ภาษาโคบอล (COBOL Language)
เว็บเพจสำรอง (Backup webpages) : thaiall.com | perlphpasp.com
ปรับปรุง : 2555-05-20 (ปรับคำอธิบายการใช้ 4.5)


วิธีแปล COBOL 4.5 และ COBOL 3.0
หนุ่มน่าน โทรมาถามผมถึงวิธีการแปลภาษา COBOL ทำให้ผมต้องเขียนส่วนนี้เพิ่มเติม
ถ้าเขาไม่ถาม ผมก็ไม่เขียน เพราะคิดไปเองว่าเรื่องแบบนี้ ใคร ๆ ก็คงจะรู้กันอยู่แล้ว
หนุ่มอีกท่านหนึ่ง ถามเรื่อง index file เมื่อทดสอบกับ 4.5 แล้วพบปัญหา ต่อไปก็จะแนะนำให้ใช้ 3.0 เหมือนเดิม
  สารบัญ
 1. ความรู้เบื้องต้น
 2. สารบัญของหนังสือ
 3. วิธีแปล COBOL 4.5
 4. Source code ของ batch file CBL.BAT
 5. ตัวอย่างโปรแกรม (Program sample)
 6. ตัวอย่างเกี่ยวกับการประมวลผลแฟ้มข้อมูล
 7. ตัวอย่างคำสั่ง (Sample command)
 8. สอบย่อย (Quiz)
 9. โครงงาน (Project)
 10. แนะนำเว็บ (Web guides)
COBOL User Groups (COBUG.COM)
COBUG provides the COBOL community with a comprehensive web site that contains current references to COBOL user groups, compilers, code samples, COBOL jobs, and many other COBOL programming resources.
We are committed to developing COBOL user groups and providing an information resource for the COBOL community. We currently have more than 900 members and 10 user groups worldwide. The COBOL community benefits from our local COBOL user groups, website, forums, and peer support.
1. ความรู้เบื้องต้น
ภาษา COBOL คืออะไร
ภาษาโคบอล (COBOL : Common Business Oriented Language) คือภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานธุรกิจภาษาแรกของโลก พัฒนาในปีค.ศ. 1962 โดยคณะกรรมการโคดาซิล (The Conference on Data Systems Languages - CODASYL) มีจุดเด่นคือ สามารถใช้งานแฟ้มข้อมูลได้หลายแบบ กำหนดโครงสร้างข้อมูลได้สะดวก มีลักษณะการเขียนโปรแกรม แบบเอกสารอธิบายโปรแกรม ช่วยให้นักพัฒนารุ่นถัดไปเข้าใจได้ง่าย
การเขียนโปรแกรมภาษา COBOL เป็นภาษาที่ง่ายมากภาษาหนึ่ง เพราะไม่มีลูกเล่นให้ใช้มาก ๆ เหมือนพวก VB, C, Pascal หรือ dBase หน้าที่หลักของ COBOL คืออ่านข้อมูลจากแฟ้มมาประมวลผลทางธุรกิจเป็นหลัก สำหรับ ผู้เรียนมือใหม่ อาจบอกว่าภาษานี้ยาก เพราะพวกเขาอาจไปยึดติดกับการจดจำ division ต่าง ๆ ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงหน้ากาก มิใช่ concept ของภาษา ถ้ามีคู่มือสักเล่ม ก็จะเข้าใจ และแกะหน้ากากเหล่านั้นออกได้ แล้วก้าวให้ลึกเข้าไปสู่ตัวภาษาได้โดยง่าย
โดยพื้นฐานแล้ว COBOL ประกอบด้วย 4 Division และตำแหน่งแรกต้องเริ่มต้นที่ 8 ส่วนคำสั่งเริ่มหลักที่ 12 สำหรับตัวแปลภาษา COBOL รุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องมี 3 division แรกได้
COBOL was one of the earliest high-level programming languages. It was developed in 1959 by a group of computer professionals called the Conference on Data Systems Languages (CODASYL). Since 1959 it has undergone several modifications and improvements. In an attempt to overcome the problem of incompatibility between different versions of COBOL, the American National Standards Institute (ANSI) developed a standard form of the language in 1968. This version was known as American National Standard (ANS) COBOL. In 1974, ANSI published a revised version of (ANS) COBOL, containing a number of features that were not in the 1968 version. In 1985, ANSI published still another revised version that had new features not in the 1974 standard. The language continues to evolve today. Object-oriented COBOL is a subset of COBOL 97, which is the fourth edition in the continuing evolution of ANSI/ISO standard COBOL. COBOL 97 includes conventional improvements as well as object-oriented features. Like the C++ programming language, object-oriented COBOL compilers are available even as the language moves toward standardization. [reference]
Division in COBOL
1. identification division.
2. environment division.
3. data division.
4. procedure division.

Course outline
1. Course introduction
2. Principle of COBOL language
3. Language structuring
4. Command
5. Sequential processing
6. Decision processing
7. Repeating processing
Midterm examination

8. Sequential file access
9. Index file access
Final examination

Case study : Sell system
- sellpro.cbl
- product.txt
- sell.txt

ปรับปรุงตาม
หลักสูตรใหม่
ศูนย์ตำรา อาจารย์นิมิตร จิวะสันติการ
391/1-5 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel.0-2319-4948 Ext.121 หรือ Tel.0-2719-4075 Ext.121
e-mail: nine@lox1.loxinfo.co.th
ฝ่ายวิชาการ : กาญจนา มงคล Tel.08-6327-9409
คำอธิบายรายวิชา (คำนำ)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาโคบอล องค์ประกอบและคำสั่งต่าง ๆ การใช้ภาษาโคบอลในทางธุรกิจ ศึกษาถึงการเขียนโปรแกรม โดยสามารถเขียนและทดสอบโปรแกรมนี้อย่างน้อย 10 โปรแกรม
การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
(COBOL Programming)

ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2540 รหัส 3204-2110 กรมอาชีวศึกษา
พ.ศ.2536 รหัส 05-540-203 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

เรียบเรียงโดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
2. สารบัญของหนังสือ
  บทที่ 1 :: หลักการเบื้องต้นของภาษา
   1.1 ความหมายของโคบอล
   1.2 ข้อดี และข้อเสีย
   1.3 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
   1.4 การทำงานของภาษาที่มีโครงสร้าง
   1.5 โครงสร้างโปรแกรมภาษาโคบอล
   download : สรุปท้ายบท และแบบฝึกหัด
  บทที่ 2 :: โครงสร้างของภาษา
   2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการรูปแบบคำสั่ง
   2.2 Identification division
   2.3 Environment division
   2.4 Data division
   2.5 Procedure division
   2.6 สัญลักษณ์ (Symbol)
   2.7 คำ (Words)
   download : สรุปท้ายบท และแบบฝึกหัด
  บทที่ 3 :: คำสั่ง
   3.1 ประเภทของคำสั่ง (Types of statements)
   3.2 คำสั่งที่ใช้ในการคำนวณ (Arithmetic)
   3.3 คำสั่งที่ใช้เคลื่อนย้าย (Data manipulation)
   3.4 คำสั่งที่ใช้ควบคุมขั้นตอน (Procedure branching)
   3.5 คำสั่งที่ใช้รับ และแสดงผล (Input/Output)
   download : สรุปท้ายบท และแบบฝึกหัด
  บทที่ 4 :: การทำงานแบบตามลำดับ
   4.1 การทำงานกับคำสั่งแสดงผล
   4.2 การทำงานกับคำสั่งคำนวณ
   4.3 การตกแต่งผลลัพธ์ก่อนนำไปแสดง
   4.4 Redifines และ Renames
   4.5 การกำหนดตัวแปรอาเรย์ และนำมาใช้
   download : สรุปท้ายบท และแบบฝึกหัด
  บทที่ 5 :: การทำงานแบบมีเงื่อนไข
   5.1 เงื่อนไข (Conditions)
   5.2 ทดสอบความสัมพันธ์ (Relation conditions)
   5.3 ทดสอบเป็นชุด (Nested conditions)
   5.4 ทดสอบประเภทของข้อมูล (Class conditions)
   5.5 ทดสอบเครื่องหมาย (Sign conditions)
   5.6 ทดสอบชื่อเงื่อนไข (Condition-name conditions)
   5.7 ทดสอบที่ซับซ้อน (Complex conditions)
   download : สรุปท้ายบท และแบบฝึกหัด
  บทที่ 6 :: การทำงานแบบวนซ้ำ
   6.1 การเรียก Paragraph มาทำงาน
   6.2 การทำซ้ำด้วยคำสั่ง Go to
   6.3 การกำหนดจำนวนครั้งที่ทำซ้ำ
   6.4 การทำซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริง
   6.5 การทำซ้ำ โดยนำตัวเลขระบุรอบไปใช้งาน
   6.6 การทำซ้ำ กับตัวแปรอาเรย์ (array)
   6.7 การทำซ้ำ กับการเขียนโปรแกรมเมนู
   download : สรุปท้ายบท และแบบฝึกหัด
  บทที่ 7 :: การเข้าถึงแฟ้มแบบตามลำดับ
   7.1 การจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มแบบตามลำดับ
   7.2 การอ่านข้อมูลมาประมวลผล และแสดงผล
   7.3 การสร้างแฟ้มข้อมูล
   7.4 การเพิ่มระเบียน
   7.5 การปรับปรุงแฟ้ม
   7.6 การจัดเรียงระเบียนใหม่
   7.7 การขอปรับปรุงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลย่อย
   download : สรุปท้ายบท และแบบฝึกหัด
  บทที่ 8 :: การเข้าถึงแฟ้มแบบดัชนี
   8.1 การสร้างแฟ้มแบบดัชนี
   8.2 การอ่านข้อมูลมาประมวล และแสดงผล
   8.3 การค้นหาระเบียนที่ต้องการ
   8.4 การเพิ่มระเบียน
   8.5 การลบระเบียน
   8.6 การแก้ไขระเบียน
   download : สรุปท้ายบท และแบบฝึกหัด

3. วิธีแปล COBOL 4.5
เตรียมตัวแปลภาษา
ดาวน์โหลด จาก http://www.thaiabc.com/download/cobol3.zip
คัดลอกโปรแกรมไว้ในห้อง c:\cobol ผลการคัดลอกจะมีห้อง(Folder) 8 ห้อง
คือ Binb, Binr, Demo, Docs, Help, Init, Lib, Source
การใช้งานใน DOS
- คลิ๊ก Start, Run แล้วพิมพ์ CMD แล้วพิมพ์ cd\cobol
- พิมพ์ Doskey เพื่อจะได้ใช้ลูกศร ขึ้น - ลง เรียกคำสั่งเก่าได้ง่าย
- สั่งกำหนดค่าเริ่มต้น ด้วยการพิมพ์ c:\cobol\binr\new-vars.bat ใน DOS Prompt
- cd c:\cobol เข้าห้องนี้ เพื่อเตรียมทดสอบสร้าง และแปลโปรแกรม
- พิมพ์ edit test.cbl
พิมพ์คำว่า procedure division. โดยอักษร p เริ่มหลัก หรือ col หรือ column ที่ 8
พิมพ์คำว่า display 5. โดยอักษร d เริ่มหลัก หรือ col หรือ column ที่ 12
ออกจากโปรแกรม edit ด้วยการกด Alt+F, X, Y
- ทดสอบ 1)แปล 2)ลิงค์ และ 3)ประมวลผล โปรแกรมชื่อ test.cbl ในห้อง c:\cobol
C:\cobol>cobol test,test,test,nul
C:\cobol>link test,test,nul,,nul
C:\cobol>test
ทดสอบกับ Index File
- มีปัญหาขณะประมวลผลกับแฟ้มแบบ Index มีข้อความว่าไม่พบ EXTFH
- source code เดียวกันทำงานได้บน 3.0 แต่มีปัญหากับ 4.5
source code
cobol code
FOR Cobol 4.5
C:\>c:\cobol\binr\new-vars.bat
C:\>cd c:\cobol
C:\cobol>cobol test,test,test,nul
C:\cobol>link test,test,nul,,nul
C:\cobol>test
5
C:\cobol>

4. รหัสต้นฉบับ batch file CBL.BAT
  - ช่วยให้การ compile link และประมวลผล ทำได้ง่ายและเร็ว
  - สำหรับ COBOL compiler version 3.0 หรือ 4.5
  - เมื่อเขียนโปรแกรม x.cbl เสร็จและต้องการแปล ให้พิมพ์ว่า C:\COBOL>CBL x
  คำสั่งที่ใช้แปลโปรแกรมโดยปกติ คือ C:\COBOL>cobol x,x,x,nul
  เมื่อแปลจนได้ obj ก็จะสั่ง link คือ C:\COBOL>link x,x,nul,,nul
  เมื่อได้ x.exe ก็จะสั่งประมวลผล คือ C:\COBOL>x.exe หรือ C:\COBOL>x
@echo off
cls
if exist %1.obj del %1.obj >nul
if exist %1.exe del %1.exe >nul
echo Program is compiled. Please,wait for the compilation.
echo
cobol %1,%1,%1,nul
if not exist %1.obj goto end1
cls
echo Program is linked. Please,wait for the linking.
link %1,%1,nul,,nul
if not exist %1.exe goto end
if   exist %1.obj del %1.obj >nul
if   exist %1.lst del %1.lst >nul
cls
%1
goto end
:end1
type %1.lst
echo Error on your source.
:end
echo

5. ตัวอย่างโปรแกรมอย่างง่าย
ตัวอย่าง 5.1 : การแสดงผลอย่างง่าย
:: ให้เขียนโปรแกรมพิมพ์เลข 5 บนจอภาพ
:: print number 5 on screen
  ใน COBOL รุ่นที่ผมใช้อยู่ไม่ต้องเขียนให้ครบทุก division ก็ compile แล้วสั่งประมวลผลได้
  อย่างลืมว่า procedure เริ่มหลักที่ 8 และ display เริ่มหลักที่ 12 เพราะเป็นกฎเหล็กของภาษา
  รหัสต้นฉบับ
  procedure division.
  
  display 5.

ตัวอย่าง 5.2 : ผ่าน หรือตก
:: รับค่าไปเปรียบเทียบ แล้วพิมพ์ pass หรือ fail
:: accept number and compare to display "pass" or "fail"
  รหัสต้นฉบับ
  working-storage section.
  01 s  pic 99.
  procedure division.
  
  accept s.
  if s > 50 display "pass".
  if s <= 50 display "fail".
  stop run.
  working-storage section. 01 s pic 99. procedure division.
  accept s.
  if s > 50
    display "pass"
  else
    display "fail".
  stop run.

ตัวอย่าง 5.3 : พิมพ์ 1 ถึง 10
:: พิมพ์ 1 ถึง 10 โดยกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 0 (ตามหน้า 109 ในหนังสือ)
:: print 1 to 10 by "perform .. until .." on screen
  รหัสต้นฉบับ
  working-storage section.
  77 x  pic 99.
  procedure division.
  
  move 0 to x.
  perform cal-para until x >= 10.
  stop run. cal-para.
  add 1 to x.
  display x.

ตัวอย่าง 5.4 : ตารางสูตรคูณ
:: สูตรคูณแม่ 2 แบบแต่ง output
:: print multiple table of 2 on screen
  รหัสต้นฉบับ
  working-storage section.
  01 m pic 999.
  01 a pic 999.
  01 b pic 999.
  01 c.
  
  02 filler pic x(5).
  02 mm pic z9.
  02 filler pic xxx value " * ".
  02 nn pic z9.
  02 filler pic xxx value " = ".
  02 oo pic zz9. procedure division.
  move 2 to m.
  move 0 to a.
  perform mul until a >= 12.
  stop run. mul.
  add 1 to a.
  compute b = a * m.
  move m to mm.
  move a to nn.
  move b to oo.
  display c.

ตัวอย่าง 5.5 : คำนวณอย่างง่าย
:: รับ 2 ค่า แล้วหา add, subtract, multiply และ divide
:: get 2 value and use command add, subtract, multiply, divide
  รหัสต้นฉบับ
  working-storage section.
  01 a pic 999v99 value 10.
  01 b pic 999v99 value 5.
  01 c pic 999v99.
  procedure division.
  
   accept a. accept b. add a to b giving c. display c. subtract a from b giving c. display c. multiply a by b giving c. display c. divide a into b giving c. display c.

ตัวอย่าง 5.6 : ย้ายเข้าตัวแปรแสดงผล
:: รับ 2 ค่าทีละค่า แล้วเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล
:: get 2 value and change type of output
:: this program have 2 input variables and 2 output variables
  รหัสต้นฉบับ
  working-storage section.
  01 a pic 999v99.
  01 b pic zz9.99.
  01 c pic 9999.
  01 d pic z,zz9.
  procedure division.
  
   accept a. move a to b. display "1. result is " b. accept c. move c to d. display "2. result is " d.

ตัวอย่าง 5.7 : อาร์เรย์กับเกรด
:: รับค่าลงอาร์เรย์ แล้วนำมา display อย่างมีเงื่อนไข (sheetarray.zip)
:: get value to array and have condition to select the data for the displaying
input screen sample
  C:\cobol>edit x.cbl C:\cobol>x Stop when d-grade(i) = 'q' Number 01 Get name : tom Get grade: a Number 02 Get name : boy Get grade: b Number 03 Get name : joy Get grade: c Number 04 Get name : Get grade: q
รหัสต้นฉบับ
    identification division.
    program-id. arraysample.
    author.   burin rujjanapan.
    installation. yonok.
    date-written. 20-09-97.
    date-compiler. 20-09-97.
    environment division.
    configuration section.
       source-computer. pc.
       object-computer. pc.
    data division.
    working-storage section.
    01 d occurs 10 times.
      02 d-name   pic x(5).
      02 d-grade  pic x.
    01 cnt-a  pic 99.
    01 i    pic 99.
    01 j    pic 99.
    procedure division.
    main-para.
      display "Stop when d-grade(i) = 'q'".
      move 0 to i.
      perform get-para until d-grade(i) = "q".
      move 0 to j.
      display "" with blank screen.
      display "Report when grade not equal 'f'".
      perform report-para until i = j.
      stop run.
    get-para.
      add 1 to i.
      display "Number " i. 
      display "Get name : " with no advancing.
      accept d-name(i).
      display "Get grade: " with no advancing.
      accept d-grade(i).
    report-para.
      add 1 to j.
      if d-grade(j) not = "a"
       display j, " : " with no advancing
       display d-name(j), d-grade(j).

ตัวอย่าง 5.8 : ค่านายหน้า
:: รับค่าแล้วคำนวณค่านายหน้า
:: calculate commission
  รหัสต้นฉบับ
      working-storage section.
      77 sale   pic 99999 value 0.
      77 comm   pic 9999v99 value 0.
      procedure division.
       display "Sale = " with no advancing.
       accept sale.
       if sale > 10000
         compute comm = sale * 0.1
       else if sale > 5000
         compute comm = sale * 0.05
       else if sale > 2000
         compute comm = sale * 0.03.
       display "Commission = " comm. 
  

