สัญลักษณ์ผังงาน
+ http://www.breezetree.com/article-excel-flowchart-shapes.htm
+ http://www.rff.com/flowchart_shapes.htm ***
สัญลักษณ์ผังงาน
กระบวนการ หรือกระบวนการหลัก หรือการปฏิบัติการ เช่น การคำนวณ บวก ลบ คุณ หาร ซึ่งอาจมีได้หลายกิจกรรมย่อยในหนึ่งกระบวนการหลัก และอาจมีกระบวนการย่อยที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ จึงจะทำให้กระบวนการหลักบรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น การคำนวณโบนัสประจำปีของบริษัท การคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน
สัญลักษณ์
กระบวนการทางเลือก อาจถูกใช้ในความหมายเดียวกับกระบวนการหลัก มักใช้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ (automated activity) และอาจใช้เส้นประในการเข้าถึงกระบวนการทางเลือก
สัญลักษณ์
การดำเนินการพิจารณาคำตอบของคำถาม (question) เพื่อตอบการเลือกและดำเนินการตามการเลือก ซึ่งคำตอบมักมี 2 ทางคือ yes กับ no เพื่อส่งต่อการทำงานไปยังเส้นทางใหม่ คือเส้นทางหลักเลือก yes และเส้นทางหลังเลือก no
สัญลักษณ์
นำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เช่น อีเมล คำสั่งซื้อ รายงาน
สัญลักษณ์
กระบวนการย่อย (Subroutine) ที่จะประกาศไว้ก่อน เมื่อนำมารวมกันก็จะกลายเป็นกระบวนการหลัก และกระบวนการย่อยก็อาจมีกระบวนการย่อยลงไปอีก เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น กระบวนการคำนวณเงินเดือน อาจมีกระบวนการย่อย คำนวณภาษี ขาด ลา สาย โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เป็นต้น
สัญลักษณ์ผังงาน
นำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในหน่วยความจำ (memory)
สัญลักษณ์ผังงาน
นำเสนอข้อมูลในรูปของเอกสารที่ถูกพิมพ์ (printed document)
สัญลักษณ์ผังงาน
นำเสนอข้อมูลในรูปของเอกสารที่ถูกพิมพ์ (printed document) จำนวนหลายรายการ
สัญลักษณ์ผังงาน
แทนจุดเริ่มต้น หรือจุดสิ้นสุดของกระบวนการ หรือผังงานทั้งหมด
สัญลักษณ์ผังงาน
กิจกรรมที่แทนการติดตั้ง การเตรียมการ ก่อนกระบวนการจะเกิดขึ้น หรือประมวลผล
สัญลักษณ์ผังงาน
การเตรียมข้อมูลแบบแมนวล (manual) อาจหมายถึงการรับข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์
สัญลักษณ์ผังงาน
กระบวนการแบบแมนวล (manual) คือการดำเนินการด้วยมือ ตรงข้ามกับการดำเนินการอัตโนมัติ เช่น การนับเหรียญสตางค์ของธนาคาร การนำเงินเข้าฝากธนาคารผ่านเคาท์เตอร์
สัญลักษณ์ผังงาน
จุดเชื่อมต่อจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งของผังงานในหน้าเดียวกัน โดยไม่ต้องมีการลากเส้น แต่ใช้การอ้างอิง
สัญลักษณ์ผังงาน
จุดเชื่อมต่อจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งของผังงานในหน้าอื่น
สัญลักษณ์ผังงาน
การ์ดข้อมูลที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์ เป็น punch card ที่ใช้กับเครื่องของบริษัท IBM ซึ่งไม่ถูกใช้งานแล้วในปัจจุบัน
สัญลักษณ์ผังงาน
เทปกระดาษ เป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ส่งเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า
สัญลักษณ์ผังงาน
สัญลักษณ์แสดงการรวมสายกระบวนการเข้ามา และออกไปกระบวนการเดียว มักเป็นสัญลักษณ์ของ AND
สัญลักษณ์ผังงาน
สัญลักษณ์ที่รับเข้ามาทางหนึ่ง แล้วสามารถส่งออกไปได้หลายกระบวนการ มักเป็นสัญลักษณ์ของ OR
สัญลักษณ์ผังงาน
สัญลักษณ์ที่รวมทั้ง Merge และ Extract คือรวมหลายกระบวนการเข้ามา แล้วจัดการเพื่อส่งผลออกไปตามที่กำหนด
สัญลักษณ์ผังงาน
สัญลักษณ์ที่รวมทั้ง Extract และ Merge คือกระบวนการหนึ่งเข้ามา แล้วแตกเป็นหลายกระบวนการ แล้วกลับมาสู่กระบวนการเดียว
สัญลักษณ์ผังงาน
การแตกกระบวนการจากหนึ่งเป็นหลายกระบวนการ
สัญลักษณ์ผังงาน
การรวมหลายกระบวนการเข้ามาเป็นกระบวนการเดียว
สัญลักษณ์ผังงาน
การจัดเก็บข้อมูล อาจอยู่ในรูปของฮาร์ดดิสก์ เทปแม่เหล็ก การ์ดหน่วยความจำ หรือสื่ออื่น
สัญลักษณ์ผังงาน
การหยุดคอยโดยไม่มีกิจกรรม แต่หมายถึงการเพิ่มต้นทุนในการผลิต
สัญลักษณ์ผังงาน
การเก็บข้อมูลในสื่อแบบเทปแม่เหล็กที่นำข้อมูลเข้าแบบตามลำดับ
สัญลักษณ์ผังงาน
การเก็บข้อมูลในสื่อสมัยใหม่ เช่น Acces, SQL Server
สัญลักษณ์ผังงาน
การเก็บข้อมูลในสื่อฮาร์ดดิสก์ที่มีการกำหนดตำแหน่งไดร์ฟไว้ชัดเจน
สัญลักษณ์ผังงาน
การแสดงผลบนเครื่ีองคอมพิวเตอร์มักหมายถึงการแสดงผลต่อผู้ใช้

http://goo.gl/72BPC