หน้าหลัก | ความเป็นมา | อำนาจหน้าที่ | โครงสร้าง | ทำเนียบผู้บริหาร | บุคลากร | กระทรวงมหาดไทย | กรมป้องกันฯ |
สำนักงานป้องกั และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงาน : นายสมคิด ผานุการณ์ โทรศัพท์.0-5426-5072 - 3 โทรสาร.0-5426-5074
สารสนเทศ ปภ.ลำปาง
ความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
สัญลักษณ์

บริการภายในเว็บ
กรมอุตุนิยมวิทยา
ปริมาณน้ำลุ่มน้ำวังตอนบน
กรมป้องกันฯ


รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
  อำนาจหน้าที่
 1. เป็นตัวแทนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2. ร่วมเป็นผู้แทนในคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชน และฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบปัญหาสาธารณภัย ในระดับจังหวัดและอำเภอ เช่น คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยในจังหวัดและอำเภอ (กชภ.จ. และ กช.ภ.อ.) คณะกรรมการการป้องกันอุบัติภัยจังหวัด (กปอ.จ) เป็นต้น
 3. ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด
 4. การให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการป้องกันเตือนภัย ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
 5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
 6. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
 7. จัดเก็บและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับภัยต่าง ๆพื้นที่เสี่ยงภัยประเภทที่เกิดและอาจเกิดขึ้นในจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัยในจังหวัดตลอดจนการจัดทำแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกัน การบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากการเกิดสาธารณภัยในจังหวัด
 8. รายงานกิจกรรมเกี่ยวกับงาสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบ
สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงาน : นายสมคิด ผานุการณ์
ที่ตั้ง : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Webmaster: lpg.dpm@hotmail.com Tel.0-5426-5072 - 3 Fax.0-5426-5074
Developer : burin_ruj@nation.ac.th Mobile.08-1992-7223

#