6. ตัวอย่างเกี่ยวกับการประมวลผลแฟ้มข้อมูล
ตัวอย่าง 6.1 : read and write to file
:: อ่านข้อมูลจากแฟ้มมาพิมพ์โดยสมบูรณ์ (ตามหน้า 6 ในหนังสือ)
:: read data from a file and print to another file and display count of record on screen
ก่อนเขียนโปรแกรม ต้องสร้างแฟ้มข้อมูล inf.txt ซึ่งมีขนาด 34 Byte (17 Byte * 2 Records)
Data sample
012345678901234
012345678901234
ผลการ run โปรแกรมข้างล่างนี้ จะสร้างแฟ้ม outf.txt (34 Byte) ซึ่งเหมือนแฟ้ม inf.txt ทุกประการ
รหัสต้นฉบับ
    identification division.
    program-id. sample.
    author.   burin rujjanapan.
    installation. lcct.
    date-written. 20-09-97.
    date-compiler. 20-09-97.
    environment division.
    configuration section.
       source-computer. pc.
       object-computer. pc.
    input-output section.
    file-control.
       select infile assign to disk.
       select outfile assign to disk.
    data division.
    file section.
    fd infile record contains 17 characters
       label record is standdard
       value of file-id "inf.txt".
    01 inrec pic x(17).
    fd outfile record contains 15 characters
       label record is standard
       value of file-id "outf.txt".
    01 outrec pic x(15).
    working-storage section.
    77 num   pic 99 value 0.
    77 flag-end pic x value "0".
    procedure division.
    initial-para.
       open input infile
          output outfile.
       read infile at end move "1" to flag-end.
       perform main-para until flag-end = "1".
       close outfile.
       display num.
       stop run.
    main-para.
       add 1 to num.
       write outrec from inrec before advancing 1 line.
       read infile at end move "1" to flag-end.

ตัวอย่าง 6.2 : read and write to file (shorter)
:: change from sample 6.1 but it is shorter
ก่อนเขียนโปรแกรม ต้องสร้างแฟ้มข้อมูล inf.txt ซึ่งมีขนาด 51 Byte (17 Byte * 3 Records)
Data sample
001boy...50000M
002maria.65000F
003jack..16500M
ผลการ run โปรแกรมข้างล่างนี้ จะสร้างแฟ้ม outf.txt (51 Byte) ซึ่งเหมือนแฟ้ม inf.txt ทุกประการ
if you found "Run time error number: 018", please check the size of inf.txt
รหัสต้นฉบับ
    environment division.
    input-output section.
    file-control.
       select infile assign to disk.
       select outfile assign to disk.
    data division.
    file section.
    fd infile value of file-id "inf.txt".
    01 inrec.
     02 i-id   pic x(3).
     02 i-name  pic x(6).
     02 i-salary pic 999v99.
     02 i-sex  pic X.
     02 i-lf   pic XX.
    fd outfile value of file-id "outf.txt".
    01 outrec.
     02 o-id   pic x(3).
     02 o-name  pic x(6).
     02 o-salary pic 999v99.
     02 o-sex  pic X.
    working-storage section.
    77 num   pic 99 value 0.
    77 flag-end pic x value "0".
    procedure division.
    initial-para.
       open input infile
          output outfile.
       read infile at end move "1" to flag-end.
       perform main-para until flag-end = "1".
       close outfile.
       display "Total records : " num.
       stop run.
    main-para.
       add 1 to num.
       move inrec to outrec.
       if i-sex = "M"
         write outrec from inrec before advancing 1 line
         display o-id o-name.
	   read infile at end move "1" to flag-end.

ตัวอย่าง 6.3 : tax and total tax
:: คำนวณภาษี และผลรวมภาษี
:: calulate for tax and total tax (10%)
:: source code by Mr.Toni Tapio Eskelinen (http://www.kixor.com)
รหัสต้นฉบับ
    environment division.
    input-output section.
    file-control.
       select infile assign to disk.
    data division.
    file section.
    fd infile value of file-id "inf.txt".
    01 inrec.
     02 i-id   pic x(3).
     02 i-name  pic x(6).
     02 i-salary pic 999v99.
     02 i-sex  pic X.
     02 i-lf   pic XX.
    working-storage section.
    77 num   pic 99 value 0.
    77 flag-end pic x value "0".
    77 tax   pic 999v99.
    77 stax   pic 999v99 value 0.
    procedure division.
    initial-para.
       display "ID NAME  SAL  S TAX".
       open input infile.
       read infile at end move "1" to flag-end.
       perform main-para until flag-end = "1".
       close infile.
       display "Total records : " num.
       display "Total tax: " stax.
       stop run.
    main-para.
       add 1 to num.
       multiply i-salary by 0.1 giving tax.
       add tax to stax.
       display i-id " " i-name " " i-salary " " i-sex " " tax.
       read infile at end move "1" to flag-end.

