นโยบาย ราชการ
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.korattown.com | perlphpasp.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2549-04-26 (ประทับใจ ว่ามีอะไรให้เห็น)
From : http://www.dopa.go.th/news/sum/sum5PMpolicy01102548.htm
หาข้อมูลเรื่องวันครอบครัว แล้วมาพบเว็บเพจนี้ที่ dopa.go.th จึงได้เก็บเป็นเว็บเพจหนึ่งใน thaiall.com เพราะเห็นว่าน่าสนใจ และทำให้รู้ว่าภาครัฐคิดอะไร ทำอะไร จะได้นำไปอ้างอิงในการเขียนบทความ "ไอทีในชีวิตประจำวัน"
สรุปประเด็นการมอบนโยบายและซักซ้อมการปฏิบัติราชการด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แก่รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวง
โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2548 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ในส่วนของกรมการปกครอง
ประเด็น
1. หลักการทำงาน
- ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- บริการประชาชน เปิดสิ่งที่ประชาชนควรได้รับ อาทิ ข้อมูล ความรู้ การบริการ
- ทำงานเชิงรุก การร้องเรียนให้ทำได้ง่าย ด้วยเทคโนโลยี
2. การทำบัตร Smart Card
- ต่อไปนี้ประชาชนจะต้องมีบัตร Smart Card คนไทยทุกคนเมื่อเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยจนถึงตาย จะมีเลขดัชนี 13 หลักของสำนักทะเบียนราษฎร เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริการและจัดสรรงบประมาณของรัฐ รวมทั้งวัดประสิทธิภาพการให้บริการของส่วนราชการ
- ให้ช่วยกันสนับสนุนการจัดทำบัตร Smart Card ที่กำลังเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 เป็นต้นไป
3. หลักการทำงานเชิงยุทธศาสตร์
- ขอให้ทำงานอย่างมียุทธศาสตร์ มีเป้าหมาย มีตัวชี้วัด การใช้เงิน ใช้งบประมาณ ขอให้ใช้ให้เกิดสัมฤทธิผล
- เรื่องวิธีงบประมาณก็กำลังเปลี่ยนไป เพื่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้นในการแก้ปัญหาของชาติ
- สิ่งไหนที่เป็นนโยบายรัฐบาล ยังไม่เคยที่ไม่มีงบประมาณทำ หลายเรื่องที่ไม่ให้งบประมาณ เพราะเห็นว่ายังไม่มีประโยชน์พอ ถ้าสมมติงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ แต่เหตุการณ์จำเป็นต้องทำขอให้ขอมา
4. วิธีการบริหาร
เรื่องวิธีการบริหาร จะเน้น 2 คำที่สำคัญ คือ
  1) Talent
- talent อยู่ที่ตัวคน ให้ไปค้นหาในองค์กร การใช้ talent เหมาะสำหรับการใช้แก้ปัญหาที่เราเรียกว่า “ประกอบกำลัง” แบบ Hollywood Model คือ การเลือกคนเก่งที่จะไปแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง
- การขับเคลื่อนขององค์กรในปัจจุบันนี้จะขับเคลื่อนเป็นด้าน ๆ เป็นเรื่อง ๆ โดยในส่วนของ routine ก็ทำอยู่ แต่ยังไม่พอ ต้องขับเคลื่อนแบบเป็น project แบบที่เรากำลังทำเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน การแก้ปัญหาเรื่องน้ำ นั่นคือการประกอบกำลังเป็นพิเศษ จาก talent ในองค์กร
- การสร้างระบบตัวตายตัวแทนในระบบราชการ เพื่อให้ความสามารถของบุคลากรถ่ายทอดไว้ในองค์กร (institutionalize) โดยการ Training เพื่อไม่ให้ความสามารถของคนเก่ง ๆ ติดตัวกับผู้นำเก่ง ๆ ที่ออกไปจากระบบราชการ จึงให้เน้น in-service training และสร้างคู่มือปฏิบัติราชการไว้ในหน่วยงาน เป็น manual guideline เพื่อสร้าง Government Machinery ให้เข้มแข็ง
  2) Middle Management
- ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) เป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องถูกนำมาให้เข้าใจยุทธศาสตร์ หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง เมื่อเข้าใจยุทธศาสตร์แล้ว ต้องนำไปขยายผลให้ Middle Management เข้าใจด้วย เพราะ Middle Management จะเป็น Change Agent จะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้
- เมื่อไรที่ผู้บังคับบัญชาทิ้ง Middle Management ข้างล่างจะอ่อนฮวบทันที
- ต้อง take leadership ในการทำงานของกระทรวงตัวเองในฝ่ายข้าราชการประจำ
- จงใช้ข้อดีของสังคมตะวันออก โดยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีน้ำใจซึ่งกันและกัน และจงใช้ข้อดีของระบบบริหารราชการแบบตะวันตก คือ ตรงไปตรงมา มียุทธศาสตร์ มีเป้าหมาย แล้วทำงานมุ่งผลลัพธ์เป็นเกณฑ์โดยไม่เกรงใจกัน
5. ความโปร่งใส
- เรื่องความโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญ การแต่งตั้งโยกย้ายที่ผ่านมา ได้ทำงานในทางลับ มีการประเมิน โดยระบบการประเมินทั่วไป โดยอาศัยสำนักงาน ก.พ.ร. ส่วนหนึ่ง และอาศัยหน่วยงานการข่าวถึง 4 หน่วย และจากการสอบถามการร้องเรียนจากประชาชนด้วย
- คนดีต้องได้ดี reward and punishment ต้องชัดเจน
6. เรื่องเศรษฐกิจ
- นโยบายรัฐบาลที่ได้ประกาศไปแล้ว เรา serious สิ่งที่ประกาศออกไปนั้น คือ เอาจริง และต้องทำให้ได้
- ถือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทุกนโยบาย ช่วย give a hand อย่าใช้วิธีการเกรงใจแล้วหดมือหนี ถ้าเกรงใจ หดมือหนี งานไม่เดิน ให้ใช้ concept ที่ว่า give a hand
7. Mega Projects
- Mega Projects คือโครงการที่เกิน 1,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
1) รถไฟฟ้า ระบบขนส่ง
2) การจัดการน้ำทั้งระบบ
3) การสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
4) การศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเด็กและเยาวชน
5) Housing เรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อคนจน มี 3 โครงการ ประกอบด้วย บ้านเอื้ออาทร บ้านมั่นคง และบ้านสำเร็จรูป
8. การแก้ปัญหาความยากจน
- การแก้ปัญหาความยากจนเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก รัฐบาลมีศูนย์ประสานงานเพื่อต่อสู้กับความยากจนเป็นศูนย์ประสานงานกลาง มีรอง นรม. (พล.ต.อ. ชิดชัย วรรณสถิตย์) เป็นประธาน และนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นรองประธาน
9. ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ได้มอบหมายให้รอง นรม. (พล.ต.อ. ชิดชัย วรรรณสถิตย์) ใช้เวลาทุ่มเทกับเรื่องของภาคใต้ให้มาก เพราะเรื่องภาคใต้ รัฐบาลจะพยายามปิดเกมให้เร็ว ขอยืนยันว่า เป็นเรื่องภายในประเทศของเรา รัฐบาลจะจัดการเอง
10. คาราวานแก้จน
- คาราวานแก้จนต้องคอยมาซักซ้อมกันอยู่เรื่อย ๆ ว่าทำไปแล้ว มีปัญหาอุปสรรคอะไร แก้ไขกันอย่างไร เพราะระหว่างทำงานไปนั้น ต้องมีการประชุม ทบทวน และปรับประสิทธิภาพกันตลอดเวลา โดยกระทรวงมหาดไทยคงต้องเป็นหลักในเรื่องนี้
11. ที่ดิน
- การจัดสรรที่ดินทำกินและที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยของสังคม เรื่องที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคนจนเมือง เรื่องที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคนจนชนบท ต้องรีบทำเรื่องนี้โดยด่วน
- บรรดาผู้ที่ได้ที่ดินโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกป่าสงวน ไม่ว่าจะเป็นการไปรวบรวมที่ดินมาโดยมิชอบ กำลังพิจารณาเรื่องระยะเวลาที่นำมาคืนแล้วจะไม่ดำเนินคดี เพื่อจะได้เอาที่เหล่านั้นมาจัดสรรให้คนจนได้ใช้
12. ราคาสินค้าเกษตร
- อยากให้ช่วยกันทำให้ราคาสินค้าเกษตรมีราคา ไม่ถูกเอาเปรียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตร การระบายสินค้าเป็นเรื่องสำคัญที่จะไม่ให้ราคาตก ถ้าระบายได้เร็วราคาก็ไม่ตก
13. ปัญหาหนี้สิน
- ปัญหาหนี้สินครัวเรือนหรือหนี้สินรายบุคคล หรือสินเชื่อบุคคล ขณะนี้กระทรวงการคลังจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้อยู่ ซึ่งในวันที่ 18 ตุลาคม 2548 กระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนหรือหนี้สินส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ ครม. พิจารณา
14. การกระจายความเจริญไปสู่ชนบท
- การกระจายอำนาจมีได้หลายรูปแบบ เรื่องที่รัฐบาลได้กระจายไปอีกรูปแบบคือ การกระจายงบประมาณให้ประชาชนโดยตรง คือ งบ SML นายอำเภอห้ามใช้ heavy hand ให้ปล่อยมือแผ่วหน่อย ให้ประชาชนจัดการกันเอง นายอำเภอเป็นเพียงพี่เลี้ยง อย่าไปชี้เป็นชี้ตาย คาดว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะใช้จ่ายเงินได้ครบทั้ง 2 หมื่นล้านบาท
- งบผู้ว่า CEO เพื่อให้องค์กรบริหารราชการส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันคิดและทำ เพื่อแก้ปัญหาร่วมกับท้องถิ่น สร้างความเจริญให้ชนบท ขอให้ประชุมหารือในการใช้เงินด้วย
15. ปัญหาสังคม
- เรื่องแรกคือการส่งเสริมสถาบันครอบครัว อยากให้เอาจริงเอาจัง อยากให้วันอาทิตย์เป็น วันครอบครัว จะต้องมีกิจกรรมอะไรต่าง ๆ เพื่อที่จะส่งเสริมครอบครัว วันนี้เรามีปัญหาเรื่องครอบครัวไม่อบอุ่นเยอะ
16. การทำมาหากินที่ขัดจริยธรรม
- การทำมาหากินที่ขัดจริยธรรมทั้งหลาย การค้ามนุษย์ การล่อลวงเด็กไปค้าทางเพศ การต้มตุ๋น พวกเปิดผับขายยา ถ้าท้องที่ใดมี ถ้าพบว่าสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่มาก รัฐบาลจะสำรองราชการไว้ก่อนหมด ขอให้เอาจริงเอาจัง
17. การศึกษา
- ให้ช่วยดูแลเรื่องการศึกษาด้วย คงเป็นหน้าที่ของหลายฝ่ายที่จะทำให้สังคมไทยเป็น Nation that learn เป็นประเทศแห่งการเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบของ Formal Education
- เรื่อง Area-approach การยึดพื้นที่ ยึดประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นตัวแตกหักของการแก้ปัญหาทุกเรื่อง
- ขอให้ส่งเสริมให้ข้าราชการได้เรียนรู้เพิ่มเติมหลังเวลาเลิกงานและสนับสนุน life long learning
18. การฉ้อโกงคนจน
- การฉ้อโกงคนจนมีมาก ฝากข้าราชการด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานไปต่างประเทศ เรื่องหนี้สินนอกระบบ ขอให้กวดขันด้วย ใครมีหน้าที่ ช่วย give a hand
- ขอฝากรอง นรม. ที่ดูและพื้นที่พยายามกวดขันพื้นที่ของตัวเองด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่หรือไม่ ถ้ามีอยู่ ก็ขอให้ประชุมข้าราชการในพื้นที่ ใช้ Area-approach ในการแก้ปัญหาให้ได้ จะได้ถอนรากถอนโคน การทำมาหากินที่ขัดจริยธรรมและกฎหมายนั้น ไม่ควรอยู่ได้ในสังคมไทย
- ขอให้ทุกคนช่วยกันดูว่า จะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือส่อว่าจะทำให้สังคมไทยแย่ลง ช่วยกันคิด เสนอแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาสู่ attention ของระดับผู้ตัดสินใจ
- ประเทศไทยมีข้าราชการจำนวน 2.2 ล้านคน หลายคนทำงานเหมือนหุ่นยนต์ เหมือน robot ที่มีโปรแกรมใส่ให้แล้วก็ทำ โดยไม่มีจิตวิญญาณหรือ heart and soul หรือ heart and mind ใส่เข้าไปในข้าราชการได้ทุกคน เชื่อว่าประเทศไทยจะเจริญมาก ปัญหาต่าง ๆ จะถูกขจัดไปอย่างรวดเร็วมาก
- อยากเรียกร้องให้ข้าราชการ ในฐานะวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ของราชการไทย ให้ช่วยกันใส่จิตวิญญาณเข้าไปว่าวันนี้เราจะทำงานด้วยความทุ่มเทและตั้งใจ กัดไม่ปล่อยกับปัญหาทั้งหลายที่เป็นหน้าที่โดยตรงหรือโดยอ้อม
19. ปัญหาสิ่งแวดล้อม
- ป่าไม้ถูกทำลายลงไปอย่างมาก รัฐบาลจะใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมเป็นตัววัดการทำงานในด้านการรักษาพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด หากสิ้นปีจำนวนพื้นที่ป่าไม้ลดลงผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรับผิดชอบ
- เรื่องการขุดลอกแม่น้ำ ลำคลอง ได้ให้มีการแก้ไขระเบียบกฎหมายไปแล้ว แต่การส่งเสริม ยังไม่มี เพราฉะนั้น จึงขอให้ส่วนราชการ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย กรมเจ้าท่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันช่วยส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง
20. บทสรุป
-เรื่องต่าง ๆ นี้ เป็นเรื่องกว้าง ๆ ที่ห่วงใยและเป็นทุกข์ที่อยู่ในใจของ นรม.
- หน้าที่ที่ฝากไว้ คือ ขอให้เอาปัญหาสังคม ปัญหาของบ้านเมืองเป็นทุกข์ของท่าน ที่จะต้องช่วยกันขบคิดและแก้กันด้วยสติปัญญา ให้ช่วยกันและอย่าเกรงใจกัน ให้ใช้ concept เรื่อง give a hand
- มีความมั่นใจว่าระบบบริหารราชการแผ่นดิน machinery ของรัฐบาลทั้งหลาย จะกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ที่สำคัญคือ ต้องมี leadership ในการใส่จิตวิญญาณให้กับข้าราชการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใส่ผ่าน Middle Management เพื่อให้ Middle Management เป็นกลไกสำคัญของผู้บริหารระดับสูง เป็น Change Agent ที่สำคัญ ที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งขึ้น

กลุ่มงานแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223