การออกเสียง (Pronounce)
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2556-04-18 (ปรับ template)
ขอบซ้ายขอบบน
การออกเสียง (Pronounce)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีสำเนียงในการส่งเสียงแตกต่างกัน อาจเป็นสำเนียงอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย หรืออินเดีย แม้แต่คำศัพท์ที่ใช้เรียกสิ่งของ หรือพฤติกรรมก็มีหลายคำที่แตกต่างกัน"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC