การบ้าน (Homework)
  การบ้าน (Homework) ที่ 1
  1. จงบอกว่าท่านรู้จัก keywords กี่คำจากที่มีมากกว่า 150 คำ 
  2. จงเขียนโปรแกรมใช้งาน Visual Basic Data Type จำนวน 10 แบบในโปรแกรมเดียวกัน
  3. จงไปสมัครสมาชิกกับ live.com
  4. มีชื่อโปรแกรม และตัวแปรเป็นชื่อเล่นของผู้พัฒนา และเผยแพร่ผลงานใน live.com
  
  การบ้าน (Homework) ที่ 2
  1. รับข้อมูลผ่าน console หรือ textbox in form 3 ครั้ง แล้วแสดงใน msgbox
  2. ทำแบบข้อ 1 ทั้งหมด 5 วิธี
  3. มีชื่อโปรแกรม และตัวแปรเป็นชื่อเล่นของผู้พัฒนา และเผยแพร่ผลงานใน live.com
  
  การบ้าน (Homework) ที่ 3
  1. จงเขียนโปรแกรมใช้ 10 เครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ (Tool Box) ที่มีมากกว่า 60 เครื่องมือ 
  2. จงเขียนโปรแกรมใช้ 10 เครื่องมือ โดยมีการส่งข้อมูลสัมพันธ์กันทุกเครื่องมือ
  3. มีชื่อโปรแกรม และตัวแปรเป็นชื่อเล่นของผู้พัฒนา และเผยแพร่ผลงานใน live.com
  
  การบ้าน (Homework) ที่ 4
  1. จงเขียนโปรแกรมพิมพ์ 1 ถึง 10 ใน Class แบบภายนอก
  2. จงเขียนโปรแกรมพิมพ์ 1 ถึง 10 ใน Module
  3. มีชื่อโปรแกรม และตัวแปรเป็นชื่อเล่นของผู้พัฒนา และเผยแพร่ผลงานใน live.com
  
  การบ้าน (Homework) ที่ 5
  1. จงเขียนโปรแกรมใช้งาน Dataset และ Datagridview
  2. จงเขียนโปรแกรมใช้ with ร่วมกับ Dataset และ Datagridview
  3. มีชื่อโปรแกรม และตัวแปรเป็นชื่อเล่นของผู้พัฒนา และเผยแพร่ผลงานใน live.com
  4. เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลใน .mdb ผ่าน oledb (http://www.thaiall.com/vbnet/upd_oledb_mdb.htm)
  
  การบ้าน (Homework)
  1. เขียน Windows Form ใน VB.NET เพื่อเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูล
  2. เชื่อมต่อข้อมูลกับ northwind.mdb และจัดการกับตาราง 8 ตารางใน 8 ฟอร์ม
  3. ทำงานใน MDIForm
  4. มีชื่อโปรแกรม และตัวแปรเป็นชื่อเล่นของผู้พัฒนา และเผยแพร่ผลงานใน live.com
  
  การบ้าน (Homework)
  1. นำข้อมูลจาก northwind.mdb ลงไปเก็บในฐานข้อมูล MySQL
  2. มีตารางข้อมูลใน MySQL 8 ตาราง พร้อมตัวอย่างข้อมูล
  3. เขียน Windows Form ใน VB.NET เพื่อเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูล
  4. การปรับปรุงข้อมูลให้มี 3 คุณสมบัติ
  
  - การถามย้ำว่าต้องการปรับปรุงหรือไม่
  - ตรวจสอบ เพื่อป้องกันการผิดพลาดของข้อมูล
  - การเลือกข้อมูล เป็นไปอย่างอัตโนมัติ 5. การขายสามารถตัดจำนวนสินค้าในแฟ้มสินค้าได้ 6. รายงานที่แตกต่างกัน 5 รายงาน ที่ช่วยการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้วย Crystal Report 7. โปรแกรมเมนู ระบบความปลอดภัย และนำเสนอผ่านเว็บเพจ 8. ปก คำนำ สารบัญ, print screen, source code, คำอธิบายโปรแกรม 9. มีชื่อโปรแกรม และตัวแปรเป็นชื่อเล่นของผู้พัฒนา และเผยแพร่ผลงานใน live.com

http://goo.gl/72BPC