ตัวอย่าง 6.4 : read (line sequential)
:: อ่านข้อมูลจากแฟ้มมาพิมพ์แบบ line sequential
:: read data from a file (Line sequential type)
โปรแกรมนี้ ได้คำแนะนำจาก อ.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ เกี่ยวกับการติดต่อแฟ้ม ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
รหัสต้นฉบับ
    identification division.
    program-id. sample.
    author.   burin rujjanapan.
    installation. lcct.
    date-written. 20-09-97.
    date-compiler. 20-09-97.
    environment division.
    configuration section.
        source-computer. pc.
        object-computer. pc.
    input-output section.
    file-control.
        select infile assign to "x.cbl"
        organization is line sequential.
    data division.
    file section.
    fd infile.
    01 inrec pic x(70).
    working-storage section.
    77 num   pic 99 value 0.
    77 flag-end pic x value "0".
    procedure division.
    initial-para.
        open input infile.
        read infile at end move "1" to flag-end.
        perform main-para until flag-end = "1".
        display "Total line = ",num.
        stop run.
    main-para.
        add 1 to num.
        display inrec.
        read infile at end move "1" to flag-end.

7. ตัวอย่างคำสั่ง
 1. move 1 to a
 2. add 1 to a
 3. compute a = a + 1
 4. accept a
 5. accept a with background-color is 2 foreground-collor is 0
 6. display 5 line 5 col 10
 7. display 5 with no advancing
 8. display 5 at 0950
 9. if a = 1 display "one"
 10. if a =1 display "one" else display "other".
 11. read xfile at end move "1" to flag-end.
 12. perform x-para
 13. perform y-para until flag-end = "1"
 14. perform z-para 10 times
 15. perform z-para until i >= 12
 16. stop run.
 17. open input file1 fil2
 18. open output file3 file4
 19. close file1
 20. write outrec from inrec before advancing 1 line
 21. file-control.
  select salafile assign to "d.dat"
  organization is indexed access is sequential record key is sid.

8. สอบย่อย
 1. print number 12345 on screen
 2. print 10 to 20 by "perform .. until .." on screen
 3. print multiple table of 5 with 1 to 12
 4. accept number from keyboard in A and display value from A
 5. accept number and show grade (A, B, C, D, F)
 6. accept number to array and print from array
 7. read input file and write to output file
 8. calculate of tax and total tax

9. โครงงาน
 1. write source program sell.cbl and explain function of each paragraph.
 2. write program to add, delete, update and listing from data file.

10. แนะนำเว็บ (Web guides)
  สอนเขียนโปรแกรม
 1. http://www.csis.ul.ie/COBOL/examples/default.htm :: มีตัวอย่าง และ Tutorial ที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ (.cbl เพียบ)
 2. http://www.simotime.com/ksdbig01.htm
  ตัวแปลภาษา (Compiler)
 3. http://www.infogoal.com/cbd/cbdcmp.htm :: Directory of COBOL Compilers and COBOL Interpretors
 4. http://tiny-cobol.sourceforge.net :: Compiler อีก version หนึ่งของ COBOL ตัวนี้ไม่ใช้ Microsoft COBOL
 5. http://www.netcobol.com :: NET Cobol
 6. http://www.thaiall.com/downloadx/cobol3.zip :: COBOL version 3.0 (เพื่อการศึกษา โทรถามรหัสผ่าน 08-1992-7223)
 7. http://www.thaiabc.com/download/cobol3.zip :: COBOL version 3.0
 8. http://www.thaiall.com/downloadx/cobol45.zip :: COBOL version 4.5 (รุ่นนี้พบปัญหากับ index file ขณะประมวลผล)

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223