ต.ย.โปรแกรมเชิงวัตถุ ชุดที่ 1
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2556-09-25 (horse)
OOP :: intro ch1-12 :: keyword & sign :: method calling :: series #1 :: series #2 :: series #3 :: pro_pmy
ขอบซ้ายขอบบน
Encapsulation
1. encapsulation ที่เป็น Composition : แบบ delayed initialization
:: ประกอบด้วย instance 2 ตัว หรือ data members ของ class
:: encapsulation คือการปกป้องข้อมูลในพื้นที่เดียวกัน
:: http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=1004
  
  class student {
   int id;
   String name;
  }
  class x1 {
   public static void main (String args[]) {
     student x;
     x = new student();
     x.id = 101;
     x.name = "wichep";
     System.out.println(x.id + " " + x.name);
   }
  }
  
2. encapsulation for 1 object
:: ใช้ method setter และ getter สำหรับเข้าถึง id
:: ใช้ s.id โดยตรงไม่ได้
:: Encapsulation คือ การรวม data และ method ที่เกี่ยวข้องกัน ทำงานร่วมกันเอาไว้ใน object เดียวกัน
แล้วซ่อนรายละเอียดการทำงานของ object และไม่ให้ object อื่นเข้าไปแก้ไข data โดยตรง
ทำให้สะดวกในการแก้ไข code ใน object ที่ encapsulate ไว้ ไม่กระทบ object ที่เรียกใช้
  
  class student {
   private int id;
   void setter(int gid) { id = gid; }
   int getter() { return id; }
  }
  class x {
   public static void main (String args[]) {
    student s = new student();
    s.setter(5601);
    System.out.println(s.getter());
   }
  }
  
3. encapsulation for 1 object
:: ประกาศ reference ในครั้งเดียวด้วย student s1,s2;
:: พื้นที่เก็บข้อมูลไม่ทับซ้อนกัน
:: อ้างอิง object ที่ถูกซ่อนผ่าน this
  
  class student {
   private Integer id;
   void setter(Integer id) { this.id = id; }
   Integer getter() { return this.id; }
  }
  class x {
   public static void main (String args[]) {
    student s1,s2;
    s1 = new student();
    s1.setter(5601);
    s2 = new student();
    s2.setter(5602);
    System.out.println(s1.getter() + "" + s2.getter());
    // 56015602
   }
  }
  
4. encapsulation and work in private and public
:: work1 ถูกปกป้อง แต่ work2 ไม่ถูกปกป้อง
:: แสดงให้เห็นปัญหา ว่าถ้าปล่อยให้เข้าถึงวัตถุ อาจทำให้ผลลัพธ์เบี่ยงเบนไป กรณีนี้การเข้าถึง work2 จะทำให้ i เปลี่ยน
:: แก้ไขโดยการเปลี่ยนทุก method และ object เป็น private ยกเว้นที่ต้องการ set กับ get เท่านั้น
  
  class student {
   private Integer id;
   void setter(Integer id) { this.id = id; }
   Integer getter() { 
    this.id = work1();
    this.id = work2();
    return this.id; 
   }
   private Integer work1() { 
    this.id++; 
    return this.id;
   } 
   public Integer work2() { 
    this.id++; 
    return this.id;
   } 
  }
  class x {
   public static void main (String args[]) {
    student s;
    s = new student();
    s.setter(01);
    System.out.println(s.work2()); // = 2 
    System.out.println(s.getter()); // = 4 
   }
  }
  
ขอบซ้ายขอบบน
Polymorphism
5. Upcasting ใน การพ้องรูป(Polymorphism)
:: ตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นว่าหลักการของ Upcasting สามารถเรียก constructor ของ class แม่มาทำงาน
:: สร้าง object ด้วย a xxx1 = new a1(); เพื่อเรียก constructor ลูกของ a
:: เมื่อสั่งงาน xxx1.anymethod(); ก็จะควานหาจากใน a1 มิใช่ a
  // x.java : เรียก a1 ซึ่งเป็นลูกของ a มาทำงาน 
  class a { 
   a() { 
    System.out.println("a"); 
   } 
   static void a22() { 
    System.out.println("oh no"); 
   } 
  } 
  class a1 extends a { 
   a1() { 
    System.out.println("a1"); 
   } 
  } 
  class a2 extends a { 
   a2() { 
    System.out.println("a2"); 
   } 
   static void a22() { 
    System.out.println("a22"); 
   } 
  } 
  public class x { 
   public static void main (String args[]) { 
    a xxx1 = new a1(); 
    a xxx2; 
    xxx2 = new a2(); 
    a2 xxx3 = new a2(); 
    xxx3.a22(); 
   } 
  } 
  // Result of this program 
  // a 
  // a1 
  // a 
  // a2 
  // a 
  // a2 
  // a22
  
ขอบซ้ายขอบบน
this
6. this and overload of this
:: function this ต้องอยู่บรรทัดแรกของ constructor
  
  class child {
   child() { 
    this(5); // this() must be first line under constructor
    System.out.println(this.i);
   }
   child(int i) { System.out.println(i); }
   static int i = 1;
   public static void main(String args[]) {
    new child();
   }
  }
  
7. this references
:: ไม่สามารถเรียก this ใน main ดังนั้นโปรแกรมนี้ compile ไม่ผ่าน
:: การเรียกใช้ this reference แบบนี้ไม่ได้
:: Java กำหนดให้เรียก this ใน constructor เท่านั้น
:: Java กำหนดให้เรียก this ใน constructor ได้เพียงครั้งเดียว และต้องอยู่บรรทัดแรกใต้ constructor
  
  class x1 {
   // this program error on compile
   // error on theory of this
   x1() { System.out.print("ketsarin"); }
   public static void main (String args[]) {
    this();
   }
  }
  
8. this references
:: แสดงการใช้ constructor แบบ overloading
:: this จะหมายถึง class ปัจจุบัน เมื่อถูกเรียกต้องอยู่บรรทัดแรก
:: ถ้า x1 เรียก x2 แบบไม่ส่งค่า จากนั้นจะเรียก x2 แบบส่งค่าใหม่
  
  class x2 {
   x2() { this('a'); } // แต่ใช้ x2('a') ไม่ได้
   x2(char y) { System.out.println(y); }
  }
  class x1 {
   public static void main (String args[]) {
    new x2();
   }
  }// output : a
  
9. การใช้ this ระหว่าง constructor กับ static
:: กรณีนี้ ใน main ทำงานตามด้วย instance และ constructor
  
  class father {
   static int box1 = 5; // required static in main
  }
  // ===
  class child extends father {
   child() {
    int box2 = this.box2 + box1 + 1;
    System.out.println(this.box2 + box2); // 18
   }
   static int box2 = box1 + 1;
   public static void main(String args[]) {
    new child();
   }
  }
  
ขอบซ้ายขอบบน
Abstract
10. abstract class เบื้องต้น
abstract class มี main เพื่อประมวลผลได้ และอาจไม่มี abstract method เลยก็ได้
class ใดจะใช้ abstract class จะต้องใช้ extends เพื่อให้รายละเอียดที่รอการกำหนดนั้น
แสดงการใช้ array แบบ class
  
  abstract class x { 
   public abstract void show(); 
   public static void main (String args[]) { 
    person p[] = new person[3];
    p[0] = new person("tom");
    p[1] = new person("boy");
  	System.out.println(p[0].getName());
  	System.out.println(p[1].getName());
   } 
  } 
  class person {
   private String myname;
   person(String n) {
    myname = n;
   }
   String getName() { return myname; }
  }
  
11. abstract class and object
บางวัตถุใน abstract class อาจไม่เป็น abstract
แสดงการใช้ TreeSet ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น SortedSet แล้วใช้ iterator วน เพื่อดึงข้อมูลออกมา
  
  import java.util.*;
  abstract class y { 
   public abstract void show(); 
   TreeSet ss = new TreeSet(); // SortedSet
  } 
  //===
  class x extends y { 
   public void show() {
  	System.out.println(ss.size()); // 3
    ss.remove("tom");
  	System.out.println(ss.contains("tom")); // false
  	System.out.println(ss.size()); // 2
  	System.out.println(ss); 
    Iterator it = ss.iterator(); // ใช้สำหรับเข้าถึง element
    while (it.hasNext()) {
      Object element = it.next();
      System.out.println(element.toString());
    } // ant boy
   }	 
   public static void main (String args[]) { 
    x o = new x();
  	o.ss.add("tom");
    o.ss.add("boy");
    o.ss.add("ant");
    o.show();
   } 
  } 
  
12. abstract class หมายถึง class ที่ไม่ระบุรายละเอียดการทำงาน
abstract class มีขึ้นเพื่อเก็บ method แบบ abstract ซึ่งเป็น method ที่ยังไม่ระบุการทำงาน การทำงานจะรอให้ class ลูก overriding โดยระบุการทำงานขึ้นมาใหม่
ถ้าใน class มี method ที่เป็น abstract ตัว class ต้องเป็น abstract class ด้วย หลักการของ abstract ทำให้ลดความซ้ำซ้อนของโปรแกรม และเห็นหน้าที่ของแต่ละ method ได้ชัดเจน แยกหน้าที่การเป็น interface หรือ implementation ได้ชัดเจน
เมื่อประกาศ workinfile ให้มีการทำงาน 2 method ที่เป็น abstract เมื่อ w รับการสืบทอดไป จะต้องเขียนรายละเอียดการทำงานให้ครบ ในทุก method ที่เป็น abstract มิเช่นนั้น class ที่รับการสืบทอด จำเป็นต้องเป็น abstract ด้วย และถ้า class เป็น abstract ก็จะไม่สามารถ new หรือสร้างวัตถุเพื่อทำงานได้
  
  // x.java
  abstract class workinfile { 
   public abstract void edit(); 
   public abstract void show(); 
   public void display(){ 
    System.out.println("display"); 
   } 
  } 
  class w extends workinfile { 
   public void edit(){ 
    System.out.println("edit"); 
   } 
   public void show(){ 
    System.out.println("show"); 
   } 
  } 
  public class x { 
   public static void main (String args[]) { 
    w aaa = new w(); 
    aaa.edit(); 
    aaa.show(); 
    aaa.display(); 
   } 
  } 
  // Result of this program
  // edit 
  // show
  // display
  
ขอบซ้ายขอบบน
Interface
13. interface หมายถึง abstract class ที่มีทุก method เป็น abstract object
การเป็น interface class หมายถึงเป็น class ที่เตรียมไว้ให้ class อื่น ๆ เข้ามาติดต่อ โดยปกติการสืบทอดจะใช้ extends แต่ class แบบ interface จะใช้คำว่า implements แทน
  
  interface a {
   int bb = 10;
   public void show();
   public int i();
  }
  class c implements a {
   public void show() {
    System.out.println("show"); 
   }
   public int i() { return (bb + 5); }
  }
  public class x { 
   public static void main (String args[]) { 
    c aaa = new c(); 
    aaa.show(); 
    System.out.println(aaa.i()); 
   } 
  } 
  // Result of this program
  // show
  // 15
  
ขอบซ้ายขอบบน
package + abstact + interface
14. package + abstact + interface
  
  package a;
  public class b{
   public void b1() {
    System.out.println("1");
   }
  }
  
  abstract class d {
   void e () {
    System.out.println("2");
   }
   abstract void f ();
  }
  
  interface g {
   int h = 5;
   public void i ();
  }
  
  interface j {
   void k ();
  }
  
  import a.*;
  public class l extends d implements g,j{
   public static void main(String a[]){
    new b().b1();
    l x = new l();
    x.e();
    x.f();
    x.i();
    x.k();
    System.out.println(x.h);
   }
   public void f () {System.out.println("f");}
   public void i () {System.out.println("i");}
   public void k () {System.out.println("k");}
  }
  
ขอบซ้ายขอบบน
Thread
15. Thread isAlive
:: โปรแกรมแสดงผลแล้วหยุด 1 วินาที ก่อนแสดงบรรทัดถัดไป
:: Thread.yield() คือ หยุดทำงานชั่วคราว และใช้ Thread.start() ปลุกให้ตื่นขึ้นมา หรือมีชีวิตอีกครั้ง
:: Thread.stop, Thread.suspend and Thread.resume is deprecated (ถูกยกเลิก)
:: http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/Thread.html
  
  class x {
  static Thread t1 = Thread.currentThread();
  public static void main(String args[]) {
   Thread t0 = new Thread("t0");     // t0
   newthread(t0);
   sleep1();
   System.out.println(t1.getName());   // main (default name)
   sleep1();
   System.out.println(t1.getPriority()); // 5
   sleep1();
   System.out.println(t1.isAlive());   // true
   newthread(t1);             // main
   t0.yield(); 
   System.out.println(t0.isAlive());   // false
   t0.start(); 
   System.out.println(t0.isAlive());   // true
  }
  static void newthread(Thread t) {
   System.out.println(t.getName());
  }
  static void sleep1 () {
   try { Thread.sleep(1000); } catch (InterruptedException e) { }
  }
  }
  // t0
  // main
  // 5
  // true
  // main
  // false
  // true
  
16. Thread แบบ extends Thread
:: start() หมายถึงการเริ่มต้น แต่ run() จะมี block สำหรับดำเนินงาน
:: mthread(String n) คือ overload of constructor
:: แยก Thread ตั้งแต่ตอนที่เรียก เพราะเรียก class ที่ extends Thread
:: ใช้ implements Runnable ไม่ได้ กับ mthread เพราะมีการใช้ super ซึ่งต้องเป็นเทรด
:: ผลลัพธ์ที่ได้ไม่แน่นอน ขึ้นกับว่าเทรดไหนจะแย่งเข้าหน่วยประมวลผลได้อย่างไร
  
  class x {
  public static void main(String args[]) {
   new mthread("a").start();
   new mthread("b").start();
  }
  } 
  // ===
  class mthread extends Thread {
   // super ก็คือ Thread เพราะ mthread มีการ extends จาก Thread
   mthread(String n) { super(n); } // ค่า n กลายเป็นชื่อของ Thread
   public void run() {
    for(int i=0;i<200;i++) System.out.print(getName());
   }
  } 
  // random : aaabaaabaabbbabbabbbbabbbbbbbaaabbbbbbbaba
  
17. Thread
:: คลาส CallThread เรียกใช้ 2 Thread
:: แต่ละ Thread พิมพ์เลขของตนเอง และการพิมพ์แต่ละครั้งหยุดหลับ 10 Millisecond
:: ตัวอย่างผลลัพธ์ 1212121212212121112211221221221121212211
:: เมธอดที่น่าสนใจ double x = Math.random(); int c = (int) (x * 100);
  
  class CallThread {
  public static void main(String args[]) {
   new t1().start();
   new t2().start();
   new t1().start();
   new t2().start();
  }
  } 
  // ===
  class t1 extends Thread {
   public void run() {
    for(int i=0;i<10;i++) {
     System.out.print("1");
     try { Thread.sleep(10); } catch (InterruptedException e) { }
    }
   }
  } 
  // ===
  class t2 extends Thread {
   public void run() {
    for(int i=0;i<10;i++) {
     System.out.print("2");
     try { Thread.sleep(10); } catch (InterruptedException e) { }
    }
   }
  } 
  
18. Thread
:: คลาส mthread จะใช้แบบ implements Runnable หรือ extends Thread ก็ได้
:: แยก Thread ตั้งแต่ตอนที่เรียก เพราะเรียก class ที่ extends Thread
  
  class x {
  public static void main(String args[]) {
   new mthread("a").t.start();
   new mthread("b").t.start();
  }
  } 
  // ===
  // class mthread extends Thread { // both is ok
  class mthread implements Runnable {
   Thread t;
   mthread(String n) { t = new Thread(this,n); }
   public void run() {
    for(int i=0;i<200;i++) 
      System.out.print(t.getName());
   }
  } 
  // random : aaabaaabaabbbabbabbbbabbbbbbbaaabbbbbbbaba
  
19. Thread กับการเรียกใช้ object แบบ static จากอีก class หนึ่ง
จงสร้างคลาสทั้งหมด 4 คลาส โดยคลาสชื่อ HorseStart มี method ชื่อ main ทำหน้าที่สั่งให้คลาสแบบ Thread ชื่อ Horse1 และ Horse2 เริ่มต้น start ทั้งคู่ ส่วนคลาสชื่อ Horse1 และคลาสชื่อ Horse2 มีการสืบทอดจาก Thread และมี method ชื่อ run ทำหน้าที่หลับเป็นเวลาไม่เกิน 1 วินาที เป็นเวลา 3 ครั้ง โดยระยะเวลาหลับให้ได้จากการสุ่ม ด้วย Math.random() แล้วยังเรียกใช้คลาส CheckFinish ที่มีตัวแปรแบบ static หากหลับครบ 3 ครั้ง แล้วก็สั่งเพิ่มค่าให้กับตัวแปร static นั้น และตรวจสอบว่ามีค่าเป็น 1 หรือไม่ ถ้าเป็น 1 แสดงว่าเป็นม้าตัวแรกที่เข้าเส้นชัย ก็จะพิมพ์เลข 1 ในคลาสชื่อ Horse1 และพิมพ์เลข 2 ในคลาสชื่อ Horse2 เพราะตัวแปรแบบ static จะมีการใช้พื้นที่ร่วมกันทั้งสองคลาส ทำให้มีโอกาสเดียวที่ม้าจะได้ครองเลข 1 ส่วนคลาสชื่อ CheckFinish มีเพียงวัตถุแบบ static ที่เป็นตัวเลข เพื่อถูกเรียกใช้ และนำไปตรวจว่าม้าตัวเป็นตัวแรก ทั้งใน Horse1 และ Horse2
  
  class HorseStart {
  public static void main(String args[]) {
   new Horse1().start();
   new Horse2().start();
  }
  }
  // ===
  class Horse1 extends Thread {
  public void run() {
   for(int i=0;i<3;i++) {
    try { 
     Thread.sleep((int)(Math.random() * 1000)); 
    } catch (InterruptedException e) { }
   }
   CheckFinish chk = new CheckFinish();
   if (chk.flag++ == 1) System.out.println("1");
  }
  }
  // ===
  class Horse2 extends Thread {
  public void run() {
   for(int i=0;i<3;i++) {
    try { 
     Thread.sleep((int)(Math.random() * 1000)); 
    } catch (InterruptedException e) { }
   }
   CheckFinish chk = new CheckFinish();
   if (chk.flag++ == 1) System.out.println("2");
  }
  }
  // ===
  class CheckFinish {
   static int flag = 0;
  }
  
20. Thread กับการรับค่า String ไปประมวลผล
จงสร้างคลาสทั้งหมด 2 คลาส โดยคลาสชื่อ MyHorseStart มี method ชื่อ main ทำหน้าที่สั่งให้คลาสแบบ Thread ชื่อ MyHorse เริ่มทำงาน 3 ครั้ง แต่ละครั้งส่งค่า String ผ่าน constructor ส่วนคลาสชื่อ MyHorse มีการสืบทอดจาก Thread และมี method ชื่อ run และ method ชื่อ constructor ที่รับ String เมื่อรับแล้วก็ส่งค่าให้ตัวแปรเก็บไว้เตรียมแสดงผล ส่วน method run มีหน้าที่หลับเป็นเวลาไม่เกิน 1 วินาที ที่ได้จากการสุ่ม เมื่อตื่นแล้วก็สั่งเพิ่มค่าให้กับตัวแปร static ชื่อ flag และตรวจสอบว่ามีค่าเป็น 1 หรือไม่ ถ้าเป็น 1 แสดงว่าเป็นม้าตัวแรกที่เข้าเส้นชัย ก็พิมพ์ชื่อม้า แต่ถ้าไม่เป็น 1 ก็จะไม่กระทำการใด
  
  class MyHorseStart {
  public static void main(String args[]) {
   new MyHorse("tom").start();
   new MyHorse("jack").start();
   new MyHorse("coco").start();
  }
  }
  // ===
  class MyHorse extends Thread {
  static int flag = 0;
  String horse_id;
  MyHorse(String horse_id) {
   this.horse_id = horse_id;
  }
  public void run() {
   try { 
    int r = (int)(Math.random() * 1000);
    Thread.sleep(r); 
   } catch (InterruptedException e) { }
   if (flag++ == 1) System.out.println(horse_id);
  }
  }
  
ขอบซ้ายขอบบน
runtime
21. Runtime Class และ method #1
:: จากการทดสอบบน 1.7.0_03 พบว่าผลต่างออกไปจาก 1.4 คือ ตัวเลขเกือบคงที่ยกเว้น รายการที่ 3
:: บางครั้งการสั่ง new Integer[10] ก็ไม่ใช้พื้นที่
:: ตัวเลขในรายการที่ 4 และ 5 เท่ากัน แสดงว่ารุ่น 1.7.0_03 การให้ค่า null ไม่มีผลให้ลดขนาดใน heap

class x{
 public static void main(String args[]) {
  Runtime r = Runtime.getRuntime(); 
  System.out.println("Total memory is: " + r.totalMemory()); 
  System.out.println("1 Free memory: " + r.freeMemory()); 
  r.gc(); // clear bin
  System.out.println("2 Free memory: " + r.freeMemory()); 
  Integer someints[] = new Integer[10]; 
  System.out.println("3 Free memory: " + r.freeMemory()); 
  for(int i=0; i<10; i++) {
   someints[i] = new Integer(i); // allocate integers 
  }
  System.out.println("4 Free memory: " + r.freeMemory()); 
  for(int i=0; i<10; i++) someints[i] = null; 
  System.out.println("5 Free memory: " + r.freeMemory());
  r.gc(); // clear bin 
  System.out.println("6 Free memory: " + r.freeMemory());
 }
}
ผลการทำงานของรุ่น 1.4
// Total memory is: 2031616
// คงถูกใช้โดยโปรแกรมไปแล้ว แสนกว่าไบท์
// 1 Free memory: 1916848 (- 114768) 
// เก็บกวาด แล้วดูขนาดใหม่ มีพื้นที่เพิ่ม 30072 bytes แสดงว่าการเก็บกวาดได้ผล
// 2 Free memory: 1946920 (+ 30072)
// จองใน heap ให้อาร์เรย์ของ Integer 10 ตัว ใช้พื้นที่ไป 616 bytes
// 3 Free memory: 1946304 (- 616) 
// สั่งครอบครองพื้นที่ใน heap และกำหนดค่าลงในแต่ละสมาชิก ใช้พื้นที่ไป 432 bytes
// 4 Free memory: 1945872 (- 432) 
// สมาชิกที่เคยกำหนดค่าไป เปลี่ยนเป็น null ทั้งหมด ได้พื้นที่กลับมา 272 bytes
// 5 Free memory: 1945600 (+ 272)
// เก็บกวาด มีพื้นที่เพิ่ม 1264 bytes
// 6 Free memory: 1946864 (+ 1264)

