สัญลักษณ์ผังงาน
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2557-12-10 (ปรับ research step)
ขอบซ้ายขอบบน
สัญลักษณ์ผังงาน
+ http://www.breezetree.com/article-excel-flowchart-shapes.htm
+ http://www.rff.com/flowchart_shapes.htm ***
กระบวนการ หรือกระบวนการหลัก หรือการปฏิบัติการ เช่น การคำนวณ บวก ลบ คุณ หาร ซึ่งอาจมีได้หลายกิจกรรมย่อยในหนึ่งกระบวนการหลัก และอาจมีกระบวนการย่อยที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ จึงจะทำให้กระบวนการหลักบรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น การคำนวณโบนัสประจำปีของบริษัท การคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน
กระบวนการทางเลือก อาจถูกใช้ในความหมายเดียวกับกระบวนการหลัก มักใช้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ (automated activity) และอาจใช้เส้นประในการเข้าถึงกระบวนการทางเลือก
การดำเนินการพิจารณาคำตอบของคำถาม (question) เพื่อตอบการเลือกและดำเนินการตามการเลือก ซึ่งคำตอบมักมี 2 ทางคือ yes กับ no เพื่อส่งต่อการทำงานไปยังเส้นทางใหม่ คือเส้นทางหลักเลือก yes และเส้นทางหลังเลือก no
นำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เช่น อีเมล คำสั่งซื้อ รายงาน
กระบวนการย่อย (Subroutine) ที่จะประกาศไว้ก่อน เมื่อนำมารวมกันก็จะกลายเป็นกระบวนการหลัก และกระบวนการย่อยก็อาจมีกระบวนการย่อยลงไปอีก เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น กระบวนการคำนวณเงินเดือน อาจมีกระบวนการย่อย คำนวณภาษี ขาด ลา สาย โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เป็นต้น
นำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในหน่วยความจำ (memory)
นำเสนอข้อมูลในรูปของเอกสารที่ถูกพิมพ์ (printed document)
นำเสนอข้อมูลในรูปของเอกสารที่ถูกพิมพ์ (printed document) จำนวนหลายรายการ
แทนจุดเริ่มต้น หรือจุดสิ้นสุดของกระบวนการ หรือผังงานทั้งหมด
กิจกรรมที่แทนการติดตั้ง การเตรียมการ ก่อนกระบวนการจะเกิดขึ้น หรือประมวลผล
การเตรียมข้อมูลแบบแมนวล (manual) อาจหมายถึงการรับข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์
กระบวนการแบบแมนวล (manual) คือการดำเนินการด้วยมือ ตรงข้ามกับการดำเนินการอัตโนมัติ เช่น การนับเหรียญสตางค์ของธนาคาร การนำเงินเข้าฝากธนาคารผ่านเคาท์เตอร์
จุดเชื่อมต่อจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งของผังงานในหน้าเดียวกัน โดยไม่ต้องมีการลากเส้น แต่ใช้การอ้างอิง
จุดเชื่อมต่อจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งของผังงานในหน้าอื่น
การ์ดข้อมูลที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์ เป็น punch card ที่ใช้กับเครื่องของบริษัท IBM ซึ่งไม่ถูกใช้งานแล้วในปัจจุบัน
เทปกระดาษ เป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ส่งเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า
สัญลักษณ์แสดงการรวมสายกระบวนการเข้ามา และออกไปกระบวนการเดียว มักเป็นสัญลักษณ์ของ AND
สัญลักษณ์ที่รับเข้ามาทางหนึ่ง แล้วสามารถส่งออกไปได้หลายกระบวนการ มักเป็นสัญลักษณ์ของ OR
สัญลักษณ์ที่รวมทั้ง Merge และ Extract คือรวมหลายกระบวนการเข้ามา แล้วจัดการเพื่อส่งผลออกไปตามที่กำหนด
สัญลักษณ์ที่รวมทั้ง Extract และ Merge คือกระบวนการหนึ่งเข้ามา แล้วแตกเป็นหลายกระบวนการ แล้วกลับมาสู่กระบวนการเดียว
การแตกกระบวนการจากหนึ่งเป็นหลายกระบวนการ
การรวมหลายกระบวนการเข้ามาเป็นกระบวนการเดียว
การจัดเก็บข้อมูล อาจอยู่ในรูปของฮาร์ดดิสก์ เทปแม่เหล็ก การ์ดหน่วยความจำ หรือสื่ออื่น
การหยุดคอยโดยไม่มีกิจกรรม แต่หมายถึงการเพิ่มต้นทุนในการผลิต
การเก็บข้อมูลในสื่อแบบเทปแม่เหล็กที่นำข้อมูลเข้าแบบตามลำดับ
การเก็บข้อมูลในสื่อสมัยใหม่ เช่น Acces, SQL Server
การเก็บข้อมูลในสื่อฮาร์ดดิสก์ที่มีการกำหนดตำแหน่งไดร์ฟไว้ชัดเจน
การแสดงผลบนเครื่ีองคอมพิวเตอร์มักหมายถึงการแสดงผลต่อผู้ใช้
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC