เข้าจัดการสมาชิกในการจัดการระบบ โดย ผู้ดูแล

ปรับปรุง : 2550-05-02 (ปรับสำหรับพิมพ์)
48. เข้าจัดการสมาชิกในการจัดการระบบ โดย ผู้ดูแล
1. Home of Admin
? หน้าแรกของผู้ดูแลหลัง Login
? แสดงข่าวสารเป็นข้อมูลหลัก
>
2. Member Config Listing
? รายการจัดการ สมาชิก
- การอนุมัติ
- แก้ไขบัญชีผู้ใช้
- เพิ่มสมาชิก
- อัพโหลดสมาชิก
- สมัครเข้าเรียน
- เพิ่มนักเรียน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
- เพิ่มผู้สร้างรายวิชา
- เพิ่มผู้ดูแลระบบ
> การอนุมัติ
3. Authentication Config
? รายการ เลือกวิธีการอนุมัติ
- PAM (Pluggable Authentication Modules)
- Shibboleth
- ผู้ดูแลระบบเท่านั้น
- ใช้ CAS เซิร์ฟเวอร์ (SSO)
- ใช้ IMAP server
- ใช้ LDAP server
- ใช้ NNTP server
- ใช้ POP3 server
- ใช้ฐานข้อมูลนอก
- ใช้วิธีอนุมัติผ่านอีเมล
- ใช้เฟิร์สคลาสเซิร์ฟเวอร์
- ไม่ต้องขออนุมัติ อนุญาตทันที
> ไม่ต้องขออนุมัติ อนุญาตทันที
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
> สมาชิก > แก้ไขบัญชีผู้ใช้
4. User Listing
? รายชื่อสมาชิกทั้งหมด
? เลือก แก้ไข หรือลบสมาชิกได้
> เพิ่มสมาชิก
5. Add User
? พบ changeme และผู้ดูแลระบบเท่านั้น
? กรอก ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านใหม่
? กรอก ชื่อ นามสกุล อีเมล จังหวัด รายละเอียด
> อัพเดทประวัติส่วนตัว
> สมาชิก > อัพโหลดสมาชิก
6. User Upload
? แฟ้มต้องเป็น CSV Text file
? มีข้อมูล 3 บรรทัด 2 คนดังภาพ (jonest,reznort)
> สมาชิก > สมัครเข้าเรียน
7. Apply Config
? รายการ วิธีการหลักในการรับเข้าเรียน
- Authorize.net Credit Card Gateway
- LDAP
- Paypal
- การเพิ่มสมาชิกภายใน
- ฐานข้อมูลนอก
- ไฟล์ text
? เปลี่ยนตัวเลือก จะมีคำอธิบายละเอียด
> สมาชิก > อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
8. Assign Teacher to Subject
? กำหนดครูให้กับวิชา
? ต้องเลือกประเภท และวิชาก่อน
> ทั่วไป
9. Category Selection
? เลือกสัญลักษณ์ หลังชื่อวิชา
- การตั้งค่า
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
- ลบ
- ซ่อน
- การสำรองข้อมูล
- กู้คืน
> รูปหน้าคนหลังชื่อวิชา
10. Add Teacher of Subject
? แสดงรายชื่ออาจารย์ในวิชา
? กำหนดบทบาทของอาจารย์ เช่นผู้ช่วยสอน
> เพิ่มอาจารย์
11. After Add Teacher
? แสดงรายชื่ออาจารย์ที่ถูกเพิ่ม
? อาจารย์บางคน ไม่มีสิทธ์สร้างวิชาใหม่
> thaiabc > สมาชิก > เพิ่มผู้สร้างวิชา
12. Add Subject Creator
? เพิ่มครูผู้สร้างวิชา
? ผู้สร้างวิชามีสิทธ์สร้างได้หลายวิชา
? คลิ๊กเลือกจากขวา <- ซ้าย
> สมาชิก > เพิ่มผู้ดูแลระบบ
13. Add Admin
? เพิ่มผู้ดูแลระบบ
? คลิ๊กเลือกจากขวา <- ซ้าย
> สมาชิก > แก้ไขบัญชีผู้ใช้
14. User Update
? เลือกแก้ไข หรือลบหลังชื่อที่สงสัย
? ถ้าไม่พบชื่อผู้ใช้ ก็คือ guest ลบได้
? guest ทำข้อสอบ หรือ SCORM ไม่ได้
> ออกจากระบบ