การปรับปรุงข้อมูลใน .mdb ผ่าน microsoft.jet.oledb
คำแนะนำ
Source Code สำหรับจัดการข้อมูลในแฟ้ม c:\dthai97.mdb
ผ่าน listbox textbox และ button ในฟอร์มที่สร้างผ่าน design time

+ dthai97.mdb 70 KB
(tbthai : fid int, fname string, fsalary double)
Imports system.data.oledb
Public Class Form1
  Dim strdb As String = "c:\dthai97.mdb"
  Dim strconn As String = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" & strdb
  Dim strsql As String
  Dim cn As New System.Data.OleDb.OleDbConnection(strconn)
  Dim cm As New OleDbCommand(strsql, cn)
  Dim dr As OleDbDataReader
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    read_mdb()
  End Sub
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    If (ListBox1.SelectedIndex.ToString <> -1) Then
      Dim s As String = ListBox1.Items(ListBox1.SelectedIndex.ToString)
      Dim ar() As String
      ar = Split(s, ",")
      TextBox1.Text = ar(0)
      TextBox2.Text = ar(1)
      TextBox3.Text = ar(2)
      TextBox4.Text = CInt(TextBox4.Text) + CInt(ar(2))
    End If
  End Sub
  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    strsql = "insert into tbthai values(" & TextBox1.Text
    strsql &= ",'" & TextBox2.Text & "'"
    strsql &= "," & TextBox3.Text & ")"
    MsgBox(strsql)
    cm = New OleDbCommand(strsql, cn)
    cn.Open()
    dr = cm.ExecuteReader
    cn.Close()
    read_mdb()
  End Sub
  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    strsql = "delete from tbthai where fid=" & TextBox1.Text
    cm = New OleDbCommand(strsql, cn)
    cn.Open()
    dr = cm.ExecuteReader
    cn.Close()
    read_mdb()
  End Sub
  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    strsql = "update tbthai set "
    strsql &= "fname='" & TextBox2.Text & "',"
    strsql &= "fsalary=" & TextBox3.Text & " "
    strsql &= "where fid = " & TextBox1.Text
    cm = New OleDbCommand(strsql, cn)
    cn.Open()
    cm.ExecuteReader()
    cn.Close()
    read_mdb()
  End Sub
  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
    Dim s As String = ""
    strsql = "select fid,fname,fsalary from tbthai"
    cm = New OleDbCommand(strsql, cn)
    cn.Open()
    dr = cm.ExecuteReader()
    While dr.Read()
      s &= dr.Item(0) & "," & dr.Item(1) & "," & dr.Item(2) & Chr(10)
    End While
    cn.Close()
    MsgBox(s)
  End Sub
  Sub read_mdb()
    ListBox1.Items.Clear()
    strsql = "select fid,fname,fsalary from tbthai"
    cm = New OleDbCommand(strsql, cn)
    cn.Open()
    dr = cm.ExecuteReader()
    While dr.Read()
      ListBox1.Items.Add(dr.Item(0) & "," & dr.Item(1) & "," & dr.Item(2))
    End While
    cn.Close()
  End Sub
End Class

http://goo.gl/72BPC