ระบบซื้อขาย หรือ โปรแกรมซื้อขาย
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2549-07-21 (เพิ่มหน้าตา)
ORDER SYSTEM
น.ส.นฤมล กิจสวัสดิ์ Tel.08-5030-5069 ID.4501008
นำเสนอระบบร้านขายยา (Drug Store System)
เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ .. จึงนำเสนอ Entity Relation ให้ดูเป็นตัวอย่าง
http://home.1asphost.com/narumon12345
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ถนอม คณิตปัญญาเจริญ (thanom@yonok.ac.th)
อาจารย์ท่านนี้รับพัฒนาโปรแกรม เป็นอาชีพเสริม
Tel.0-9757-1846, 0-5431-6809
Entity Relation แสดงระบบร้ายขายยา ของ น.ส.นฤมล กิจสวัสดิ์
รับสินค้าจากการสั่งซื้อ
สินค้ารอการส่งเปลี่ยน

องค์ประกอบ และกระบวนการ ของระบบสั่งซื้อ
ระบบสั่งซื้อโดยทั่วไป ผมมักนึกถึง ระบบของ NorthWind ใน Microsoft Access
1. การสั่งซื้อสินค้า
- รับข้อมูลผู้จำหน่าย
- ค้นหา/แสดงข้อมูลผู้จำหน่าย
- รับข้อมูลสินค้า
- ค้นหา/แสดงข้อมูลสินค้า
- รับจำนวนที่สั่งซื้อ
- เพิ่มรายการ
- บันทึกการสั่งซื้อ
- พิมพ์ใบสั่งซื้อ
2. การรับสินค้า
- รับข้อมูลผู้จำหน่าย
- ค้นหา/แสดงข้อมูลผู้จำหน่าย
- เลือกประเภทการรับ
- ค้นหา/แสดงข้อมูลการรับ
- เลือกรหัสการสั่งซื้อ/ส่งเปลี่ยน
- ค้นหา/แสดงข้อมูลการสั่ง/ส่ง
- รับรหัสสินค้า
- ค้นหา/แสดงข้อมูลสินค้า
- รับจำนวนสินค้าที่รับ
- เพิ่มรายการสินค้า
- บันทึกการรับ
3. การเปลี่ยนคืนสินค้า
- เลือกผู้จำหน่าย
- ค้นหา/แสดงข้อมูลผู้จำหน่าย
- รับรหัสสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน
- แสดงข้อมูลสินค้าที่เปลี่ยน
- รับจำนวนที่เปลี่ยน/ราคา
- คำนวณมูลค่าสินค้า
- บันทึกรายการ
- แสดงข้อมูลสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน
- คำนวณรายการทั้งหมด
- แสดงจำนวนรายที่เปลี่ยน
- บันทึกการเปลี่ยนสินค้า
4. การจ่ายชำระเงิน
- เลือกผู้จำหน่าย
- ค้นหา/แสดงข้อมูลผู้จำหน่าย
- เลือกเลขที่การรับสินค้า
- ค้นหา/แสดงข้อมูลการรับสินค้า
- บันทึกการจ่ายชำระเงิน
- พิมพ์รายการจ่ายชำระเงิน
5. การขาย
- รับข้อมูลลูกค้า
- ค้นหา/แสดงข้อมูลสินค้า
- รับประเพทการขาย
- รับข้อมูลสินค้า
- ค้นหา/แสดงข้อมูลสินค้า
- รับจำนวนที่ขาย
- คำนวณมูลค่าสินค้า
- เพิ่มรายการ
- คำนวณยอดขายและแสดง
- บันทึกการขาย
- พิมพ์ใบเสร็จ
6. การรับเปลี่ยนสินค้า
- รับรหัสการขาย
- ค้นหา/แสดงข้อมูลการขาย
- รับรหัสสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน
- ค้นหา/แสดงข้อมูลสินค้า
- รับจำนวนที่เปลี่ยน
- รับรหัสสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน
- ค้นหา/แสดงข้อมูลสินค้า
- คำนวณมูลค่าสินค้า
- เพิ่มรายการ
- คำนวณยอดรวมทั้งหมด
- บันทึกการเปลี่ยนสินค้า
7. การรับชำระเงิน
- รับข้อมูลลูกค้า
- ค้นหา/แสดงข้อมูลลูกค้า
- รับรหัสการขาย
- ค้นหา/แสดงข้อมูลการขาย
- คำนวณมูลค่าเงินค้างจ่าย
- บันทึกการชำระหนี้
8. ปรับปรุง
- เพิ่ม
- ลบ
- แก้ไข
- สำรองข้อมูล
- กู้คืนข้อมูล
9. รายงาน
- รับหัวข้อรายงาน
- รับตัวเลือก
- ประมวลผล
- แสดงรายงาน
10. ระบบอื่น
- ระบบสาขาย่อย และสำนักงานใหญ่
- ระบบยกเลิกบิล
  โครงสร้างแฟ้ม
 1. สินค้า
 2. ประเภทสินค้า
 3. ผู้จำหน่าย
 4. การสั่งซื้อ
 5. การรับสินค้า
 6. การส่งเปลี่ยนสินค้า

