เกศริน อินเพลา
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2550-05-27 (เพิ่ม Abstract)
Grade report for student and teacher
Independent study ของ เกศริน อินเพลา (ketsarin@yonok.ac.th)
   สารบัญ
  1. Abstract
  2. Homepage ของ อ.เกศริน อินเพลา (Ketsarin In-Pao)
  3. รวมภาพถ่าย เป็น Gallery
  4. Report : Full Text
  ผมนำเพียงบางส่วนจากรายงานฉบับสมบูรณ์มานำเสนอ หากต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถสอบถามได้จากเจ้าของรายงานโดยตรงคือ อ.เกศริน อินเพลา (ketsarin@yonok.ac.th)


Abstract ::
  เนื่องจากระบบเดิมมักมีปัญหาเรื่องความล่าช้าในการจัดทำรายงานผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการคือ ประการแรกจากอาจารย์ผู้สอน เพราะนอกเหนือจากความรับผิดชอบงาน ด้านการสอน การออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบแล้ว ยังตั้งรวมคะแนน คำนวณระดับผลการเรียน และบันทึกผลการเรียน การปฏิบัติงานส่วนนี้อาจทำให้เกิดความสับสน และผิดพลาดได้ง่าย ประการที่สอง จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผลซึ่งมีจำนวนน้อย อีกทั้งคณาจารย์จะส่งผบการเรียนแต่ละวิชาของนักศึกษาไปวันที่ใกล้วันสิ้นสุดการส่ง จึงทำให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลการเรียนในระยะเวลาที่สั้นมาก เพื่อนำผลการเรียนส่งให้กับผู้ปกครอง และประกาศให้นักศึกษาทราบต่อไป
ระบบส่งผลการเรียน และรายงานผลการเรียนผ่านระบอินเทอร์เน็ต (ม.เชียงใหม่)
Independent Study ของ เกศริน อินเพลา (ketsarin@yonok.ac.th)
ส่วนหนึ่งของ Abstract
เนื่องจากระบบเดิมมักมีปัญหาเรื่องความล่าช้าในการจัดทำรายงานผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการคือ ประการแรกจากอาจารย์ผู้สอน เพราะนอกเหนือจากความรับผิดชอบงาน ด้านการสอน การออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบแล้ว ยังตั้งรวมคะแนน คำนวณระดับผลการเรียน และบันทึกผลการเรียน การปฏิบัติงานส่วนนี้อาจทำให้เกิดความสับสน และผิดพลาดได้ง่าย ประการที่สอง จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผลซึ่งมีจำนวนน้อย อีกทั้งคณาจารย์จะส่งผบการเรียนแต่ละวิชาของนักศึกษาไปวันที่ใกล้วันสิ้นสุดการส่ง จึงทำให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลการเรียนในระยะเวลาที่สั้นมาก เพื่อนำผลการเรียนส่งให้กับผู้ปกครอง และประกาศให้นักศึกษาทราบต่อไป
(Full Text | ProjectKet.htm | ผลงานเว็บ | Photo Gallery )
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223