โพลหาความถี่
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2556-06-20 (ปรับ template)
ขอบซ้ายขอบบน
โพลหาความถี่
  ที่มาที่ไป ::
  โปรแกรมนี้เกิดขึ้น เพราะต้องการฝึกให้นักศึกษาทบทวนเรื่อง array และเรียนการอ่านข้อมูลจากแฟ้ม แบบแยกด้วย "," มาหาค่าเฉลี่ย จึงคิดการบ้านขึ้นมา โดยมอบหมายให้นักศึกษาไปหาข้อมูลจากแบบสอบถาม และสิ่งที่อยู่ในคำถาม ก็จะทำให้นักศึกษากลุ่มนี้ ได้ข้อมูลว่าอาจารย์ท่านใดบ้างที่ต้องการมี homepage ของตนเอง และนักศึกษากลุ่มนี้ ที่เป็นสมาชิกของชมรมเว็บมาสเตอร์ จะได้หาแนวทางในการให้ความช่วยเหลืออาจารย์ของสถาบันต่อไป

  วัตถุประสงค์
  1. ทบทวน array และใช้เป็น case เรียนการอ่านข้อมูลจากแฟ้ม มาประมวลผล
  2. ฝึกให้นักศึกษาออกไปหาข้อมูลมาใช้ในโปรแกรม
  3. นำข้อมูลจากการประมวลผล ไปทำโครงการเพื่อช่วยเหลืออาจารย์
  4. ฝึกให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม

  ขั้นตอนการทำงาน
  1. ออกแบบสอบถามที่ ควรให้นักศึกษาออกเอง (แต่ชุดนี้ผมออก เพราะไม่ทัน)
  2. ชี้แจกให้นักศึกษา จัดกลุ่ม จัดทำแบบสอบถาม กำหนดเวลา และการพิมพ์ข้อมูล เมื่อได้มา
  3. ออกพื้นที่ไปหาข้อมูลจากอาจารย์ ให้เวลา 5 วัน
  4. กลับมาพิมพ์ลงแฟ้ม pollweb.txt
  5. พิมพ์โปรแกรม pollweb.java
  6. ประมวลผล จนได้ข้อสรุป และให้นำไปเผยแพร่ในเว็บส่วนตัวของนักศึกษา
  7. นักศึกษาชมรมเว็บมาสเตอร์ หาแนวทาง หรือทำโครงการเพื่อพัฒนา homepage ต่อไป
คำถามที่ให้นักศึกษาไปหาข้อมูลจากอาจารย์ มาเป็นตัวอย่างข้อมูล
  แบบสอบถาม ความต้องการมี Homepage ประจำวิชาช่วยเสริมการสอน และเป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับคนไทย ทำเครื่องหมาย / ในช่อง O หน้าข้อที่ท่านเห็นด้วย หรือเป็นจริง ชื่อ-สกุลอาจารย์ .................................................. O 1. อาจารย์เคยเตรียมการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 วิชา และได้เก็บเอกสารที่เคยเตรียมไว้ O 2. ผลงานเอกสารที่เคยเตรียมการสอนที่มีอยู่ คิดว่ามีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อผู้ที่เคยเรียนไปแล้ว O 3. มีแผนนำผลงานที่เคยเตรียมสอน ไปใช้ประกอบการสอนวิชาเดิม ในภาคเรียนต่อ ๆ ไป O 4. ถ้ามีนักศึกษาอาสานำผลงานไปเผยแพร่ใน Internet เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา อาจารย์ยินดีเผยแพร่ O 5. ปัจจุบันนักเรียนประถม เริ่มพัฒนา homepage ถึงเวลาที่อาจารย์จะส่งเสริมให้นักศึกษาโยนก รวบรวมข้อมูล
  และฝึกประสบการณ์การพัฒนา homepage เช่น รวบรวม และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากอาจารย์ผู้สอน O 6. แม้อาจารย์รอบตัวท่านมี homepage ประจำวิชาของตน เพื่อเสริมการสอนในชั้นเรียน ท่านก็ยังไม่ต้องการที่จะมี
  แม้จะมีนักศึกษาอาสาพัฒนา homepage ให้ แต่อาจารย์ก็ยังปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือ O 7. พร้อม และต้องการเผยแพร่ผลงานการสอน เพราะมีเอกสาร และผลงาน แต่ขาดความรู้ หรือผู้ช่วยเหลือ O 8. อาจารย์มีโครงร่างการสอน แผนการสอน หรือ Syllabus ในแฟ้ม .doc .ppt หรือ .xls O 9. อาจารย์มี Short lecture note เพื่อบันทึกการสอน แต่ละชั่วโมง O 10. อาจารย์มีแบบฝึกหัด Case study หรือ exercise เพื่อเตรียมให้นักศึกษาไปฝึกฝนด้วยตนเอง O 11. อาจารย์รู้จักเว็บไซต์ เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาของตน ที่เคยไปค้นข้อมูลมาช่วยในการสอน O 12. อาจารย์รู้ว่าวิชาของตนสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร ต่อไปในอนาคต O 13. อาจารย์มีความฝัน ที่จะเห็นนักศึกษา เรียนรู้สิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอด และนำไปใช้จนประสบความสำเร็จ โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยโยนก รหัส 46 เพื่อรวบรวมข้อมูลไปใช้เรียน วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

ผลลัพธ์ของโปรแกรม
  C:\thaiall.com\class>java pollweb Total questions: 16 1:16 | 100% 2:6 | 37% 3:13 | 81% 4:12 | 75% 5:13 | 81% 6:12 | 75% 7:10 | 62% 8:6 | 37% 9:13 | 81% 10:12 | 75% 11:7 | 43% 12:9 | 56% 13:10 | 62%

แฟ้มข้อมูล :: POLLWEB.TXT
  3101001,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0, 3101002,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0, 3101003,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0, 3101004,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1, 3101005,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1, 3101006,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1, 3101007,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0, 3101008,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0, 3101009,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1, 3101010,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1, 3101011,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0, 3101012,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1, 3101013,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1, 3101014,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1, 3101015,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1, 3101016,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,

Source code ของ :: POLLWEB.JAVA
  import java.io.*; class pollweb { public static void main (String args[]) throws IOException { int i=0; int questionhave = 14; int q[] = new int[questionhave]; String b; String[] fields; String patternStr = ","; FileReader fin = new FileReader("pollweb.txt"); BufferedReader bin = new BufferedReader (fin); while ((b = bin.readLine()) != null) { fields = b.split(patternStr); for (int j=1;j<=questionhave-1;j++) q[j]+= Integer.parseInt(fields[j]); i = i + 1; } System.out.println("Total questions: " + i); for (int j=1;j<=questionhave-1;j++) System.out.println(j+":"+q[j]+" | "+(q[j] * 100 / i)+"%"); fin.close(); } }
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC