รวมคลิ๊ปติวเตอร์
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2557-11-08 (เริ่มรวบรวม)
Account & Playlist ของ คลิ๊ปติวเตอร์ Brand - 2014 - 25th - 26 clips
http://www.youtube.com/watch?v=Bdx9Rk1WnVM&list=PL1d-IRTTJi0pwRpkFIqoL7liv2nYjTvji
นิสิตจุฬาติวเตอร์ - 232 clips
http://www.youtube.com/channel/UCF3PAMZWDWSnavctGvc-6jQ/videos
knowledge plus
วิชาคณิตศาสตร์ (mathematics)
อ.ศุภฤกษ์ (ครู sup'k) คณิตศาสตร์ (PAT 1 - Brand - 2013 - 24th) 2:10:14
http://www.youtube.com/watch?v=9s0T7kNibqk
คณิตศาสตร์ (PAT 1 - Brand - 2014 - 25th) 2:02:50
http://www.youtube.com/watch?v=pvRLYxNmLfw
อ.อดิเรก เนตยานันท์ คณิต (ม.4 เซ็ต แผ่น 1 - sudipan.net) 1:12:47 ****
http://www.youtube.com/watch?v=bJfmaTfGFhQ
วิชาฟิสิกส์ (Physics)
อ.สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง) ฟิสิกส์ (PAT 2 - Brand - 2014 - 25th) 1:51:26
http://www.youtube.com/watch?v=eNuDrWIOrDA
วิชาเคมี (Chemisty)
อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง) เคมี (O-NET - Brand - 2014 - 25th) 1:59:45
http://www.youtube.com/watch?v=Bdx9Rk1WnVM
อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล (อ.อุ๊) เคมี - ปริมาณสารสัมพันธ์ (Student Channel) 1:51:43
http://www.youtube.com/watch?v=KsJZkTd1LaY
เคมี - เลขออกซิเดชั่น (Student Channel) 1:16:59
http://www.youtube.com/watch?v=hQkSxaRM0wE
วิชาชีววิทยา (Biology)
อ.อำพล ขวัญฟัก (ครูกาแฟ) ชีววิทยา (O-NET - Brand - 2014 - 25th) 1:49:35
http://www.youtube.com/watch?v=rpytFBCMgEs
วิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ (ครูสมศรี) ภาษาอังกฤษ (ติวเข้ม เติมเต็มความรู้) 1:42:52
http://www.youtube.com/watch?v=DLyJFD4itoM
Nisit chula tutor ภาษาอังกฤษ (M3E1 2 ม.3 เทอม 1 ตอนที่ 2) 1:56:43 ***
http://www.youtube.com/watch?v=ZkxgAhiWuMg
วิชาสังคมศึกษา (Social Studies)
อ.นาวี ชั้นศิริ (ครูน็อค) สังคมศึกษา (O-NET - Brand - 2014 - 25th) 1:55:24
http://www.youtube.com/watch?v=eGqQugOGhvg
วิชาภาษาไทย (Thai Language)
อ.วรธน (อ.กอล์ฟ) ภาษาไทย (PAT 1 - Brand - 2014 - 25th) 1:47:52
http://www.youtube.com/watch?v=5Y-4ZpYRwz0
อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่) ภาษาไทย (O-NET เฉลยข้อสอบ 2552 ติวเข้ม เติมเต็มความรู้) 1:29:46
http://www.youtube.com/watch?v=DrRVyZJel30
ภาษาไทย (O-NET - Brand - 2014 - 25th) 1:57:20
http://www.youtube.com/watch?v=mVCqXeNFtI0
โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊
+ เคมี อ.อุ๊ ชุดที่ 1 ม.4 15 คลิ๊ป
+ เคมี อ.อุ๊ ชุดที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ 20 คลิ๊ป
+ เคมี อ.อุ๊ ชุดที่ 3 ปริมาณสาร 5 คลิ๊ป
รายการทีวีทางการศึกษา
ตื่นมาติว รวมทุกวิชา 136 คลิ๊ป
http://www.youtube.com/watch?v=J4kYwQbYTxM&list=PLM8PrFP5KW8m-1jegCMa7Pfe4x_UOTb7b
ภาษาอังกฤษ อ.พี่ลูกกอล์ฟ เจ้าของสถาบันและอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ Angkriz 34 คลิ๊ป
http://www.youtube.com/watch?v=BvBj2llHhYw&list=PLYwk5Ve-iZFbx3BRpEzCpkmlevqyisqUD
ภาษาไทย ครูพี่กวาง ครูประจำสถาบันกวดวิชา iBright School 14 คลิ๊ป
http://www.youtube.com/watch?v=SQ3LEbJCROs&list=PL38g_rygZ222oeaKsqwZYKelJONMRb1GL
ภาษาญี่ปุ่น ครูพี่โฮม ครูประจำสถาบันภาษาญี่ปุ่น ZA-SHI 13 คลิ๊ป
http://www.youtube.com/watch?v=awbni06viPk&list=PLre4mFDvvOkqI-BYFw2DwpyebdyShMq5m
คณิตศาสตร์ ครูพี่เจด เจ้าของสถาบันและครูสอนคณิตศาสตร์สถาบัน Allright 16 คลิ๊ป
http://www.youtube.com/watch?v=9lWmtw3kFiI&list=PLKvTADmk7d2G67mfiMBVBvsY5YUNlMJSH
ความถนัดสถาปัตยกรรม ครูพี่ตึก ครูประจำสถาบันกวดวิชา 2BEE School of art 10 คลิ๊ป
http://www.youtube.com/watch?v=Gh3Zyb_odpc&list=PLJoNHMyRqcYitGA2pmtH8JTb3NOVPttP-
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC