาระบบบริการข้อมูลการท่องเที่ยวและแนะนำกำหนดการท่องเที่ยวด้วยการแสดงผลในลักษณะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง และจักรกฤษณ์ เสน่ห์ ศึกษาเรื่อง "การพัฒนาระบบบริการข้อมูลการท่องเที่ยวและแนะนำกำหนดการท่องเที่ยวด้วยการแสดงผลในลักษณะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์" พบในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554
+ http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2013040209201353.pdf
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนา ระบบบริการข้อมูลและแนะนำกำหนดการท่องเที่ยว (Tourism Package) พร้อมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งวิสาหกิจการบริการภายในท้องถิ่น โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในเขตพื้นที่ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย โดยระบบแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ระบบจัดการและบริหารข้อมูลบริการที่พักรองรับการจัดการภายในแหล่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SME) ซึ่งสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดการบริการแบบออนไลน์ มายังส่วนที่ 2 คือ ระบบที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรง สามารถบริการข้อมูล จัดกำหนดการท่องเที่ยวโดยระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) คำนวณระยะทาง ประเมินค่าใช้จ่ายหรือค่าน้ำมัน ในการวางแผนเดินทางเบื้องต้น แสดงผลในลักษณะแผนที่ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) บนเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง โดยจากผลการวิจัยจากการประเมินการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและประสิทธิภาพการใช้งานในระบบ พบว่า อยู่ในระหว่างระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.87 อีกทั้งงานวิจัยนี้ได้ออกแบบให้สามารถเป็นต้นแบบ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการขยายผลสู่การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ด้วยระบบแผนที่จาก Google Maps API สามารถดูแผนที่พื้นฐานหรือแผนที่กำหนดเอง และข้อมูลธุรกิจท้องถิ่น รวมถึงตำแหน่งของธุรกิจข้อมูลที่อยู่ติดต่อ และเส้นทางการขับขี่ ทั้งในโหมด ของแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม และโหมดของแผนที่แบบภูมิประเทศ หรือสามารถดูแผนที่แบบโหมดผสมได้ มีความแม่นยำและชัดเจน โดยในการกำหนดชื่อประเทศและเขตแดน จะยึดถือตามมาตรฐาน ISO-3166
2. เทคนิคการออกแบบโครงสร้างของแม่ข่าย (GIS Server Model) เครื่องแม่ข่ายถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล โดยรับการเชื่อมต่อจาก client เพื่อทำการสื่อสารรับส่งข้อมูล โดยใช้ AJAX ติดต่อกับ Google Maps Server หรือทำงานร่วมกับระบบ TIS Service ได้ประยุกต์ใช้หลักการ Integrating HDRI (High Dynamic Range Imaging) into Google Maps with AJAX (Wang and Bian,2007) โดยใช้ Google Maps Server
3. เทคนิคการใช้งาน Map Overlay ในชุดพัฒนา Google Maps API ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบและพัฒนารูปแบบการแสดงผล Overlays ซึ่งเป็นวัตถุบนแผนที่ที่ถูกกำหนดขอบเขตด้วยจุดพิกัด ลองติจูดและละติจูด สามารถที่จะลากหรือขยายวัตถุต่าง ๆ ได้ เช่น จุดพิกัด เส้นพิกัด และขอบเขตบนแผนที่ที่ต้องการ 1) GMarker เป็น จุดพิกัดที่ระบุตำแหน่ง (markers) แสดงจุดพิกัดด้วยสัญลักษณ์ที่กำหนดเองได้ 2) GPolygon เป็นรูปร่างหรือขอบเขตสามเหลี่ยมมุมฉาก (Rectangular) แสดงอาณาบริเวณของพื้นที่ที่ต้องการ 3) InfoWindow เป็นหน้าต่างแสดงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้พัฒนาให้มีการแสดงข้อมูลรายละเอียด แทรกลิงค์วีดีโอ (Embeded VDO Link) และสื่ออนิเมชั่น (Animation 2D) ของแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจได้ 4) GPolyline เป็นเส้นเชื่อมโยงจุดพิกัดบนแผนที่ ได้พัฒนาให้ลากเชื่อมโยงจุดพิกัดของแหล่งท่องเที่ยวในแพคเกต (Package Tourism) สามารถคาดการณ์ระยะทาง ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น (Distance & Cost) บนแผนที่ GIS ได้
4. หลักการอนิเมชั่น (Animation) ..
5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ..
โดยพบว่ามีการพัฒนาระบบเป็น 2 ส่วนคือ ระบบจัดการและบริหารข้อมูลบริการที่พัก และระบบที่ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวที่กำหนดเส้นทางด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญ คำนวณระยะทาง ประเมินค่าใช้จ่าย หรือค่าน้ำมัน
Wang, G., & Bian, F.2007. "Integrating HDRI into Google Maps with Ajax", Paper presented at International Conference on Wireless Communication: Networking and Mobile Computing, Shanghai, China, (pp. 5963-5966).
การพัฒนาระบบแผนที่อาชญากรรม นายนโกสินทร์ สุริยะฉาย และรองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ศึกษาเรื่อง "การพัฒนาระบบแผนที่อาชญากรรม กรณีศึกษาการโจรกรรมรถในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม" พบในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554 ISSN: 1686-0650 หน้า 17 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) มาใช้ร่วมกับ การเก็บข้อมูลอาชญากรรมโดยใช้กลุ่มตัวอย่างของ คดีโจรกรรมรถของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 โดยใช้งานร่วมกับระบบแผนที่ของ Google Maps API มีให้ทดลองใช้ที่ http://www.deb62.com/toon ในวิธีการศึกษานำเสนอ data flow diagram และ e-r diagram และ web page diagram โดยผลการศึกษาทำให้ได้ข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจในการป้องปรามอาชญากรรมได้ เช่น สถานที่เกิดการโจรกรรมรถมากที่สุด ประเภทรถที่ถูกโจรกรรมมากที่สด ยี่ห้อที่อาชญากรสนใจเป็นพิเศา และช่วงเวลาเกิดเหตุมากที่สุด
+ http://202.183.233.76/graduates/journal
+ https://www.facebook.com/groups/thaiebook/490164177801072/
การพัฒนาระบบสารสนเทศบนแผนที่ออนไลน์ของหอพัก ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ศึกษาเรื่อง "การพัฒนาระบบสารสนเทศบนแผนที่ออนไลน์ของหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง" (The development information system on mapping online dormitory network of lampang Rajabhat University) พบในวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555 - ธันวาคม 2555 หน้า 29 โดย เขาได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศบนแผนที่ออนไลน์ของหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง พบว่า การสร้างแผนที่ตำแหน่งหอพัก การสืบค้นหอพัก และแสดงเส้นทางบนกูเกิ้ลแมพ เพื่อให้ข้อมูลแผนที่ออนไลน์ช่วยเพิ่มความสะดวกให้นักศึกษาในการเข้าถึงข้อมูลเส้นทาง ช่วยให้สามารถเดินทางไปยังหอพักได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น แผนที่กูเกิ้ล กูเกิ้ลเอพีไอ การเรียกใช้ แผนผังการออกแบบ
+ http://www.tci-thaijo.org/index.php/Itech/article/download/29490/25351
+ https://www.facebook.com/groups/thaiebook/490165941134229/

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223