การสมัคร และใช้งาน web-based mail
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | perlphpasp.com
ปรับปรุง : 2548-02-13 ()
ขั้นตอนการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 1 : เริ่มต้นหน้าแรก
ขั้นตอนที่ 2 : การสมัครที่หน้าแรก
ขั้นตอนที่ 3 : การสมัครหน้าที่สอง ส่วนบน
ขั้นตอนที่ 4 : การสมัครหน้าที่สอง ส่วนล่าง
ขั้นตอนที่ 5 : หลังสมัครจนสำเร็จ
ขั้นตอนที่ 6 : หลังจากเข้าใช้(Login) สำเร็จ
ขั้นตอนที่ 7 : เขียนจดหมายใหม่(compose) เตรียมส่งให้เพื่อน
ขั้นตอนที่ 8 : เลือกแฟ้ม เพื่อแนบไปกับ e-mail(attach file)
ขั้นตอนที่ 9 : จดหมายที่ถูกเขียน และมีแฟ้มแนบพร้อมส่ง
ขั้นตอนที่ 10 : แสดงผลหลังกดปุ่มส่งจดหมาย(Send Message)
ขั้นตอนที่ 11 : แสดงชื่อ Folder และจำนวนจดหมายแต่ละ Folder
ขั้นตอนที่ 12 : ตัวเลือก(Options) ให้เลือกกำหนดสิ่งที่ชอบ
  บทเรียนนี้ใช้ได้กับ
 1. yourname@email.yonok.ac.th
  จาก http://email.yonok.ac.th
 2. yourname@thaiall.com
  จาก http://mail.thaiall.com
 3. yourname@lampang.net
  จาก http://mail.lampang.net
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน
e-mail คืออะไร
e-mail หรือ Electronic mail คือ รหัสที่ท่านได้รับจากเครื่องบริการเมล์ (Mail server) เพื่อบริการผู้ใช้ในการรับ หรือส่งข้อมูลถึงผู้ที่มี e-mail ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่ส่งอาจเป็น ข้อความ ภาพ เสียง หรือข้อมูลในลักษณะใด ๆ ที่เก็บในคอมพิวเตอร์ สำหรับรหัสที่ได้รับจากเครื่องบริการหลังอนุมัติการเป็นสมาชิก มีข้อมูลสำคัญ 2 ส่วนคือ username และ password เป็นเสมือนกุญแจ เพื่อเปิดเข้าใช้ และเป็นเจ้าของในพื้นที่ของตนเอง
Web-based mail คืออะไร
ปัจจุบันสามารถอ่าน e-mail ได้หลายวิธี แต่ที่นิยมมากที่สุด คือ web-based mail คือ e-mail ที่สามารถใช้บริการได้ด้วยโปรแกรม browser (Internet explorer หรือ Netscape เป็นต้น) และผู้ให้บริการต้องบอก URL สำหรับใช้ browser เปิดอ่านได้ เช่น http://www.yahoo.com หรือ http://mail.lampang.net หรือ http://email.yonok.ac.th เป็นต้น เหตุที่ Web-based mail ได้รับความนิยม เพราะ เปิดได้จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีความปลอดภัยในเรื่องข้อมูล มีบริการเสริมต่าง ๆ มากมาย เป็นต้น
Click the image to enlarge
ขั้นตอนการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 1 : เริ่มต้นหน้าแรก
- เปิดเว็บ http://email.yonok.ac.th เพื่อเข้าใช้บริการ
- จากหน้านี้สามารถเลือกสมัคร หรือขอใช้ email ใหม่ได้ด้วยตนเอง
- ถ้าขอ e-mail ใหม่ให้ click ที่คำว่า Sign Up Now
- ถ้ามี e-mail แล้ว และต้องการอ่าน ให้พิมพ์ username และ password พร้อม click คำว่า Login เพื่อเข้าไปสู่ขั้นตอนที่ 6


Menu : First : Last
ขั้นตอนที่ 2 : การสมัครที่หน้าแรก
- เลือกบริการ แบบฟรี หรือเสียเงิน ซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน
- ถ้าเลือกแบบฟรี ให้ click คำว่า Select ที่มุมล่างด้านซ้าย
- ถ้าเลือกแบบเสียเงิน ต้องพิจารณาว่าจะใช้บริการแบบใด


Menu : First : Last
ขั้นตอนที่ 3 : การสมัครหน้าที่สอง ส่วนบน
- พิมพ์ username และ password ซึ่งควรจดไว้ในสมุด ป้องกันการลืม
- สำหรับ password ให้พิมพ์ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันการพิมพ์พลาด
- สำหรับ state ไม่ต้องพิมพ์อะไร เพราะท่านไม่ได้อยู่ในสหรัฐ


Menu : First : Last
ขั้นตอนที่ 4 : การสมัครหน้าที่สอง ส่วนล่าง
- จากขั้นตอนที่ 3 ให้ scroll ลงมาด้านล่างจะพบช่อง Word verification
- ให้ท่านอ่านข้อความนี้ ซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ แล้วพิมพ์ลงไปในช่องว่าง
- จากนั้น click ปุ่ม continue


Menu : First : Last
ขั้นตอนที่ 5 : หลังสมัครจนสำเร็จ
- แต่ถ้าไม่พบหน้านี้ แสดงว่าพิมพ์ข้อมูลผิด ให้พิมพ์ใหม่อย่างระวังอีกครั้ง
- ถ้าแก้ไขข้อมูลที่ผิดจนถูกต้อง ให้ click ปุ่ม continue อีกครั้ง
- ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดใด จะพบหน้านี้
- ให้พิมพ์ username และ password เพื่อเข้าอ่าน และส่ง e-mail


Menu : First : Last
ขั้นตอนที่ 6 : หลังจากเข้าใช้(Login) สำเร็จ
- ถ้าพิมพ์ username และ password ถูกต้องจะพบหน้านี้
- แสดงให้ทราบว่าปัจจุบันมี e-mail ในแต่ละ folder กี่ฉบับ
- ถ้าทดสอบส่ง e-mail ไปถึงเพื่อน ให้ click คำว่า compose


Menu : First : Last
ขั้นตอนที่ 7 : เขียนจดหมายใหม่(compose) เตรียมส่งให้เพื่อน
- หน้านี้มีไว้ให้ท่านเขียนจดหมายถึงเพื่อน ซึ่งท่านต้องมี 3 อย่างเป็นอย่างน้อย
- ต้องมี e-mail ของเพื่อน หัวข้อที่ต้องการเขียนถึงเขา และรายละเอียด
- หลังจากพิมพ์ข้อมูลแล้ว ให้กดปุ่ม Send message


Menu : First : Last
ขั้นตอนที่ 8 : เลือกแฟ้ม เพื่อแนบไปกับ e-mail(attach file)
- ถ้าท่านไม่ต้องการแนบแฟ้มไปพร้อม e-mail ไม่อ่านหัวข้อนี้ก็ได้
- จากขั้นตอนที่ 7 จะมีคำว่า Add attachment ถ้า click จะพบหน้านี้
- หน้านี้จะให้ท่านเลือกแฟ้มจากในคอมพิวเตอร์ส่งให้กับเพื่อนของท่าน
- attached file คือแฟ้มที่แนบไปกับจดหมายที่ส่งไปให้เพื่อน
- ตัวอย่าง attached file เช่น ภาพเพื่อน แฟ้มงาน xls หรือ doc เป็นต้น


Menu : First : Last
ขั้นตอนที่ 9 : จดหมายที่ถูกเขียน และมีแฟ้มแนบพร้อมส่ง
- จากขั้นตอนที่ 8 เมื่อกดปุ่ม ok ก็จะเข้าสู่หน้านี้
- แสดงให้เห็นว่ามี attached file กี่แฟ้ม ที่พร้อมจะส่งไปกับ e-mail ฉบับนี้


Menu : First : Last
ขั้นตอนที่ 10 : แสดงผลหลังกดปุ่มส่งจดหมาย(Send Message)
- ถ้าพิมพ์ข้อมูลครบถ้วน แล้วกดปุ่มส่งจดหมายจนสำเร็จ จะพบหน้านี้
- หลังส่งจดหมายท่านจะทำกิจกรรมใดต่อไป เลือกได้จากตัวเลือกด้านซ้าย


Menu : First : Last
ขั้นตอนที่ 11 : แสดงชื่อ Folder และจำนวนจดหมายแต่ละ Folder
- ถ้ากดปุ่มที่เขียนว่า folder ก็จะแสดงชื่อ folder ทั้งหมดที่มี
- folder คือ ห้องเก็บจดหมาย ที่สร้างไว้เก็บจดหมายอย่างเป็นระเบียบ
- แสดงการใช้เนื้อที่ในแต่ละ folder ช่วยให้บริการไม่ให้เกินที่กำหนด 6 MB


Menu : First : Last
ขั้นตอนที่ 12 : ตัวเลือก(Options) ให้เลือกกำหนดสิ่งที่ชอบ
- มีตัวเลือกที่ทำให้ท่านสามารถจัดการกับกล่องจดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เช่น Personal Profile, Password, Signature, Preferences หรือ Signature เป็นต้น


Menu : First : Last

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : หางาน : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223