ผลการทำงานของรุ่น 1.7.0_03
Total memory is: 15204352
1 Free memory: 14834648 (- 369704)
2 Free memory: 14977088 (+ 142440) แสดงว่าเก็บกวาดแล้วได้พื้นที่เพิ่มแสนกว่า
3 Free memory: 14891784 (- 85304) ใช้พื้นที่สำหรับอาร์เรย์ 10 ตัว แปดหมื่นกว่า
4 Free memory: 14891784
5 Free memory: 14891784
6 Free memory: 14976200 (+ 84416) ล้างถังขยะแล้วได้พื้นที่กลับมา แปดหมื่นกว่า
22. Runtime Class และ method #2
:: จากการประมวลผลติดต่อกันหลายครั้ง พบว่าเลขที่ได้เท่ากัน แม้เปิดใน cmd คนละหน้าต่าง ผลก็เหมือนกัน
:: http://www.java-samples.com/showtutorial.php?tutorialid=231

class x{
 public static void main(String args[]) {
  Runtime r = Runtime.getRuntime(); 
  long mem1, mem2; 
  Integer someints[] = new Integer[1000]; 
  System.out.println("Total memory is: " + r.totalMemory()); 
  mem1 = r.freeMemory(); 
  System.out.println("Initial free memory: " + mem1); 
  r.gc(); 
  mem1 = r.freeMemory(); 
  System.out.println("Free memory after gc: " + mem1); 
  for(int i=0; i<1000; i++) {
   someints[i] = new Integer(i); // allocate integers 
  }
  mem2 = r.freeMemory(); 
  System.out.println("Free memory after allocation: " + mem2); 
  System.out.println("Memory used by allocation: " + (mem1-mem2)); 
  // discard Integers 
  for(int i=0; i<1000; i++) someints[i] = null; 
  r.gc(); // request garbage collection 
  mem2 = r.freeMemory(); 
  System.out.println("Free memory after gc: " + mem2);
 }
}

ผลการทำงานของรุ่น 1.7.0_03
Total memory is: 15204352
Initial free memory: 14834592 (- 369760)
Free memory after gc: 15057968 (+ 223376)
Free memory after allocation: 14887400 (- 170568)
Memory used by allocation: 170568
Free memory after gc: 15057560 (+ 170160)
ขอบซ้ายขอบบน
Appendix
23. การจัดการค่าที่อยู่ในคลาสภายนอก
:: instance ของ atichart ถูกสร้าง และก็ถูกแทนที่ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก
:: instance ของ sasivimon ถูกเรียกใช้ครั้งเดียว
  
  class student {
   student(String x) {
    System.out.println(x);
    n = x;
   }
   String n;
  }
  class x1 {
   public static void main (String args[]) {
    student s = new student("atichart");
    System.out.println(s.n);
    s = new student("sasivimon");
    s = new student("wichep");
    System.out.println(s.n);
   }
  }
  // atichart
  // atichart
  // sasivimon
  // wichep
  // wichep
  
24. break, continue, return
:: คำสั่งที่ใช้คุมการดำเนินการในกรณีพิเศษ
:: break ใช้หยุดขณะอยู่ใน block หรือออกจาก block ตัวล่าสุด
:: continue ใช้กลับไปยังต้น block ใช้ข้ามการทำงานครั้งนั้น แต่ไม่หลุดจาก loop
:: return ถ้าคืนค่าต้องอยู่บรรทัดสุดท้าย และต้องทำงานใน method
  
  class x1 {
   public static void main (String args[]) {
   b: for (int i=0;i<5;i++) {
      if (i == 2) break b; else System.out.print(i);
  	 }
  // 01  
     for (int i=0;i<5;i++) {
      if (i == 2) continue; else System.out.print(i);
     }
  // 0134
     x2();
  // 01
     System.out.print(8);
     System.out.print(x3());
  // 876
   }
   public static void x2 () {
    for (int i=0;i<5;i++) {
     if (i == 2) return; else System.out.print(i);
    }  
    System.out.print(10);
   }
   public static int x3 () {
    System.out.print(7);
  	return (6);
   }
  } 
  // 01013401876
  
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC