หน้าหลัก | ความเป็นมา | อำนาจหน้าที่ | โครงสร้าง | ทำเนียบผู้บริหาร | บุคลากร | กระทรวงมหาดไทย | กรมป้องกันฯ |
สำนักงานป้องกั และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงาน : นายสมคิด ผานุการณ์ โทรศัพท์.0-5426-5072 - 3 โทรสาร.0-5426-5074
สารสนเทศ ปภ.ลำปาง
ความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
สัญลักษณ์

บริการภายในเว็บ
กรมอุตุนิยมวิทยา
ปริมาณน้ำลุ่มน้ำวังตอนบน
กรมป้องกันฯ


รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ประวัติความเป็นมา
สืบเนื่องจากผลการปฏิรูประบบราชการ ที่มีการยุบรวมและจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยมีการจัดตั้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในอันที่จะลดอุบัติภัย ลดความเสี่ยงและลดผลกระทบ รวมทั้งการสงเคราะห์ ฟื้นฟู บูรณะพื้นที่ ที่ประสบความเดือดร้อนเสียหายจากสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แบ่งส่วนราชการ เป็น 5 สำนัก 3 กอง และ ศูนย์ฯ 12 เขต ซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เป็นศูนย์หนึ่ง ใน 12 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ ประมาณ 106 ไร่ บนถนน ลำปาง - ห้างฉัตร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีจังหวัดในเขตที่ รับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และ แม่ฮ่องสอน และ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545
สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงาน : นายสมคิด ผานุการณ์
ที่ตั้ง : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Webmaster: lpg.dpm@hotmail.com Tel.0-5426-5072 - 3 Fax.0-5426-5074
Developer : burin_ruj@nation.ac.th Mobile.08-1992-7223

#