สติ๊กเกอร์ไลน์ ค่านิยม 12 ประการ
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2558-08-03 (รวมภาพ)
ภาครัฐเปิดให้ดาวน์โหลด สติ๊กเกอร์ไลน์ ค่านิยม 12 ประการ
ผ่าน Sticker Shop ในแอพ LINE ใน ชื่อ "Twelve Core Values for Thais"
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2014 ถึง 28 มกราคม 2015 มีเวลาให้ดาวน์โหลด 1 เดือน
เมื่อดาวน์โหลดแล้วใช้งานได้อีก 90 วัน
ความเป็นมา “ค่านิยมสิบสองประการ” เป็นค่านิยมที่นายกรัฐมนตรี พล อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบให้กับคนไทย โดยเป็นการนำค่านิยมที่ดีที่คนไทยล้วนชื่นชมมาช้านาน รวมทั้งพระราชดำริสอนใจที่สำคัญ มารวบรวมและเรียบเรียงให้จำง่าย เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นกิจวัตร เป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในสังคมไทย ทีมงานของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคม จึงได้มีโครงการจัดทำสติ๊กเกอร์ “ค่านิยมสิบสองประการ” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และกระทรวงวัฒนธรรม มีการออกแบบและจัดทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่สื่อความหมาย โดยทีมงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มานานแล้วในด้านการสื่อสารกับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ของขวัญชุดนี้ยังรวมภาพอื่นๆ ที่เป็นเรื่องการทักทาย และการให้ของขวัญ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยในวาระแห่งความสุข ขึ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้
สติ๊กเกอร์ไลน์ ดังนั้นเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์

สวัสดีปีใหม่

รับทราบ

อรุณสวัสดิ์

ราตรีสวัสดิ์
* ภาพชุดนี้ได้จาก http://www.sti.or.th/12cvlinesticker/
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

วิธีการนำสติ๊กเกอร์แบบ gif ขนาด 336px * 292px มาใส่ใน blog
1. เข้า http://www.sti.or.th/12cvlinesticker/
2. save as เข้า desktop เป็น webpage
3. เปิด folder เห็นภาพต่าง ๆ ในสกุล .gif
4. คัดลอกภาพที่ต้องการออกมาใช้

วิธีการดาวน์โหลด
http://www.it24hrs.com/2014/twelve-core-values-for-thais-sticker-line/

ภาพเคลื่อนไหวสติ๊กเกอร์ไลน์
http://www.macthai.com/2014/12/22/animation-gif-twelve-core-values-for-thais-by-ict/
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC