เพิ่มกิจกรรมกลุ่ม 1 โดย ครู

ปรับปรุง : 2550-05-02 (ปรับสำหรับพิมพ์)
45. เพิ่มกิจกรรมกลุ่ม 1 โดย ครู
1. Subject Page of Teacher
? เพิ่มกิจกรรม ซึ่งมีมากมาย
- Scorm
- Wiki
- กระดานเสวนา
- การบ้าน
- บทเรียน
- บันทึกความก้าวหน้า
- ห้องปฏิบัติการ
- ห้องสนทนา
- อภิธานศัพท์
- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม
- โพลล์
> กระดานเสวนา
2. Add Webboard
? กรอก ชื่อกระดาน และวิธีใช้กระดาน
? เลือก ประเภทของกระดาน = กระดานทั่วไป
- กระดานทั่วไป
- กระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย
- หนึ่งคนหนึ่งกระทู้
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
3. Webboard Preview
? แสดงตัวอย่างมีปุ่มให้ ตั้งกระทู้
> ตั้งกระทู้
4. New Post
? กรอก หัวข้อ และข้อความ
> โพสต์ลงกระดานเสวนา
5. Webboard Listing
? แสดงรายชื่อกระทู้ทั้งหมด
> อ 101
6. Add Assignment
? เลือกเพิ่มกิจกรรม
> การบ้าน
? กรอก หัวข้อการบ้าน และรายละเอียด
? กรอก กำหนดส่ง และส่งตั้งแต่
> ต่อไป
7. Size of Assignment
? กำหนด ขนาด หรือการส่งการบ้านซ้ำ
> ขั้นต่อไป
8. Assignment Preview
? แสดงตัวอย่าง เมื่อนักเรียนต้องส่งการบ้าน
> อ 101
9. Add Journal
? เลือกเพิ่มกิจกรรม
> บันทึกความก้าวหน้า
? กรอก ชื่อบันทึกความก้าวหน้า และคำถาม
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
10. Journal Preview
? แสดงตัวอย่างบันทึกความก้าวหน้า
> เริ่มเขียน หรือแก้ไขบันทึกความก้าวหน้า
11. Journal Editing
? กรอก รายละเอียด
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
> อ 101
12. Add Workshop 1
? เลือกเพิ่มกิจกรรม
> ห้องปฏิบัติการ
? กรอก หัวข้อ และรายละเอียด
> PageDown
13. Add Workshop 2
? ควรกำหนดให้ช่วงเวลาสมเหตุผล
? กำหนด เริ่มให้ส่งงาน
? กำหนด เริ่มการประเมินผล
? กำหนด สิ้นสุดการส่งงาน
? กำหนด สิ้นสุดการประเมินผล
? กำหนด สิ้นสุดการให้คะแนน
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
14. Add Workshop 3
? ประเภทการให้คะแนน หรือสเกล
- สเกล 2 ระดับ ใช่/ไม่ใช่
- สเกล 2 ระดับ มา/ขาด
- สเกล 2 ระดับ ถูก/ผิด
- สเกล 3 ระดับ ดี/ควรปรับปรุง
- สเกล 4 ระดับ ดีมาก/ต้องปรับปรุง
- สเกล 5 ระดับ ดีมาก/ต้องปรับปรุง
- สเกล 7 ระดับ ดีมาก/ต้องปรับปรุง
- จาก 10 คะแนน
- จาก 20 คะแนน
- จาก 100 คะแนน
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
15. Workshop Listing
? แสดงรายละเอียด ผลการทำงาน
> อ 101
16. Add Chat
? เลือกเพิ่มกิจกรรม
> ห้องสนทนา
? กรอก ชื่อห้อง และคำนำ
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
17. Add Poll
? เลือกเพิ่มกิจกรรม
> โพลล์
? กรอก ชื่อของโพลล์ และข้อความ
? เพิ่มตัวเลือกให้เลือก
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
> อ 101 และ ออกจากระบบ
> เข้าสู่ระบบอีกครั้งในฐานะนักเรียน
18. Subject Page of Student
? แสดงเว็บเพจในสายตานักเรียน
> ออกจากระบบ