 1. การจ่ายชำระหนี้
 2. สินค้ารอเปลี่ยน
 3. การเปลี่ยนสินค้า
 4. ลูกค้า
 5. การขาย
 6. การรับชำระเงิน
โครงสร้างตารางของระบบร้านขายยา โดย น.ส.นฤมล กิจสวัสดิ์
1. ตาราง employee (พนักงาน)
PK Field Name DateType Description FK
/ empcode Number รหัสพนักงาน  
  cmpname Text ชื่อพนักงาน  
  address Text ที่อยู่  
  zipcode Text รหัสไปรษณีย์  
  telephone Text เบอร์โทรศัพท์  
  username Text ผู้ใช้  
  password Text รหัสผู้ใช้  
  status Number สถานะการใช้งาน 0 คือ ใช้งานปกติ 1 คือ ยกเลิกการใช้งาน  
2. ตาราง customer (ลูกค้า)
PK Field Name DateType Description FK
/ cuscode Number รหัสลูกค้า  
  firstname Text คำนำหน้าชื่อ  
  cusname Text ชื่อลูกค้า  
  address Text ที่อยู่  
  zipcode Text รหัสไปรษณีย์  
  telephone Text เบอร์โทรศัพท์  
  credit Number วงเงินเครดิต  
  payment Number จำนวนค้างชำระ  
  status Number สถานะการใช้งาน 0 คือ ใช้งานปกติ 1คือ ยกเลิกการใช้งาน  
3. ตาราง typeproduct (ประเภทยา)    
PK Field Name DateType Description FK
/ typecode Number รหัสประเภทยา  
  typename Text ชื่อประเภทยา  
  status Number สถานะการใช้งาน 0 คือ ใช้งานปกติ 1 คือ ยกเลิกการใช้งาน  
4. ตาราง product (สินค้า)
PK Field Name DateType Description FK
/ productcode Number รหัสยา  
  productname Text ชื่อยา  
  productnamescience Text ชื่อสามัญทางยา  
  productdescription Memo สรรพคุณ  
  productamount Number จำนวนคงเหลือ  
  productcount Text หน่วยนับ  
  productsize Text ขนาด  
  productprice Number ราคาขาย  
  productbuy Number ราคาซื้อ  
  productorder Number จุดสั่งซื้อ  
  typecode Number ประเภทสินค้า  
  status Number สถานะการใช้งาน 0 คือ ใช้งานปกติ 1 คือ ยกเลิกการใช้งาน  
  supcode Number รหัสผู้จำหน่าย  
5. ตาราง supplier (ผู้จำหน่าย)
PK Field Name DateType Description FK
/ supcode Number รหัสผู้จำหน่าย  
  supname Text ชื่อผู้จำหน่าย  
  address Text ที่อยู่  
  zipcode Number รหัสไปรษณีย์  
  telephone Text เบอร์โทรศัพท์  
  status Number สถานะการใช้งาน 0 คือ ใช้งานปกติ 1 คือ ยกเลิกการใช้งาน  
  payment Number ยอดหนี้  
6. ตาราง discription (สาเหตุการเปลี่ยน)    
PK Field Name DateType Description FK
/ discriptioncode Number รหัสส่าเหตุการเปลี่ยน  
  discriptionname Text ชื่อสาเหตุการเปลี่ยน  
  status Number สถานะการใช้งาน 0 คือ ใช้งานปกติ 1 คือ ยกเลิกการใช้งาน  
7. ตาราง buy (การสั่งซื้อหลัก)
PK Field Name DateType Description FK
/ buycode Number เลขที่การสั่งซื้อ  
  buydate Date/Time วันที่การสั่งซื้อ  
  supcode Number รหัสผู้จำหน่าย  
  empcode Number รหัสพนักงาน  
  status Number สถานะการใช้งาน 0 คือ ยังไม่ได้รับ 1 คือ รับแล้ว  
8. ตาราง buydetail (การสั่งซื้อละเอียด)
PK Field Name DateType Description FK
/ buycode Number เลขที่การสั่งซื้อ  
/ productcode Number รหัสสินค้า product
  buyamount Number จำนวนที่สั่งซื้อ  
  buypement Number จำนวนค้างรับ  
  buyprice Number ราคา/หน่วยที่สั่งซื้อ  
  status Number สถานะการใช้งาน 0 คือ ยังไม่ได้รับ 1 คือ รับแล้ว  
9. ตาราง receive (การรับจากการสั่งซื้อหลัก)
PK Field Name DateType Description FK
/ receivecode Number เลขที่การรับสินค้า  
  receivedate Date/Time วันที่รับสินค้า  
  receiveinvoince Text เลขที่ใบส่งของ  
  buycode Number เลขที่การสั่งซื้อ  
  empcode Number รหัสพนักงาน  
  supcode Number รหัสผู้จำหน่าย  
  status Number สถานะการใช้งาน 0 คือ ยังไม่ได้รับ 1 คือ รับแล้ว  
  receivelimit Date/Time วันที่ครบกำหนดชำระ  
10. ตาราง receivedetail (การรับจากการสั่งซื้อละเอียด)
PK Field Name DateType Description FK
/ receivecode Number เลขที่การรับสินค้า  
/ productcode Number รหัสยา product
  receiveamount Number จำนวนที่รับ  
  receivebuy Number ราคา/หน่วยที่รับ  
11. ตาราง productwait (สินค้ารอส่งเปลี่ยน)
PK Field Name DateType Description FK
/ productcode Number รหัสยา  
/ discriptioncode Number รหัสสาเหตุการเปลี่ยน discription
  productamount Number จำนวนสินค้า  
  status Number สถานะการใช้งาน 0 คือ ยังไม่ได้รับ 1 คือ รับแล้ว  
12. ตาราง bringproduct (การส่งเปลี่ยนหลัก)
PK Field Name DateType Description FK
/ bringcode Number เลขที่การเปลี่ยนคืน  
  bringdate Date/Time วันที่เปลี่ยนคืน  
  supcode Number รหัสผู้จำหน่าย  
  empcode Number รหัสพนักงาน  
  status Number สถานะการใช้งาน 0 คือ ไม่ได้รับ 1 คือ ได้รับแล้ว  
13. ตาราง bringproductdetail (การส่งเปลี่ยนละเอียด)
PK Field Name DateType Description FK
/ bringcode Number เลขที่การเปลี่ยนคืน  
/ productcode Number รหัสยา product
/ discriptioncode Number สาเหตุการเปลี่ยน discription
  bringamount Number จำนวนส่งเปลี่ยน  
  bringpement Number จำนวนค้างส่ง  
  status Number สถานะการใช้งาน 0 คือ ยังไม่ได้ส่ง 1 คือ ส่งแล้ว  
14. ตาราง receivebring (การรับจากการส่งเปลี่ยนหลัก)
PK Field Name DateType Description FK
/ receivecode Number เลขที่การรับสินค้าจากการส่งคืน  
  receivedate Date/Time วันที่รับสินค้าจากการส่งคืน  
  receiveinvoince Text เลขที่ใบส่งของ  
  bringcode Number เลขที่การสั่งซื้อ  
  empcode Number รหัสพนักงาน  
  supcode Number รหัสผู้จำหน่าย  
  status Number สถานะการใช้งาน 0 คือ ยังไม่ได้รับ 1 คือ รับแล้ว  
15. ตาราง receivebringdetail (การรับจากการส่งเปลี่ยนละเอียด)
PK Field Name DateType Description FK
/ receivecode Number เลขที่การรับสินค้าจากการส่งคืน  
/ productcode Number รหัสยา product
  receiveamount Number จำนวนที่รับสินค้าจากการส่งคืน  
  receivepement Number จำนวนค้างรับ  
16. ตาราง sale (การขายหลัก)
PK Field Name DateType Description FK
/ salecode Number เลขที่การขาย  
  saledate Date/Time วันที่ขาย  
  empcode Number รหัสพนักงาน  
  saletype Number รหัสประเภทการขาย 0 ขายสด 1 ขายเชื่อ  
  cuscode Number รหัสลูกค้า  
  datelimit Date/Time วันครบชำระ  
  status Number สถานะการใช้งาน 0 คือ ใช้งานปกติ 1 คือ ยกเลิกการใช้งาน  
17. ตาราง saledetail (การขายละเอียด)
PK Field Name DateType Description FK
/ salecode Number เลขที่การขาย  
/ productcode Number รหัสสินค้า product
  saleamount Number จำนวนที่ขาย  
  saleprice Number ราคาที่ขาย  
18. ตาราง recredit (การรับชำระเงิน)
PK Field Name DateType Description FK
/ recreditcode Number เลขที่การรับชำระเงิน  
  recreditdate Date/Time วันที่รับชำระเงิน  
  empcode Number รหัสพนักงาน  
  salecode Number เลขที่การขาย  
  recreditamount Number จำนวนเงินที่รับชำระ  
19. ตาราง payment (การจ่ายชำระเงิน)
PK Field Name DateType Description FK
/ paymentcode Number เลขที่การจ่ายชำระเงิน  
  paymentdate Date/Time วันที่จ่ายชำระเงิน  
  empcode Number รหัสพนักงาน  
  receivecode Number เลขที่การรับ  
  paymentamount Number จำนวนเงินที่ต้องชำระ  
20. ตาราง getchangproduct (การรับเปลี่ยนคืนหลัก)
PK Field Name DateType Description FK
/ getcode Number เลขที่การรับเปลี่ยนคืนจากลูกค้า  
  getdate Date/Time วันที่รับเปลี่ยนคืนจากลูกค้า  
  empcode Number รหัสพนักงาน  
  salecode Number รหัสการขาย  
21. ตาราง getchangproductdetail (การรับเปลี่ยนคืนละเอียด)
PK Field Name DateType Description FK
/ getcode Number เลขที่การรับเปลี่ยนคืนจากลูกค้า  
/ productcode Number รหัสยา product
  getchangamount Number จำนวนที่รับเปลี่ยน  
  productcodenew Number รหัสยาใหม่  
  productnamenew Text ชื่อยาใหม่  
  productpricenew Number ราคา/หน่วย  

ระบบซื้อ ขาย และสินค้า (Microsoft Dynamics AX: Trade & Logistic)
http://www.hpssolution.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=32
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
ระบบซื้อ (Purchase order): 
1. การเสนอราคา (Quotations) 
2. การสั่งซื้อสินค้า (Purchases Order) 
3. การรับสินค้าจากการสั่งซื้อ (Purchases Order Receipt (Packing Slip)) 
4. การส่งคืนสินค้าจากการซื้อ (Purchase Return Item) 
5. การติดตามรายการสินค้าค้างรับ (Back Order Status) 
6. สามารถสร้าง PO อัตโนมัติได้จาก production order, sales orders หรือ inventory coverage rules (Master Planning) 
7. สามารถสร้าง PO โดยเชื่องโยงกับ sales orders ได้โดยตรงเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบ just-in-time 

ระบบขาย (Sales order) 
1. การเสนอราคา (Quotations) 
• AX สามารถจัดทำใบเสนอราคาได้หลาย Version และ AX มีการเก็บประวัติของการจัดทำใบเสนอราคาให้ ทำให้ง่ายต่อการรายการย้อนหลัง หรือประวัติการจัดทำได้ 
• AX ง่ายต่อการคัดลอกใบเสนอราคาเก่า มาจัดทำใบเสนอราคาใหม่ได้ง่าย 
• ความสามารถในการจัดการกับ Quotations ทำให้ง่ายต่อการติดตามสถานะงานขายได้อย่างรวดเร็ว Real - Time 
เช่น การเก็บประวัติการส่ง Quotations ให้กับลูกค้า การส่ง Quotation แล้ว Win การส่ง Quotation แล้ว Loss 
โดยสามารถระบุสาเหตุของการ Loss ได้ ดังนั้นทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการงานขายได้ต่อไปโดยง่าย 
• ความง่ายในการต่อยอดกับระบบ CRM เนื่องจาก AX มี CRM มาให้แล้วในตัว 
2. การสั่งขายสินค้า (Sales Order) 
3. การส่งสินค้าจากการขาย (Sales Order Shipment (Packing Slip)) 
4. การรับคืนสินค้าจากการขาย (Sales Return Item) 
5. การติดตามรายการสินค้าค้างส่ง (Back Order Status) 
6. สามารถคำนวณวันที่ส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถยืนยันการขายกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
7. สามารถแปลงค่าเงินได้ทันทีที่ออก order 
8. AX คำนวณค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานขายได้ตาม Customer Group, Item Group, Sales Group หรือตามพนักงานขายแต่ละคนให้อัตโนมัติ 

ความง่ายต่อการใช้เงื่อนไขทางการค้า (Easy-to-use price overview/Trade Agreement): 
1. มีความยืดหยุ่นในการคำนวณราคาขายได้ตามเงื่อนไขดังนี้ 
• การกำหนดราคาซื้อ/ราคาขาย (Purchases Price & Sales Price)้ 
• การกำหนดส่วนลดท้ายบิล (Total Discount) ส่วนลดทั้งของบิลซื้อ/ขาย 
• การกำหนดส่วนลดตามสินค้าแต่ละรายการ (Line Discount) 
• การกำหนดส่วนลดตามสินค้าหลายรายการ (Multi Line Discount) 
• การกำหนดของแถม (Supplementary) 
• การกำหนดค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ขายเพิ่มเติม 
2. สามารถกำหนดราคาขาย ส่วนลด แยกตามกลุ่มลูกค้าหรือลูกค้ารายตัวได้ความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ 
3. ราคาขายสามารถกำหนดเป็นช่วงเวลาตามโปรโมชั่น หรือสัญญาได้ 
4. สามารถเปรียบเทียบต้นทุนกับรายได้จากการขายได้ 

Direct open-transaction Editing: 
1. เมื่อออก credit notes สามารถหักหนี้กับ invoices ได้โดยตรง 
2. สามารถหักหนี้กับเงินรับล่วงหน้าได้ทันทีเมื่อออก invoice 

กำหนดสินค้าทดแทน (Alternate items): 
1. สามารถกำหนดสินค้าทดแทนได้อัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่มีสินค้าที่ต้องการแล้ว สามารถใช้สินค้าอื่นทดแทนกันได้ 

Delivery fulfillment status, partial delivery: 
1. สามารถดูสถานะ การส่งสินค้า หรือจำนวนสินค้าค้างส่งได้จาก sales order 
2. สามารถกำหนดปริมาณสินค้าที่ขาดส่งได้ว่าถ้าเกินจากจำนวนที่กำหนดจะให้ยอมรับสินค้าหรือไม่ 

วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ (Cost price principles): 
1. รองรับวิธีการคำนวณสินค้าคงเหลือ ได้แก่ FIFO, LIFO, Standard cost price และ weighted average 
2. สามารถกำหนดวิธีการคำนวณสินค้าคงเหลือแยกตามกลุ่มสินค้าไม่เหมือนกันได้ 

C.O.D. (Cash on Delivery): 
1. สามารถพิมพ์เอกสารการรับเงินเมื่อส่งสินค้าได้เมื่อออก invoice 
2. ระบบช่วยติดตามยอดค้างรับของ C.O.D ได้ 

Ledger reconciliation: 
1. การกระทบยอดสินค้าคงคลังกับบัญชีแยกประเภททำได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากข้อมูลเชื่อมโยงถึงกัน 

Allocation of miscellaneous charges on cost prices: 
1. สามารถ charge ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เข้าเป็นต้นทุนของสินค้าได้ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สามารถคำนวณแปรผันตามจำนวนสินค้าได้ 
3. สามารถปรับปรุงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เข้าเป็นต้นทุนสินค้าได้หลังจาก post invoice ไปแล้ว 

Blanket orders: 
1. รองรับ blanket orders เช่น ต้องส่งสินค้าให้ลูกค้าทั้งปีเป็นจำนวน 1200 ชิ้น โดยส่งเป็นงวดเดือน เดือนละ 100 ชิ้น 
โดย release ออกจาก blanket order ไปเป็น sales order แต่ละเดือน้ 
2. สามารถเรียกดูสถานะ การส่งสินค้าของ blanket order ได้ 

Returned items: 
1. พิมพ์ credit notes เมื่อรับคืนสินค้า 
2. สามารถบันทึกสินค้ารับคืนเป็น scrap ได้ หรือส่งกลับไปซ่อม รวมทั้งเก็บประวัติเหตุผลการคืนสินค้าเ พื่อใช้วางแผนต่อไป 

ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Management): 
1. สามารถจัดเก็บและตรวจสอบสถานะของรายการสินค้าต่างๆ ได้ตาม Warehouse, Location, Item Dimension (Size, Color, Configuration), 
Batch Number, Serial No. และ Pallet ID) ได้โดยง่าย AX สามารถตรวจสอบรายการสินค้าได้ดังนี้ 
• สถานะ ณ การสั่งซื้อสินค้า (สามารถตรวจสอบได้ว่ามีมีการสั่งซื้อสินค้าไปแล้วเท่าไหร่ และเมื่อไหร่) 
• สถานะ การเตรียมการรับสินค้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสินค้า เช่นสถานที่ 
• สถานะ สินค้าที่รับเข้าคลังสินค้า 
• สถานะ ณ การออกใบเสนอราคา 
• สถานะ การออกใบสั่งขาย และเมื่อมีการจองสินค้า 
• สถานะ การเตรียมส่งสินค้า เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งสินค้า เช่น รถขนส่งสินค้า 
• สถานะ สินค้าที่ได้มีการส่งถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้ว 
2. การตรวจนับสินค้า ได้ตาม Warehouse, Location, Item Dimension (Size, Color, Configuration), Batch Number, Serial No. และ Pallet ID) และจัดทำได้โดยง่าย 
3. การรองรับระบบหน่วยสินค้า AX รองรับหน่วยสินค้า ได้ 3 หน่วยคือหน่วยในการจัดซื้อ หน่วยในการขาย หน่วยในการจัดเก็บสินค้า 
4. รองรับการโอนย้ายสินค้า 
5. การผลิตและตัดเบิกตาม BOM 
6. Item Forecasting (การพยากรณ์สินค้า) AX รองรับการ Forecast สินค้าได้ ดังนี้ Sales Forecast, Purchase Forecast and Inventory forecast 
7. Bar Code RFID 

แนะนำเว็บใหม่ : แสดงผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : lampang.thcity.com : thailandhosting.net : topsiam.com : cookkoo.com : โยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : Download : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.0-1992-7223